Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 9:1-24

Nagsugod ang mga Pari sa Ilang Buluhaton

1Sa ikawalo nga adlaw, pagkahuman sa ordinasyon, gipatawag ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga tigdumala sa Israel. 2Miingon si Moises kang Aaron, “Pagkuha ug usa ka toriyong baka ug usa ka hamtong nga laking karnero nga parehong walay depekto, ug ihalad kini sa Ginoo. Ang baka halad sa paghinlo, ug ang karnero halad nga sinunog. 3Unya sultihi ang mga Israelinhon nga magkuha silag laking kanding isip ilang halad sa paghinlo. Ug magkuha usab silag baka ug karnero nga parehong tag-usa pa ka tuig ug walay depekto isip ilang halad nga sinunog. 4Magkuha usab silag baka ug hamtong nga laking karnero isip halad alang sa pakigda-it. Ihalad nila kini uban sa halad sa pagpasidungog nga sinagolan ug mantika, kay karong adlawa magapadayag ang Ginoo sa iyang presensya diha kaninyo.”

5Busa gidala sa tibuok katilingban atubangan sa Tolda nga Tagboanan ang tanang gisugo ni Moises kanila. Nagtigom silang tanan didto sa presensya sa Ginoo. 6Miingon si Moises, “Gisugo kamo sa Ginoo nga himuon ninyo kining paghalad aron mapadayag niya ang iyang gahom diha kaninyo.” 7Unya miingon siya kang Aaron, “Duol ngadto sa halaran ug ihalad ang imong halad sa paghinlo ug ang halad nga sinunog aron mahinloan ka ug ang imong panimalay9:7 ang imong panimalay: o, ang mga katawhan. gikan sa inyong mga sala. Ug sumala sa gisugo sa Ginoo, ihalad usab ang halad sa mga tawo aron mahinloan sila gikan sa ilang mga sala.”

8Busa mipaduol sa halaran si Aaron ug giihaw niya ang toriyong baka isip halad sa paghinlo. 9Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak kaniya, ug gituslob niya ang iyang tudlo sa dugo ug gipahid kini sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran. Ang nahibilin nga dugo gibubo niya sa kinaubosang bahin sa halaran. 10Gisunog niya sa halaran ang mga tambok, ang mga batobato, ug ang gamay nga bahin sa atay, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. 11Ang karne ug ang panit niini gisunog niya sa gawas sa kampo. 12Unya giihaw usab ni Aaron ang mananap isip halad nga sinunog. Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak nga lalaki kaniya, ug gisablig niya kini palibot sa halaran. 13Gidala usab nila kaniya ang mga hiniwa-hiwa nga bahin sa mananap lakip ang ulo niini, ug gisunog niya kini sa halaran. 14Gihugasan niya ang mga bahin sa sulod sa ginhawaan ug ang mga tiil, ug gisunog niya kini sa halaran kauban sa uban pang mga bahin sa mananap.

15Pagkahuman niini, gidala niya sa atubangan ang mga halad sa mga tawo. Giihaw niya ang kanding isip halad sa paghinlo sa mga tawo sama sa una niyang gihimo sa halad. 16Unya gidala usab niya sa atubangan ang halad nga sinunog, ug gihalad niya kini sumala sa pamaagi sa paghalad niini. 17Gidala usab niya sa atubangan ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Mikuha siya ug usa ka hakop ug gisunog kini sa halaran uban sa halad nga sinunog, nga sunogon kada buntag.

18Giihaw usab ni Aaron ang baka ug ang hamtong nga laking karnero isip halad alang sa pakigda-it. Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak nga lalaki kaniya, ug gisablig niya kini palibot sa halaran. 19Ang mga tambok niining mga mananap—ang tambok nga mga ikog, ang mga tambok sulod sa ginhawaan—apil ang mga rinyon ug ang gamay nga bahin sa atay 20gitungtong sa mga anak nga lalaki ni Aaron sa mga dughan sa mga mananap. Ug gisunog ni Aaron ang mga tambok didto sa halaran. 21Sumala sa gisugo ni Moises, gibayaw ni Aaron ang mga dughan ug ang tuo nga paa sa mananap isip halad nga binayaw ngadto sa Ginoo.

22Pagkahuman ug halad ni Aaron niining tanan, gibayaw niya ang iyang mga kamot ug gibendisyonan ang mga tawo, ug unya nanaog siya gikan sa halaran. 23-24Unya misulod si Moises ug si Aaron sa Tolda nga Tagboanan. Sa paggawas nila, gibendisyonan nila ang mga tawo. Ug unya gipadayag sa Ginoo ang iyang gahom sa mga tawo pinaagi sa pagpadalag kalayo nga mihurot ug sunog sa mga halad sa halaran. Sa dihang nakita kini sa mga tawo naninggit sila sa kalipay ug miluhod sila sa pagsimba sa Ginoo.

Persian Contemporary Bible

لاويان 9:1-24

تقديم قربانی توسط كاهنان

1در روز هشتم، موسی، هارون و پسرانش را با بزرگان قوم اسرائيل جمع كرد 2و به هارون گفت: «يک گوسالهٔ نر سالم و بی‌عيب برای قربانی گناه و يک قوچ سالم و بی‌عيب برای قربانی سوختنی بگير و آنها را به حضور خداوند تقديم كن. 3بعد به قوم اسرائيل بگو كه يک بزغالهٔ نر برای قربانی گناه خود و يک گوساله و يک بره كه هر دو يک ساله و بی‌عيب باشند برای قربانی سوختنی بياورند. 4علاوه بر اينها قوم اسرائيل بايد يک گاو و يک قوچ برای قربانی سلامتی، و آرد مخلوط با روغن زيتون برای هديهٔ آردی به خداوند تقديم كنند زيرا امروز خداوند بر ايشان ظاهر خواهد شد.»

5پس قوم آنچه را كه موسی امر فرموده بود، جلو خيمهٔ عبادت آوردند و تمام جماعت نزديک شده، در حضور خداوند ايستادند.

6موسی به ايشان گفت: «خداوند فرموده دستورات او را انجام دهيد تا حضور پرجلال خود را بر شما ظاهر كند.»

7آنگاه موسی به هارون گفت: «نزديک قربانگاه بيا و همانطور كه خداوند فرموده است قربانی گناه و قربانی سوختنی خود را تقديم كرده، برای خود كفاره كن و سپس قربانیهای قوم را تقديم نموده، برای آنها كفاره نما.»

8بنابراين هارون نزديک قربانگاه رفت و گوسالهٔ قربانی گناه خود را ذبح كرد. 9پسرانش خون گوساله را پيش وی آوردند و او انگشت خود را در خون فرو برد و بر شاخهای قربانگاه ماليد و بقيهٔ خون را به پای قربانگاه ريخت. 10بعد همانطور كه خداوند به موسی دستور داده بود، پيه، قلوه‌ها و سفيدی روی جگر قربانی گناه را بر قربانگاه، 11و گوشت و پوست آن را بيرون از اردوگاه سوزانيد.

12پس از آن هارون قربانی سوختنی را ذبح كرد و پسرانش خون قربانی را آوردند و هارون آن را بر چهار طرف قربانگاه پاشيد. 13ايشان كله و قطعه‌های ديگر حيوان را نزد هارون آوردند و او آنها را بر قربانگاه سوزانيد. 14دل و روده و پاچه‌ها را شست و اينها را نيز به عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه سوزانيد.

15سپس هارون قربانی قوم اسرائيل را تقديم كرد. او بز قربانی گناه قوم را ذبح نموده، آن را مانند قربانی گناه خود برای گناه قوم تقديم كرد. 16آنگاه مطابق مقررات، قربانی سوختنی ايشان را به خداوند تقديم نمود. 17بعد هديهٔ آردی را آورد و مشتی از آن را گرفت و بر قربانگاه سوزانيد. (اين قربانی غير از قربانی سوختنی‌ای بود كه هر روز صبح تقديم می‌شد.)

18پس از آن هارون گاو و قوچ را به عنوان قربانی سلامتی قوم ذبح كرد. پسران هارون خون قربانی را نزد او آوردند و او آن را بر چهار طرف قربانگاه پاشيد. 19سپس پيه گاو و قوچ را كه شامل پيه داخل شكم و قلوه‌ها و سفيدی روی جگر گاو و قوچ می‌شد، گرفت 20و آنها را روی سينه‌های حيوان گذاشته، نزديک قربانگاه آورد و تمام پيه را روی قربانگاه سوزانيد. 21همانطور كه موسی دستور داده بود، هارون سينه‌ها، و رانهای راست حيوان را به عنوان هديهٔ مخصوص در حضور خداوند تكان داد.

22پس از تقديم قربانیها، هارون دستهای خود را به طرف قوم اسرائيل دراز كرده، ايشان را بركت داد و از قربانگاه به زير آمد. 23موسی و هارون به خيمهٔ عبادت رفتند. وقتی از آنجا بيرون آمدند قوم اسرائيل را بركت دادند. آنگاه حضور پرجلال خداوند بر تمام جماعت ظاهر شد 24و از حضور خداوند آتش فرود آمده، قربانی سوختنی و پيه روی قربانگاه را بلعيد. بنی‌اسرائيل وقتی اين را ديدند، فرياد برآورده، در حضور خداوند به خاک افتادند.