Ang Pulong Sa Dios

Lucas 2

Ang Pagkatawo ni Jesus

1Niadtong panahona, ang Emperador sa Roma nga si Agustus naghimo ug balaod nga ang tanang mga lumulupyo sa iyang gingharian kinahanglang magpalista. (Mao kadto ang unang sensos sa panahon nga si Cirenio ang gobernador sa probinsya sa Siria. Busa mipauli ang mga tawo sa ilang kaugalingon nga mga lungsod aron magpalista.)

Mao kini ang hinungdan nga miadto si Jose sa Betlehem nga sakop sa Judea, ang dapit nga natawhan ni Haring David, tungod kay usa siya sa iyang mga kaliwat. Nagpuyo niadto si Jose sa Nazaret nga sakop sa Galilea sa dihang miadto siya sa Betlehem. Gidala ni Jose si Maria nga iyang pangasaw-onon nga buntis na niadtong higayona aron magpalista usab. Sa didto na sila sa Betlehem miabot ang panahon nga manganak na si Maria. Nanganak siyag lalaki nga mao ang iyang kamagulangan nga anak. Giputos niya kini ug panapton ug gipahigda sa pasungan. Didto sila sa kamalig nga alang sa mga hayop tungod kay wala na gayod silay lugar sa balay nga abutanan.

Nagpakita ang mga Anghel sa mga Magbalantay sa mga Karnero

Duol sa lungsod sa Betlehem may mga magbalantay sa mga karnero nga nagtukaw sa pagbantay sa ilang mga karnero didto sa sabsabanan. Sa kalit mitungha diha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadan-agan sila sa kahayag sa Ginoo. Nangahadlok gayod sila, 10 apan miingon ang anghel, “Ayaw kamog kahadlok, tungod kay ania ako aron sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga makahatag ug dakong kalipay sa tanang mga katawhan. 11 Kay didto sa lungsod ni Haring David natawo karon ang inyong Manluluwas. Siya mao ang Ginoo nga gipili sa Dios nga maoy maghari. 12 Mao kini ang timailhan sa akong gisulti: makita ninyo ang bata nga giputos sa panapton ug nagahigda sa pasungan.”

13 Pagkahuman ug sulti sa anghel, sa kalit lang, nagpakita ang daghan kaayong mga anghel ug miduyog kaniya sa pagdayeg sa Dios. Miingon sila,

14 “Dalaygon ang Dios sa langit.
May kalinaw[a] na dinhi sa yuta, sa mga tawo nga iyang gikahimut-an!”

15 Sa dihang mibalik na ang mga anghel didto sa langit, nag-ingnanay ang mga magbalantay sa mga karnero, “Tana, mangadto kita sa Betlehem ug atong tan-awon kining nahitabo nga gisugilon sa Ginoo kanato!”

16 Busa nagdali sila sa pag-adto sa Betlehem ug ilang nakita si Maria ug si Jose, ug ang bata nga nagahigda sa pasungan. 17 Ug ilang gisulti ang giingon sa anghel mahitungod sa bata. 18 Natingala gayod ang tanang nakadungog sa gisulti sa mga magbalantay sa mga karnero. 19 Gitipigan ni Maria kining mga butanga sa iyang kasingkasing ug kanunay niya kining gipamalandongan. 20 Namalik ang mga magbalantay sa mga karnero nga nanagdayeg gayod sa Dios tungod sa tanan nilang nadungog ug nakita sumala sa gisulti sa anghel kanila.

Ginganlan ang Bata ug Jesus

21 Sa ikawalo ka adlaw gikan natawo ang bata, gituli nila kini ug ginganlan ug Jesus. Mao kini ang ngalan nga giingon sa anghel sa wala pa kini ipanamkon.

Gihalad si Jesus Didto sa Templo

22 Unya, miabot ang adlaw nga si Jose ug si Maria maghalad na sa templo sa Jerusalem aron tumanon ang Kasugoan ni Moises bahin sa pagpakahinlo sa babaye nga bag-ong nanganak. Ug gidala usab nila ang bata sa Jerusalem aron idedikar sa Ginoo. 23 Kay nahisulat sa Kasugoan sa Ginoo, “Ang tanan nga kamagulangan nga lalaki idedikar sa Ginoo.”[b] 24 Ug aron mahinlo si Maria, naghalad sila sumala sa nahisulat sa Kasugoan sa Ginoo, “Duha ka salampati o duha ka bata pa nga tukmo.”[c]

25 Didto sa Jerusalem may tawo nga ginganlag Simeon. Kini nga tawo matarong ug diosnon ug nagpaabot siya nga matuman ang mga panagna nga luwason sa Dios ang Israel. Anaa kaniya ang Espiritu Santo. 26 Gipahayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang hari[d] nga ipadala sa Ginoo. 27 Gipasulod siya sa Espiritu Santo didto sa templo. Didto usab gidala si Jesus sa iyang mga ginikanan aron sa pagtuman sa giingon sa Kasugoan. 28 Pagkakita ni Simeon sa bata, iya kining gikugos ug midayeg siya sa Dios nga nagaingon,

29 “Karon Ginoo, mahimo mo na akong kuhaon,
kay natuman na ang imong gisaad kanako.
Ug malinawon na ang akong hunahuna.
30 Kay karon nakita ko na ang Manluluwas
31 nga imong giandam alang sa tanang mga katawhan.
32 Siya ang maglamdag sa hunahuna sa mga dili Judio nga wala makaila kanimo,
ug maghatag usab siya ug kadungganan sa imong katawhan nga mga Israelinhon.”

33 Natingala gayod ang amahan ug inahan sa gisulti ni Simeon mahitungod sa bata. 34-35 Sa napanalanginan na sila ni Simeon, miingon si Simeon kang Maria nga inahan sa bata, “Kini nga bata gipili sa Dios aron sa pagpaubos ug sa pagpataas[e] sa daghan nga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan nga gikan sa Dios. Ipadayag niya ang daotang hunahuna sa mga katawhan. Busa daghan ang mosulti ug dili maayo batok kaniya. Ug tungod niini bation mo nga daw gikumot ang imong kasingkasing sa tumang kaguol.”

36 Didto may propeta usab nga babaye nga ginganlag Ana. Anak siya ni Fanuel nga kaliwat ni Asher. Naminyo siya, apan pito lang ka tuig ang ilang panag-ipon 37 ug nabalo siya. Karon 84 na ka tuig ang iyang edad, ug kanunay siyang atua sa templo tungod kay adlaw ug gabii siyang nagasimba sa Dios inubanan sa pagpuasa ug pag-ampo. 38 Niadto gayod nga higayon miduol siya kanila ni Jose ug nagpasalamat sa Dios tungod sa bata. Misulti usab siya mahitungod kang Jesus ngadto sa mga tawo nga nagpaabot sa adlaw nga luwason sa Dios ang Jerusalem.[f]

Ang Pagpauli Ngadto sa Nazaret

39 Sa natuman na ni Jose ug Maria ang tanan nga angay nilang buhaton sumala sa Kasugoan sa Ginoo, mipauli sila sa ilang lungsod, sa Nazaret nga sakop sa Galilea. 40 Midako ang bata, nahimong himsog ug nagmaalamon; ug gipanalanginan siya sa Dios.

Didto si Jesus sa Templo

41 Matag tuig moadto ang mga ginikanan ni Jesus sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa Pista sa Paglabay sa Anghel. 42 Sa dihang 12 na ka tuig si Jesus, nanambong sila sumala sa ilang nabatasan. 43 Pagkahuman sa pista namauli sila, apan si Jesus nagpabilin sa Jerusalem. Wala kini mamatikdi sa iyang mga ginikanan. 44 Nagtuo sila nga nakakuyog si Jesus sa ilang mga kauban nga namauli usab. Human sa usa ka adlaw nga paglakaw, ilang gipangita si Jesus didto sa ilang mga paryente ug mga higala. 45 Ug ilang nahibaloan nga wala diay siya makauban kanila. Busa namalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. 46 Sa ikatulo ka adlaw, ilang nakita si Jesus didto sa templo nga nagalingkod uban sa mga magtutudlo sa Kasugoan. Naminaw siya ug nangutana kanila. 47 Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala gayod sa iyang kaalam ug sa iyang mga tubag. 48 Sa pagkakita sa iyang mga ginikanan kaniya, natingala sila. Miingon ang iyang inahan, “Anak, nganong gihimo mo man kini kanamo? Nabalaka gayod kami kon asa ka na!” 49 Mitubag si Jesus kanila, “Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi ako sa balay sa akong Amahan?” 50 Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti.

51 Miuban si Jesus sa iyang mga ginikanan pauli sa Nazaret, ug padayon siya nga nagmatinumanon kanila. Kining tanan nga nahitabo gitipigan ni Maria sa iyang kasingkasing. 52 Nagmaalamon pa gayod si Jesus ug padayon nga midako, ug nalipay ang Dios ug ang mga katawhan kaniya.

Notas al pie

  1. Lucas 2:14 kalinaw: o, panagdait.
  2. Lucas 2:23 Tan-awa usab ang Exo. 13:2, 12.
  3. Lucas 2:24 Tan-awa usab ang Lev. 12:8.
  4. Lucas 2:26 hari: Sa literal, Cristo.
  5. Lucas 2:34 sa pagpaubos ug sa pagpataas: mahimo nga ang buot ipasabot mao ang paglaglag ug pagluwas.
  6. Lucas 2:38 Jerusalem: buot ipasabot, mga Israelinhon.

New Living Translation

Luke 2

The Birth of Jesus

1At that time the Roman emperor, Augustus, decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. (This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria.) All returned to their own ancestral towns to register for this census. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David’s ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, to whom he was engaged, who was now expecting a child.

And while they were there, the time came for her baby to be born. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger, because there was no lodging available for them.

The Shepherds and Angels

That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord’s glory surrounded them. They were terrified, 10 but the angel reassured them. “Don’t be afraid!” he said. “I bring you good news that will bring great joy to all people. 11 The Savior—yes, the Messiah, the Lord—has been born today in Bethlehem, the city of David! 12 And you will recognize him by this sign: You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger.”

13 Suddenly, the angel was joined by a vast host of others—the armies of heaven—praising God and saying,

14 “Glory to God in highest heaven,
    and peace on earth to those with whom God is pleased.”

15 When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, “Let’s go to Bethlehem! Let’s see this thing that has happened, which the Lord has told us about.”

16 They hurried to the village and found Mary and Joseph. And there was the baby, lying in the manger. 17 After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. 18 All who heard the shepherds’ story were astonished, 19 but Mary kept all these things in her heart and thought about them often. 20 The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them.

Jesus Is Presented in the Temple

21 Eight days later, when the baby was circumcised, he was named Jesus, the name given him by the angel even before he was conceived.

22 Then it was time for their purification offering, as required by the law of Moses after the birth of a child; so his parents took him to Jerusalem to present him to the Lord. 23 The law of the Lord says, “If a woman’s first child is a boy, he must be dedicated to the Lord.”[a] 24 So they offered the sacrifice required in the law of the Lord—“either a pair of turtledoves or two young pigeons.”[b]

The Prophecy of Simeon

25 At that time there was a man in Jerusalem named Simeon. He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. The Holy Spirit was upon him 26 and had revealed to him that he would not die until he had seen the Lord’s Messiah. 27 That day the Spirit led him to the Temple. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord as the law required, 28 Simeon was there. He took the child in his arms and praised God, saying,

29 “Sovereign Lord, now let your servant die in peace,
    as you have promised.
30 I have seen your salvation,
31     which you have prepared for all people.
32 He is a light to reveal God to the nations,
    and he is the glory of your people Israel!”

33 Jesus’ parents were amazed at what was being said about him. 34 Then Simeon blessed them, and he said to Mary, the baby’s mother, “This child is destined to cause many in Israel to fall, and many others to rise. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. 35 As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed. And a sword will pierce your very soul.”

The Prophecy of Anna

36 Anna, a prophet, was also there in the Temple. She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher, and she was very old. Her husband died when they had been married only seven years. 37 Then she lived as a widow to the age of eighty-four.[c] She never left the Temple but stayed there day and night, worshiping God with fasting and prayer. 38 She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem.

39 When Jesus’ parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord, they returned home to Nazareth in Galilee. 40 There the child grew up healthy and strong. He was filled with wisdom, and God’s favor was on him.

Jesus Speaks with the Teachers

41 Every year Jesus’ parents went to Jerusalem for the Passover festival. 42 When Jesus was twelve years old, they attended the festival as usual. 43 After the celebration was over, they started home to Nazareth, but Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents didn’t miss him at first, 44 because they assumed he was among the other travelers. But when he didn’t show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends.

45 When they couldn’t find him, they went back to Jerusalem to search for him there. 46 Three days later they finally discovered him in the Temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. 47 All who heard him were amazed at his understanding and his answers.

48 His parents didn’t know what to think. “Son,” his mother said to him, “why have you done this to us? Your father and I have been frantic, searching for you everywhere.”

49 “But why did you need to search?” he asked. “Didn’t you know that I must be in my Father’s house?”[d] 50 But they didn’t understand what he meant.

51 Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them. And his mother stored all these things in her heart.

52 Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people.

Notas al pie

  1. 2:23 Exod 13:2.
  2. 2:24 Lev 12:8.
  3. 2:37 Or She had been a widow for eighty-four years.
  4. 2:49 Or “Didn’t you realize that I should be involved with my Father’s affairs?”