Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 15:1-33

Ang Mogawas sa Lawas sa Tawo nga Giisip nga Hugaw

1Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron 2nga isulti nila kini sa mga Israelinhon:

Kon dunay manggawas sa kinatawo sa usa ka lalaki tungod sa sakit, kanang manggawas isipon nga hugaw. 3Ug bisan nagapadayon kini sa pagtulo o wala, isipon gihapon siyang hugaw. 4Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran mahimong hugaw. 5-7Ug si bisan kinsa nga makahikap kaniya o sa iyang gihigdaan o gilingkoran, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo,15:5-7 Tan-awa ang usa sa mga “footnote” sa 11:24-28. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

8Si bisan kinsa nga maluwaan niining tawhana, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 9-10Ang bisan unsa nga malingkoran niining tawhana kon magsakay siya, mahimong hugaw. Ang makahikap o makaalsa niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

11Kon kining tawhana wala makapanghunaw, si bisan kinsa nga iyang mahikapan kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 12Ang kolon nga mahikapan niining tawhana kinahanglan nga buk-on, ug ang bisan unsa nga butang nga hinimo sa kahoy nga iyang mahikapan kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mamaayo na kining tawhana sa iyang sakit, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa tubig nga gikan sa tuboran ug mahinloan na siya. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Unya ihatag niya kini sa pari nga mao ang mohalad niini. Ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw nianang tawhana tungod sa nanggawas sa iyang kinatawo, ug mahimo na siyang hinlo.

16Kon ang usa ka lalaki gawasan ug semilya, kinahanglan nga maligo siya, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 17Ang bisan unsa nga panapton o butang nga hinimo sa panit nga matuloan sa iyang semilya kinahanglan nga labhan, apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 18Kon makighilawas ang lalaki ug babaye, kinahanglan nga maligo silang duha; apan isipon pa gihapon sila nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

19Kon reglahon ang usa ka babaye, isipon siya nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug si bisan kinsa nga mohikap kaniya isipon usab nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 20Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran, mahimong hugaw. 21-23Si bisan kinsa nga makahikap sa iyang gihigdaan o gilingkoran kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

24Kon makighilawas ang lalaki sa babaye nga giregla, isipon ang lalaki nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug ang bisan unsa nga iyang mahigdaan mahimong hugaw.

25Kon ang regla sa babaye molapas pa ug pipila ka adlaw o kon dili niya tingregla apan gidugo siya, isipon gihapon siyang hugaw. 26Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran samtang gidugo siya mahimong hugaw sama usab sa panahon sa iyang tingregla. 27Ug si bisan kinsa nga makahikap niini mahimong hugaw. Kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

28-30Kon mohunong na ang pagdugo sa babaye, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Human niana mahimo na siyang hinlo. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ihalad sa pari ang usa niini isip halad sa paghinlo ug ang usa isip halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa babaye ug mahimo na siyang hinlo.

31Gisultihan sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pahimangnoan gayod nila ang mga Israelinhon mahitungod sa mga butang nga makahugaw kanila, aron dili sila mamatay kon mosulod sila sa Tolda sa Ginoo nga anaa taliwala sa kampo.

32-33Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa lalaki nga gawasan ug semilya o kon may manggawas sa iyang kinatawo tungod sa iyang sakit, ug mahitungod sa babaye nga reglahon o dug-on nga molapas ug pila pa ka adlaw o kon dili pa niya tingregla, ug mahitungod sa lalaki nga makigdulog sa babayeng giisip nga hugaw.15:32-33 babayeng giisip nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

La Bible du Semeur

Lévitique 15:1-33

Les impuretés sexuelles de l’homme

1L’Eternel s’adressa à Moïse et à Aaron en ces termes : 2Parlez aux Israélites et dites-leur : Si un homme est atteint d’une gonorrhée, l’écoulement qu’elle provoque le rend impur – 3qu’il y ait écoulement ou obstruction des organes – il y a impureté. 4Tout lit sur lequel cet homme couchera et tout meuble sur lequel il s’assiéra seront impurs. 5Celui qui touchera son lit nettoiera ses vêtements, se lavera à l’eau et sera impur jusqu’au soir. 6Celui qui s’assiéra sur le siège utilisé par cet homme nettoiera ses vêtements, se lavera à l’eau et sera impur jusqu’au soir. 7Celui qui touchera le malade nettoiera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu’au soir. 8Si le malade crache sur quelqu’un qui est pur, ce dernier nettoiera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu’au soir. 9Toute selle sur laquelle aura voyagé le malade sera impure. 10Quiconque touchera à un objet quelconque placé sous lui sera impur jusqu’au soir ; et quiconque prendra un tel objet nettoiera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu’au soir. 11Celui que le malade aura touché, sans s’être rincé les mains à l’eau, nettoiera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu’au soir. 12Tout récipient de terre cuite que le malade aura touché sera brisé et tout objet en bois sera lavé à l’eau.

13Quand le malade sera guéri de sa gonorrhée, il comptera sept jours comme temps de purification, puis il nettoiera ses vêtements, se lavera à l’eau de source, et il sera pur. 14Le huitième jour, il prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux, il se présentera devant l’Eternel, à l’entrée de la tente de la Rencontre, et donnera les oiseaux au prêtre. 15Celui-ci les offrira, l’un comme sacrifice pour le péché, l’autre comme holocauste. Il accomplira ainsi pour lui le rite d’expiation de son écoulement devant l’Eternel.

16Quand un homme aura un épanchement séminal, il lavera tout son corps à l’eau et sera impur jusqu’au soir. 17Tout vêtement ou cuir qui en aura été atteint sera lavé à l’eau et sera impur jusqu’au soir.

18Quand un homme et une femme ont eu des relations sexuelles, ils se laveront tous deux à l’eau et seront impurs jusqu’au soir.

Les impuretés sexuelles de la femme

19Quand une femme perd du sang parce qu’elle a ses règles, sa période d’impureté durera sept jours, quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir. 20Tout lit sur lequel elle s’étendra pendant ce temps sera impur, ainsi que tout objet sur lequel elle s’assiéra. 21Quiconque touchera son lit nettoiera ses vêtements, se lavera à l’eau et sera impur jusqu’au soir. 22Celui qui touchera un meuble quelconque sur lequel elle se sera assise nettoiera ses vêtements, se lavera à l’eau et sera impur jusqu’au soir. 23S’il y a un objet sur le lit ou sur le meuble qu’elle occupe, celui qui y touche sera impur jusqu’au soir. 24Si un homme a des relations sexuelles avec elle, elle lui communique son état menstruel : il sera impur15.24 Voir 18.19 ; 20.18. pendant sept jours, et tout lit sur lequel il couchera sera souillé.

25Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. 26Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes, et tout meuble sur lequel elle s’assiéra seront impurs comme dans le cas de ses règles. 27Quiconque les touchera sera impur ; il nettoiera ses vêtements, se lavera à l’eau et sera impur jusqu’au soir.

28Lorsque ses pertes cesseront, elle comptera sept jours, après quoi elle sera pure. 29Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux et les apportera au prêtre, à l’entrée de la tente de la Rencontre. 30Le prêtre offrira l’un d’eux comme sacrifice pour le péché et l’autre comme holocauste, il fera ainsi pour elle devant l’Eternel l’expiation des pertes qui la rendaient impure. 31C’est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l’écart de ce qui pourrait les rendre rituellement impurs et les exposerait à être frappés de mort s’ils venaient à rendre impure ma demeure qui est au milieu d’eux.

32Telle est la loi concernant celui qui a une gonorrhée ou un épanchement séminal et qui est ainsi rendu impur, 33concernant la femme durant ses règles, toute personne, homme ou femme, atteinte d’un écoulement, et l’homme qui partage la couche d’une femme en état d’impureté.