Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 24:1-23

Ang Pagbutang ug mga Suga ug ang mga Pan Sulod sa Tolda nga Tagboanan

(Exo. 27:20-21)

1-4Gisugo sa Ginoo si Moises nga ipatuman niya kini sa mga Israelinhon:

Dad-an ninyo ug purong lana gikan sa dinukdok nga olibo ang mga suga nga anaa gawas sa kuwarto diin nahimutang ang Kahon sa Kasugoan didto sa Tolda nga Tagboanan, aron walay undang ang pagsiga niini sa presensya sa Ginoo. Kon mongitngit na, dagkotan kini ni Aaron ug pasigahon hangtod mobuntag. Sigurohon gayod niya nga kanunayng magsiga ang mga suga sa butanganan niini nga purong bulawan. Kini nga mga patakaran kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon.

5Paghimo kamo ug 12 ka buok pan, nga ang matag usa hinimo sa upat ka kilo nga maayong klase sa harina. 6Ibutang ninyo kini sa lamisa nga purong bulawan sa presensya sa Ginoo. Ipatong-patong ninyo kini sa duha ka tapok nga ang matag tapok may unom ka pan. 7Unya butangi ninyog purong insenso sa tapad24:7 sa tapad: o, sa ibabaw. sa kada tapok. Ang insenso mao ang magsilbing halad sa paghinumdom sa Ginoo. Sunogon kini ingon nga halad pinaagi sa kalayo baylo sa mga pan. 8Kinahanglan nga magbutang gayod kanunay niining mga pan sa presensya sa Ginoo sa matag Adlaw nga Igpapahulay. Katungdanan ninyo kini nga mga Israelinhon hangtod sa kahangtoran. 9Kini nga mga pan alang sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Kan-on nila kini didto sa balaan nga dapit sa Tolda, tungod kay balaan kaayo kini nga bahin sa mga halad alang sa Ginoo, ug alang gayod kini kanila hangtod sa kahangtoran.

Ang Silot alang sa Magpasipala sa Dios ug sa Makahimo ug Daotan ngadto sa Iyang Isigka-tawo

10-11May usa ka tawo nga ang iyang amahan Ehiptohanon ug ang iyang inahan Israelinhon. (Ang ngalan sa iyang inahan mao si Shelomit, nga anak ni Debri nga gikan sa tribo ni Dan.) Nakig-away kining tawhana sa usa ka Israelinhon didto sa kampo, ug gipasipalahan niya ang ngalan sa Ginoo. Busa gidala nila siya kang Moises, 12ug gibilanggo nila siya hangtod nga ilang mahibaloan kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo alang sa maong tawo.

13Unya, miingon ang Ginoo kang Moises, 14“Dad-a didto sa gawas sa kampo kadtong tawo nga nagpasipala kanako. Ang tanan nga nakadungog sa iyang pagpasipala mopatong sa ilang kamot sa iyang ulo sa pagpamatuod nga may tulubagon siya, ug pagkahuman batohon siya sa tibuok katilingban. 15-16Ug sultihi ang mga Israelinhon nga si bisan kinsa kanila ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kanila nga mopasipala kanako o sa akong ngalan may tulubagon. Kinahanglan nga batohon siya sa tibuok katilingban hangtod nga mamatay gayod.

17“Si bisan kinsa nga makapatay ug tawo, kinahanglan nga patyon usab. 18Kon ang usa ka tawo makapatay sa mananap sa uban kinahanglan nga ilisan niya kini ug laing buhi nga mananap. 19-20Kon nakahimo ug daotan ang usa ka tawo ngadto sa iyang isigka-tawo, kinahanglan nga himuon usab kaniya ang sama sa iyang gihimo. Kon gibali niya ang bukog sa uban, balian usab siya sa iyang bukog. Kon gilugit niya ang mata sa uban, lugitan usab siya sa iyang mata. Ug kon gipangagan niya ang uban, pangagan usab siya. 21Si bisan kinsa nga makapatay ug mananap kinahanglan nga ilisan niya kini, apan ang nakapatay ug tawo kinahanglan nga patyon usab. 22Kini nga balaod alang kaninyong tanan, mga Israelinhon man o mga langyaw. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.”

23Human kini masulti ni Moises ngadto sa mga Israelinhon, gidala nila didto sa gawas sa kampo ang tawo nga nagpasipala sa Dios. Ug gibato nila siya sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

Священное Писание

Левит 24:1-23

Масло для светильника

(Исх. 27:20-21)

1Вечный сказал Мусе:

2– Вели исраильтянам принести тебе чистое оливковое масло для освещения, чтобы в светильниках можно было постоянно поддерживать огонь. 3Пусть Харун заправляет светильники, что в шатре встречи вне завесы, которая скрывает сундук с соглашением, чтобы они постоянно горели перед Вечным с вечера до утра. Это установление для грядущих поколений будет вечным. 4Лампады на светильнике из чистого золота24:4 Или: «на чистом светильнике». нужно всегда заправлять перед Вечным.

Священный хлеб

5– Возьми лучшую муку и испеки двенадцать хлебов, каждый из трёх килограммов муки. 6Выложи их в два ряда, по шесть в каждом, на стол из чистого золота24:6 Или: «на чистом столе». перед Вечным. 7На каждый ряд положи чистое благовоние, чтобы оно было при хлебе как памятная часть, как огненная жертва Вечному. 8Этот хлеб нужно класть перед Вечным всегда, суббота за субботой, от лица исраильтян по вечному соглашению. 9Он принадлежит Харуну и его сыновьям. Пусть они едят его в святом месте, потому что это великая святыня, их постоянная доля в огненных жертвах Вечному.

Наказание оскорбляющему Всевышнего

10Сын исраильтянки и египтянина вышел с исраильтянами, и между ним и исраильтянином в лагере случилась драка. 11Бранясь, сын исраильтянки оскорблял имя Вечного, и его привели к Мусе. (Его мать зовут Шеломит, дочь данитянина Диври.) 12Его заключили под стражу до тех пор, пока не откроется о нём воля Вечного.

13Вечный сказал Мусе:

14– Выведи человека, оскорбившего Всевышнего, за лагерь. Пусть те, кто слышал его, положат руки ему на голову, и пусть общество забьёт его камнями. 15Скажи исраильтянам: «Тот, кто проклянёт своего Бога, подлежит наказанию. 16Любой, кто станет оскорблять имя Вечного, будет предан смерти. Общество забьёт его камнями. Поселенец или уроженец страны, если он станет оскорблять имя Вечного, будет предан смерти.

17Тот, кто убьёт человека, должен быть предан смерти. 18Тот, кто убьёт чужую скотину, должен возместить животным за животное. 19Если кто-то нанесёт своему ближнему увечье, то сделанное им нужно сделать ему самому: 20перелом за перелом, глаз за глаз, зуб за зуб. Как он изувечил другого, так пусть изувечат и его. 21Убивший животное должен возместить, но убивший человека должен быть предан смерти. 22И для поселенца, и для уроженца страны пусть у вас будет один закон. Я – Вечный, ваш Бог».

23Муса приказал исраильтянам, и они вывели человека, оскорбившего Всевышнего, за лагерь и забили камнями. Исраильтяне сделали так, как повелел Мусе Вечный.