Ang Pulong Sa Dios

Lucas 5

Gitawag ni Jesus ang Una Niyang mga Tinun-an

1Usa niana ka adlaw nagtindog si Jesus sa daplin sa Linaw sa Genesaret. Midugok didto kaniya ang daghang mga tawo tungod kay gusto silang maminaw sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan nakita ni Jesus ang duha ka sakayan. Nakakanaog na ang mga mangingisda aron sa paghugas sa ilang mga pukot. Ang usa ka sakayan iya ni Simon. Gisakyan kini ni Jesus ug gihangyo niya si Simon nga itulod kini ug diotay palayo sa daplin. Milingkod si Jesus ug nagtudlo sa mga tawo.

Pagkahuman niya sa pagpanudlo, miingon siya kang Simon, “Pagpalawod kamo ug itaktak ninyo ang inyong mga pukot aron makakuha kamo ug mga isda.” Miingon si Simon kang Jesus, “Magtutudlo,[a] tibuok gabii kaming nangisda, apan wala gayod kamiy nakuha. Apan tungod kay miingon ka man nga itaktak ang pukot, itaktak nako kini.” Mipalawod sila ug gitaktak nila ang ilang mga pukot. Daghan kaayo nga isda ang ilang nakuha ug hapit gani magisi ang ilang mga pukot. Unya gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa lain nga sakayan aron tabangan sila. Pag-abot sa ilang mga kauban gipuno nila ug isda ang duha ka sakayan, ug hapit sila malunod tungod sa kadaghan sa mga isda. Sa pagkakita niini ni Simon Pedro, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, “Ginoo, pahilayo kanako tungod kay makasasala ako nga tawo.” Tungod kay natingala gayod si Simon ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. 10 Natingala usab ang mga kasosyo[b] ni Simon nga si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebede. Unya miingon si Jesus kang Simon, “Ayaw kahadlok. Gikan karon dili na isda ang imong pangitaon kondili mga tawo aron maluwas sila. 11 Sa dihang napadaplin na nila ang ilang mga sakayan, gibiyaan nila kining tanan ug misunod kang Jesus.

Giayo ni Jesus ang Sanglahon

12 Sa dihang didto si Jesus sa usa ka lungsod, may tawo didto nga ang lawas nalukop ug sangla. Pagkakita niya kang Jesus miduol siya ug mihapa nga nagpakilooy, “Ginoo,[c] kon imong pagbuot, mahimo mo akong ayohon sa akong sangla aron maisip ako nga hinlo.” 13 Unya gihikap siya ni Jesus nga nagaingon, “Oo, buot ko. Mahinlo ka!” Ug diha-diha dayon nawala ang iyang sangla. 14 Pagkahuman gimandoan siya ni Jesus, “Ayaw kini isulti kang bisan kinsa; diretso hinuon sa pari ug pagpatan-aw kaniya.[d] Unya paghalad sa halad nga gisugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tawo nga hinlo ka na.” 15 Apan bisan mao kadto ang gimando ngadto sa tawo, mikaylap gihapon ang balita mahitungod kang Jesus, ug nagpanon ang mga tawo nga nangabot sa pagpaminaw kaniya ug aron mamaayo ang ilang mga balatian. 16 Apan sa gihapon nagaadto si Jesus sa kamingawan ug nagaampo.

Giayo ni Jesus ang Paralitiko

17 Usa niana ka adlaw, samtang nagtudlo si Jesus, may mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Kasugoan nga naglingkod duol kaniya. Kining mga tawhana naggikan sa nagkalain-laing dapit sa mga lungsod sa Galilea, Judea ug ingon man sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Dios sa pag-ayo sa mga masakiton. 18 May mga tawo nga miabot nga nagdayong ug tawo nga paralitiko. Gipaningkamotan nila nga madala siya ngadto kang Jesus sa sulod sa balay. 19 Apan tungod sa kadaghan sa mga tawo dili gayod sila makasulod. Busa misaka sila sa atop sa balay ug gibangagan nila kini. Pagkahuman, gitunton nila ang paralitiko nga anaa sa iyang higdaanan didto sa atubangan ni Jesus. 20 Sa dihang nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagtuo, miingon siya sa paralitiko, “Higala,[e] ang imong mga sala gipasaylo na.”

21 Ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa Kasugoan naghunahuna, “Kinsa ba kining tawhana nga nagapasipala sa Dios. Walay bisan kinsa nga makapasaylo sa mga sala kondili ang Dios lang.” 22 Nasayran ni Jesus ang ilang gihunahuna, busa miingon siya kanila, “Nganong nagahunahuna man kamo ug ingon niana? 23 Unsa man ang mas sayon, ang pag-ingon, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’, o ang pag-ingon, ‘Tindog ug lakaw’? 24 Karon pamatud-an ko kaninyo pinaagi sa akong pag-ayo niining paralitiko nga ako nga Anak sa Tawo may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala.” Unya miingon siya sa paralitiko, “Tindog, dad-a ang imong higdaanan ug pauli!” 25 Diha-diha mitindog ang paralitiko diha sa ilang atubangan. Unya gidala niya ang iyang higdaanan ug mipauli nga nagdayeg sa Dios. 26 Natingala pag-ayo ang tanan nga mga tawo didto. Gidayeg nila ang Dios nga may kahadlok nga nagaingon, “Karong adlawa kahibulongan ang atong mga nakita.”

Gitawag ni Jesus si Levi

27 Human niadto, milakaw si Jesus ug nakita niya ang maniningil ug buhis nga si Levi nga nagalingkod sa dapit diin magbayad ug buhis. Miingon si Jesus kaniya, “Dali, uban kanako.” 28 Mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kang Jesus.

29 Unya naghimo si Levi ug usa ka dakong kombira alang kang Jesus didto sa iyang balay. Daghang mga maniningil ug buhis ug uban pang mga tawo ang nakig-uban kanila sa pagpangaon. 30 Pagkakita niini sa mga Pariseo ug sa ilang kaubang mga magtutudlo sa Kasugoan mireklamo sila sa mga sumusunod ni Jesus. Miingon sila, “Nganong nakig-uban man kamo sa pagpangaon ug sa pag-inom sa mga maniningil ug buhis ug sa uban pa nga mga makasasala?” 31 Mitubag si Jesus kanila, “Ang tawo nga maayo ug panglawas wala magkinahanglan ug doktor, ang masakiton lang. 32 Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga nagatuo nga sila matarong, kondili sa mga makasasala aron sila maghinulsol.”

Ang Pangutana Mahitungod sa Pagpuasa

33 May mga tawo didto nga miingon kang Jesus, “Ang mga sumusunod ni Juan ug ang mga sumusunod sa mga Pariseo kanunay nga nagpuasa ug nag-ampo, apan ang imong mga sumusunod nagsige lang ug kaon ug inom.” 34 Mitubag si Jesus kanila, “Mahimo ba diay nga dili pakan-on ang mga bisita sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhonon? Dili gayod. 35 Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon pagakuhaon gikan kanila, ug mao na unya kana ang ilang pagpuasa.”

36 Gisultihan pa gayod sila ni Jesus niini nga mga sambingay, “Walay magtabas ug bag-o nga bisti aron itapak sa daan nga bisti. Kon himuon niya kini gawas nga magisi ang bag-o, ang iyang gitapak dili mobagay sa daan nga bisti. 37 Wala usay magsulod ug bag-ong bino sa daan nga sudlanan nga panit, kay mabuskag ang sudlanan ug mausik ang bino, ug ang sudlanan dili na mapuslan. 38 Hinuon, kinahanglan gayod nga ang bag-o nga bino adto isulod sa bag-o nga sudlanan nga panit.”[f] 39 Midugang si Jesus sa usa pa ka sambingay, “Walay tawo nga naanad na sa daan nga bino nga mangandoy ug bag-o, tungod kay alang kaniya, mas lami ang daan.”

Notas al pie

 1. Lucas 5:5 Magtutudlo: kini nga pulong sa literal, Agalon.
 2. Lucas 5:10 kasosyo: buot ipasabot, kauban sa negosyo.
 3. Lucas 5:12 Ginoo: o, Sir.
 4. Lucas 5:14 pagpatan-aw kaniya: aron makita niya nga nawala na ang sangla ug makapamatuod nga hinlo na ug mahimo na nga makaapil sa mga seremonya sa Judio.
 5. Lucas 5:20 Higala: Sa literal, Tawo.
 6. Lucas 5:38 Nagsulti si Jesus niini nga mga sambingay aron itudlo kanila nga dili mahimo nga iipon ang iyang mga pagpanudlo sa daan nga mga pagpanudlo sa mga Judio.

New Living Translation

Luke 5

The First Disciples

1One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee,[a] great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed two empty boats at the water’s edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon,[b] its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there.

When he had finished speaking, he said to Simon, “Now go out where it is deeper, and let down your nets to catch some fish.”

“Master,” Simon replied, “we worked hard all last night and didn’t catch a thing. But if you say so, I’ll let the nets down again.” And this time their nets were so full of fish they began to tear! A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking.

When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, “Oh, Lord, please leave me—I’m such a sinful man.” For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. 10 His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed.

Jesus replied to Simon, “Don’t be afraid! From now on you’ll be fishing for people!” 11 And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus.

Jesus Heals a Man with Leprosy

12 In one of the villages, Jesus met a man with an advanced case of leprosy. When the man saw Jesus, he bowed with his face to the ground, begging to be healed. “Lord,” he said, “if you are willing, you can heal me and make me clean.”

13 Jesus reached out and touched him. “I am willing,” he said. “Be healed!” And instantly the leprosy disappeared. 14 Then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened. He said, “Go to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy.[c] This will be a public testimony that you have been cleansed.”

15 But despite Jesus’ instructions, the report of his power spread even faster, and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their diseases. 16 But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer.

Jesus Heals a Paralyzed Man

17 One day while Jesus was teaching, some Pharisees and teachers of religious law were sitting nearby. (It seemed that these men showed up from every village in all Galilee and Judea, as well as from Jerusalem.) And the Lord’s healing power was strongly with Jesus.

18 Some men came carrying a paralyzed man on a sleeping mat. They tried to take him inside to Jesus, 19 but they couldn’t reach him because of the crowd. So they went up to the roof and took off some tiles. Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd, right in front of Jesus. 20 Seeing their faith, Jesus said to the man, “Young man, your sins are forgiven.”

21 But the Pharisees and teachers of religious law said to themselves, “Who does he think he is? That’s blasphemy! Only God can forgive sins!”

22 Jesus knew what they were thinking, so he asked them, “Why do you question this in your hearts? 23 Is it easier to say ‘Your sins are forgiven,’ or ‘Stand up and walk’? 24 So I will prove to you that the Son of Man[d] has the authority on earth to forgive sins.” Then Jesus turned to the paralyzed man and said, “Stand up, pick up your mat, and go home!”

25 And immediately, as everyone watched, the man jumped up, picked up his mat, and went home praising God. 26 Everyone was gripped with great wonder and awe, and they praised God, exclaiming, “We have seen amazing things today!”

Jesus Calls Levi (Matthew)

27 Later, as Jesus left the town, he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector’s booth. “Follow me and be my disciple,” Jesus said to him. 28 So Levi got up, left everything, and followed him.

29 Later, Levi held a banquet in his home with Jesus as the guest of honor. Many of Levi’s fellow tax collectors and other guests also ate with them. 30 But the Pharisees and their teachers of religious law complained bitterly to Jesus’ disciples, “Why do you eat and drink with such scum?[e]

31 Jesus answered them, “Healthy people don’t need a doctor—sick people do. 32 I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent.”

A Discussion about Fasting

33 One day some people said to Jesus, “John the Baptist’s disciples fast and pray regularly, and so do the disciples of the Pharisees. Why are your disciples always eating and drinking?”

34 Jesus responded, “Do wedding guests fast while celebrating with the groom? Of course not. 35 But someday the groom will be taken away from them, and then they will fast.”

36 Then Jesus gave them this illustration: “No one tears a piece of cloth from a new garment and uses it to patch an old garment. For then the new garment would be ruined, and the new patch wouldn’t even match the old garment.

37 “And no one puts new wine into old wineskins. For the new wine would burst the wineskins, spilling the wine and ruining the skins. 38 New wine must be stored in new wineskins. 39 But no one who drinks the old wine seems to want the new wine. ‘The old is just fine,’ they say.”

Notas al pie

 1. 5:1 Greek Lake Gennesaret, another name for the Sea of Galilee.
 2. 5:3 Simon is called “Peter” in 6:14 and thereafter.
 3. 5:14 See Lev 14:2-32.
 4. 5:24 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 5. 5:30 Greek with tax collectors and sinners?