Ang Pulong Sa Dios

Lucas 20

Ang Pagpangutana sa Katungod ni Jesus

1Usa ka adlaw niana, samtang nagtudlo si Jesus sa Maayong Balita sa mga tawo didto sa templo, miduol kaniya ang kadagkoan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa Kasugoan, ug ang mga pangulo sa mga Judio. Nangutana sila, “Unsa ba ang imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga dinhi sa templo. Kinsa ba gayod ang naghatag kanimo niini nga katungod?” Mitubag si Jesus kanila, “May pangutana usab ako kaninyo. Sultihi ninyo ako, kang kinsa ba naggikan ang katungod ni Juan sa pagbautismo, sa Dios ba o sa tawo?” Naglalis sila kon unsa ang ilang itubag, “Kon moingon kita nga, ‘Gikan sa Dios,’ moingon siya, ‘O, nganong wala man kamo motuo kang Juan?’ Apan kon moingon kita nga ‘Gikan sa tawo,’ batuon kita sa mga tawo, tungod kay mituo sila nga si Juan propeta sa Dios. Busa mitubag sila kang Jesus nga wala sila mahibalo. Unya miingon si Jesus kanila, “Kon mao kana dili ko usab kamo sultihan kon diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat niini.”

Ang Sambingay Mahitungod sa mga Saop

Gisuginlan dayon ni Jesus ang mga tawo niini nga sambingay, “May usa ka tawo nga may yuta nga gipatamnan niya ug ubas. Pagkahuman gipasaopan niya kini ug milakaw ngadto sa layong dapit. 10 Sa panahon na sa pagpamupo sa ubas, gisugo niya ang usa ka sulugoon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha sa iyang bahin. Apan pag-abot didto sa sulugoon, gikulata nila kini ug gipapauli nga walay dala. 11 Unya nagsugo na usab ang tag-iya ug usa pa ka sulugoon. Apan pag-abot sa sulugoon didto sa mga saop gikulata usab kini ug gipakaulawan ug gipapauli usab nila nga walay dala. 12 Nagsugo pa gayod ang tag-iya ug ikatulong sulugoon, apan pag-abot niya didto gipasakitan nila kini ug giabog pauli. 13 Busa ang tag-iya sa ubasan miingon, ‘Unsa na lang kaha ang akong buhaton? Ah, sugoon ko na lang ang akong pinalanggang anak, kay tingali ug tahoron nila siya.’ 14 Apan sa pagkakita sa mga saop sa iyang anak, miingon sila, ‘Ania na ang manununod. Dali, patyon nato siya aron maato na ang iyang mapanunod.’ 15 Busa gidala nila kini ngadto sa gawas sa ubasan ug gipatay.”

Unya miingon si Jesus sa mga tawo, “Karon, unsa man ang buhaton sa tag-iya ngadto kanila? 16 Sigurado gayod nga adtoon niya ang mga saop ug pamatyon. Unya pasaopan niya sa uban ang iyang ubasan.” Pagkadungog niini sa mga tawo miingon sila, “Hinaut unta nga dili itugot sa Dios nga mahitabo ang sama niana!” 17 Apan gitan-aw sila ni Jesus ug gipangutana, “Unsa man diay ang kahulogan sa Kasulatan nga nagaingon,

‘Ang bato nga gisalikway sa mga panday
mao gayod hinuon ang nahimong pundasyon.’[a]

18 Si bisan kinsa nga mahulog niadtong batoha mabalian, apan ang mahulogan sa maong bato madugmok gayod.”

Ang Pangutana Mahitungod sa Pagbayad ug Buhis

19 Niadtong higayona dakpon na unta siya sa mga magtutudlo sa Kasugoan ug sa kadagkoan sa mga pari, kay nahibaloan nila nga sila gayod ang iyang gitumong sa iyang sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tawo. 20 Busa naghulat na lang sila ug laing higayon. Nagpadala sila ug mga espiya nga nagpakaaron-ingnon nga maayo ang ilang tuyo, aron nga kon may makita sila nga sayop sa iyang gipanulti, isumbong nila siya ngadto sa gobernador. 21 Nangutana kining mga espiya kang Jesus, “Magtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gipanulti ug gipanudlo. Ug wala ka gayoy gipalabi bisan kinsa, hinuon ang kamatuoran mahitungod sa kabubut-on sa Dios alang sa mga tawo mao gayod ang imong gipanudlo. 22 Sa imong hunahuna, husto ba o dili nga kita, isip mga Judio, mobayad ug buhis ngadto sa Emperador sa Roma?” 23 Apan nahibaloan ni Jesus ang ilang daotang tuyo, busa miingon siya kanila, 24 “Pakit-a ninyo ako ug kuwarta. Kang kinsa bang hitsura ug ngalan ang nahimutang diha?” Mitubag sila, “Iya sa Emperador.” 25 Busa miingon si Jesus kanila, “Kon mao kana, ihatag ninyo sa Emperador ang iya sa Emperador ug sa Dios ang iya sa Dios.” 26 Busa sa atubangan sa tanan wala gayod nila siya mabitik sa iyang gipanulti. Ug tungod kay natingala sila sa tubag ni Jesus, mihilom na lang sila.

Ang Pangutana Mahitungod sa Pagkabanhaw

27 May mga Saduseo nga miduol kang Jesus. Kining mga tawhana wala nagatuo nga may pagkabanhaw. 28 Nangutana sila, “Magtutudlo, gisulat ni Moises kanato kini nga balaod nga kon mamatay ang lalaki ug wala silay anak sa iyang asawa, kinahanglan nga ang iyang igsoon ang mangasawa sa nabalo aron makaanak siya alang sa iyang igsoon nga namatay.[b] 29 Karon, may pito ka managsoon nga lalaki. Ang kamagulangan nakapangasawa, ug namatay siya nga walay anak. 30 Busa ang balo gipangasawa sa sunod nga igsoon. Apan namatay usab siya nga wala silay anak. 31 Mao usab ang nahitabo sa ikatulo nga igsoon, hangtod sa ikapito. Nangamatay silang tanan nga walay anak niadto nga babaye. 32 Sa kaulahian namatay usab ang babaye. 33 Karon, kon moabot na ang pagkabanhaw, kang kinsa man siyang asawa, kay silang pito nakapangasawa man kaniya?”

34 Gitubag sila ni Jesus, “Dinhi sa kalibotan magminyoay ang mga tawo. 35 Apan si bisan kinsa nga takos nga banhawon ug dad-on didto sa laing kinabuhi dili na magminyoay. 36 Dili na sila mamatay tungod kay mahisama na sila sa mga anghel; mga anak sila sa Dios, kay gibanhaw man sila. 37 Bahin sa pagkabanhaw sa mga patay, bisan gani ang giingon ni Moises didto sa nagdilaab nga sampinit nagpamatuod niini. Dili ba nga gitawag man niya ang Ginoo nga ‘Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob’[c]? 38 Kini nagpamatuod nga bisan dugay na silang namatay, buhi pa gihapon sila, tungod kay ang Dios dili Dios sa mga patay, kondili Dios sa mga buhi. Alang kaniya, buhi ang tanan.” 39 Ang uban nga magtutudlo sa Kasugoan miingon, “Magtutudlo, husto ang imong tubag.” 40 Ug wala nay nangahas pa sa pagpangutana kaniya.

Ang Pangutana Mahitungod sa Cristo

41 Unya, nangutana si Jesus sa mga tawo, “Nganong ginaingon man nila nga ang Cristo[d] kaliwat ni David? 42 Kay si David mismo nagaingon man diha sa Libro sa mga Salmo:

‘Miingon ang Ginoo sa akong agalon nga hari,
Lingkod dinhi dapit sa akong tuo,
43 hangtod mapailalom ko kanimo ang imong mga kaaway.’[e]

44 Kon gitawag siya ni David nga iyang Ginoo, mahimo ba nga kaliwat lang siya ni David?”

Nagpasidaan si Jesus Mahitungod sa mga Magtutudlo sa Kasugoan

45 Samtang naminaw ang mga tawo kang Jesus, miingon siya sa iyang mga sumusunod, 46 “Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa Kasugoan nga gustong magsuroy-suroy nga nagabistig taas. Sa mga dapit nga tigomanan sa mga tawo, gusto nila nga tahoron sila. Sa mga simbahan o sa mga kombira ginapili gayod nila ang mga lingkoranan nga alang sa mga pinasidunggan. 47 Ginailog nila ang mga kabtangan sa mga babaye nga balo, ug ginatabon-tabonan lang nila ang ilang daotang binuhatan pinaagi sa tag-as nga mga pag-ampo. Kini sila makadawat ug mas bug-at nga silot.”

Notas al pie

  1. Lucas 20:17 Tan-awa usab ang Salmo 118:22.
  2. Lucas 20:28 Tan-awa usab ang Deu. 25:5.
  3. Lucas 20:37 Tan-awa usab ang Exo. 3:6.
  4. Lucas 20:41 Cristo: Sa literal, dinihogan. Ang Cristo (Mesiyas) mao ang ginahulat sa mga Judio nga moabot sa paghari kanila.
  5. Lucas 20:43 Tan-awa usab ang Salmo 110:1.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 20

Kristova moc

1 Jedného dňa, keď učil ľud v chráme a hlásal radostnú zvesť, prišli za ním veľkňazi, učitelia Zákona a židovskí predstavitelia

s otázkou, akým právom povyhadzoval kupcov z chrámu.

Kým vám odpoviem, rád by som sa vás aj ja na niečo spýtal.

Kto poveril Jána Krstiteľa jeho poslaním? Boh alebo ľudia?"

Touto otázkou ich zaskočil a začali sa medzi sebou dohadovať: Ak povieme, že Boh, spýta sa nás, prečo sme mu teda neuverili.

Ak povieme, že ľudia, mohol by nás dav ukameňovať, lebo verí, že Ján Krstiteľ bol prorok."

Napokon mu odpovedali: Nevieme, kto poslal Jána."

Ježiš im na to povedal: Tak ani ja vám neodpoviem, kto mňa poveril."

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch

Potom sa znova obrátil k zástupu a vyrozprával im toto podobenstvo: Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval.

10 Keď nastal čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojho sluhu, aby mu odovzdali podiel z úrody. Ale vinohradníci ho zbili a poslali naspäť s prázdnymi rukami.

11 Poslal k nim iného sluhu, ale aj toho zbili, vysmiali sa mu a nič mu nedali.

12 Nato poslal aj tretieho sluhu, ale stihol ho ten istý osud: do krvi ho zbili a vyhnali.

13 Čo mám robiť? spytoval sa majiteľ vinice v duchu.Skúsim to ešte raz. Pošlem k nim svojho milovaného syna, pred ním určite budú mať rešpekt.

14 Ale keď vinohradníci zazreli majiteľovho syna, zosnovali takýto plán:Toto je dedič, zabijeme ho a vinica bude naša.

15 Vyvliekli ho teda z vinice a zabili.

16 Čo myslíte, čo urobí majiteľ s týmito vinohradníkmi? Príde, dá ich povraždiť a vinicu prenajme iným." -- Ale to by vinohradníci predsa nikdy neurobili," namietali tí, čo ho počúvali.

17 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: Čo teda znamenajú slová Písma:Kameň, ktorý stavitelia odhodili ako nepotrebný, stal sa kameňom uholným? "

18 A doložil: Každý, kto spadne na ten kameň, doláme sa, ale na koho spadne, toho rozdrví."

19 Veľkňazi a učitelia Zákona by ho boli najradšej hneď zatkli, lebo si uvedomovali, že to hovorí o nich, ale báli sa, že by to v ľude mohlo vyvolať vzburu.

Spor o dani

20 Pokúšali sa ho teda prichytiť pri nejakom výroku, ktorý by mohli ohlásiť rímskemu miestodržiteľovi a pre ktorý by ho mohli zatknúť.

21 Hľadali teda vhodnú príležitosť a poslali za ním svojich špehúňov, ktorí sa vydávali za spravodlivých ľudí. Povedali Ježišovi: Majstre, poznáme ťa ako dobrého učiteľa, ktorý vždy vraví pravdu, nedbá na ľudskú mienku a vždy nabáda žiť podľa Božích požiadaviek.

22 Povedz nám teda, či máme platiť dane rímskemu cisárovi, alebo nemáme?"

23 Ježiš vedel, že to má byť pre neho pasca, a tak im povedal:

24 Ukážte mi peniaz! Čí obraz je na ňom? A čie meno?" Odpovedali mu: Cisárovo."

25 Nato im Ježiš povedal: Dávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie."

26 Zmĺkli, ohromení jeho odpoveďou a zarazení, lebo sa im nepodarilo prichytiť ho v reči.

Spor o vzkriesení

27 Tu pristúpili k nemu niektorí saduceji -- tí popierajú zmŕtvychvstanie -- a povedali mu:

28 Podľa Mojžišovho zákona, ak nejaký muž umrie bezdetný, jeho brat je povinný oženiť sa s vdovou a zachovať meno mŕtveho.

29 Predstavme si rodinu, kde by bolo sedem bratov. Najstarší sa oženil a zomrel bez potomka.

30 Vdovu si vzal druhý brat a tiež zomrel bez detí.

31 Tak sa to zopakovalo aj s ďalšími. Všetci pomreli a nezanechali deti.

32 Napokon zomrela aj žena.

33 Komu bude pri vzkriesení patriť, keď mala sedem mužov?"

34 Ježiš im na to odpovedal: Manželstvo je len v pozemskom živote.

35 Tí, ktorí budú hodní vstať z mŕtvych a dostať sa do neba, sa už nebudú ženiť.

36 A nebudú ani umierať. V tomto sa budú podobať anjelom a budú Božími synmi, lebo ich Boh vzkriesil z mŕtvych do nového života.

37 A čo sa týka vašej otázky, či je vzkriesenie, alebo nie, to naznačil Mojžiš, keď opisuje, ako sa mu zjavil Boh v horiacom kri. Tam Pána nazýva Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba.

38 Ak je Pán Bohom určitej osoby, to znamená, že tá osoba je živá, a nie mŕtva! Z Božieho hľadiska sú teda všetci živí."

39 Majstre, dobre si im odpovedal!" poznamenali niektorí z učiteľov Zákona.

40 A už sa neodvážili dávať mu ďalšie otázky.

Kto je Kristus?

41 No tu sa ich Ježiš spýtal: Ako môžu nazývať Mesiáša synom Dávidovým?

42 Veď sám Dávid hovorí v knihe žalmov: Povedal Hospodin môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,

43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh.

44 Ako by teda mohol byť Mesiáš Dávidovým potomkom, keď ho nazýva svojím Pánom?"

45 Učeníkom potom pred všetkými povedal:

46 Varujte sa takých znalcov Zákona, ktorí sa radi ukazujú v honosných odevoch a čakajú, že ich ľudia budú na uliciach úctivo zdraviť. Pri bohoslužbách sedávajú v prvých radoch a na hostinách si vyhradzujú čestné miesta.

47 Dlho sa modlievajú, aby urobili dobrý dojem, a nehanbia sa dať hostiť vdovám. Takých postihne prísny súd."