Ang Pulong Sa Dios

Lucas 23

Gidala si Jesus kang Pilato

1Pagkahuman niadto, mitindog silang tanan ug gidala nila si Jesus kang Pilato ug gisumbong nila siya. Miingon sila, “Kining tawhana nadakpan namo nga nagpahisalaag sa among isigka-Judio, tungod kay gisultihan niya sila nga dili magbayad ug buhis ngadto sa Emperador, ug nag-ingon pa gayod siya nga siya mao ang Cristo. Ang buot niyang ipasabot nga siya usa ka hari.” Busa gipangutana siya ni Pilato. “Ikaw ba ang hari sa mga Judio?” Mitubag si Jesus kaniya, “Gisulti mo na.” Unya miingon si Pilato sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga tawo, “Wala akoy nakita nga sala niining tawhana aron silotan siya.” Apan namugos gayod sila ug nangatarungan, “Nagdala siya ug kasamok sa mga katawhan sa tibuok Judea pinaagi sa iyang mga pagpanudlo, gikan sa probinsya sa Galilea hangtod dinhi sa siyudad sa Jerusalem.”

Gidala si Jesus kang Herodes

Pagkadungog niini ni Pilato, nangutana siya kon taga-Galilea ba si Jesus. Sa pagkahibalo niya nga si Jesus gikan sa lugar nga sakop sa ginadumalahan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kaniya, tungod kay niadtong higayona didto man si Herodes sa Jerusalem.

Pagkakita ni Herodes kang Jesus nalipay gayod siya, kay dugay na siyang nagtinguha nga makita si Jesus tungod kay daghan na ang iyang nadunggan mahitungod kaniya, ug gusto usab niya nga magbuhat siya ug milagro aron makita niya. Daghan ang mga pangutana ni Herodes kang Jesus, apan wala siya motubag. 10 Ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Kasugoan nanindog didto ug bisan unsa na lang ang ilang mga sumbong batok kang Jesus. 11 Dayon gitamay ug gibugalbugalan siya ni Herodes ug sa iyang mga guwardya. Gisul-oban kunohay nila siya ug maanindot nga bisti, nga sama sa usa ka dungganon nga tawo, ug gipabalik didto kang Pilato. 12 Niadtong adlawa nagkaamigo si Pilato ug si Herodes, nga magkaaway kaniadto.

Gihukman si Jesus nga Patyon

13 Unya gipatawag ni Pilato ang kadagkoan sa mga pari, ang mga tigdumala sa lungsod, ug ang uban pa nga mga tawo. 14 Unya miingon siya kanila, “Gidala ninyo dinhi kanako kining tawhana nga giingon ninyo nga nagpahisalaag sa mga tawo. Apan sa akong pag-imbistigar kaniya dinhi sa inyong atubangan, wala gayod akoy nakita nga sala kaniya sama sa inyong gisulti. 15 Bisan gani si Herodes wala usay nakita nga sala niining tawhana, mao gani nga gipabalik niya kini dinhi. Wala may nahimo kining tawhana nga angayng silotan ug kamatayon. 16 Busa ipalatigo ko na lang siya ug dayon buhian.” 17 [Sa matag Pista sa Paglabay sa Anghel kinahanglan nga magpagawas si Pilato ug usa ka priso.] 18 Apan misinggit ang mga tawo, “Patya kanang tawhana ug buhii si Barabas!” 19 (Napriso si Barabas tungod kay kauban siya sa mga nagrebelde sa gobyerno sa Jerusalem ug nakapatay usab siya.) 20 Gusto unta ni Pilato nga buhian si Jesus, busa gisultihan niya pag-usab ang mga tawo. 21 Apan nagpadayon sa pagsinggit ang mga tawo, “Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!” 22 Miingon pa gayod kanila si Pilato sa ikatulo nga higayon, “Ngano, unsa ba ang sala nga iyang nabuhat? Wala man akoy nakita nga sala kaniya nga angay siyang silotan ug kamatayon. Ipalatigo ko siya ug unya buhian dayon.” 23 Apan mipadayon pa gayod ang ilang pagsinggit nga ilansang siya sa krus. Ug sa kaulahian milampos gayod sila. 24 Miuyon na lang si Pilato sa mga tawo nga ilansang si Jesus sa krus. 25 Gipabuhian niya ang tawo nga napriso tungod sa iyang pagrebelde sa gobyerno ug pagpatay, kay mao kadto ang gipangayo sa mga tawo. Apan si Jesus iyang gitugyan kanila aron mahimo nila ang ilang gusto kaniya.

Gilansang si Jesus sa Krus

26 Samtang gidala nila si Jesus sa dapit diin siya ilansang, natagboan nila si Simon nga taga-Cyrene, nga nagpadulong sa siyudad gikan sa uma. Gibira nila siya ug gipapas-an sa krus, ug gipasunod kang Jesus.

27 Daghan nga mga tawo ang misunod kang Jesus. May mga babaye didto nga nagminatay sa paghilak tungod kay nalooy gayod sila kang Jesus. 28 Apan gilingi sila ni Jesus ug giingnan, “Kamong mga babaye nga taga-Jerusalem, ayaw kamo paghilak tungod kanako. Hilaki ninyo ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. 29 Tungod kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tawo, ‘Bulahan ang mga babaye nga baog ug walay gipasuso.’ 30 Nianang panahona moingon ang mga tawo ngadto sa mga bukid, ‘Tumpagi kami!’ Ug ngadto sa mga bungtod ‘Taboni kami!’[a] 31 Kay kon gihimo nila kini kanako nga walay sala, unsa pa kaha kadaotan ang ilang himuon ngadto sa tawo nga may sala?”[b]

32 Gawas kang Jesus may duha pa ka tawo nga mga kriminal nga ilang gidala aron patyon. 33 Pag-abot nila sa lugar nga gitawag nga “bagolbagol”, gilansang nila si Jesus sa krus ug ang duha ka kriminal. Ang usa gibutang nila sa tuo ni Jesus ug ang usa sa wala. 34 [Miingon si Jesus, “Amahan, pasayloa sila tungod kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.”] Ug nagripa ang mga sundalo aron bahinon ang mga bisti ni Jesus. 35 Ang mga tawo nanindog didto ug nanan-aw. Gibugalbugalan siya sa mga tigdumala sa lungsod. Miingon sila, “Giluwas niya ang uban, ipaluwas usab kaniya ang iyang kaugalingon kon siya mao ang Cristo nga pinili sa Dios.” 36 Gibugalbugalan usab siya sa mga sundalo samtang nagpaduol sila aron paimnon siya ug aslom nga bino. 37 Miingon sila, “Kon ikaw ang Hari sa mga Judio, luwasa ang imong kaugalingon!” 38 Ug may gibutang silang karatula didto sa iyang ulohan nga nagaingon, “Mao kini ang Hari sa mga Judio.”

39 Ang usa sa mga kriminal nga gilansang sa krus nagpasipala usab kang Jesus. Miingon siya, “Dili ba ikaw ang Cristo? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami usab!” 40 Apan gibadlong siya sa usa ka kriminal. Miingon siya, “Wala ka ba mahadlok sa Dios? Managsama lang kita nga gisilotan. 41 Kitang duha angay gayod nga silotan tungod sa atong mga sala. Apan kining tawhana walay sala.” 42 Unya miingon siya kang Jesus, “Jesus, hinumdomi intawon ako kon maghari ka na!” 43 Miingon si Jesus kaniya, “Tinuod kining isulti ko kanimo nga karong adlawa ikauban ko ikaw sa Paraiso.”

Ang Pagkamatay ni Jesus

44-45 Sa mga alas dose na sa udto, wala na mosidlak ang adlaw. Mingitngit ang tibuok kalibotan sulod sa tulo ka oras. Ang tabil sa templo napikas gikan sa ibabaw paubos. 46 Unya misinggit si Jesus, “Amahan, itugyan ko kanimo ang akong espiritu!”[c] Human niadto nabugto ang iyang gininhawa. 47 Pagkakita sa kapitan sa nahitabo, midayeg siya sa Dios nga nagaingon, “Tinuod gayod nga walay sala kining tawhana!” 48 Ang tanan nga nakasaksi sa nahitabo, mipauli nga nagpamukpok sa ilang dughan tungod sa tumang kasubo. 49 Ang mga nakaila kang Jesus lakip ang mga babaye nga miuban kaniya gikan pa sa Galilea nanindog didto sa layo ug nakita usab nila ang nahitabo.

Ang Paglubong kang Jesus

50-51 May usa ka tawo nga ang iyang ngalan mao si Jose nga taga-Arimatea nga sakop sa Judea. Miyembro siya sa korte sa mga Judio, apan wala siya mosugot sa ilang plano sa pagpatay kang Jesus. Maayo ug matarong siya nga tawo, ug naghulat siya sa paghari sa Dios. 52 Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang patay nga lawas ni Jesus. 53 Unya gikuha niya ang patay nga lawas ni Jesus didto sa krus ug gibuliboran sa panapton nga puti. Gipahimutang niya kini sa lubnganan nga gikabhang sa bakilid nga wala pa sukad malubngi. 54 Adlaw kadto sa pagpangandam alang sa Adlaw nga Igpapahulay.

55 Ang mga babaye nga miuban kang Jesus gikan sa Galilea misunod usab kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug ang pagkahiluna sa patay nga lawas ni Jesus. 56 Unya mipauli sila ug nangandam ug mga pahumot nga idihog sa patay nga lawas ni Jesus.

Apan sa Adlaw nga Igpapahulay, namahulay sila sumala sa Kasugoan.

Notas al pie

 1. Lucas 23:30 Tan-awa usab ang Hos. 10:8.
 2. Lucas 23:31 Sa literal, Kay kon gihimo nila kini sa buhi pa nga kahoy, unsa pa kaha sa laya na nga kahoy.
 3. Lucas 23:46 Tan-awa usab ang Salmo 31:5.

New American Standard Bible

Luke 23

Jesus before Pilate

1Then the whole body of them got up and brought Him before Pilate. And they began to accuse Him, saying, “We found this man misleading our nation and forbidding to pay taxes to Caesar, and saying that He Himself is [a]Christ, a King.” So Pilate asked Him, saying, “Are You the King of the Jews?” And He answered him and said, It is as you say.” Then Pilate said to the chief priests and the crowds, “I find no guilt in this man.” But they kept on insisting, saying, “He stirs up the people, teaching all over Judea, starting from Galilee even as far as this place.”

When Pilate heard it, he asked whether the man was a Galilean. And when he learned that He belonged to Herod’s jurisdiction, he sent Him to Herod, who himself also was in Jerusalem [b]at that time.

Jesus before Herod

Now Herod was very glad when he saw Jesus; for he had wanted to see Him for a long time, because he had been hearing about Him and was hoping to see some [c]sign performed by Him. And he questioned Him [d]at some length; but He answered him nothing. 10 And the chief priests and the scribes were standing there, accusing Him vehemently. 11 And Herod with his soldiers, after treating Him with contempt and mocking Him, dressed Him in a gorgeous robe and sent Him back to Pilate. 12 Now Herod and Pilate became friends with one another that very day; for before they had been enemies with each other.

Pilate Seeks Jesus’ Release

13 Pilate summoned the chief priests and the rulers and the people, 14 and said to them, “You brought this man to me as one who incites the people to rebellion, and behold, having examined Him before you, I have found no guilt in this man regarding the charges which you make against Him. 15 No, nor has Herod, for he sent Him back to us; and behold, nothing deserving death has been done by Him. 16 Therefore I will punish Him and release Him.” 17 [[e]Now he was obliged to release to them at the feast one prisoner.]

18 But they cried out all together, saying, “Away with this man, and release for us Barabbas!” 19 (He was one who had been thrown into prison for an insurrection made in the city, and for murder.) 20 Pilate, wanting to release Jesus, addressed them again, 21 but they kept on calling out, saying, “Crucify, crucify Him!” 22 And he said to them the third time, “Why, what evil has this man done? I have found in Him no guilt demanding death; therefore I will punish Him and release Him.” 23 But they were insistent, with loud voices asking that He be crucified. And their voices began to prevail. 24 And Pilate pronounced sentence that their demand be granted. 25 And he released the man they were asking for who had been thrown into prison for insurrection and murder, but he delivered Jesus to their will.

Simon Bears the Cross

26 When they led Him away, they seized a man, Simon of Cyrene, coming in from the country, and placed on him the cross to carry behind Jesus.

27 And following Him was a large crowd of the people, and of women who were [f]mourning and lamenting Him. 28 But Jesus turning to them said, “Daughters of Jerusalem, stop weeping for Me, but weep for yourselves and for your children. 29 For behold, the days are coming when they will say, ‘Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never nursed.’ 30 Then they will begin to say to the mountains, ‘Fall on us,’ and to the hills, ‘Cover us.’ 31 For if they do these things [g]when the tree is green, what will happen [h]when it is dry?”

32 Two others also, who were criminals, were being led away to be put to death with Him.

The Crucifixion

33 When they came to the place called [i]The Skull, there they crucified Him and the criminals, one on the right and the other on the left. 34 [j]But Jesus was saying, “Father, forgive them; for they do not know what they are doing.” And they cast lots, dividing up His garments among themselves. 35 And the people stood by, looking on. And even the rulers were sneering at Him, saying, “He saved others; let Him save Himself if this is the [k]Christ of God, His Chosen One.” 36 The soldiers also mocked Him, coming up to Him, offering Him sour wine, 37 and saying, “If You are the King of the Jews, save Yourself!” 38 Now there was also an inscription above Him, “THIS IS THE KING OF THE JEWS.”

39 One of the criminals who were hanged there was [l]hurling abuse at Him, saying, “Are You not the [m]Christ? Save Yourself and us!” 40 But the other answered, and rebuking him said, “Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? 41 And we indeed are suffering justly, for we are receiving [n]what we deserve for our deeds; but this man has done nothing wrong.” 42 And he was saying, “Jesus, remember me when You come [o]in Your kingdom!” 43 And He said to him, “Truly I say to you, today you shall be with Me in Paradise.”

44 It was now about [p]the sixth hour, and darkness [q]fell over the whole land until [r]the ninth hour, 45 [s]because the sun was obscured; and the veil of the temple was torn [t]in two. 46 And Jesus, crying out with a loud voice, said, “Father, into Your hands I commit My spirit.” Having said this, He breathed His last. 47 Now when the centurion saw what had happened, he began praising God, saying, “Certainly this man was [u]innocent.” 48 And all the crowds who came together for this spectacle, when they observed what had happened, began to return, [v]beating their breasts. 49 And all His acquaintances and the women who accompanied Him from Galilee were standing at a distance, seeing these things.

Jesus Is Buried

50 And a man named Joseph, who was a member of the Council, a good and righteous man 51 (he had not consented to their plan and action), a man from Arimathea, a city of the Jews, who was waiting for the kingdom of God; 52 this man went to Pilate and asked for the body of Jesus. 53 And he took it down and wrapped it in a linen cloth, and laid Him in a tomb cut into the rock, where no one had ever lain. 54 It was the [w]preparation day, and the Sabbath was about to [x]begin. 55 Now the women who had come with Him out of Galilee followed, and saw the tomb and how His body was laid. 56 Then they returned and prepared spices and perfumes.

And on the Sabbath they rested according to the commandment.

Notas al pie

 1. Luke 23:2 I.e. Messiah
 2. Luke 23:7 Lit in these days
 3. Luke 23:8 Or attesting miracle
 4. Luke 23:9 Lit in many words
 5. Luke 23:17 Early mss do not contain this v
 6. Luke 23:27 Lit beating the breast
 7. Luke 23:31 Lit in the green tree
 8. Luke 23:31 Lit in the dry
 9. Luke 23:33 In Lat Calvarius; or Calvary
 10. Luke 23:34 Some early mss do not contain But Jesus was saying...doing
 11. Luke 23:35 I.e. Messiah
 12. Luke 23:39 Or blaspheming
 13. Luke 23:39 I.e. Messiah
 14. Luke 23:41 Lit things worthy of what we have done
 15. Luke 23:42 Or into
 16. Luke 23:44 I.e. noon
 17. Luke 23:44 Or occurred
 18. Luke 23:44 I.e. 3 p.m.
 19. Luke 23:45 Lit the sun failing
 20. Luke 23:45 Lit in the middle
 21. Luke 23:47 Lit righteous
 22. Luke 23:48 I.e. as a traditional sign of mourning or contrition
 23. Luke 23:54 I.e. preparation for the Sabbath
 24. Luke 23:54 Lit dawn