Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 15:1-33

Ang Mogawas sa Lawas sa Tawo nga Giisip nga Hugaw

1Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron 2nga isulti nila kini sa mga Israelinhon:

Kon dunay manggawas sa kinatawo sa usa ka lalaki tungod sa sakit, kanang manggawas isipon nga hugaw. 3Ug bisan nagapadayon kini sa pagtulo o wala, isipon gihapon siyang hugaw. 4Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran mahimong hugaw. 5-7Ug si bisan kinsa nga makahikap kaniya o sa iyang gihigdaan o gilingkoran, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo,15:5-7 Tan-awa ang usa sa mga “footnote” sa 11:24-28. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

8Si bisan kinsa nga maluwaan niining tawhana, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 9-10Ang bisan unsa nga malingkoran niining tawhana kon magsakay siya, mahimong hugaw. Ang makahikap o makaalsa niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

11Kon kining tawhana wala makapanghunaw, si bisan kinsa nga iyang mahikapan kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 12Ang kolon nga mahikapan niining tawhana kinahanglan nga buk-on, ug ang bisan unsa nga butang nga hinimo sa kahoy nga iyang mahikapan kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mamaayo na kining tawhana sa iyang sakit, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa tubig nga gikan sa tuboran ug mahinloan na siya. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Unya ihatag niya kini sa pari nga mao ang mohalad niini. Ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw nianang tawhana tungod sa nanggawas sa iyang kinatawo, ug mahimo na siyang hinlo.

16Kon ang usa ka lalaki gawasan ug semilya, kinahanglan nga maligo siya, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 17Ang bisan unsa nga panapton o butang nga hinimo sa panit nga matuloan sa iyang semilya kinahanglan nga labhan, apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 18Kon makighilawas ang lalaki ug babaye, kinahanglan nga maligo silang duha; apan isipon pa gihapon sila nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

19Kon reglahon ang usa ka babaye, isipon siya nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug si bisan kinsa nga mohikap kaniya isipon usab nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 20Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran, mahimong hugaw. 21-23Si bisan kinsa nga makahikap sa iyang gihigdaan o gilingkoran kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

24Kon makighilawas ang lalaki sa babaye nga giregla, isipon ang lalaki nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug ang bisan unsa nga iyang mahigdaan mahimong hugaw.

25Kon ang regla sa babaye molapas pa ug pipila ka adlaw o kon dili niya tingregla apan gidugo siya, isipon gihapon siyang hugaw. 26Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran samtang gidugo siya mahimong hugaw sama usab sa panahon sa iyang tingregla. 27Ug si bisan kinsa nga makahikap niini mahimong hugaw. Kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

28-30Kon mohunong na ang pagdugo sa babaye, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Human niana mahimo na siyang hinlo. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ihalad sa pari ang usa niini isip halad sa paghinlo ug ang usa isip halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa babaye ug mahimo na siyang hinlo.

31Gisultihan sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pahimangnoan gayod nila ang mga Israelinhon mahitungod sa mga butang nga makahugaw kanila, aron dili sila mamatay kon mosulod sila sa Tolda sa Ginoo nga anaa taliwala sa kampo.

32-33Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa lalaki nga gawasan ug semilya o kon may manggawas sa iyang kinatawo tungod sa iyang sakit, ug mahitungod sa babaye nga reglahon o dug-on nga molapas ug pila pa ka adlaw o kon dili pa niya tingregla, ug mahitungod sa lalaki nga makigdulog sa babayeng giisip nga hugaw.15:32-33 babayeng giisip nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 15:1-33

Ang mga Nagaguwa sa Lawas sang Tawo nga Ginakabig nga Mahigko

1Ginsugo sang Ginoo si Moises kag si Aaron 2nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon may nagaguwa sa kinatawo sang isa ka lalaki tungod sa iya balatian, inang nagaguwa sa iya ginakabig nga mahigko. 3Kag bisan nagapadayon ini sa pagtulo ukon wala, kabigon gihapon siya nga mahigko. 4Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan mangin mahigko. 5-7Kag ang bisan sin-o nga makatandog sa iya ukon sa iya ginhigdaan ukon ginpungkuan, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo,15:5-7 Tan-awa ang isa sa mga footnote sa 11:24-28. pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

8Ang bisan sin-o nga maduplaan sang sini nga tawo, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 9-10Ang bisan ano nga mapungkuan sang sini nga tawo, pareho sang ginapungkuan kon magsakay sa kabayo, mangin mahigko. Ang makatandog sang sini nga butang kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

11Ang bisan sin-o nga matandog sang sini nga tawo nga wala pa makapanghugas sang iya kamot, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 12Ang kolon nga matandog sang sini nga tawo kinahanglan nga buk-on, kag ang bisan ano nga butang nga hinimo halin sa kahoy nga iya matandog kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mag-ayo na ini nga tawo sa iya nga balatian, maghulat pa siya sang pito ka adlaw. Dayon labhan niya ang iya bayo kag magpaligo sang tubig nga halin sa tuburan. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Dayon ihatag niya ini sa pari nga amo ang maghalad sini. Ang isa halad sa pagpakatinlo kag ang isa halad nga ginasunog. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang sadto nga tawo tungod sa nagaguwa sa iya kinatawo, kag mangin matinlo na siya.

16Kon ang isa ka lalaki naguwaan sang semilya, kinahanglan nga magpaligo siya, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 17Ang bisan ano nga panapton ukon butang nga hinimo halin sa panit nga natuluan sang semilya kinahanglan nga labhan, pero kabigon pa ini nga mahigko hasta magsirom. 18Kon maghulid ang lalaki kag babayi, kag maguwaan sang semilya ang lalaki, kinahanglan nga magpaligo sila nga duha, pero kabigon pa sila nga mahigko hasta magsirom.

19Kon ara ang pamulanon sang isa ka babayi, kabigon siya nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw, kag ang bisan sin-o nga magtandog sa iya kabigon man nga mahigko hasta magsirom. 20Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan nga ara ang iya pamulanon, mangin mahigko. 21-23Ang bisan sin-o nga makatandog sa iya ginhigdaan ukon ginpungkuan kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

24Kon maghulid ang lalaki sa babayi nga ara ang iya pamulanon, kabigon ang lalaki nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw, kag ang bisan ano nga iya mahigdaan mangin mahigko man.

25Kon ang isa ka babayi ginapangguwaan sang dugo sa sulod sang pila ka adlaw nga wala pa ang iya pamulanon ukon tapos na, kabigon siya nga mahigko, pareho man kon ara ang iya pamulanon. Kabigon siya nga mahigko samtang ginapangguwaan siya sang dugo. 26Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan samtang ginapangguwaan pa siya sang dugo mangin mahigko, pareho man kon ara ang iya pamulanon. 27Kag ang bisan sin-o nga makatandog sadto mangin mahigko. Kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

28-30Kon nag-ayo na ang babayi sa sadtong pagpangguwa sang dugo sa iya, maghulat siya sang pito ka adlaw. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa pari didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Ihalad sang pari ang isa bilang halad sa pagpakatinlo kag ang isa bilang halad nga ginasunog. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang babayi tungod sa pagpangguwa sang dugo sa iya, kag mangin matinlo na siya.

31Ginhambalan sang Ginoo si Moises kag si Aaron nga paandaman gid ang mga Israelinhon parte sa mga butang nga makapahigko sa ila, agod indi sila mapatay kon magkadto sila sa Tolda sang Ginoo, nga ara sa tunga sang kampo.

32-33Amo ato ang mga pagsulundan parte sa lalaki nga naguwaan sang semilya ukon may nagaguwa sa iya kinatawo tungod sa iya balatian, kag parte sa babayi nga ara ang iya pamulanon ukon ginapangguwaan sang dugo nga wala pa ang iya pamulanon, kag parte sa lalaki nga nagahulid sa babayi nga ginakabig nga mahigko.15:32-33 babayi nga ginakabig nga mahigko: buot silingon, babayi nga indi takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.