Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 15:1-33

Ang Mogawas sa Lawas sa Tawo nga Giisip nga Hugaw

1Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron 2nga isulti nila kini sa mga Israelinhon:

Kon dunay manggawas sa kinatawo sa usa ka lalaki tungod sa sakit, kanang manggawas isipon nga hugaw. 3Ug bisan nagapadayon kini sa pagtulo o wala, isipon gihapon siyang hugaw. 4Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran mahimong hugaw. 5-7Ug si bisan kinsa nga makahikap kaniya o sa iyang gihigdaan o gilingkoran, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo,15:5-7 Tan-awa ang usa sa mga “footnote” sa 11:24-28. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

8Si bisan kinsa nga maluwaan niining tawhana, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 9-10Ang bisan unsa nga malingkoran niining tawhana kon magsakay siya, mahimong hugaw. Ang makahikap o makaalsa niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

11Kon kining tawhana wala makapanghunaw, si bisan kinsa nga iyang mahikapan kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 12Ang kolon nga mahikapan niining tawhana kinahanglan nga buk-on, ug ang bisan unsa nga butang nga hinimo sa kahoy nga iyang mahikapan kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mamaayo na kining tawhana sa iyang sakit, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa tubig nga gikan sa tuboran ug mahinloan na siya. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Unya ihatag niya kini sa pari nga mao ang mohalad niini. Ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw nianang tawhana tungod sa nanggawas sa iyang kinatawo, ug mahimo na siyang hinlo.

16Kon ang usa ka lalaki gawasan ug semilya, kinahanglan nga maligo siya, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 17Ang bisan unsa nga panapton o butang nga hinimo sa panit nga matuloan sa iyang semilya kinahanglan nga labhan, apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 18Kon makighilawas ang lalaki ug babaye, kinahanglan nga maligo silang duha; apan isipon pa gihapon sila nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

19Kon reglahon ang usa ka babaye, isipon siya nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug si bisan kinsa nga mohikap kaniya isipon usab nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 20Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran, mahimong hugaw. 21-23Si bisan kinsa nga makahikap sa iyang gihigdaan o gilingkoran kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

24Kon makighilawas ang lalaki sa babaye nga giregla, isipon ang lalaki nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug ang bisan unsa nga iyang mahigdaan mahimong hugaw.

25Kon ang regla sa babaye molapas pa ug pipila ka adlaw o kon dili niya tingregla apan gidugo siya, isipon gihapon siyang hugaw. 26Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran samtang gidugo siya mahimong hugaw sama usab sa panahon sa iyang tingregla. 27Ug si bisan kinsa nga makahikap niini mahimong hugaw. Kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

28-30Kon mohunong na ang pagdugo sa babaye, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Human niana mahimo na siyang hinlo. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ihalad sa pari ang usa niini isip halad sa paghinlo ug ang usa isip halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa babaye ug mahimo na siyang hinlo.

31Gisultihan sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pahimangnoan gayod nila ang mga Israelinhon mahitungod sa mga butang nga makahugaw kanila, aron dili sila mamatay kon mosulod sila sa Tolda sa Ginoo nga anaa taliwala sa kampo.

32-33Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa lalaki nga gawasan ug semilya o kon may manggawas sa iyang kinatawo tungod sa iyang sakit, ug mahitungod sa babaye nga reglahon o dug-on nga molapas ug pila pa ka adlaw o kon dili pa niya tingregla, ug mahitungod sa lalaki nga makigdulog sa babayeng giisip nga hugaw.15:32-33 babayeng giisip nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

利未记 15:1-33

有关漏症患者的条例

1耶和华对摩西亚伦说: 2“你们把以下条例告诉以色列人。

“如果有男人患了漏症,他下体的排泄物是不洁净的。 3不论他下体的排泄物止住与否,他都是不洁净的。 4他睡过的床或坐过的东西都不洁净。 5凡碰到他睡过的床的人都不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 6凡坐他坐过之物的人都不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 7凡碰到他的人都不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 8如果他吐唾沫在一个洁净的人身上,那人便不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 9他骑过的鞍子是不洁净的。 10凡碰到他坐过之物的人都不洁净,要等到傍晚才能洁净。碰到这些东西的人都不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 11如果他没有洗手就碰到别人,那人便不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 12必须打碎他摸过的陶器,用水清洗他摸过的木器。 13他病愈后,必须经过七天的洁净期,要洗净衣服,用清水沐浴,这样就洁净了。 14第八天,他要把两只斑鸠或雏鸽带到会幕门前,在耶和华面前交给祭司献祭, 15一只作赎罪祭,一只作燔祭。这样,祭司便在耶和华面前为他的漏症赎了罪。

有关遗精的条例

16“男人若遗精,便不洁净,必须沐浴全身,等到傍晚才能洁净。 17沾了精液的衣物或皮革都不洁净,必须用水清洗,等到傍晚才能洁净。 18如果男女同房,二人都不洁净,必须沐浴,等到傍晚才能洁净。

有关女人月经的条例

19“女人在月经期间,要不洁净七天。凡接触到她的人都不洁净,要等到傍晚才能洁净。 20月经期间,她躺过或坐过的东西都不洁净。 21凡碰过她床的人都不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 22人若碰到她坐过的地方,也不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 23不论是她的床,还是她坐的东西,碰到的人都不洁净,要等到傍晚才能洁净。 24男人若与她同房,沾染了她的经血,就要不洁净七天,他躺过的床也不洁净。

25“女人若在经期以外多日血漏或经期过长,在此期间便不洁净,像在经期内一样。 26在血漏期间,她躺的床或坐的东西都不洁净,像在经期内一样。 27凡碰到这些东西的人都不洁净,必须洗衣、沐浴,等到傍晚才能洁净。 28血漏停止后,她要等七天才洁净。 29第八天,她要把两只斑鸠或雏鸽带到会幕门口,交给祭司献祭, 30一只作赎罪祭,一只作燔祭。这样,祭司便在耶和华面前为她赎了血漏的不洁之罪。 31你们要使以色列人远离不洁之物,免得他们因玷污我的圣幕而死亡。”

32以上是为患漏症的人,包括遗精、 33行经的女人、患漏症的男女、与不洁净女人同房的男人所设立的条例。