Ang Pulong Sa Dios

Lucas 11

Nagtudlo si Jesus Mahitungod sa Pag-ampo

1Usa niana ka adlaw, pagkahuman ug ampo ni Jesus, usa sa iyang mga sumusunod miduol kaniya ug miingon, “Ginoo, si Juan nga tigbautismo nagtudlo sa iyang mga sumusunod sa pag-ampo. Tudloi usab kami sa pag-ampo.”

Busa miingon si Jesus kanila, “Pag-ampo kamo ug sama niini:

‘Amahan, hinaut nga pasidunggan ikaw sa mga tawo.
Hinaut nga maghari ka dinhi kanamo.
Hatagi kami sa among gikinahanglan nga pagkaon matag adlaw.
Pasayloa kami sa among mga sala,
tungod kay gipasaylo man usab namo ang tanang nakasala kanamo.
Ug ayaw itugot nga madaog kami sa mga pagsulay.’”

Miingon pa gayod si Jesus kanila, “Pananglitan may amigo ka, ug sa tungang gabii moadto ka didto sa iyang balay ug moingon kaniya, ‘Bay, pahulama una ako ug pagkaon, tungod kay may amigo ako nga bag-o lang miabot ug wala gayod akoy ipakaon kaniya.’ Unya motubag siya sa sulod, ‘Ayaw na ako ug samoka. Nasirad-an na namo ang pultahan ug nakahigda na ako ug ang akong mga bata, busa lisod na kanako ang pagbangon aron hatagan ka.’ Apan ang tinuod, bisan ug dili siya gustong mobangon ug mohatag kanimo bisan tuod ug amigo kamo, mobangon na lang siya ug mohatag sa imong gikinahanglan tungod kay wala ka man maulaw sa pagsigeg pangayo kaniya. Busa sultihan ko kamo: Pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo. Duol kamo kaniya ug tabangan gayod niya kamo. Pag-ampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. 10 Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat. Ang moduol kaniya tabangan niya. Ug ang mag-ampo tubagon niya. 11 Kamong mga ginikanan, kon mangayo ug isda ang inyong anak hatagan ba ninyo ug bitin? 12 Kon mangayo siya ug itlog, hatagan ba ninyo ug tanga? Dili gayod! 13 Kon kamo nga mga tawo nga daotan makahibalong mohatag sa maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong Amahan sa langit! Ihatag gayod niya ang Espiritu Santo ngadto sa mga mangayo kaniya.”

Si Jesus ug ang Hari sa mga Daotang Espiritu

14 Usa niadto ka higayon giabog ni Jesus ang daotang espiritu nga misulod sa usa ka tawo nga nahimong hinungdan sa pagkaamang niini. Sa dihang naabog na niya ang daotang espiritu nakasulti dayon ang naamang. Natingala gayod ang mga tawo. 15 Apan may mga tawo didto nga miingon, “Nag-abog siya sa mga daotang espiritu pinaagi sa gahom nga gihatag kaniya ni Satanas[a] nga mao ang pangulo sa mga daotang espiritu.” 16 Ang uban didto buot mobitik kang Jesus, busa gisultihan nila siya nga maghimo ug milagro sa pagpamatuod nga gipadala siya sa Dios. 17 Apan nahibaloan ni Jesus ang ilang hunahuna, busa miingon siya kanila, “Kon ang mga sakop sa usa ka gingharian magkabahin-bahin ug mag-unay ug away, kana nga gingharian malaglag. Ug mao usab kana ang mahitabo sa usa ka pamilya nga magkabahin-bahin ug mag-unay ug away. 18 Busa kon si Satanas ug ang mga sakop niya magbahin-bahin ug mag-unay ug away, unsaon paglungtad sa iyang gingharian? Kay miingon kamo nga ako nag-abog sa mga daotang espiritu tungod kay gihatagan ako ug gahom ni Satanas nga pangulo sa mga daotang espiritu. 19 Kon ang gahom ni Satanas ang akong gigamit sa paghingilin sa mga daotang espiritu, kinsa man ang nagahatag ug gahom sa inyong mga sumusunod nga nagahingilin usab sa mga daotang espiritu? Ang inyong mga sumusunod mismo nagapamatuod nga sayop gayod kamo. 20 Karon, tungod kay nagahingilin ako sa mga daotang espiritu pinaagi sa gahom sa Dios, nagpaila kini nga ang paghari sa Dios miabot na kaninyo.”

21 Gisultihan sila ni Jesus sa usa ka panig-ingnan, “Kon ang kusgan nga tawo nga kompleto sa armas nagaguwardya sa iyang balay, dili gayod mahilabtan ang iyang mga kabtangan. 22 Apan kon sulongon siya sa mas kusgan pa kay kaniya, mapildi siya. Ang iyang gisaligan nga mga armas kuhaon gikan kaniya, ug bahin-bahinon pa usab ang tanan niyang mga kabtangan.”

23 Pagkahuman niini miingon si Jesus, “Ang dili modapig kanako, batok kanako. Ug ang dili motabang kanako sa pagtigom sa mga tawo sa Dios magapatibulaag lang.”

Ang Pagbalik sa Daotang Espiritu

24 “Kon ang daotang espiritu mogawas gikan sa tawo nga iyang gisudlan, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga walay tubig tungod kay mangita siya ug dapit nga iyang mapahulayan. Kon wala siyay makita maghunahuna siya nga mobalik na lang sa iyang gigikanan. 25 Ug kon sa iyang pagbalik makita niya nga ang iyang gigikanan limpyo ug maayo nang pagkahimutang, 26 molakaw dayon siya ug mangagda ug laing pito ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya. Mosulod sila niadtong tawhana ug didto sila mopuyo. Ug ang kahimtang sa tawo mosamot pa kadaotan kaysa una.”

Ang Tinuod nga Pagkabulahan

27 Pagkahuman ug sulti ni Jesus niadto, may babaye didto sa pundok nga misinggit kaniya, “Bulahan ang babaye nga nagbuntis ug nagpasuso kanimo!” 28 Mitubag si Jesus, “Apan mas bulahan ang mga tawo nga nagapaminaw ug nagatuman sa pulong sa Dios.”

Nangayo ug Milagro ang mga Tawo

29 Samtang nagkadugang pa gayod ang gidaghanon sa mga tawo nga nagtigom didto kang Jesus, miingon siya, “Pagkadaotan gayod sa mga tawo niining panahona. Nangayo sila ug milagro.[b] Apan walay milagro nga ipakita kanila gawas sa milagro nga nahitabo kang Jonas. 30 Ingon nga si Jonas nahimong ilhanan sa mga taga-Ninive, ang mahitabo kanako nga Anak sa Tawo mahimong ilhanan usab sa mga tawo niining panahona. 31 Sa adlaw sa paghukom mabanhaw ang Rayna sa Habagatan[c] uban sa mga tawo niining panahona ug basulon niya sila. Kay gikan pa siya sa layo kaayo nga dapit aron sa pagpaminaw sa kaalam ni Haring Solomon. Karon, ania na dinhi ang labaw pa kang Solomon, apan wala kamo modawat sa iyang gipanudlo. 32 Sa adlaw sa paghukom, ang mga taga-Ninive mabanhaw usab kauban sa mga tawo niining panahona ug basulon usab nila sila. Kay sa pagkadungog sa mga taga-Ninive niadtong wali ni Jonas, naghinulsol sila. Unya ania na dinhi ang labaw pa kay kang Jonas, apan wala kamo modawat sa iyang gipanudlo.”

Ang Suga nga Ania Kanato

33 Miingon pa gayod si Jesus, “Walay tawo nga magdagkot ug suga aron tagoan o takloban lang dayon ug gantangan. Ibutang hinuon niya kini sa tungtonganan aron mahayagan ang mga mosulod. 34 Ang atong mata mao ang suga sa atong lawas. Kon hayag ang imong panan-aw, hayag usab ang tibuok mong lawas. Apan kon ngitngit ang imong panan-aw, ngitngit usab ang tibuok mong lawas. 35 Busa siguroha nga nahayagan ka gayod, kay basin ug ang imong giingon nga hayag ngitngit diay. 36 Ug kon ang imong tibuok nga lawas nahayagan ug wala gayoy bahin nga nangitngitan, mohayag gayod ang tanan nga bahin, sama sa pagsiga sa suga diha kanimo.”

Ang mga Gipangsulti ni Jesus Batok sa mga Pariseo ug sa mga Magtutudlo sa Kasugoan

37 Pagkahuman ug sulti ni Jesus, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya nga mokaon didto sa iyang balay. Busa miuban si Jesus kaniya ug nangaon sila didto. 38 Natingala ang Pariseo sa dihang nakita niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa siya mokaon sumala sa ilang nabatasan. 39 Busa misulti ang Ginoo kaniya, “Kamo nga mga Pariseo naghugas sa gawas lang nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa kadalo ug kadaotan. 40 Mga buang-buang! Dili ba ang Dios nga naghimo sa gawas mao usab ang naghimo sa sulod? 41 Busa aron mahinlo kamo, kaloy-i ninyo ang mga kabos ug ayaw idalo kanila ang ilang mga gikinahanglan.

42 “Alaot kamong mga Pariseo! Gihatag ninyo ang inyong ikapulo bisan pa ang gikan sa inyong mga lamas, apan wala ninyo hatagig pagtagad ang paghimo ug matarong ngadto sa inyong isigka-tawo ug ang paghigugma sa Dios. Kinahanglan nga himuon ninyo kini nga walay pagpasagad sa paghatag sa inyong ikapulo.

43 “Alaot kamong mga Pariseo! Kay kon anaa kamo sa mga simbahan, gusto gayod ninyo nga molingkod sa mga lingkoranan nga alang sa mga pinasidunggan. Ug sa mga dapit nga daghan ang mga tawo, gusto gayod ninyo nga timbayaon kamo ug tahoron. 44 Alaot kamo! Sama kamo sa lubnganan nga walay timailhan nga tamakan lang sa mga tawo nga wala makahibalo nga lubnganan diay kadto.”[d]

45 Unya miingon ang usa ka magtutudlo sa Kasugoan, “Magtutudlo, sa imong gisulti giinsulto mo kami.” 46 Mitubag si Jesus, “Kamo nga mga magtutudlo sa Kasugoan, alaot usab kamo! Tungod kay gipabug-atan ninyo ang mga tawo sa daghang mga tulumanon nga gidugang ninyo sa Kasugoan, apan kamo mismo wala gani magtuman niini. 47 Alaot kamo! Nagpahimo kamo ug mga lubnganan sa mga propeta nga gipamatay sa inyong mga katigulangan. 48 Busa kamo mismo nagpamatuod ug miuyon sa ilang mga gibuhat. Kay sila ang nagpatay sa mga propeta ug kamo ang nagpahimo sa ilang mga lubnganan. 49 Mao gani nga sumala sa kaalam sa Dios nagaingon siya, ‘Magpadala ako kanila ug mga propeta ug mga apostoles; ang uban sa akong ipadala ilang patyon, ug ang uban ilang lutoson.’ 50 Busa kamong mga tawo niining panahona pagasilotan usab sa Dios tungod sa ilang pagpatay sa mga propeta niadtong unang panahon, gikan pa sa pagbuhat sa kalibotan — 51 gikan kang Abel hangtod kang Zacarias nga gipatay didto sa dapit nga gitaliwad-an sa halaran[e] ug sa Templo. Oo, sultihan ko kamo, kamong mga tawo niining panahona silotan gayod tungod sa ilang mga gihimo kaniadto.

52 “Alaot kamong mga magtutudlo sa Kasugoan! Kay gitagoan ninyo ang yabi sa pagsabot sa kamatuoran. Dili lang nga wala kamo magsunod sa kamatuoran, kondili gibabagan pa ninyo ang uban nga gustong mosunod.”

53 Sa dihang mipahawa na si Jesus sa balay, ang mga magtutudlo sa Kasugoan ug ang mga Pariseo nagsugod na sa pagdumot kaniya. Kanunay silang mangutana kaniya sa bisan unsa 54 aron lang sa pagbitik kaniya pinaagi sa iyang ipanulti.

Notas al pie

 1. Lucas 11:15 Satanas: Sa Griego, Beelzebul.
 2. Lucas 11:29 Nangayo sila ug milagro ingon nga pamatuod nga siya ang gipadala sa Dios.
 3. Lucas 11:31 Rayna sa Habagatan: Mao ang Rayna sa Sheba.
 4. Lucas 11:44 sa hunahuna sa mga Judio, kon mahikapan nila ang lubnganan, hugaw na sila ug dili na makaduol sa Dios. Busa ang buot ipasabot sa bersikulo, ang mga Pariseo sama sa mga lubnganan nga nakapahugaw sa mga tawo. Gitakdan nila ang mga tawo sa ilang gibuhat nga daotan.
 5. Lucas 11:51 halaran: ang sunoganan sa gihalad ngadto sa Dios.

New Living Translation

Luke 11

Teaching about Prayer

1Once Jesus was in a certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.”

Jesus said, “This is how you should pray:[a]

“Father, may your name be kept holy.
    May your Kingdom come soon.
Give us each day the food we need,[b]
and forgive us our sins,
    as we forgive those who sin against us.
And don’t let us yield to temptation.[c]

Then, teaching them more about prayer, he used this story: “Suppose you went to a friend’s house at midnight, wanting to borrow three loaves of bread. You say to him, ‘A friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat.’ And suppose he calls out from his bedroom, ‘Don’t bother me. The door is locked for the night, and my family and I are all in bed. I can’t help you.’ But I tell you this—though he won’t do it for friendship’s sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence.[d]

“And so I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you. 10 For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened.

11 “You fathers—if your children ask[e] for a fish, do you give them a snake instead? 12 Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not! 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him.”

Jesus and the Prince of Demons

14 One day Jesus cast out a demon from a man who couldn’t speak, and when the demon was gone, the man began to speak. The crowds were amazed, 15 but some of them said, “No wonder he can cast out demons. He gets his power from Satan,[f] the prince of demons.” 16 Others, trying to test Jesus, demanded that he show them a miraculous sign from heaven to prove his authority.

17 He knew their thoughts, so he said, “Any kingdom divided by civil war is doomed. A family splintered by feuding will fall apart. 18 You say I am empowered by Satan. But if Satan is divided and fighting against himself, how can his kingdom survive? 19 And if I am empowered by Satan, what about your own exorcists? They cast out demons, too, so they will condemn you for what you have said. 20 But if I am casting out demons by the power of God,[g] then the Kingdom of God has arrived among you. 21 For when a strong man is fully armed and guards his palace, his possessions are safe— 22 until someone even stronger attacks and overpowers him, strips him of his weapons, and carries off his belongings.

23 “Anyone who isn’t with me opposes me, and anyone who isn’t working with me is actually working against me.

24 “When an evil[h] spirit leaves a person, it goes into the desert, searching for rest. But when it finds none, it says, ‘I will return to the person I came from.’ 25 So it returns and finds that its former home is all swept and in order. 26 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there. And so that person is worse off than before.”

27 As he was speaking, a woman in the crowd called out, “God bless your mother—the womb from which you came, and the breasts that nursed you!”

28 Jesus replied, “But even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice.”

The Sign of Jonah

29 As the crowd pressed in on Jesus, he said, “This evil generation keeps asking me to show them a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of Jonah. 30 What happened to him was a sign to the people of Nineveh that God had sent him. What happens to the Son of Man[i] will be a sign to these people that he was sent by God.

31 “The queen of Sheba[j] will stand up against this generation on judgment day and condemn it, for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon. Now someone greater than Solomon is here—but you refuse to listen. 32 The people of Nineveh will also stand up against this generation on judgment day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here—but you refuse to repent.

Receiving the Light

33 “No one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket.[k] Instead, a lamp is placed on a stand, where its light can be seen by all who enter the house.

34 “Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when it is unhealthy, your body is filled with darkness. 35 Make sure that the light you think you have is not actually darkness. 36 If you are filled with light, with no dark corners, then your whole life will be radiant, as though a floodlight were filling you with light.”

Jesus Criticizes the Religious Leaders

37 As Jesus was speaking, one of the Pharisees invited him home for a meal. So he went in and took his place at the table.[l] 38 His host was amazed to see that he sat down to eat without first performing the hand-washing ceremony required by Jewish custom. 39 Then the Lord said to him, “You Pharisees are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy—full of greed and wickedness! 40 Fools! Didn’t God make the inside as well as the outside? 41 So clean the inside by giving gifts to the poor, and you will be clean all over.

42 “What sorrow awaits you Pharisees! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens,[m] but you ignore justice and the love of God. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things.

43 “What sorrow awaits you Pharisees! For you love to sit in the seats of honor in the synagogues and receive respectful greetings as you walk in the marketplaces. 44 Yes, what sorrow awaits you! For you are like hidden graves in a field. People walk over them without knowing the corruption they are stepping on.”

45 “Teacher,” said an expert in religious law, “you have insulted us, too, in what you just said.”

46 “Yes,” said Jesus, “what sorrow also awaits you experts in religious law! For you crush people with unbearable religious demands, and you never lift a finger to ease the burden. 47 What sorrow awaits you! For you build monuments for the prophets your own ancestors killed long ago. 48 But in fact, you stand as witnesses who agree with what your ancestors did. They killed the prophets, and you join in their crime by building the monuments! 49 This is what God in his wisdom said about you:[n] ‘I will send prophets and apostles to them, but they will kill some and persecute the others.’

50 “As a result, this generation will be held responsible for the murder of all God’s prophets from the creation of the world— 51 from the murder of Abel to the murder of Zechariah, who was killed between the altar and the sanctuary. Yes, it will certainly be charged against this generation.

52 “What sorrow awaits you experts in religious law! For you remove the key to knowledge from the people. You don’t enter the Kingdom yourselves, and you prevent others from entering.”

53 As Jesus was leaving, the teachers of religious law and the Pharisees became hostile and tried to provoke him with many questions. 54 They wanted to trap him into saying something they could use against him.

Notas al pie

 1. 11:2 Some manuscripts add additional phrases from the Lord’s Prayer as it reads in Matt 6:9-13.
 2. 11:3 Or Give us each day our food for the day; or Give us each day our food for tomorrow.
 3. 11:4 Or And keep us from being tested.
 4. 11:8 Or in order to avoid shame, or so his reputation won’t be damaged.
 5. 11:11 Some manuscripts add for bread, do you give them a stone? Or [if they ask].
 6. 11:15 Greek Beelzeboul; also in 11:18, 19. Other manuscripts read Beezeboul; Latin version reads Beelzebub.
 7. 11:20 Greek by the finger of God.
 8. 11:24 Greek unclean.
 9. 11:30 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 10. 11:31 Greek The queen of the south.
 11. 11:33 Some manuscripts do not include or puts it under a basket.
 12. 11:37 Or and reclined.
 13. 11:42 Greek tithe the mint, the rue, and every herb.
 14. 11:49 Greek Therefore, the wisdom of God said.