Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 21:1-24

Ang mga Patakaran alang sa mga Pari

1Gisugo sa Ginoo si Moises nga isulti kini ngadto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron:

Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtambong sa lubong sa inyong isigka-Israelinhon, 2gawas lang kon ang namatay duol ninyong paryente sama sa inyong inahan, amahan, anak, igsoon nga lalaki, 3o igsoon nga babaye nga wala pay bana apan kamoy nagbuhi. 4Ayaw usab ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtambong sa lubong sa paryente sa inyong asawa.

5Ayaw ninyo kagisi ang bisan asa nga parte sa inyong ulo o balbasi ang inyong bangas, o samari ang inyong lawas. 6Kinahanglan nga ilain ninyo ang inyong kaugalingon alang kanako nga inyong Dios, ug ayaw ninyo pasipalahi ang akong ngalan. Himoa ninyo kini kay kamo ang nagahalad sa mga halad pinaagi sa kalayo, nga mao ang akong pagkaon.

7Kinahanglan nga dili kamo mangasawa sa babaye nga hugaw tungod kay nagabaligya siya sa iyang dungog, o sa babaye nga gibulagan sa iyang bana, tungod kay gilain kamo alang kanako. 8Kinahanglan nga isipon kamo sa inyong isigka-Israelinhon nga balaan kay kamo ang nagahalad sa mga halad, nga mao ang akong pagkaon. Oo, kinahanglan gayod nga isipon nila kamo nga balaan kay ako, ang Ginoo, balaan, ug ginahimo ko ang akong katawhan nga balaan.21:8 ginahimo ko… nga balaan: o, ginalain ko sila alang kanako.

9Kon may anak kamong babaye nga nagapakaulaw kaninyo tungod kay nagabaligya siya sa iyang dungog, ug tungod niini giisip siya nga mahugaw, kinahanglan nga sunogon siya.

10Kon ang pangulong pari21:10 pangulong pari: sa Hebreo makita ang iyang tibuok nga titulo: ang pangulong pari nga labaw sa sama niyang mga Israelinhon, gidihogan ug lana ang iyang ulo, ug giordinahan nga mosul-ob ug bisti nga alang sa pangulong pari. magsubo alang sa patay, kinahanglan nga dili niya kalkagon ang iyang buhok ug dili niya gision ang iyang bisti. 11Kinahanglan nga likayan niya ang pagduol sa patay, bisan pa kon iya kining amahan o inahan. 12Ug tungod kay gihalad siya kanako isip pangulong pari pinaagi sa pagdihog kaniya ug lana, dili siya angay nga mobiya sa Tolda nga Tagboanan aron motambong sa lubong, kay kon himuon niya kini mahugawan ang Tolda. Ako mao ang Ginoo.

13-14Ang pangasaw-on sa pangulong pari kinahanglan nga putli ug sama kaniya nga Israelinhon. Dili siya mangasawa ug balo, o sa babaye nga gibulagan ug bana, o sa babaye nga hugaw tungod nga nagabaligya sa iyang dungog. 15Niining paagiha dili isipon nga hugaw ang iyang mga anak. Ako, ang Ginoo, ang naglain kaniya nga mahimong pangulong pari.

16Gisugo sa Ginoo si Moises 17nga isulti kini kang Aaron:

Walay bisan kinsa sa imong mga kaliwat hangtod sa umaabot nga mga henerasyon ang makahalad sa mga halad, nga mao ang akong pagkaon, kon may depekto sa iyang lawas. 18Dili mahimo nga ang buta, bakol, ang may depekto sa iyang nawong, dili normal ang usa ka bahin sa lawas, 19may bali ang tiil o kamot, 20buktot, unano, may sakit sa mata o sa panit, o dili makaanak. 21-23Busa kon ang usa ka kaliwat ni Aaron may depekto, dili siya mahimo nga mohalad sa mga halad pinaagi sa kalayo, nga mao ang akong pagkaon. Dili usab siya mahimong mosulod sa Balaang Dapit ug moduol sa halaran kay mahugawan ang akong Tolda. Apan mahimo siyang mokaon sa mga pagkaon nga bahin nilang mga pari sa balaan nga halad ug sa labing balaan nga halad. Ako, ang Ginoo, ang naglain kaninyo nga mahimong mga pari.

24Busa gisulti kining tanan ni Moises kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki, ug sa tanang mga Israelinhon.

Persian Contemporary Bible

لاويان 21:1-24

تقدس كاهنان

1خداوند به موسی فرمود: «به كاهنان كه از نسل هارون هستند بگو كه هرگز با دست زدن به شخص مرده خودشان را نجس نكنند، 2‏-3مگر اينكه مرده از بستگان نزديک آنها باشد، مثل: مادر، پدر، پسر، دختر، برادر يا خواهری كه شوهر نكرده و تحت تكفل او بوده است. 4كاهنان در ميان قوم خود رهبر هستند و نبايد مثل افراد عادی خودشان را نجس سازند.

5«كاهنان نبايد موی سر يا گوشه‌های ريش خود را بتراشند و يا بدن خود را مجروح كنند. 6ايشان بايد برای من مقدس باشند و به اسم من بی‌احترامی نكنند. آنها برای من هدايای خوراكی بر آتش تقديم می‌كنند، پس بايد مقدس باشند. 7كاهن نبايد با يک فاحشه كه خود را بی‌عصمت كرده و يا با زنی كه طلاق گرفته، ازدواج كند؛ چون او مرد مقدسی است. 8كاهنان را مقدس بشماريد زيرا ايشان هدايای خوراكی به من تقديم می‌كنند، و من كه خداوند هستم و شما را تقديس می‌كنم، مقدس می‌باشم. 9اگر دختر كاهنی فاحشه شود به تقدس پدرش لطمه می‌زند و بايد زنده‌زنده سوزانده شود.

10«كاهن اعظم كه با روغن مخصوص، مسح و تقديس شده و لباسهای مخصوص كاهنی را می‌پوشد، نبايد هنگام عزاداری موی سر خود را باز كند يا گريبان لباس خود را چاک بزند. 11‏-12او نبايد با خارج شدن از عبادتگاه و وارد شدن به خانه‌ای كه جنازه‌ای در آن هست، حتی اگر جنازهٔ پدر يا مادرش باشد، خود را و عبادتگاه مقدس مرا بی‌حرمت سازد، زيرا تبرک روغن مسح من كه خداوند هستم بر سر اوست. 13او بايد با دختر باكره‌ای ازدواج كند. 14‏-15او نبايد با زن بيوه يا طلاق گرفته يا فاحشه ازدواج كند بلكه با دختر باكره‌ای از قوم خود، در غير اين صورت فرزندان او ديگر مقدس نخواهند بود. من كه خداوند هستم او را برای كاهنی تقديس كرده‌ام.»

16‏-17خداوند به موسی فرمود: «به هارون بگو كه در نسلهای آينده هر كدام از فرزندانش كه عضوی از بدنش معيوب باشد نبايد هدايای خوراكی را به حضور من تقديم كند. 18كسی كه نقصی در صورت داشته باشد و يا كور، شل، ناقص الخلقه، 19دست يا پا شكسته، 20گوژپشت يا كوتوله باشد، چشم معيوب يا مرض پوستی داشته يا خواجه باشد، 21به سبب نقص جسمی‌اش اجازه ندارد هدايای خوراكی را كه بر آتش به من تقديم می‌شود، تقديم كند. 22با وجود اين بايد از خوراک كاهنان كه از هدايای تقديمی به خداوند است به او غذا داده شود هم از هدايای مقدس و هم از مقدسترین هدايا. 23ولی او نبايد به پردهٔ مقدس عبادتگاه يا به قربانگاه نزديک شود چون نقص بدنی دارد و اين عمل او عبادتگاه مرا بی‌حرمت می‌كند، زيرا من كه خداوند هستم آن را تقديس كرده‌ام.»

24موسی اين دستورات را به هارون و پسرانش و تمامی قوم اسرائيل داد.