Ang Pulong Sa Dios

Mateo 7

Ayaw Ninyo Hukmi ang Uban

1“Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili usab kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban. Ang basihanan nga inyong gamiton sa paghukom sa uban mao usab ang basihanan nga gamiton sa Dios kaninyo. Nganong tan-awon man nimo pag-ayo ang gamay nga puling sa imong isigka-tawo, apan wala nimo tagda ang imong puling nga sama kadako sa troso? Unsaon mo pag-ingon kaniya, ‘Igsoon, kuhaon ko ang imong puling,’ kon diha sa imong mata may puling usab nga morag troso kadako. Tigpakaaron-ingnon! Kuhaa una ang imong puling nga morag troso kadako, aron makakita ka pag-ayo sa imong pagkuha sa gamay nga puling sa imong isigka-tawo.

“Ayaw ninyo ilabay ang mga butang nga may kalabotan sa Dios ngadto sa mga iro. Kay basin ug balikan nila kamo ug paakon. Ug ayaw ninyo ilabay ang inyong mga perlas ngadto sa mga baboy, kay tamak-tamakan lang nila kini.”[a]

Pangayo, Pagduol, ug Pag-ampo sa Dios

“Pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo. Duol kamo kaniya ug tabangan gayod niya kamo. Pag-ampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat. Ang moduol kaniya tabangan niya. Ug ang mag-ampo tubagon niya. Kamong mga ginikanan, kon mangayo ug pagkaon ang inyong anak, hatagan ba ninyo ug bato? 10 Kon mangayo siya ug isda, hatagan ba ninyo ug bitin? Dili gayod! 11 Kon kamo nga mga tawo nga daotan makahibalong mohatag sa maayo nga mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong Amahan sa langit! Ihatag gayod niya ang maayo nga mga butang ngadto sa mga mangayo kaniya.

12 “Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila diha kaninyo. Mao kini ang husto nga pagtuman sa Kasugoan ni Moises ug sa mga gisulat sa mga propeta.”

Ang Masigpit nga Pultahan

13 “Sulod kamo sa masigpit nga pultahan. Kay luag ang pultahan ug lapad ang dalan padulong sa impiyerno, ug daghan ang nagaagi niana nga dalan. 14 Apan masigpit ang pultahan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay kataposan, ug gamay lang ang nagasubay niana nga dalan.”

Ang Kahoy Maila Pinaagi sa Iyang Bunga

15 “Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Kana nga mga tawo kon tan-awon morag mga tumutuo, apan ang tinuod sama sila sa mabangis nga mga mananap. 16 Maila ninyo sila pinaagi sa ilang binuhatan. Sama sa tunokon nga mga tanom, dili kini mamunga ug higera o ubas. 17 Ang kahoy nga maayo mamunga ug maayo. Apan ang kahoy nga daot mamunga ug daot. 18 Ang maayo nga kahoy dili makapamunga ug daot, ug ang daot nga kahoy dili makapamunga ug maayo. 19 Ang tanang kahoy nga dili mamunga ug maayo putlon ug unya sunogon. 20 Busa sama niini ang mga mini nga propeta, maila usab ninyo pinaagi sa ilang mga binuhatan.”

Ang Daotan ug Binuhatan Dili Ilhon sa Dios

21 “Dili ang tanan nga nagatawag kanako ug ‘Ginoo’ masakop sa paghari sa Dios. Ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan sa langit mao ang masakop sa iyang paghari. 22 Sa adlaw sa paghukom daghan unya ang moingon kanako, ‘Ginoo, dili ba sa imong ngalan gisugilon namo ang imong pulong, giabog ang mga daotang espiritu, ug gibuhat ang daghang mga milagro?’ 23 Unya moingon ako kanila, ‘Wala ako makaila kaninyo. Palayo kamo kanako, kamo nga nagabuhat ug daotan!’”

Ang Sambingay Mahitungod sa Duha ka Tawo nga Nagpatukod ug Balay

24 “Busa si bisan kinsa nga nagapaminaw ug nagatuman sa akong mga pagtulon-an, sama siya sa tawong maalam nga nagpatukod sa iyang balay diha sa pundasyon nga bato. 25 Bisag moulan ug kusog ug mobaha, ug kuso-kusohon sa kusog nga hangin ang iyang balay, dili kini maguba tungod kay gipatukod kini diha sa malig-on nga pundasyon. 26 Apan ang tawo nga nagapaminaw sa akong mga pagtulon-an, ug wala nagatuman niini, sama siya sa tawo nga buang-buang nga nagpatukod sa iyang balay diha sa balas. 27 Ug kon moulan ug kusog ug mobaha, ug kuso-kusohon sa kusog nga hangin ang iyang balay, matumba kini, ug mabungkag.”

Ang Gahom ni Jesus

28 Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti niini, natingala gayod ang mga tawo 29 tungod kay may gahom ang iyang pagtudlo, ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa Kasugoan.

Notas al pie

 1. Mateo 7:6 Tingali ang buot ipasabot ni Jesus niini nga bersikulo, ayaw ninyo itudlo ang pulong sa Dios ngadto sa mga tawo nga dili gusto maminaw

New American Standard Bible

Matthew 7

Judging Others

1“Do not judge so that you will not be judged. For in the way you judge, you will be judged; and [a]by your standard of measure, it will be measured to you. Why do you look at the speck that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how [b]can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye,’ and behold, the log is in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother’s eye.

“Do not give what is holy to dogs, and do not throw your pearls before swine, or they will trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Prayer and the Golden Rule

[c]Ask, and it will be given to you; [d]seek, and you will find; [e]knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you [f]who, when his son asks for a loaf, [g]will give him a stone? 10 Or [h]if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he? 11 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him!

12 “In everything, therefore, [i]treat people the same way you want [j]them to treat you, for this is the Law and the Prophets.

The Narrow and Wide Gates

13 “Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. 14 For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it.

A Tree and Its Fruit

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will [k]know them by their fruits. [l]Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 So then, you will [m]know them by their fruits.

21 “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father who is in heaven will enter. 22 Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many [n]miracles?’ 23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness.’

The Two Foundations

24 “Therefore everyone who hears these words of Mine and [o]acts on them, [p]may be compared to a wise man who built his house on the rock. 25 And the rain fell, and the [q]floods came, and the winds blew and slammed against that house; and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. 26 Everyone who hears these words of Mine and does not [r]act on them, will be like a foolish man who built his house on the sand. 27 The rain fell, and the [s]floods came, and the winds blew and slammed against that house; and it fell—and great was its fall.”

28 [t]When Jesus had finished these words, the crowds were amazed at His teaching; 29 for He was teaching them as one having authority, and not as their scribes.

Notas al pie

 1. Matthew 7:2 Lit by what measure you measure
 2. Matthew 7:4 Lit will
 3. Matthew 7:7 Or Keep asking
 4. Matthew 7:7 Or keep seeking
 5. Matthew 7:7 Or keep knocking
 6. Matthew 7:9 Lit whom his son will ask
 7. Matthew 7:9 Lit he will not give him a stone, will he?
 8. Matthew 7:10 Lit also will ask
 9. Matthew 7:12 Lit you, too, do so for them
 10. Matthew 7:12 Lit people; Gr anthropoi
 11. Matthew 7:16 Or recognize
 12. Matthew 7:16 Lit They do not gather
 13. Matthew 7:20 Or recognize
 14. Matthew 7:22 Or works of power
 15. Matthew 7:24 Lit does
 16. Matthew 7:24 Lit will
 17. Matthew 7:25 Lit rivers
 18. Matthew 7:26 Lit do
 19. Matthew 7:27 Lit rivers
 20. Matthew 7:28 Lit And it happened when