Ang Pulong Sa Dios

Lucas 7

Giayo ni Jesus ang Ulipon sa Kapitan

1Human sa pagpanudlo ni Jesus sa mga tawo, miadto siya sa Capernaum. Didto may kapitan sa mga sundalo nga Romanhon nga may ulipon nga nagsakit ug himalatyon na. Gihigugma gayod niya ang iyang ulipon. Busa pagkadungog sa kapitan mahitungod kang Jesus, gisugo niya ang pipila ka mga pangulo sa mga Judio sa paghangyo kang Jesus nga moadto didto sa iyang balay aron ayohon ang iyang ulipon. Pag-abot nila kang Jesus nagpakilooy gayod sila kaniya. Miingon sila, “Kon mahimo, tabangi ang kapitan, tungod kay maayo siya nga tawo. Gihigugma niya kita nga mga Judio ug nagpatukod pa gani siya ug simbahan alang kanato.”

Busa miuban si Jesus kanila. Sa dihang hapit na sila moabot sa balay sa kapitan, gisugo sa kapitan ang pipila niya ka amigo aron sugaton si Jesus ug sultihan, “Ginoo, ayaw na lang hagoa pa ang imong kaugalingon. Dili ako takos nga magpasulod kanimo sa akong balay. Mao gani nga wala ako moadto kanimo tungod kay dili ako takos nga moduol kanimo. Isulti lang ug mamaayo ang akong ulipon. Nasayod ako niini tungod kay ako ubos man sa pagmando sa mga opisyal, ug may mga sundalo usab nga ubos sa akong pagmando. Busa kon momando ako sa usa, ‘lakaw,’ molakaw siya, ug kon momando ako sa usa, ‘anhi dinhi,’ moanhi siya. Ug kon unsa ang akong isugo sa akong ulipon, himuon niya.” Pagkadungog niini ni Jesus, natingala gayod siya. Miatubang siya sa mga tawo nga miuban kaniya ug miingon, “Wala pa gayod akoy nakita nga tawo sa Israel nga may pagtuo nga sama niini.” 10 Mibalik ang mga sinugo sa kapitan sa iyang balay ug nakita nila nga naayo na ang ulipon.

Gibanhaw ni Jesus ang Anak sa Babayeng Balo

11 Sa wala madugay miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Miuban kaniya ang iyang mga sumusunod ug ang daghang mga tawo. 12 Sa dihang nagkaduol na sila sa pultahan sa lungsod sa Nain, natagboan nila ang daghang mga tawo nga miuban sa paglubong sa usa ka patay. Ang namatay bugtong anak sa usa ka babayeng balo. 13 Pagkakita ni Ginoong Jesus sa inahan sa namatay, nalooy gayod siya. Miingon siya, “Ayaw paghilak.” 14 Unya miduol si Jesus sa lungon ug gikuptan niya kini, busa mihunong ang mga nagdala niini. Miingon si Jesus sa patay, “Dong, bangon!” 15 Mibangon ang patay, milingkod ug misulti. Unya gihatag siya ug balik ni Jesus ngadto sa iyang inahan. 16 Pagkakita niini sa mga tawo nahadlok sila, ug gidayeg nila ang Dios. Miingon sila, “Gihinumdoman sa Dios ang iyang mga katawhan. Gihatagan niya kita ug gamhanan nga propeta.” 17 Mikaylap sa tibuok Judea ug sa tanang mga dapit sa palibot ang balita mahitungod sa gihimo ni Jesus.

Si Jesus ug si Juan nga Tigbautismo

18 Kining tanang nahitabo gibalita kang Juan sa iyang mga sumusunod. 19 Busa gitawag ni Juan ang duha niya ka sumusunod ug gisugo niya nga moadto sa Ginoo aron mangutana kon siya na ba ang ilang gipaabot o maghulat pa sila ug lain. 20-21 Unya miadto sila kang Jesus ug miingon, “Gisugo kami ni Juan nga Tigbautismo aron sa pagpangutana kanimo kon ikaw na ba ang among gipaabot o mohulat pa kami ug lain?” Niadtong higayona daghang masakiton ang gipang-ayo ni Ginoong Jesus, bisan pa kadtong may grabe nga mga sakit, ug ang mga gisudlan sa daotang espiritu. Daghan usab ang buta nga iyang gipang-ayo. 22 Gitubag ni Jesus ang mga sinugo, “Balik kamo kang Juan ug sultihi ninyo siya sa inyong nakita ug sa inyong nadungog. Sultihi siya nga ang mga buta nakakita na, ang mga bakol nakalakaw na, ang mga sanglahon nangaayo na, ang mga bungol nakadungog na, ang mga patay nangabanhaw, ug ang Maayong Balita giwali ngadto sa mga kabos. 23 Bulahan ang mga tawo nga wala nagaduhaduha kanako.”

24 Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, nangutana si Jesus sa mga tawo, “Sa pag-adto ninyo didto kang Juan sa kamingawan, unsa man ang inyong gipaabot nga makita? Miadto ba kamo didto aron makita ninyo ang tawo nga nagpauyon-uyon lang sama sa kugon nga monunot sa huyop sa hangin? 25 O miadto ba kamo didto aron makita ninyo ang tawo nga nagsul-ob ug mahalong bisti? Apan nasayod kamo nga ang tawo nga nagasul-ob ug mahalong mga bisti ug nagkinabuhi nga hamugaway nagapuyo sa mga palasyo. 26 Sultihi ninyo ako kon nganong miadto kamo didto. Dili ba aron makita ninyo ang propeta sa Dios? Oo di ba, ug labaw pa gayod siya sa propeta. 27 Tungod kay siya mao ang ginaingon sa Dios sa Kasulatan, ‘Ipadala ko ang akong tigbalita una kanimo sa pag-andam sa imong agianan.’”[a] 28 Miingon pa gayod si Jesus, “Sa pagkatinuod, wala pay natawo sa kalibotan nga labaw pa kang Juan. Apan karon si bisan kinsa nga labing ubos sa mga nagpasakop sa paghari sa Dios mas labaw pa kang Juan.”

29 Ang tanang mga tawo nga nakadungog sa pagpanudlo ni Jesus, bisan ang mga maniningil ug buhis, miuyon nga matarong ang mga katuyoan sa Dios, tungod kay kini sila nagpabautismo na man kang Juan. 30 Apan ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa Kasugoan wala mouyon sa katuyoan sa Dios alang kanila, kay sila wala man nagpabautismo kang Juan.

31 Miingon pa gayod si Jesus, “Unsay ikatandi ko sa mga tawo niining panahona? 32 Sama sila sa mga bata nga nanglingkod sa plasa nga nagadula. Ang usa ka grupo nag-ingon sa usa, ‘Gitugtogan namo kamog sonata alang sa kasal, apan wala kamo mosayaw. Gikantahan namo kamo ug awit alang sa mga patay, apan wala usab kamo mohilak!’ 33 Kamo sama usab kanila, tungod kay sa pag-abot ni Juan nakita ninyo nga nagapuasa siya ug wala moinom ug bino, busa miingon kamo nga naa siyay daotang espiritu. 34 Ug ako nga Anak sa Tawo, pag-abot nako, nakita ninyo nga nagakaon ug nagainom, busa nagaingon kamo nga palakaon[b] ako ug palahubog. Nagaingon usab kamo nga amigo ako sa mga maniningil ug buhis ug sa uban pang mga makasasala. 35 Apan wala kanay bali, kay ang mga tawo nga nagasunod sa kabubut-on sa Dios nagapamatuod nga husto ang gihimo sa Dios.”

Si Jesus sa Balay ni Simon nga Pariseo

36 Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon didto sa iyang balay. Busa miadto si Jesus aron mokaon didto. 37 Niadtong lungsora may usa ka babaye nga nailhan gayod nga makasasala. Pagkadungog niya nga miadto si Jesus sa balay sa Pariseo miadto usab siya didto. Nagdala siya ug gamay nga tibod nga may sulod nga pahumot. 38 Miduol siya dapit sa likod ni Jesus ug mihilak siya sa tiilan niini. Mitulo ang iyang mga luha sa mga tiil ni Jesus. Gipahiran niya kini sa iyang buhok ug gihalokan. Pagkahuman, gibuboan niya ug pahumot ang tiil ni Jesus. 39 Pagkakita niini sa Pariseo nga midapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, “Kon kining tawhana tinuod nga propeta, mahibaloan unta niya kon unsa nga matang sa babaye ang mihikap kaniya, tungod kay kanang babayhana makasasala.” 40 Apan nahibaloan ni Jesus kon unsa ang iyang gihunahuna, busa miingon siya, “Simon, may isulti ako kanimo.” Miingon si Simon, “Unsa man kana, Magtutudlo?” 41 Mitubag si Jesus pinaagi sa sambingay, “May duha ka tawo nga nangutang ug kuwarta sa tigpautang. Ang usa miutang ug 500, ang usa 50. 42 Unya tungod kay dili sila makabayad, wala na lang sila pabayra sa nagpautang kanila. Karon, kinsa kaha kanilang duha ang labing mahigugma sa ilang nautangan?” 43 Mitubag si Simon, “Siguro kadtong dako ug utang.” Miingon si Jesus, “Husto ang imong tubag.” 44 Unya gilingi niya ang babaye ug miingon kang Simon, “Nakita mo ba ang gihimo niining babaye? Pagsulod nako dinhi sa imong balay, wala mo ako hatagi ug tubig nga ihugas sa akong tiil. Apan kining babaye, gihugasan niya ang akong tiil pinaagi sa iyang luha, ug ang iyang buhok mao pa gayoy iyang gipahid. 45 Wala mo ako hagki agi ug pag-abiabi. Apan kini nga babaye, gikan pa sa akong pag-abot dinhi wala gayoy hunong ang iyang paghalok sa akong tiil. 46 Wala mo butangi ug lana ang akong ulo agi ug pagdawat kanako, apan kini nga babaye, ang mahalon pa gayod nga pahumot ang iyang gibubo sa akong tiil. 47 Busa sultihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo na. Tungod niini nagpakita siya ug dako nga gugma kanako. Apan sa tawo nga gamay lang ang sala nga gipasaylo, gamay lang ang paghigugma nga iyang gipakita.” 48 Unya misulti si Jesus sa babaye, “Gipasaylo na ang imong mga sala.” 49 Ang mga nangaon kauban ni Jesus miingon sa ilang kaugalingon, “Kinsa ba kining tawhana nga makapasaylo man sa mga sala?” 50 Unya miingon si Jesus sa babaye, “Ang imong pagtuo maoy nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon.”

Notas al pie

 1. Lucas 7:27 Tan-awa usab ang Mal. 3:1.
 2. Lucas 7:34 palakaon: o, bulaos.

New American Standard Bible

Luke 7

Jesus Heals a Centurion’s Servant

1When He had completed all His discourse in the hearing of the people, He went to Capernaum.

And a centurion’s slave, [a]who was highly regarded by him, was sick and about to die. When he heard about Jesus, he sent some [b]Jewish elders asking Him to come and [c]save the life of his slave. When they came to Jesus, they earnestly implored Him, saying, “He is worthy for You to grant this to him; for he loves our nation and it was he who built us our synagogue.” Now Jesus started on His way with them; and when He was not far from the house, the centurion sent friends, saying to Him, “[d]Lord, do not trouble Yourself further, for I am not worthy for You to come under my roof; for this reason I did not even consider myself worthy to come to You, but just [e]say the word, and my [f]servant will be healed. For I also am a man placed under authority, with soldiers under me; and I say to this one, ‘Go!’ and he goes, and to another, ‘Come!’ and he comes, and to my slave, ‘Do this!’ and he does it.” Now when Jesus heard this, He marveled at him, and turned and said to the crowd that was following Him, “I say to you, not even in Israel have I found such great faith.” 10 When those who had been sent returned to the house, they found the slave in good health.

11 Soon afterwards He went to a city called Nain; and His disciples were going along with Him, [g]accompanied by a large crowd. 12 Now as He approached the gate of the city, [h]a dead man was being carried out, the [i]only son of his mother, and she was a widow; and a sizeable crowd from the city was with her. 13 When the Lord saw her, He felt compassion for her, and said to her, [j]Do not weep.” 14 And He came up and touched the coffin; and the bearers came to a halt. And He said, “Young man, I say to you, arise!” 15 The [k]dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him back to his mother. 16 Fear gripped them all, and they began glorifying God, saying, “A great prophet has arisen among us!” and, “God has [l]visited His people!” 17 This report concerning Him went out all over Judea and in all the surrounding district.

A Deputation from John

18 The disciples of John reported to him about all these things. 19 Summoning [m]two of his disciples, John sent them to the Lord, saying, “Are You the [n]Expected One, or do we look for someone else?” 20 When the men came to Him, they said, “John the Baptist has sent us to You, to ask, ‘Are You the [o]Expected One, or do we look for someone else?’” 21 At that [p]very time He cured many people of diseases and afflictions and evil spirits; and He gave sight to many who were blind. 22 And He answered and said to them, “Go and report to John what you have seen and heard: the blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have the gospel preached to them. 23 Blessed is he [q]who does not take offense at Me.”

24 When the messengers of John had left, He began to speak to the crowds about John, “What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? 25 [r]But what did you go out to see? A man dressed in soft [s]clothing? Those who are splendidly clothed and live in luxury are found in royal palaces! 26 But what did you go out to see? A prophet? Yes, I say to you, and one who is more than a prophet. 27 This is the one about whom it is written,

Behold, I send My messenger [t]ahead of You,
Who will prepare Your way before You.’

28 I say to you, among those born of women there is no one greater than John; yet he who is [u]least in the kingdom of God is greater than he.” 29 When all the people and the tax collectors heard this, they [v]acknowledged God’s justice, having been baptized with the baptism of John. 30 But the Pharisees and the [w]lawyers rejected God’s purpose for themselves, not having been baptized by [x]John.

31 “To what then shall I compare the men of this generation, and what are they like? 32 They are like children who sit in the market place and call to one another, and they say, ‘We played the flute for you, and you did not dance; we sang a dirge, and you did not weep.’ 33 For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say, ‘He has a demon!’ 34 The Son of Man has come eating and drinking, and you say, ‘Behold, a gluttonous man and a [y]drunkard, a friend of tax collectors and [z]sinners!’ 35 Yet wisdom is vindicated by all her children.”

36 Now one of the Pharisees was requesting Him to [aa]dine with him, and He entered the Pharisee’s house and reclined at the table. 37 And there was a woman in the city who was a [ab]sinner; and when she learned that He was reclining at the table in the Pharisee’s house, she brought an alabaster vial of perfume, 38 and standing behind Him at His feet, weeping, she began to wet His feet with her tears, and kept wiping them with the hair of her head, and kissing His feet and anointing them with the perfume. 39 Now when the Pharisee who had invited Him saw this, he said to himself, “If this man were a prophet He would know who and what sort of person this woman is who is touching Him, that she is a [ac]sinner.”

Parable of Two Debtors

40 And Jesus answered him, “Simon, I have something to say to you.” And he [ad]replied, “Say it, Teacher.” 41 “A moneylender had two debtors: one owed five hundred [ae]denarii, and the other fifty. 42 When they were unable to repay, he graciously forgave them both. So which of them will love him more?” 43 Simon answered and said, “I suppose the one whom he forgave more.” And He said to him, “You have judged correctly.” 44 Turning toward the woman, He said to Simon, “Do you see this woman? I entered your house; you gave Me no water for My feet, but she has wet My feet with her tears and wiped them with her hair. 45 You gave Me no kiss; but she, since the time I came in, has not ceased to kiss My feet. 46 You did not anoint My head with oil, but she anointed My feet with perfume. 47 For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much; but he who is forgiven little, loves little.” 48 Then He said to her, “Your sins have been forgiven.” 49 Those who were reclining at the table with Him began to say [af]to themselves, “Who is this man who even forgives sins?” 50 And He said to the woman, “Your faith has saved you; go in peace.”

Notas al pie

 1. Luke 7:2 Lit to whom he was honorable
 2. Luke 7:3 Lit elders of the Jews
 3. Luke 7:3 Lit bring safely through, rescue
 4. Luke 7:6 Or Sir
 5. Luke 7:7 Lit say with a word
 6. Luke 7:7 Or boy
 7. Luke 7:11 Lit and
 8. Luke 7:12 Lit one who had died
 9. Luke 7:12 Or only begotten
 10. Luke 7:13 Or Stop weeping
 11. Luke 7:15 Or corpse
 12. Luke 7:16 Or cared for
 13. Luke 7:19 Lit a certain two
 14. Luke 7:19 Lit Coming One
 15. Luke 7:20 Lit Coming One
 16. Luke 7:21 Lit hour
 17. Luke 7:23 Lit whoever
 18. Luke 7:25 Or Well then, what
 19. Luke 7:25 Or garments
 20. Luke 7:27 Lit before Your face
 21. Luke 7:28 Or less
 22. Luke 7:29 Or justified God
 23. Luke 7:30 I.e. experts in the Mosaic Law
 24. Luke 7:30 Lit him
 25. Luke 7:34 Or wine-drinker
 26. Luke 7:34 I.e. irreligious Jews
 27. Luke 7:36 Lit eat
 28. Luke 7:37 I.e. an immoral woman
 29. Luke 7:39 I.e. an immoral woman
 30. Luke 7:40 Lit says
 31. Luke 7:41 The denarius was equivalent to a day’s wages
 32. Luke 7:49 Or among