Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 15:1-33

Ang Mogawas sa Lawas sa Tawo nga Giisip nga Hugaw

1Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron 2nga isulti nila kini sa mga Israelinhon:

Kon dunay manggawas sa kinatawo sa usa ka lalaki tungod sa sakit, kanang manggawas isipon nga hugaw. 3Ug bisan nagapadayon kini sa pagtulo o wala, isipon gihapon siyang hugaw. 4Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran mahimong hugaw. 5-7Ug si bisan kinsa nga makahikap kaniya o sa iyang gihigdaan o gilingkoran, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo,15:5-7 Tan-awa ang usa sa mga “footnote” sa 11:24-28. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

8Si bisan kinsa nga maluwaan niining tawhana, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 9-10Ang bisan unsa nga malingkoran niining tawhana kon magsakay siya, mahimong hugaw. Ang makahikap o makaalsa niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

11Kon kining tawhana wala makapanghunaw, si bisan kinsa nga iyang mahikapan kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 12Ang kolon nga mahikapan niining tawhana kinahanglan nga buk-on, ug ang bisan unsa nga butang nga hinimo sa kahoy nga iyang mahikapan kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mamaayo na kining tawhana sa iyang sakit, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa tubig nga gikan sa tuboran ug mahinloan na siya. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Unya ihatag niya kini sa pari nga mao ang mohalad niini. Ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw nianang tawhana tungod sa nanggawas sa iyang kinatawo, ug mahimo na siyang hinlo.

16Kon ang usa ka lalaki gawasan ug semilya, kinahanglan nga maligo siya, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 17Ang bisan unsa nga panapton o butang nga hinimo sa panit nga matuloan sa iyang semilya kinahanglan nga labhan, apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 18Kon makighilawas ang lalaki ug babaye, kinahanglan nga maligo silang duha; apan isipon pa gihapon sila nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

19Kon reglahon ang usa ka babaye, isipon siya nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug si bisan kinsa nga mohikap kaniya isipon usab nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 20Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran, mahimong hugaw. 21-23Si bisan kinsa nga makahikap sa iyang gihigdaan o gilingkoran kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

24Kon makighilawas ang lalaki sa babaye nga giregla, isipon ang lalaki nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug ang bisan unsa nga iyang mahigdaan mahimong hugaw.

25Kon ang regla sa babaye molapas pa ug pipila ka adlaw o kon dili niya tingregla apan gidugo siya, isipon gihapon siyang hugaw. 26Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran samtang gidugo siya mahimong hugaw sama usab sa panahon sa iyang tingregla. 27Ug si bisan kinsa nga makahikap niini mahimong hugaw. Kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

28-30Kon mohunong na ang pagdugo sa babaye, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Human niana mahimo na siyang hinlo. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ihalad sa pari ang usa niini isip halad sa paghinlo ug ang usa isip halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa babaye ug mahimo na siyang hinlo.

31Gisultihan sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pahimangnoan gayod nila ang mga Israelinhon mahitungod sa mga butang nga makahugaw kanila, aron dili sila mamatay kon mosulod sila sa Tolda sa Ginoo nga anaa taliwala sa kampo.

32-33Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa lalaki nga gawasan ug semilya o kon may manggawas sa iyang kinatawo tungod sa iyang sakit, ug mahitungod sa babaye nga reglahon o dug-on nga molapas ug pila pa ka adlaw o kon dili pa niya tingregla, ug mahitungod sa lalaki nga makigdulog sa babayeng giisip nga hugaw.15:32-33 babayeng giisip nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

New International Reader's Version

Leviticus 15:1-33

Rules About Liquid Body Wastes

1The Lord said to Moses and Aaron, 2“Speak to the Israelites. Tell them, ‘Suppose liquid waste is flowing out of a man’s body. That liquid is not “clean.” 3It does not matter whether it continues to flow out of his body or is blocked. It will make him “unclean.” Here is how his liquid body waste will make him “unclean.”

4“ ‘Any bed the man who has the flow of liquid body waste lies on will be “unclean.” Anything he sits on will be “unclean.” 5Anyone who touches the man’s bed must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening. 6Suppose someone sits on something the man sat on. Then they must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening.

7“ ‘Suppose someone touches the man who has the flow of liquid body waste. Then they must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening.

8“ ‘Suppose someone is “clean.” And suppose the man who has the flow of liquid waste spits on them. Then they must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening.

9“ ‘Everything the man sits on when he is riding will be “unclean.” 10Suppose someone touches any of the things that were under him. Then they will be “unclean” until evening. Even if they pick up those things, they must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening.

11“ ‘Suppose the man who has the liquid flow touches someone. And suppose he does it without rinsing his hands with water. Then the person he touched must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening.

12“ ‘Suppose the man touches a clay pot. Then that pot must be broken. Any wooden thing he touches must be rinsed with water.

13“ ‘Suppose the man has been healed from his liquid flow. Then he must wait seven days. He must wash his clothes. He must take a bath in fresh water. After that, he will be “clean.” 14On the eighth day he must get two doves or two young pigeons. He must come to the Lord at the entrance to the tent of meeting. There he must give the birds to the priest. 15The priest must sacrifice them. One is for a sin offering. The other is for a burnt offering. In that way the priest will pay for the man’s sin in the sight of the Lord. He will do it because the man had a liquid flow.

16“ ‘Suppose semen flows from a man’s body. Then he must wash his whole body with water. He will be “unclean” until evening. 17Suppose clothes or leather have semen on them. Then they must be washed with water. They will be “unclean” until evening. 18Suppose a man sleeps with a woman. And suppose semen flows from his body and touches both of them. Then they must take a bath. They will be “unclean” until evening.

19“ ‘Suppose a woman is having her regular monthly period. Then for seven days she will be “unclean.” Anyone who touches her will be “unclean” until evening.

20“ ‘Anything she lies on during her period will be “unclean.” Anything she sits on will be “unclean.” 21Anyone who touches her bed must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening. 22Anyone who touches anything she sits on must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening. 23It does not matter whether it was her bed or anything she was sitting on. If anyone touches it, they will be “unclean” until evening.

24“ ‘Suppose a man sleeps with that woman. And suppose blood from her monthly period touches him. Then he will be “unclean” for seven days. Any bed he lies on will be “unclean.”

25“ ‘Suppose blood flows from a woman’s body for many days. And it happens at a time other than her monthly period. Or blood keeps flowing after her period is over. Then she will be “unclean” as long as the blood continues to flow. She will be “unclean,” just as she is during the days of her period. 26Any bed she lies on while her blood continues to flow will be “unclean.” It is the same as it is when she is having her period. Anything she sits on will be “unclean.” 27If anyone touches those things, they will be “unclean.” They must wash their clothes. They must take a bath. They will be “unclean” until evening.

28“ ‘Suppose the woman has been healed from her flow of blood. Then she must wait seven days. After that, she will be “clean.” 29On the eighth day she must get two doves or two young pigeons. She must bring them to the priest at the entrance to the tent of meeting. 30The priest must sacrifice them. One is for a sin offering. The other is for a burnt offering. In that way he will pay for her sin in the sight of the Lord. He will do it because her flow of blood made her “unclean.”

31“ ‘You must keep the Israelites away from things that make them “unclean.” Then they will not die for being “unclean.” And they will not die for making the place “unclean” where I, the Lord, live. It is in the middle of the camp.’ ”

32These are the rules for a man who has liquid waste flowing out of his body. They apply to a man made “unclean” by semen that flows from his body. 33They apply to a woman having her monthly period. They apply to a man or woman who has a liquid flow. And they apply to a man who sleeps with a woman who is “unclean.”