Ang Pulong Sa Dios

Marcos 3

Ang Tawo nga Singkaw ug Kamot

1Mibalik pag-usab si Jesus sa simbahan sa mga Judio ug may tawo didto nga singkaw ug kamot. Tungod kay ang mga Pariseo nangita ug pamaagi nga ikasumbong nila si Jesus, gibantayan nila kon ayohon niya kadtong tawo sa Adlaw nga Igpapahulay. Miingon si Jesus sa tawo nga singkaw ug kamot, “Dali dinhi sa atubangan.” Unya nangutana siya sa mga Pariseo, “Unsa ba ang gitugot sa atong Kasugoan sa Adlaw nga Igpapahulay: ang paghimo ug maayo sa mga tawo, o ang paghimo ug daotan? Ang pagluwas sa ilang kinabuhi, o ang pagpatay?” Apan wala gayoy mitubag. Nasubo si Jesus tungod sa katig-a sa ilang kasingkasing ug masuk-anon nga mitan-aw kanila. Unya miingon siya sa tawo nga singkaw ug kamot, “Ituy-od ang imong kamot!” Gituy-od niya, ug naayo kini. Human niadto migawas ang mga Pariseo ug nakigkita sa mga sumusunod ni Haring Herodes. Nagplano sila kon unsaon nila pagpatay si Jesus.

Daghan nga mga Tawo sa Daplin sa Linaw

Si Jesus ug ang iyang mga sumusunod miadto sa daplin sa Linaw sa Galilea. Misunod kanila ang daghan nga mga tawo nga gikan sa Galilea ug Judea. Daghan usab ang gikan sa Jerusalem, sa Idumea, sa tabok sa Jordan ug sa palibot sa Tyre ug Sidon, kay nadungog nila ang iyang gipangbuhat. Tungod sa kadaghan sa mga tawo giingnan niya ang iyang mga sumusunod nga mag-andam ug sakayan alang kaniya, aron may masakyan siya kon magduot kaniya ang mga tawo. 10 Tungod kay daghan na ang iyang gipang-ayo, ang tanan nga may sakit nag-ilog sa paghikap kaniya. 11 Ug kon makita siya sa mga tawo nga may daotan nga mga espiritu, mohapa sila sa iyang atubangan ug mosinggit, “Ikaw ang Anak sa Dios!” 12 Apan gipahimangnoan gayod niya ang mga daotang espiritu nga dili mosugilon kon kinsa siya.

Gipili ni Jesus ang Dose ka Apostoles

13 Human niadto, mitungas si Jesus sa bukid ug iyang gitawag ang gusto niya nga pilion, ug miduol sila kaniya. 14 Ug mipili siya ug dose nga mahimo niyang kauban [nga iya usab gitawag mga apostoles]. Gipadala niya sila aron sa pagwali ug 15 gihatagan niyag gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu. 16 [Mao kini ang dose nga iyang gipili:] si Simon (nga iyang ginganlan ug Pedro), 17 sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebede (nga ginganlan niya ug Boanerges nga ang buot ipasabot, mga anak sa dalogdog), 18 si Andres, si Felipe, si Bartolomeo, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeus, si Simon (nga kaniadto rebelde sa gobyerno sa Roma), 19 ug si Judas Iscariote nga sa kaulahian miluib kaniya.

Si Jesus ug si Satanas

20 Pagkahuman, mipauli si Jesus sa balay nga iyang ginasak-an. Ug nagtigom pag-usab ang mga tawo didto, busa si Jesus ug ang iyang mga sumusunod wala nay panahon bisan sa pagpangaon. 21 Pagkadungog sa iyang pamilya mahitungod sa mga gipangbuhat ni Jesus, miadto sila didto aron kuhaon siya, kay nagaingon ang mga tawo nga nabuang siya.

22 Ang mga magtutudlo sa Kasugoan nga miabot gikan sa Jerusalem miingon, “Gisudlan siya ni Satanas[a] nga pangulo sa mga daotang espiritu. Busa pinaagi sa gahom ni Satanas ginahinginlan niya ang daotan nga mga espiritu.” 23 Gipaduol ni Jesus ang mga tawo kaniya, ug misulti siya kanila pinaagi niini nga mga sambingay, “Dili mahimo nga si Satanas mohingilin sa iyang mga kauban. 24 Kon ang mga lumulupyo sa usa ka gingharian magkabahin-bahin, kana nga gingharian dili magpadayon. 25 Mao usab ang mahitabo sa usa ka panimalay kon ang mga nagapuyo magkabahin-bahin. 26 Busa mao usab kana ang mahitabo kon si Satanas ug ang iyang mga sakop magkabahin-bahin ug mag-unay; ang iyang gingharian dili magpadayon kondili mabungkag hinuon.”

27 “Sa pagkatinuod, walay tawo nga makasulod sa balay sa kusgan nga tawo aron pagkuha sa iyang mga kabtangan kon dili una niya gapuson kanang kusgan nga tawo. Kon magapos na niya, makakuha na siya sa mga kabtangan niana nga balay.”

28 “Sultihan ko kamo sa tinuod, ang tanan nga matang sa sala ug mga pagsulti ug daotan batok sa Dios mapasaylo, 29 apan si bisan kinsa nga mosulti ug daotan batok sa Espiritu Santo dili gayod mapasaylo. Kini nga sala dili gayod mapasaylo bisan kanus-a.” 30 Gisulti kini ni Jesus kay nagaingon ang mga magtutudlo sa Kasugoan nga aduna siyay daotan nga espiritu.

Ang Inahan ug mga Igsoon ni Jesus

31 Unya miabot ang inahan ug ang mga igsoon ni Jesus. Samtang nagtindog sila didto sa gawas sa balay gipatawag nila siya. 32 Daghan ang mga tawo didto nga naglingkod sa palibot ni Jesus. Ug miingon ang mga tawo kaniya, “Ang imong inahan ug mga igsoon anaa sa gawas ug gipatawag ka nila.” 33 Miingon siya, “Nasayod ba kamo kon kinsa ang akong inahan ug mga igsoon?” 34 Mitan-aw siya sa mga tawo nga naglingkod sa palibot duol niya ug miingon, “Mao kini sila ang akong inahan ug mga igsoon! 35 Si bisan kinsa nga nagahimo sa kabubut-on sa Dios mao ang akong inahan ug mga igsoon.”

Notas al pie

  1. Marcos 3:22 Satanas: Sa Griego, Beelzebul.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 3

Isus iscjeljuje u subotu

1Isus ponovno ode u tamošnju sinagogu. Ondje je bio neki čovjek usahnule ruke.

Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu da ga mogu optužiti.

Isus pozove čovjeka da priđe i stane pred skup.

Zatim im reče: 'Znamo što nam naš zakon dopušta činiti subotom: dobro, a ne zlo. Dopušta nam spasiti život, a ne uništiti ga.' Šutjeli su.

Srdito ih pogleda duboko ožalošćen tvrdoćom njihovih srca te reče čovjeku: 'Ispruži ruku!' On ju ispruži, a ruka mu ozdravi.

Farizeji se smjesta odu dogovoriti s herodovcima da ubiju Isusa.

Mnoštvo slijedi Isusa

Isus i njegovi učenici odu na jezero, a za njima krene veliko mnoštvo iz cijele Galileje, Judeje,

Jeruzalema, Idumeje, s istočne strane Jordana, čak i iz okolice Tira i Sidona. Vijest o čudima koje je činio nadaleko se pročula, pa su ga dolazili osobno vidjeti.

Isus reče učenicima da mu dovezu čamac koji će biti spreman ako se mnoštvo previše natisne oko njega.

10 Toga je dana mnoge iscijelio pa je na njega nahrupilo golemo mnoštvo bolesnika pokušavajući ga dotaknuti.

11 Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali: 'Ti si Božji Sin!'

12 A on im je oštro zabranjivao da ga očituju.

Isus izabira dvanaestoricu apostola

13 Zatim ode u goru i pozove one koje je izabrao da mu se ondje pridruže te oni dođu.

14 Od njih odabere dvanaestoricu apostola da ga prate, da ih šalje propovijedati

15 i da imaju vlast istjerivati zloduhe.

16 Evo imena Dvanaestorice što ih je izabrao:
    Šimun (kojemu je nadjenuo ime Petar),

17 Jakov i Ivan
    (Zebedejevi sinovi, kojima je Isus dao nadimak Sinovi groma[a]),

18 Andrija,
    Filip,
    Bartolomej,
    Matej,
    Toma,
    Jakov (Alfejev sin),
    Tadej,
    Šimun (član političke stranke koja se
            zalagala za nasilno svrgavanje rimske vlasti) i

19 Juda Iškariotski (koji ga je poslije izdao).

Isus i knez zloduha

20 Kad se vratio u dom gdje je boravio, opet je nagrnulo toliko mnoštvo da nisu stigli ni jesti.

21 Kad su za to čuli njegovi, dođu ga odvesti jer su govorili da je izvan sebe.

22 Ali pismoznanci što su došli iz Jeruzalema rekoše da ga je opsjeo Beelzebub, knez zloduha, pa da uz njegovu pomoć izgoni zloduhe.

23 Isus dozove ljude i počne im govoriti u prispodobama: 'Kako može Sotona izgoniti Sotonu?

24 Kraljevstvo koje je u sebi podvojeno propast će.

25 Dom u kojemu vlada nesloga ne može se održati.

26 Ako se dakle Sotona bori sam protiv sebe, kako će opstati? Ne bi uspio u tome.

27 Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga a da ga najprije ne svežete. Tek ga tada možete orobiti.

28 Zaista vam kažem da se svaki ljudski grijeh može oprostiti, pa čak i hula.

29 Ali hula na Svetoga Duha nikad se ne može oprostiti. To je vječni grijeh.

30 To im reče jer su govorili da ima nečistog duha.

Prava Isusova obitelj

31 Stigli su onamo njegova majka i braća te mu po nekim ljudima poručili da iziđe razgovarati s njima.

32 Oko njega je sjedilo mnoštvo kad mu rekoše: 'Vani su ti majka, braća i sestre,[b] žele te vidjeti.'

33 On im odgovori: 'Tko mi je majka? Tko su mi braća?'

34 Pogleda ljude koji su sjedili u krugu oko njega, pa reče: 'Ovo su mi majka i braća!

35 Tko god tvori Božju volju, taj mi je brat, sestra i majka.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Marku 3:17 U grčkome: Boanerges.
  2. Evanđelje po Marku 3:32 U nekim grčkim rukopisima ne piše: i sestre.