Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 15:1-33

Ang Mogawas sa Lawas sa Tawo nga Giisip nga Hugaw

1Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron 2nga isulti nila kini sa mga Israelinhon:

Kon dunay manggawas sa kinatawo sa usa ka lalaki tungod sa sakit, kanang manggawas isipon nga hugaw. 3Ug bisan nagapadayon kini sa pagtulo o wala, isipon gihapon siyang hugaw. 4Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran mahimong hugaw. 5-7Ug si bisan kinsa nga makahikap kaniya o sa iyang gihigdaan o gilingkoran, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo,15:5-7 Tan-awa ang usa sa mga “footnote” sa 11:24-28. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

8Si bisan kinsa nga maluwaan niining tawhana, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 9-10Ang bisan unsa nga malingkoran niining tawhana kon magsakay siya, mahimong hugaw. Ang makahikap o makaalsa niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

11Kon kining tawhana wala makapanghunaw, si bisan kinsa nga iyang mahikapan kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 12Ang kolon nga mahikapan niining tawhana kinahanglan nga buk-on, ug ang bisan unsa nga butang nga hinimo sa kahoy nga iyang mahikapan kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mamaayo na kining tawhana sa iyang sakit, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa tubig nga gikan sa tuboran ug mahinloan na siya. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Unya ihatag niya kini sa pari nga mao ang mohalad niini. Ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw nianang tawhana tungod sa nanggawas sa iyang kinatawo, ug mahimo na siyang hinlo.

16Kon ang usa ka lalaki gawasan ug semilya, kinahanglan nga maligo siya, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 17Ang bisan unsa nga panapton o butang nga hinimo sa panit nga matuloan sa iyang semilya kinahanglan nga labhan, apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 18Kon makighilawas ang lalaki ug babaye, kinahanglan nga maligo silang duha; apan isipon pa gihapon sila nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

19Kon reglahon ang usa ka babaye, isipon siya nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug si bisan kinsa nga mohikap kaniya isipon usab nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 20Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran, mahimong hugaw. 21-23Si bisan kinsa nga makahikap sa iyang gihigdaan o gilingkoran kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

24Kon makighilawas ang lalaki sa babaye nga giregla, isipon ang lalaki nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug ang bisan unsa nga iyang mahigdaan mahimong hugaw.

25Kon ang regla sa babaye molapas pa ug pipila ka adlaw o kon dili niya tingregla apan gidugo siya, isipon gihapon siyang hugaw. 26Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran samtang gidugo siya mahimong hugaw sama usab sa panahon sa iyang tingregla. 27Ug si bisan kinsa nga makahikap niini mahimong hugaw. Kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

28-30Kon mohunong na ang pagdugo sa babaye, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Human niana mahimo na siyang hinlo. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ihalad sa pari ang usa niini isip halad sa paghinlo ug ang usa isip halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa babaye ug mahimo na siyang hinlo.

31Gisultihan sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pahimangnoan gayod nila ang mga Israelinhon mahitungod sa mga butang nga makahugaw kanila, aron dili sila mamatay kon mosulod sila sa Tolda sa Ginoo nga anaa taliwala sa kampo.

32-33Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa lalaki nga gawasan ug semilya o kon may manggawas sa iyang kinatawo tungod sa iyang sakit, ug mahitungod sa babaye nga reglahon o dug-on nga molapas ug pila pa ka adlaw o kon dili pa niya tingregla, ug mahitungod sa lalaki nga makigdulog sa babayeng giisip nga hugaw.15:32-33 babayeng giisip nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Левит 15:1-33

О телесной нечистоте

1Вечный сказал Мусе и Харуну:

2– Говорите с исраильтянами и скажите им: «Если у мужчины будут выделения из полового органа, то это сделает его нечистым15:2 Здесь речь идёт о венерическом заболевании, а не просто о выделении семени, как в ст. 16-18.. 3Продолжаются ли выделения или перестают – всё равно он уже осквернён.

4Любая постель, на которую он ляжет, будет нечиста. Всё, на что он сядет, будет нечисто. 5Любой, кто прикоснётся к его постели, пусть выстирает одежду и вымоется сам, он будет нечист до вечера. 6Любой, кто сядет там, где сидел заражённый, пусть выстирает одежду и вымоется сам, он будет нечист до вечера.

7Любой, кто прикоснётся к нему, пусть выстирает одежду и вымоется сам, он будет нечист до вечера.

8Если человек, у которого выделения, плюнет на того, кто чист, то пусть тот выстирает одежду и вымоется сам, он будет нечист до вечера.

9Любое седло, в котором будет скакать тот, у кого выделения, станет нечисто. 10Любой, кто прикоснётся к вещам, которые были под ним, станет нечист до вечера; тот, кто будет нести их, пусть выстирает одежду и вымоется сам, он будет нечист до вечера.

11Любой, кого, не вымыв рук, коснётся человек, у которого выделения, пусть выстирает одежду и вымоется сам, он будет нечист до вечера.

12Глиняный горшок, которого коснётся человек с выделениями, нужно разбить, а деревянный предмет нужно вымыть.

13Когда мужчина очищается от выделений, пусть он отсчитает для очищения семь дней. Пусть он выстирает одежду и вымоется проточной водой, тогда он будет чист. 14На восьмой день пусть он возьмёт двух горлиц или двух молодых голубей, явится к Вечному к входу в шатёр встречи и отдаст их священнослужителю. 15Священнослужитель принесёт их в жертву: одного – за грех, а другого – во всесожжение. Так он очистит перед Вечным человека, осквернённого выделениями.

16Если у мужчины будет излияние семени, то пусть он вымоет всё тело, он будет нечист до вечера. 17Всё из ткани или кожи, куда попало семя, нужно выстирать, и вещь будет нечиста до вечера. 18Если мужчина ляжет с женщиной и у него будет излияние семени, пусть оба вымоются, они будут нечисты до вечера.

19Когда у женщины бывает обычное кровотечение, она нечиста семь дней, и всякий, кто коснётся её, станет нечист до вечера.

20Всё, на что она ляжет или сядет во время месячных, станет нечисто. 21Любой, кто прикоснётся к её постели, пусть выстирает одежду и вымоется сам, и будет нечист до вечера. 22Любой, кто прикоснётся к тому, на чём она сидела, пусть выстирает одежду и вымоется сам, он будет нечист до вечера. 23Если кто-нибудь прикоснётся к тому, на чём она сидела, постель ли это или просто сиденье, – он станет нечист до вечера.

24Если с ней ляжет мужчина, её истечение осквернит и его. Он будет нечист семь дней. Любая постель, на которую он ляжет, станет нечиста.

25Если кровь у женщины будет выделяться много дней не во время месячных или после того, как этот период закончится, то она будет нечиста всё время, пока у неё идёт кровотечение, как при месячных. 26Любая постель, на которую она ляжет во время этого кровотечения, станет нечиста, подобно её постели во время месячных, и всё, на что она сядет, станет нечисто, как во время её месячных. 27Коснувшийся постели или сиденья, на которых она сидела, станет нечист; пусть он выстирает одежду и вымоется сам, он будет нечист до вечера.

28Когда женщина очищается от кровотечения, пусть она отсчитает семь дней, и после этого будет чиста. 29На восьмой день пусть она возьмёт двух горлиц или двух молодых голубей и принесёт их священнослужителю к входу в шатёр встречи. 30Священнослужитель принесёт одного в жертву за грех, а другого – во всесожжение. Так он очистит её перед Вечным за нечистоту её кровотечения.

31Храните исраильтян от того, что их оскверняет, чтобы им не умереть в их нечистоте за осквернение Моего жилища, которое среди них».

32Таковы правила для мужчины, у которого выделения, для всех, кто стал нечист от излияния семени, 33для женщины во время месячных, для мужчины или женщины, у которых выделения, и для мужчины, который ляжет с нечистой женщиной.