Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 15:1-33

Ang Mogawas sa Lawas sa Tawo nga Giisip nga Hugaw

1Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron 2nga isulti nila kini sa mga Israelinhon:

Kon dunay manggawas sa kinatawo sa usa ka lalaki tungod sa sakit, kanang manggawas isipon nga hugaw. 3Ug bisan nagapadayon kini sa pagtulo o wala, isipon gihapon siyang hugaw. 4Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran mahimong hugaw. 5-7Ug si bisan kinsa nga makahikap kaniya o sa iyang gihigdaan o gilingkoran, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo,15:5-7 Tan-awa ang usa sa mga “footnote” sa 11:24-28. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

8Si bisan kinsa nga maluwaan niining tawhana, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 9-10Ang bisan unsa nga malingkoran niining tawhana kon magsakay siya, mahimong hugaw. Ang makahikap o makaalsa niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

11Kon kining tawhana wala makapanghunaw, si bisan kinsa nga iyang mahikapan kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 12Ang kolon nga mahikapan niining tawhana kinahanglan nga buk-on, ug ang bisan unsa nga butang nga hinimo sa kahoy nga iyang mahikapan kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mamaayo na kining tawhana sa iyang sakit, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa tubig nga gikan sa tuboran ug mahinloan na siya. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Unya ihatag niya kini sa pari nga mao ang mohalad niini. Ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw nianang tawhana tungod sa nanggawas sa iyang kinatawo, ug mahimo na siyang hinlo.

16Kon ang usa ka lalaki gawasan ug semilya, kinahanglan nga maligo siya, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 17Ang bisan unsa nga panapton o butang nga hinimo sa panit nga matuloan sa iyang semilya kinahanglan nga labhan, apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 18Kon makighilawas ang lalaki ug babaye, kinahanglan nga maligo silang duha; apan isipon pa gihapon sila nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

19Kon reglahon ang usa ka babaye, isipon siya nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug si bisan kinsa nga mohikap kaniya isipon usab nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 20Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran, mahimong hugaw. 21-23Si bisan kinsa nga makahikap sa iyang gihigdaan o gilingkoran kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

24Kon makighilawas ang lalaki sa babaye nga giregla, isipon ang lalaki nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug ang bisan unsa nga iyang mahigdaan mahimong hugaw.

25Kon ang regla sa babaye molapas pa ug pipila ka adlaw o kon dili niya tingregla apan gidugo siya, isipon gihapon siyang hugaw. 26Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran samtang gidugo siya mahimong hugaw sama usab sa panahon sa iyang tingregla. 27Ug si bisan kinsa nga makahikap niini mahimong hugaw. Kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

28-30Kon mohunong na ang pagdugo sa babaye, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Human niana mahimo na siyang hinlo. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ihalad sa pari ang usa niini isip halad sa paghinlo ug ang usa isip halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa babaye ug mahimo na siyang hinlo.

31Gisultihan sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pahimangnoan gayod nila ang mga Israelinhon mahitungod sa mga butang nga makahugaw kanila, aron dili sila mamatay kon mosulod sila sa Tolda sa Ginoo nga anaa taliwala sa kampo.

32-33Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa lalaki nga gawasan ug semilya o kon may manggawas sa iyang kinatawo tungod sa iyang sakit, ug mahitungod sa babaye nga reglahon o dug-on nga molapas ug pila pa ka adlaw o kon dili pa niya tingregla, ug mahitungod sa lalaki nga makigdulog sa babayeng giisip nga hugaw.15:32-33 babayeng giisip nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

Bibelen på hverdagsdansk

3. Mosebog 15:1-33

Regler vedrørende kønslig urenhed

1Herren befalede Moses og Aron at give Israels folk følgende instrukser:

2„Hvis en mand har udflåd fra sit kønsorgan, gør det ham uren. 3Det gælder, hvad enten udflåddet varer ved eller er kortvarigt. 4Alt, hvad han har ligget eller siddet på, skal regnes for urent, 5-6og enhver, som kommer i berøring med noget, han har ligget eller siddet på, er uren indtil aften og må sørge for at bade sig og vaske sit tøj. 7-8De samme regler gælder, hvis nogen kommer i fysisk berøring med manden, eller hvis manden kommer til at spytte på nogen. 9Hvis manden har siddet i en sadel, er sadlen uren, 10ja, hvad som helst, han har haft under sig, skal regnes for urent, og de, som rører derved, skal vaske deres tøj og bade, og de er så urene indtil aften. 11Hvis den urene mand rører ved en anden person uden først at have vasket hænder, er den anden person uren indtil aften og må vaske sit tøj og bade. 12Hvis den urene mand rører ved en lerkrukke, skal den knuses, og et redskab af træ, som han har været i berøring med, skal renses med vand.

13Når udflåddet er ophørt, skal han tælle syv dage frem og derefter vaske sit tøj og vaske sig grundigt i rent kildevand. 14På den ottende dag skal han tage to turtelduer eller to unge duer og komme frem for Herren ved åbenbaringsteltets indgang. Så skal han overrække offergaverne til præsten, 15og præsten skal ofre den ene due som syndoffer, og den anden som brændoffer og således skaffe soning for manden hos Herren.

16Når en mand har haft sædafgang, skal han vaske hele sin krop og regnes for uren indtil aften, 17og det tøj eller lagen, som sæden eventuelt har dryppet på, skal straks vaskes og regnes for urent indtil aften. 18Hvis en mand ligger sammen med sin kone, når det sker, skal hun også vaske sig og regnes for uren indtil aften.

19Når en kvinde menstruerer, skal hun regnes for uren i syv dage, og enhver, der rører hende i den periode, skal regnes for uren indtil aften. 20Også alt, hvad hun ligger på eller sidder på i den periode, skal regnes for urent. 21-23Og rører nogen ved sengen eller noget, hun har siddet på, skal den person vaske sit tøj og bade og regnes for uren indtil aften. 24Hvis en mand ligger sammen med sin kone og kommer i kontakt med hendes menstruationsblod, skal han også regnes for uren i syv dage, og en hvilken som helst seng, han ligger på i de syv dage, skal regnes for uren.

25Hvis menstruationen fortsætter ud over den normale tid, eller hvis kvinden bløder uden for den månedlige periode, gælder samme regler som nævnt ovenfor: 26Det, hun ligger på eller sidder på, skal regnes for urent. 27Det gælder på samme måde, at enhver, som kommer i berøring med noget, hun har siddet på, er uren. Vedkommende skal bade, vaske sit tøj og regnes for uren indtil aften. 28Men syv dage efter at hendes blødning er standset, skal hun ikke længere regnes for uren.

29På den ottende dag skal hun tage to turtelduer eller to unge duer og bringe dem til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet, 30og præsten skal ofre den ene due som syndoffer og den anden som brændoffer. På den måde skal han skaffe soning for hende hos Herren efter hendes blødning. 31Det er retningslinierne for, hvordan I skal rense Israels folk for urenhed, så de undgår at besmitte min bolig iblandt dem.”

32Sådan skal I udføre renselsesceremonien for en mand med udflåd eller sædafgang, 33for en kvinde, der menstruerer, eller en mand, der har ligget hos hende i den periode, hvor hun regnes for uren.