Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 18:1-30

Ang mga Gidili nga mga Relasyon

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. 3Ayaw ninyo sunda ang mga binuhatan sa mga tawo sa Ehipto diin kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw usab ninyo sunda ang mga binuhatan sa mga tawo sa Canaan diin dad-on ko kamo. 4-5Kinahanglan nga tumanon ninyo ang akong mga sugo ug mga patakaran, kay ang tawo nga nagatuman niini magkinabuhi. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

6Walay bisan kinsa kaninyo nga makighilawas sa iyang duol nga paryente. Ako mao ang Ginoo.

7-8Ayaw pakaulawi ang imong amahan pinaagi sa pagpakighilawas sa imong inahan o sa uban pa niyang asawa.

9Ayaw pakighilawas sa imong igsoon nga babaye, bisan igsoon mo lang siya sa imong amahan o sa imong inahan, ug bisan nagdako man siya uban kaninyo o wala.

10Ayaw pakighilawas sa imong apo nga babaye, kay makahatag kini ug kaulawan kanimo.

11Ayaw pakighilawas sa anak nga babaye sa imong amahan sa uban nga asawa, kay igsoon mo usab siya.

12-13Ayaw pakighilawas sa imong iyaan, kay igsoon siya sa imong amahan o inahan.

14Ayaw pakaulawi ang igsoong lalaki sa imong amahan pinaagi sa pagpakighilawas sa iyang asawa, kay iyaan mo usab siya.

15Ayaw pakighilawas sa imong umagad nga babaye kay asawa siya sa imong anak.

16Ayaw pakighilawas sa asawa sa imong igsoon kay makahatag kini ug kaulawan sa imong igsoon.

17Ayaw pakighilawas sa anak o apo nga babaye sa babaye nga imong gikadulog, kay tingalig anak o apo mo siya,18:17 kay… apo mo siya: o, kay kadugo ra sila sa iyang anak o apo nga babaye. ug daotan kana nga buhat.

18Ayaw pangasaw-a ang igsoon nga babaye sa imong asawa samtang buhi pa ang imong asawa.

19Ayaw pakighilawas sa babaye nga giregla kay giisip siya nga hugaw.18:19 giisip siya nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

20Ayaw pakighilawas sa asawa sa uban, kay kon buhaton mo kini isipon ka nga hugaw.

21Ayaw ihatag ang bisan kinsa sa imong mga anak aron ihalad ngadto sa dios nga si Molec, kay makahatag kana ug kaulawan kanako nga imong Dios. Ako mao ang Ginoo.

22Ayaw pakighilawas sa sama kanimo nga lalaki, kay mangil-ad kana.

23Ayaw pakighilawas—malalaki man o mababaye—ngadto sa mananap, kay daotan ug hugaw kaayo kana nga buhat.

24Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa paghimo sa bisan asa niining mga butanga, kay mao kini ang nakapahugaw sa mga tawong papahawaon ko sa yuta nga alang kaninyo. 25-28Bisan gani kanang yutaa nahugawan tungod nianang ilang gihimo, busa gipadad-an ko ug mga kalamidad kanang yutaa aron sa ingon niana nga paagi mamahawa sila diha. Apan kamong mga Israelinhon ug ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo, ayaw gayod ninyo himoa kanang mangil-ad nga mga butang kondili tumana gayod ninyo ang akong mga patakaran ug mga sugo. Kay kon hugawan ninyo ang yuta pinaagi sa pagbuhat nianang mga butanga, papahawaon ko kamo gikan nianang yutaa sama sa mga unang lumulupyo didto. 29Si bisan kinsa nga mohimo niining mangil-ad nga mga butang dili na ninyo isipon nga inyong sakop. 30Busa tumana ninyo ang gipatuman ko kaninyo ug ayaw gayod ninyo sunda ang mangil-ad nga mga gihimo sama sa mga unang lumulupyo didto, aron dili ninyo mahugawan ang inyong kaugalingon tungod niini. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

Vietnamese Contemporary Bible

Lê-vi Ký 18:1-30

Cấm Quan Hệ Tình Dục Bất Chính

1Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se: 2“Hãy nói với người Ít-ra-ên: Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các ngươi. 3Vậy, đừng bắt chước nếp sống của người Ai Cập, nơi các ngươi từ đó ra đi. Cũng đừng theo lối sống của người Ca-na-an, nơi Ta sẽ đem các ngươi vào. Đừng để cho tập tục của họ ràng buộc mình. 4Nhưng các ngươi phải tuân theo luật lệ Ta, làm theo mọi điều Ta dạy bảo, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các ngươi. 5Hãy giữ luật lệ Ta, người nào tuân hành luật pháp Ta thì sống. Ta là Chúa Hằng Hữu.

6Không ai được quan hệ tình dục với một người bà con gần. Ta là Chúa Hằng Hữu. 7Không ai được quan hệ tình dục với cha mình, cũng không ai được quan hệ tình dục với mẹ mình. 8Không ai được quan hệ tình dục với vợ của cha mình.

9Không ai được quan hệ tình dục với chị em ruột, chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, dù các chị em ấy được sinh ra trong nhà mình hay nhà khác.

10Không ai được quan hệ tình dục với cháu gái mình, dù cháu nội hay cháu ngoại. 11Không ai được quan hệ tình dục với con riêng của vợ của cha mình. 12Không ai được quan hệ tình dục với cô mình, vì là chị em của cha mình. 13Không ai được quan hệ tình dục với dì mình, vì là chị em của mẹ mình. 14Không ai được quan hệ tình dục với bác gái hay thím mình, vì là vợ của chú bác mình. 15Không ai được quan hệ tình dục với con dâu mình, vì là vợ của con trai mình. 16Không ai được quan hệ tình dục với chị dâu hay em dâu mình, vì là vợ của anh em mình.

17Không ai được quan hệ tình dục với một người đàn bà luôn với con gái hoặc cháu gái của người ấy, dù cháu nội hay cháu ngoại. Họ là cốt nhục của nhau. Đó là một điều ác.

18Không ai được lấy chị em của vợ khi vợ còn sống. Họ sẽ trở nên cừu địch.

19Không ai được giao hợp với một người đàn bà trong lúc không sạch vì có kinh nguyệt. 20Không ai được giao hợp với vợ người khác,18:20 Nt vợ người láng giềng vì làm cho mình ô uế với nàng.

21Không được dâng con cái mình trên lửa cho Mô-lóc,18:21 Molech là thần của người Am-môn làm ô Danh Đức Chúa Trời mình. Ta là Chúa Hằng Hữu.

22Không được đồng tính luyến ái;18:22 Tình dục đồng giới đó là một tội đáng ghê tởm.

23Dù nam hay nữ, không ai được giao hợp với một con thú, làm cho mình ô uế với nó; đó là một điều tà ác.

24Vậy, không ai được phạm một trong các điều cấm đoán nói trên, làm ô uế mình. Đó là những điều các dân tộc khác phạm, họ làm ô uế mình, ô uế đất. Vì thế, Ta trừng phạt họ, đuổi họ ra khỏi đất mà họ đã làm ô uế trước mặt các ngươi. 25Ngay cả đất cũng bị ô uế, nên Ta trừng phạt đất, và nó sẽ mửa mọi cư dân nó ra. 26Các ngươi phải tuân giữ luật lệ Ta, không được làm một điều đáng tởm nào trong các điều trên. Luật này áp dụng cho cả người bản xứ lẫn ngoại kiều.

27Vì các dân tộc ở trên lãnh thổ này trước đây đã từng làm những điều ghê tởm đó. 28Nếu không, Ta sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi lãnh thổ,18:28 Đất sẽ mửa các ngươi ra khi các ngươi làm ô uế đất như Ta đã trục xuất những dân tộc cư ngụ trong lãnh thổ trước các ngươi. 29Ai phạm một trong các tội đáng ghê tởm này sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng dân chúng. 30Vậy, phải vâng lời Ta, không được làm một điều nào trong các thói đáng tởm của các dân tộc ấy mà làm ô uế mình, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của các ngươi.”