Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 19:1-37

Ang Nagkalain-laing mga Sugo

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini sa tibuok katilingban sa Israel:

Magkinabuhi kamo nga balaan kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, balaan. 3Tahora ninyo ang inyong inahan ug amahan, ug tumana ninyo ang akong mga ginapahimo kaninyo sa Adlaw nga Igpapahulay. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

4Ayaw kamo pagsimba sa mga dios ni maghimo ug mga rebulto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

5Kon maghalad kamo ug halad alang sa pakigda-it kanako, ihalad kini sa paagi nga dawaton ko alang kaninyo. 6Kan-on ninyo ang karne niini sa adlaw sa inyong paghalad o sa pagkasunod nga adlaw. Apan kon may mahibilin nga karne hangtod sa ikatulo nga adlaw, kinahanglan nga sunogon na ninyo kini. 7Kon kan-on ninyo kini sa ikatulo nga adlaw, isipon ko kini nga hugaw ug dili ko kini dawaton. 8Si bisan kinsa nga mokaon niini may tulubagon tungod kay gipakawalay-bili niya ang butang nga alang kanako; busa kanang tawhana ayaw na ninyo isipa nga inyong sakop.

9Kon mag-ani kamo, ayaw ninyo hutda ug ani ang anaa sa daplin sa inyong tamnanan, ug ayaw na kamo panghagdaw. 10Mao usab sa ubasan, ayaw na ninyo baliki ang mga nangahulog. Ibilin na lang ninyo kini alang sa mga kabos ug sa mga langyaw. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

11Ayaw kamo pangawat, pamakak, o panglimbong sa inyong isigka-tawo.

12Ayaw kamo panumpa ug bakak ginamit ang akong ngalan, kay kon himuon ninyo kana panamastamasan ninyo ang akong ngalan. Ako mao ang Ginoo.

13Ayaw ninyo limbongi o kawati ang inyong isigka-tawo. Ayaw ninyo paugmai ang paghatag sa sweldo sa tawo nga gipatrabaho ninyo.

14Ayaw ninyo bugalbugali ang bungol, ug ayaw kamo pagbutang ug ali sa agianan sa buta. Himoa ninyo kini sa pagpakita nga nagatahod kamo kanako nga inyong Dios. Ako mao ang Ginoo.

15Kinahanglan nga makatarunganon ug husto ang inyong paghukom sa korte; ayaw kamo pagpabor-pabor—maadunahan man o makabos.

16Ayaw kamo panglibak sa inyong isigka-tawo. Ayaw kamo paghimo ug bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Ako mao ang Ginoo.

17Ayaw ninyo dumti ang inyong isigka-tawo. Badlonga ninyo siya kon nakasala siya aron wala kamoy tulubagon. 18Ayaw kamo pagpanimalos o pagdumot sa inyong isigka-tawo, kondili higugmaa ninyo siya sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo.

19Tumana ninyo ang akong mga patakaran. Ayaw ninyo pahabali ang usa ka mananap sa lain nga klase sa mananap. Ayaw kamo pagtanom ug duha ka klase nga binhi sa usa ka tamnanan. Ayaw kamo pagsul-ob ug bisti nga hinimo sa duha ka klase nga panapton.

20Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa usa ka sulugoon nga babaye nga kaslonon na sa laing lalaki, apan kining babaye wala pa maluwas o mahatagi ug kagawasan,19:20 kining babaye wala pa maluwas o mahatagi ug kagawasan: Ang buot ipasabot, wala pa mabayri sa iyang pamanhonon o sa ubang tawo ang iyang agalon aron mahimo siyang gawasnon sa iyang pagkaulipon. kinahanglang silotan sila. Apan dili lang sila patyon kay dili pa man gawasnon ang maong babaye. 21-22Kinahanglang magdala ang lalaki ug hamtong nga laking karnero didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan isip bayad sa iyang sala. Pinaagi sa paghalad sa pari ug karnero diha sa akong presensya, mahinloan ang lalaki gikan sa iyang sala ug pasayloon ko siya.

23Kon moabot na kamo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, ayaw ninyo kan-a ang mga bunga sa mga kahoy nga inyong gitanom sa unang tulo ka tuig. Isipon ninyo kini nga hugaw.19:23 hugaw: sa literal, wala matuli. 24Sa ikaupat nga tuig, ang tanang bunga ihalad ninyo isip pagdayeg kanako. 25Apan sa ikalima nga tuig makakaon na kamo sa mga bunga. Ug kon tumanon ninyo kini nga mga patakaran, moabunda ang mga bunga sa inyong mga kahoy. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

26Ayaw kamo pagkaon sa karne nga may dugo pa.

Ayaw ninyo himoa ang ginahimo sa mga manalagna o mamamarang. 27Kon magsubo kamo alang sa patay, ayaw ninyo putli ang inyong buhok sa isigka-kilid sa inyong ulo o ang inyong bangas, 28ug ayaw usab ninyo samari ang inyong lawas. Ayaw usab kamo pagpapatik. Ako mao ang Ginoo.

29Ayaw ninyo panamastamasi ang inyong mga anak nga babaye pinaagi sa pag-aghat kanila sa pagbaligya sa ilang dungog, kay mokaylap ang kahilayan ug mapuno sa kadaotan ang inyong dapit.

30Tumana ninyo ang akong mga ginapahimo kaninyo sa Adlaw nga Igpapahulay, ug tahora ninyo ang dapit diin kamo magsimba kanako. Ako mao ang Ginoo.

31Ayaw kamo pagdangop sa mga espiritista ug niadtong mga nagapakigsulti sa kalag sa patay, kay kon himuon ninyo kini isipon kamo nga hugaw. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

32Tahora ninyo ang mga tigulang, ug tahora usab ninyo ako nga inyong Dios. Ako mao ang Ginoo.

33Ayaw ninyo daog-daoga ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo. 34Tagda ninyo sila sama sa inyong pagtagad sa mga sama kaninyo, ug higugmaa ninyo sila sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon, kay mga dumuduong usab kamo kaniadto didto sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

35Ayaw kamo panglimbong sa inyong pagtimbang, pagtakos, o pagsukod. 36-37Gamita ninyo ang husto nga timbangan, taksanan, o sukdanan.

Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. Tumana ninyo ang tanan kong mga patakaran ug mga sugo.

New International Reader's Version

Leviticus 19:1-37

Other Laws

1The Lord spoke to Moses. He said, 2“Speak to the whole community of Israel. Tell them, ‘Be holy, because I am holy. I am the Lord your God.

3“ ‘All of you must have respect for your mother and father. You must always keep my Sabbath days. I am the Lord your God.

4“ ‘Do not turn away from me to worship statues of gods. Do not make for yourselves metal statues of gods. I am the Lord your God.

5“ ‘Suppose you sacrifice a friendship offering to me. Then do it in the right way. And I will accept it from you. 6You must eat it on the same day you sacrifice it or on the next day. Anything left over until the third day must be burned up. 7If you eat any of it on the third day, it is not pure. I will not accept it. 8Whoever eats it will be held responsible. They have misused what is holy to me. They will be separated from their people.

9“ ‘Suppose you are harvesting your crops. Then do not harvest all the way to the edges of your field. And do not pick up the grain you missed. 10Do not go over your vineyard a second time. Do not pick up the grapes that have fallen to the ground. Leave them for poor people and outsiders. I am the Lord your God.

11“ ‘Do not steal.

“ ‘Do not tell lies.

“ ‘Do not cheat one another.

12“ ‘Do not give your word in my name and then be a false witness. That would be treating the name of your God as if it were not holy. I am the Lord.

13“ ‘Do not cheat your neighbor. Do not rob him.

“ ‘Do not hold back the pay of a hired worker until morning.

14“ ‘Do not ask for bad things to happen to deaf people. Do not put anything in front of blind people that will make them trip. Instead, have respect for me. I am the Lord your God.

15“ ‘Do not make something wrong appear to be right. Treat poor people and rich people in the same way. Do not favor one person over another. Instead, judge everyone fairly.

16“ ‘Do not go around spreading lies among your people.

“ ‘Do not do anything that puts your neighbor’s life in danger. I am the Lord.

17“ ‘Do not hate another Israelite in your heart. Correct your neighbor boldly when they do something wrong. Then you will not share their guilt.

18“ ‘Do not try to get even. Do not hold anything against any of your people. Instead, love your neighbor as you love yourself. I am the Lord.

19“ ‘Obey my rules.

“ ‘Do not let different kinds of animals mate with each other.

“ ‘Do not mix two kinds of seeds and then plant them in your field.

“ ‘Do not wear clothes that are made out of two kinds of cloth.

20“ ‘Suppose a man sleeps with a female slave. But she and another man have promised to get married to each other. And her freedom has not yet been paid for or given to her. Then she and the man who slept with her must be punished. But they must not be put to death, because she had not been set free. 21The man must bring a ram to the entrance to the tent of meeting. It is for a guilt offering to me. 22The priest must take the ram for the guilt offering. He must sacrifice it to pay for the man’s sin in my sight. Then his sin will be forgiven.

23“ ‘When you enter the land, suppose you plant a fruit tree. Then do not eat its fruit for the first three years. The fruit is “unclean.” 24In the fourth year all the fruit will be holy. Offer it as a way of showing praise to me. 25But in the fifth year you can eat the fruit. Then you will gather more and more fruit. I am the Lord your God.

26“ ‘Do not eat any meat that still has blood in it.

“ ‘Do not practice any kind of evil magic.

27“ ‘Do not cut the hair on the sides of your head. Do not clip off the edges of your beard.

28“ ‘Do not make cuts on your bodies when someone dies. Do not put marks on your skin. I am the Lord.

29“ ‘Do not dishonor your daughter’s body by making a prostitute out of her. If you do, the Israelites will start going to prostitutes. The land will be filled with evil.

30“ ‘You must always keep my Sabbath days. Have respect for my sacred tent. I am the Lord.

31“ ‘Do not look for advice from people who get messages from those who have died. Do not go to people who talk to the spirits of the dead. If you do, they will make you “unclean.” I am the Lord your God.

32“ ‘Stand up in order to show your respect for old people. Also have respect for me. I am the Lord your God.

33“ ‘Suppose an outsider lives with you in your land. Then do not treat them badly. 34Treat them as if they were one of your own people. Love them as you love yourself. Remember that all of you were outsiders in Egypt. I am the Lord your God.

35“ ‘Be honest when you measure lengths, weights or amounts. 36Use honest scales and honest weights. Use honest dry measures. And use honest liquid measures. I am the Lord your God. I brought you out of Egypt.

37“ ‘Obey all my rules and laws. Follow them. I am the Lord.’ ”