Ang Pulong Sa Dios

Lucas 21

Ang Halad sa Babaye nga Balo

1Samtang nagtan-aw si Jesus nakita niya ang mga adunahan nga naghulog sa ilang kuwarta didto sa sudlanan sa kuwarta sa templo. Ug nakita usab niya ang usa ka kabos nga babayeng balo nga naghulog ug duha lang ka sinsilyo. Unya miingon si Jesus, “Sa pagkatinuod, mas dako ang gihulog sa kabos nga balo kay kanilang tanan. Kay sila daghan ug kuwarta ug ang ilang gihatag bale-wala lang kanila; apan ang balo, bisan tuod kabos siya, gihatag niya ang tanan niyang kabuhian.”

Ang Pagkaguba sa Templo

May mga tawo didto nga naghisgot mahitungod sa matahom nga mga bato ug sa mga butang nga gihalad sa mga tawo nga nagpatahom sa templo. Apan miingon si Jesus kanila, “Moabot ang adlaw nga kining mga butang nga inyong nakita gun-ubon, ug wala gayoy bisan usa ka bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato.”

Ang Mahitungod sa Umaabot nga mga Adlaw

Nangutana sila kang Jesus, “Magtutudlo, kanus-a ba mahitabo kining imong giingon? Unsa man ang mga timailhan nga kining mga butanga hapit nang mahitabo?”

Miingon si Jesus kanila, “Pagbantay kamo nga walay makapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako, ug moingon usab sila nga miabot na ang panahon. Apan ayaw kamo pagtuo o pagsunod kanila. Kon makadungog kamo nga may mga gira ug mga kagubot, ayaw kamo kahadlok, kay kana kinahanglan nga mahitabo una, apan wala kana magkahulogan nga moabot na ang kataposan.”

10 Ug miingon pa gayod si Jesus kanila, “Makiggira ang nasod batok sa laing nasod, ang gingharian batok sa laing gingharian. 11 May moabot nga kusog nga mga linog, ug may kagutom ug kamatay nga moabot sa nagkalain-lain nga mga dapit. Ug makita usab ninyo ang mga makalilisang ug kahibulongan nga mga timailhan gikan sa langit.

12 “Apan sa dili pa kini mahitabo, dakpon kamo ug lutoson sa mga tawo. Dad-on nila kamo sa mga simbahan sa mga Judio aron hukman ug prisohon. Dad-on usab nila kamo ngadto sa mga hari ug mga gobernador aron imbistigahon. Kining tanan himuon nila kaninyo tungod sa inyong pagsunod kanako. 13 Apan kini mahimong kahigayonan alang kaninyo aron isulti kanila ang Maayong Balita. 14 Busa itisok sa inyong alimpatakan nga kon mahitabo kini dili kamo maglisod kon unsa ang inyong itubag, 15 kay hatagan ko kamo ug kaalam sa pagtubag aron dili makasupak kaninyo ang inyong mga kaaway. 16 Bisan gani ang inyong kaugalingon nga mga ginikanan, mga igsoon, mga paryente, ug mga amigo magsumbong batok kaninyo. Ug ang uban kaninyo patyon gayod nila. 17 Dumtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong mga sumusunod. 18 Apan walay kadaot nga mahitabo kaninyo.[a] 19 Ug kon magpadayon kamo makaangkon kamo ug kinabuhi nga walay kataposan.

Ang Mahitungod sa Pagkapukan sa Jerusalem

20 “Kon makita ninyo nga ang Jerusalem gilibotan na sa mga sundalo, mahibaloan ninyo nga hapit na ang iyang pagkapukan. 21 Busa ang mga tawo sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. Papahawaa ang naa sa siyudad sa Jerusalem, ug kadtong atua sa uma ayaw na paadtoa sa Jerusalem. 22 Kay nianang mga adlawa silotan sa Dios ang Jerusalem aron sa pagtuman sa ginaingon sa Kasulatan. 23 Nianang mga adlawa alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. Dako nga pag-antos ang moabot niining dapita, kay dako ang kapungot sa Dios sa katawhan niini. 24 Ang uban kanila mangamatay sa gira, ug ang uban bihagon ug dad-on ngadto sa uban nga mga nasod. Ug kining siyudad sa Jerusalem pukanon ug dumalahon sa mga dili Judio hangtod matapos ang gitagal sa Dios.”

Ang Pagbalik ni Jesus Dinhi sa Kalibotan

25 “Mahitabo usab nga may mga timailhan nga makita sa adlaw, sa bulan, ug sa mga bituon. Dinhi sa kalibotan makuyawan ang mga nasod tungod sa dahunog sa dagko nga mga balod. 26 Makuyapan ang mga tawo sa kahadlok kon unsa ang mahitabo niining kalibotan. Tungod kay ang mga bituon ug ang uban nga atua sa kalangitan[b] pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. 27 Unya ako nga Anak sa Tawo makita diha sa mga panganod nga moanhi sa kalibotan uban sa gahom nga nagadan-ag gayod. 28 Kon magsugod na kini nga mga panghitabo, ayaw kamo kahadlok tungod kay duol na ang pagluwas kaninyo.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kahoy nga Higera

29 Unya gisuginlan sila ni Jesus niini nga sambingay: “Tan-awa ninyo ang kahoy nga higera ug ang uban pang mga kahoy. 30 Kon makita nato nga nanalingsing na, dili ba moingon kita nga hapit na ang ting-init? 31 Sa ingon usab nga pamaagi, kon makita ninyo nga nangahitabo na kining akong gisulti kaninyo, mahibaloan ninyo nga hapit na ang paghari sa Dios. 32 Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahona. 33 Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kondili matuman gayod.

Pagbantay Kamo

34 “Busa bantayi ninyo ang inyong kaugalingon nga dili mawili sa pagkinabuhi nga mapatuyangon, sa paghubog, ug sa pagkabalaka sa inyong panginabuhi, kay basin kalit lang moabot kadtong adlawa nga dili kamo makabantay, ug sama unya kamo sa nalit-agan. 35 Kay sa kalit lang moabot kini sa tanan nga nagpuyo dinhi sa kalibotan. 36 Busa kanunay kamong mangandam ug mag-ampo nga kon mahitabo na kining tanan, may kalig-on kamo aron makalingkawas kamo niining panghitabo, ug makaatubang kamo nga dili maulaw kanako nga Anak sa Tawo.”

37 Sa adlaw mag-adtoan si Jesus sa templo aron magtudlo. Pagkagabii, didto siya magtulogan sa Bukid sa mga Olibo. 38 Sayo pa sa buntag mangadto na ang mga tawo sa templo aron sa pagpaminaw kaniya.

Notas al pie

  1. Lucas 21:18 Sa literal, Apan walay bisan usa ka lugas sa buhok sa inyong ulo nga mawala.
  2. Lucas 21:26 mga bituon . . . sa kalangitan: Sa literal, mga gahom sa langit.

New Living Translation

Luke 21

The Widow’s Offering

1While Jesus was in the Temple, he watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Then a poor widow came by and dropped in two small coins.[a]

“I tell you the truth,” Jesus said, “this poor widow has given more than all the rest of them. For they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has.”

Jesus Speaks about the Future

Some of his disciples began talking about the majestic stonework of the Temple and the memorial decorations on the walls. But Jesus said, “The time is coming when all these things will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another!”

“Teacher,” they asked, “when will all this happen? What sign will show us that these things are about to take place?”

He replied, “Don’t let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah,’[b] and saying, ‘The time has come!’ But don’t believe them. And when you hear of wars and insurrections, don’t panic. Yes, these things must take place first, but the end won’t follow immediately.” 10 Then he added, “Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. 11 There will be great earthquakes, and there will be famines and plagues in many lands, and there will be terrifying things and great miraculous signs from heaven.

12 “But before all this occurs, there will be a time of great persecution. You will be dragged into synagogues and prisons, and you will stand trial before kings and governors because you are my followers. 13 But this will be your opportunity to tell them about me.[c] 14 So don’t worry in advance about how to answer the charges against you, 15 for I will give you the right words and such wisdom that none of your opponents will be able to reply or refute you! 16 Even those closest to you—your parents, brothers, relatives, and friends—will betray you. They will even kill some of you. 17 And everyone will hate you because you are my followers.[d] 18 But not a hair of your head will perish! 19 By standing firm, you will win your souls.

20 “And when you see Jerusalem surrounded by armies, then you will know that the time of its destruction has arrived. 21 Then those in Judea must flee to the hills. Those in Jerusalem must get out, and those out in the country should not return to the city. 22 For those will be days of God’s vengeance, and the prophetic words of the Scriptures will be fulfilled. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days. For there will be disaster in the land and great anger against this people. 24 They will be killed by the sword or sent away as captives to all the nations of the world. And Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until the period of the Gentiles comes to an end.

25 “And there will be strange signs in the sun, moon, and stars. And here on earth the nations will be in turmoil, perplexed by the roaring seas and strange tides. 26 People will be terrified at what they see coming upon the earth, for the powers in the heavens will be shaken. 27 Then everyone will see the Son of Man[e] coming on a cloud with power and great glory.[f] 28 So when all these things begin to happen, stand and look up, for your salvation is near!”

29 Then he gave them this illustration: “Notice the fig tree, or any other tree. 30 When the leaves come out, you know without being told that summer is near. 31 In the same way, when you see all these things taking place, you can know that the Kingdom of God is near. 32 I tell you the truth, this generation will not pass from the scene until all these things have taken place. 33 Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear.

34 “Watch out! Don’t let your hearts be dulled by carousing and drunkenness, and by the worries of this life. Don’t let that day catch you unaware, 35 like a trap. For that day will come upon everyone living on the earth. 36 Keep alert at all times. And pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man.”

37 Every day Jesus went to the Temple to teach, and each evening he returned to spend the night on the Mount of Olives. 38 The crowds gathered at the Temple early each morning to hear him.

Notas al pie

  1. 21:2 Greek two lepta [the smallest of Jewish coins].
  2. 21:8 Greek claiming, ‘I am.’
  3. 21:13 Or This will be your testimony against them.
  4. 21:17 Greek on account of my name.
  5. 21:27a “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
  6. 21:27b See Dan 7:13.