Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 24:1-23

Ang Pagbutang ug mga Suga ug ang mga Pan Sulod sa Tolda nga Tagboanan

(Exo. 27:20-21)

1-4Gisugo sa Ginoo si Moises nga ipatuman niya kini sa mga Israelinhon:

Dad-an ninyo ug purong lana gikan sa dinukdok nga olibo ang mga suga nga anaa gawas sa kuwarto diin nahimutang ang Kahon sa Kasugoan didto sa Tolda nga Tagboanan, aron walay undang ang pagsiga niini sa presensya sa Ginoo. Kon mongitngit na, dagkotan kini ni Aaron ug pasigahon hangtod mobuntag. Sigurohon gayod niya nga kanunayng magsiga ang mga suga sa butanganan niini nga purong bulawan. Kini nga mga patakaran kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon.

5Paghimo kamo ug 12 ka buok pan, nga ang matag usa hinimo sa upat ka kilo nga maayong klase sa harina. 6Ibutang ninyo kini sa lamisa nga purong bulawan sa presensya sa Ginoo. Ipatong-patong ninyo kini sa duha ka tapok nga ang matag tapok may unom ka pan. 7Unya butangi ninyog purong insenso sa tapad24:7 sa tapad: o, sa ibabaw. sa kada tapok. Ang insenso mao ang magsilbing halad sa paghinumdom sa Ginoo. Sunogon kini ingon nga halad pinaagi sa kalayo baylo sa mga pan. 8Kinahanglan nga magbutang gayod kanunay niining mga pan sa presensya sa Ginoo sa matag Adlaw nga Igpapahulay. Katungdanan ninyo kini nga mga Israelinhon hangtod sa kahangtoran. 9Kini nga mga pan alang sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Kan-on nila kini didto sa balaan nga dapit sa Tolda, tungod kay balaan kaayo kini nga bahin sa mga halad alang sa Ginoo, ug alang gayod kini kanila hangtod sa kahangtoran.

Ang Silot alang sa Magpasipala sa Dios ug sa Makahimo ug Daotan ngadto sa Iyang Isigka-tawo

10-11May usa ka tawo nga ang iyang amahan Ehiptohanon ug ang iyang inahan Israelinhon. (Ang ngalan sa iyang inahan mao si Shelomit, nga anak ni Debri nga gikan sa tribo ni Dan.) Nakig-away kining tawhana sa usa ka Israelinhon didto sa kampo, ug gipasipalahan niya ang ngalan sa Ginoo. Busa gidala nila siya kang Moises, 12ug gibilanggo nila siya hangtod nga ilang mahibaloan kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo alang sa maong tawo.

13Unya, miingon ang Ginoo kang Moises, 14“Dad-a didto sa gawas sa kampo kadtong tawo nga nagpasipala kanako. Ang tanan nga nakadungog sa iyang pagpasipala mopatong sa ilang kamot sa iyang ulo sa pagpamatuod nga may tulubagon siya, ug pagkahuman batohon siya sa tibuok katilingban. 15-16Ug sultihi ang mga Israelinhon nga si bisan kinsa kanila ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kanila nga mopasipala kanako o sa akong ngalan may tulubagon. Kinahanglan nga batohon siya sa tibuok katilingban hangtod nga mamatay gayod.

17“Si bisan kinsa nga makapatay ug tawo, kinahanglan nga patyon usab. 18Kon ang usa ka tawo makapatay sa mananap sa uban kinahanglan nga ilisan niya kini ug laing buhi nga mananap. 19-20Kon nakahimo ug daotan ang usa ka tawo ngadto sa iyang isigka-tawo, kinahanglan nga himuon usab kaniya ang sama sa iyang gihimo. Kon gibali niya ang bukog sa uban, balian usab siya sa iyang bukog. Kon gilugit niya ang mata sa uban, lugitan usab siya sa iyang mata. Ug kon gipangagan niya ang uban, pangagan usab siya. 21Si bisan kinsa nga makapatay ug mananap kinahanglan nga ilisan niya kini, apan ang nakapatay ug tawo kinahanglan nga patyon usab. 22Kini nga balaod alang kaninyong tanan, mga Israelinhon man o mga langyaw. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.”

23Human kini masulti ni Moises ngadto sa mga Israelinhon, gidala nila didto sa gawas sa kampo ang tawo nga nagpasipala sa Dios. Ug gibato nila siya sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 24:1-23

Ang Pag-asikaso sa mga Suga sang Tolda nga Ginapakigkitaan

(Exo. 27:20, 21)

1-4Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ipatuman niya ini sa mga Israelinhon:

Dal-an ninyo sang puro nga lana sang ginbayo nga olibo ang mga suga sa guwa sang kuwarto nga ginabutangan sang Kahon sang Kasuguan didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan, agod wala sing untat ang pagsiga sini sa presensya sang Ginoo. Kada magsirom na, sindihan ini ni Aaron kag padayon nga pasigahon hasta mag-aga. Siguruhon gid niya nga nagasiga permi ang mga suga sa bulutangan sini nga puro bulawan. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon.

Ang mga Tinapay nga Ginahalad sa Presensya sang Dios

5Maghimo kamo sang dose ka bilog nga tinapay, nga ang kada isa hinimo halin sa apat ka kilo nga harina nga maayo nga klase. 6Ibutang ninyo ini sa lamisa nga puro bulawan nga didto sa presensya sang Ginoo. Sampawon ninyo ini sa duha ka sampaw nga ang kada isa may anom ka tinapay. 7Butangan ninyo dayon sang puro nga insenso sa tupad sang kada sinampaw. Ang insenso amo ang magaserbi nga halad sa pagdumdom sa Ginoo. Sunugon ini bilang halad nga paagi sa kalayo sa baylo sang mga tinapay. 8Dapat magbutang gid permi sang sini nga mga tinapay sa presensya sang Ginoo kada Adlaw nga Inugpahuway. Obligasyon ninyo ini nga mga Israelinhon hasta san-o. 9Ini nga mga tinapay para kay Aaron kag sa iya mga kaliwat. Kaunon nila ini sa balaan nga lugar didto sa Tolda, tungod kay balaan gid ini nga bahin sang mga halad nga paagi sa kalayo. Kag para gid ina sa ila hasta san-o.24:9 Kag para gid ina sa ila hasta san-o: ukon, Kag dapat tumanon gid ini nga pagsulundan hasta san-o.

Ang Silot nga para sa Nagapasipala sa Dios kag sa Nagapanghalit sa iya Isigkatawo

10-11Karon, may isa ka tawo nga ang iya amay Egiptohanon kag ang iya iloy Israelinhon. (Ang ngalan sang iya iloy amo si Shelomit, nga anak ni Dibri nga halin sa tribo ni Dan.) Nagpakig-away ini nga tawo sa isa ka Israelinhon didto sa kampo, kag ginpasipalahan niya ang ngalan sang Ginoo. Gani gindala nila siya kay Moises, 12kag ginpriso nila siya hasta nga mahibaluan nila kon ano ang kabubut-on sang Ginoo sa amo nga tawo.

13Karon, nagsiling ang Ginoo kay Moises, 14“Dal-a sa guwa sang kampo ang ato nga tawo nga nagpasipala sa akon. Ang tanan nga nakabati sang iya pagpasipala magtungtong sang ila kamot sa iya ulo sa pagpamatuod nga may salabton siya, kag dayon batuhon siya sang bug-os nga katilingban sang Israel. 15-16Kag hambalan mo ang mga Israelinhon nga ang bisan sin-o sa ila kag sa mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila nga magyaguta sa akon ukon magpasipala sa akon ngalan may salabton. Kinahanglan nga batuhon siya sang bug-os nga katilingban hasta nga mapatay gid.

17“Ang bisan sin-o nga makapatay sang tawo, kinahanglan nga patyon man. 18Kag ang tawo nga makapatay sang sapat sang iban kinahanglan nga ilisan niya ini sang buhi tungod kay buhi man ato nga sapat, kag dapat buhi man ang ibayad. 19-20Kon ginhalitan sang isa ka tawo ang iya isigkatawo, kinahanglan nga halitan man siya suno man sa iya nga ginhimo: Kon ginbali niya ang tul-an sang iban balion man ang iya tul-an, kon ginlukat niya ang mata sang iban lukaton man ang iya mata, kag kon ginbingaw niya ang ngipon sang iban bingawon man ang iya ngipon. 21Ang bisan sin-o nga makapatay sang sapat kinahanglan nga ilisan niya ini, pero ang makapatay sang tawo kinahanglan nga patyon man. 22Ang ini nga kasuguan para sa inyo tanan, tumandok man kamo nga mga Israelinhon ukon mga indi Israelinhon. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.”

23Pagkatapos nga nahambal ini ni Moises sa mga Israelinhon, gindala nila ang tawo nga nagpasipala sa Dios sa guwa sang kampo kag ginbato, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.