Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Patakaran sa Paghinlo sa Tawong Naayo sa Iyang Ngilngig nga Sakit sa Panit

1-2Mao kini ang mga patakaran nga giingon sa Ginoo kang Moises mahitungod sa paghinlo sa tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit:

Human pahibaloon ang pari mahitungod sa kahimtang sa sakit sa usa ka tawo, 3mogawas ang pari sa kampo ug tan-awon niya ang lawas niadtong tawo. Kon naayo na ang iyang ngilngig nga sakit sa panit, 4magpakuha ang pari ug duha ka langgam nga buhi nga giisip nga hinlo,14:4 nga giisip nga hinlo: Ang buot ipasabot, mahimong kan-on o ihalad sa Ginoo. usa ka putol sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug usa ka pungpong nga isopo. 5Unya ipaihaw sa pari ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gisudlan ug tubig gikan sa tuboran. 6Unya kuhaon sa pari ang buhi nga langgam ug ituslob niya kini uban sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug isopo, didto sa dugo sa langgam nga giihaw ibabaw sa kolon nga may tubig. 7Dayon wisik-wisikan niyag makapito ang tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Pagkahuman ipahibalo niya nga hinlo na ang maong tawo, ug buhian niya ang langgam.

8Apan sa dili pa ipahibalo nga hinlo na siya, labhan una sa tawo ang iyang bisti, kagisan ang tanan niyang buhok ug balhibo, ug maligo. Mahimo na siyang mosulod sa kampo apan dili siya mopuyo sa iyang tolda sulod sa pito ka adlaw. 9Sa ikapito ka adlaw, kagisan niya pag-usab ang tanan niyang buhok ug balhibo, labhan niya ang iyang bisti, ug maligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka laking karnero ug usa ka bayeng karnero nga usa ka tuig, ug walay depekto. Magdala usab siya ug unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 11Unya dad-on siya sa pari nga mopahibalo nga hinlo na siya, ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, uban sa iyang mga halad.

12Dayon kuhaon sa pari ang usa sa laking karnero ug ang usa ka basong lana, ug ihalad niya kini isip halad nga bayad sa sala. Unya ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 13Ihawon niya ang karnero didto sa balaan nga dapit, sa ihawanan sa halad sa paghinlo ug sa halad nga sinunog. Kining halad nga karnero balaan kaayo, ug iya na kini sa pari sama usab sa halad sa paghinlo. 14Unya magkuha ang pari ug dugo sa karnerong gihalad ug ipahid niya kini sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 15Magbutang usab ang pari ug lana diha sa iyang wala nga palad, 16ug ituslob niya sa lana ang iyang tudlo sa tuong kamot ug iwisik-wisik kini makapito didto sa presensya sa Ginoo. 17Ang ubang lana sa iyang palad ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 18-20Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang halad sa paghinlo. Pagkahuman, ihawon sa pari ang halad nga sinunog ug ihalad niya kini didto sa halaran uban sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa tawo ug mahimo na siyang hinlo.

21Apan kon ang maong tawo kabos ug dili makahimo sa paghalad niini nga mga halad, magdala na lang siya ug usa ka karnero nga laki nga ihalad niya isip bayad sa sala. Ibayaw niya kini nga halad aron makuha ang iyang mga sala ug mahimo na siyang hinlo. Magdala usab siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 22Ug sumala lang sa iyang makaya, magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dad-on niya kining tanan nga halad ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, sa presensya sa Ginoo. 24Kuhaon sa pari ang karnero nga halad isip bayad sa sala ug ang usa ka basong lana, ug ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 25Unya ihawon niya ang karnero ug magkuha siyag dugo niini ug ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 26Unya magbutang ang pari ug lana sa iyang wala nga palad, 27ug pinaagi sa iyang tudlo sa tuong kamot, iwisik-wisik niya ang lana makapito didto sa presensya sa Ginoo. 28Ang ubang lana sa iyang palad ipahid gihapon niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 29-31Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang duha ka salampati o ang duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Ihalad usab niya ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo mahinloan ang tawo. 32Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa paghinlo sa tawong may ngilngig nga sakit sa panit kon dili siya makakaya sa halad nga ihalad alang sa paghinlo.

Ang mga Patakaran bahin sa Agup-op nga Motubo sa Balay

33Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron 34mahitungod sa ilang buhaton kon patuboan sa Ginoo ug agup-op14:34 agup-op: Kining klaseha sa agup-op nga motubo sa mga bahin sa balay dili kasagaran nga makita dinhi sa Pilipinas. Tan-awa usab ang “footnote” sa 13:2. ang ilang mga balay kon atua na sila sa Canaan, ang dapit nga ihatag sa Ginoo kanila nga ilang panag-iyahon:

35Kon ang tag-iya sa usa ka balay makamatikod nga dunay morag agup-op sa iyang balay, kinahanglan nga sultihan niya ang pari. 36Sa dili pa mosulod ang pari niadto nga balay aron susihon ang agup-op, magsugo una siya nga ipagawas ang tanang mga butang sa sulod, aron dili kini maapil ug maisip nga hugaw. Pagkahuman mosulod ang pari sa balay 37ug susihon niya ang agup-op nga anaa sa bongbong. Ug kon makita niya nga may pagkaberde o may pagkapula-pula ang nagalupyak sa bongbong, 38mogawas siya sa maong balay ug pasirad-an niya kini sulod sa pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, susihon niya kini pag-usab. Ug kon ang agup-op mikuyanap sa ubang bahin sa bongbong, 40ipakuha niya ang mga bahin sa bongbong nga may agup-op ug ipalabay kini didto sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 41Pakiskisan niya ang tanang bahin sa bongbong sulod sa balay ug ang tanang kiniskis ipalabay niya sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 42Unya pailisan niya ang tanang bahin sa bongbong nga nakiskisan.

43Apan kon human niadto agup-opon pa gihapon ang balay, 44adtoon kini pag-usab sa pari ug susihon. Kon mikuyanap gani ang agup-op, isipon na kadtong balaya nga hugaw kay kini nga matang sa agup-op nagabalik-balik. 45Busa ipaguba niya ang balay ug ang mga materyales niini ipalabay sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw.

46Si bisan kinsa nga mosulod niini nga balay sa dihang gisirad-an kini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 47Ug si bisan kinsa nga matulog o mokaon sulod niining balaya kinahanglan niyang labhan ang iyang bisti.14:47 Tan-awa usab ang 11:24-28.

48Apan kon sa pagsusi sa pari wala na agup-opa ang balay human mailisi ang bahin sa bongbong nga giagup-opan, ipahibalo sa pari nga hinlo na ang maong balay. 49Ug aron nga isipon nga hinlo na gayod ang balay, magkuha ang pari ug duha ka langgam, kahoyng sedro, pulang higot, ug isopo. 50Ihawon niya ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gibutangan ug tubig nga gikan sa tuboran. 51Unya kuhaon niya ang kahoyng sedro, ang pulang higot, ang isopo, ug ang buhi nga langgam, ug ituslob niya kining tanan sa tubig nga may dugo sa langgam nga giihaw. Ug wisik-wisikan niya makapito ang balay. 52Busa pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig nga gikan sa tuboran, sa buhi nga langgam, sa kahoyng sedro, sa isopo, ug sa pulang higot, mahinloan sa pari ang balay. 53Unya buhian niya ang langgam nga buhi didto sa gawas sa lungsod. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang kahugaw sa balay ug mahimo na kining hinlo.

54-57Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa mga ngilngig nga sakit sa panit nga nuka, hubag-hubag, butoy-butoy, o katol-katol, ug mahitungod sa talumtom sa mga bisti ug agup-op sa balay. Pinaagi niini nga mga patakaran, masayran ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw.

Swedish Contemporary Bible

3 Moseboken 14:1-57

Rening efter spetälska

1Herren talade till Mose: 2”Detta är lagen som gäller en spetälsk som ska förklaras ren. Han ska föras till prästen 3som ska gå ut till den sjuke utanför lägret och undersöka honom. Om den spetälske har blivit botad, 4ska prästen skaffa två levande rena fåglar och sedan ta lite cederträ, karmosinrött garn och några kvistar isop för den som ska förklaras ren. 5Prästen ska sedan låta slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten. 6Den andra fågeln ska levande doppas i blodet av fågeln som slaktades över det friska vattnet, tillsammans med cederträet, det karmosinröda garnet och isopen. 7Sedan ska prästen sju gånger stänka blodet på mannen som blivit botad från sin spetälska och han ska förklara honom ren och sedan låta den levande fågeln flyga sin väg.

8Därefter ska mannen som blivit ren tvätta sina kläder, raka av sig allt hår och bada, så att han blir ren innan han får återvända till lägret. Men han måste vänta ytterligare sju dagar innan han får gå in i sitt tält. 9På den sjunde dagen ska han på nytt raka av sig allt hår och skägg och båda ögonbrynen, tvätta sina kläder och bada, och efter att han rakat av allt sitt hår ska han vara ren.

10På den åttonde dagen ska han ta två felfria lamm av hankön, ett felfritt årsgammalt lamm av honkön, nio liter fint mjöl blandat med olja till matoffer och ytterligare en halv liter olja14:10 Måtten nio liter fint mjöl (tre tiondels efa) och en halv liter olja (en log) är beräknade utifrån att en efa var 30 liter (har varierat mellan 20 och 40 liter) och att en log motsvarar en halv liter.. 11Sedan ska prästen som förklarar honom ren ställa mannen och hans offer inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet.

12Prästen ska ta ett av lammen och oljan och offra det till Herren som ett skuldoffer genom att lyfta upp det inför Herren. 13Sedan ska han slakta lammet där man slaktar syndoffer- och brännofferdjur på en helig plats. Skuldoffret ska sedan ges åt prästen, precis som när man bär fram syndoffer. Det är högheligt. 14Prästen ska ta blodet från skuldoffret och stryka det på högra örsnibben på den som renas och också på hans högra hands tumme och på högra fotens stortå.

15Därefter ska prästen ta oljan, hälla den i sin vänstra hand, 16doppa sitt högra pekfinger i den och stänka den med sitt finger inför Herren sju gånger. 17En del av oljan som prästen har kvar i handen ska han stryka på mannens högra örsnibb, på hans högra hands tumme och stortån på hans högra fot ovanpå blodet från skuldoffret. 18Resten av oljan i hans hand ska användas för att smörja mannens huvud. På så sätt ska prästen skaffa mannen försoning inför Herren.

19Sedan ska prästen bära fram syndoffret och skaffa försoning för den som ska renas från sin orenhet. Efteråt ska prästen slakta brännofferdjuret 20och offra det tillsammans med matoffret på altaret för att skaffa försoning för honom, som därefter blir ren.

21Om han är så fattig att han inte har råd med två lamm, får han bära fram bara ett lamm av hankön för skuldoffret. Detta ska lyftas upp som ett offer till försoning för honom. Vidare ska han som matoffer bära fram tre liter fint mjöl blandat med olja och dessutom en halv liter olja.

22Han ska också bära fram två turturduvor eller två unga duvor efter vad han har råd till och använda en av dem till syndoffer och den andra till brännoffer. 23Han ska på den åttonde dagen av sin rening föra fram dem till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet inför Herren. 24Prästen ska ta skuldofferlammet och den halva litern olja och lyfta upp dem som ett lyftoffer inför Herren. 25Sedan ska han slakta skuldofferlammet och stryka en del av dess blod på högra örat på den som ska renas, på hans högra tumme och på stortån på hans högra fot.

26Sedan ska prästen hälla av oljan i sin vänstra hand 27och med sitt högra pekfinger stänka av den sju gånger inför Herren. 28Därefter ska han stryka en del av oljan från sin hand på mannens högra örsnibb, högra tumme och högra stortå ovanpå blodet från skuldoffret. 29Det som är kvar av oljan i hans hand ska han hälla ut över huvudet på den som ska renas till försoning för honom inför Herren.

30Sedan ska han offra en av turturduvorna eller av de två unga duvorna efter vad man haft råd med. 31En av dem är för syndoffret och den andra för brännoffret tillsammans med matoffret. Prästen ska skaffa försoning åt den som ska renas inför Herren.” 32Detta är lagen för dem som har blivit renade från spetälska men inte har möjlighet att bära fram de offer som vanligen fordras för reningen.

Spetälska på hus

33Sedan talade Herren till Mose och Aron: 34”När ni kommer in i Kanaans land som jag har gett er och jag låter något hus där angripas av spetälskemögel, 35ska ägaren till huset rapportera det för prästen och säga: ’Det ser ut som om det skulle vara mögel i mitt hus.’

36Prästen ska då ge order om att huset utryms innan han undersöker det för att inte alltsammans ska anses som orent. Sedan ska han gå in och undersöka huset. 37Om han hittar gröna eller röda fläckar på husets väggar och de tycks vara under väggens yta, 38ska han gå ut därifrån och hålla huset stängt i sju dagar. 39På den sjunde dagen ska prästen komma tillbaka och undersöka husets väggar igen. Om fläckarna har spritt sig på väggen 40ska prästen ge order om att riva bort de angripna stenarna och kasta bort dem på en oren plats utanför staden. 41Sedan ska han ge order om att man skrapar hela huset invändigt. Den avskrapade putsen ska kastas på en oren plats utanför staden. 42Andra stenar ska ersätta dem som tagits bort och man ska putsa huset med ny lera.

43Men om fläckarna framträder igen efter det att man har ersatt de gamla stenarna och putsen, 44ska prästen komma tillbaka och undersöka huset. Om han ser att fläckarna har spritt sig är det mögel och huset är orent. 45Då ska huset rivas. Alla stenar, allt timmer och puts ska bäras ut ur staden till en oren plats.

46Den som går in i huset medan det är stängt ska vara oren till kvällen. 47Den som sover eller äter i huset ska tvätta sina kläder.

48Men om fläckarna inte har kommit tillbaka när prästen kommer igen för att inspektera det efter att det har blivit putsat, då ska han förklara huset rent. Då är möglet borta. 49För att rena huset måste han ta två fåglar, cederträ, karmosinrött garn och några kvistar isop. 50En av fåglarna ska han slakta över ett lerkärl med friskt vatten. 51Sedan ska han doppa cederträet, isopen, det karmosinröda garnet och den levande fågeln i blodet efter den fågel som slaktats samt i det friska vattnet och bestänka huset sju gånger. 52På så sätt ska han rena huset med fågelns blod, med det friska vattnet, med den levande fågeln, cederträt, isopen och det karmosinröda garnet. 53Sedan ska han låta den levande fågeln flyga bort över fälten utanför staden. Så skaffar han försoning för ett hus och renar det.”

54Detta är alltså lagen om all spetälska, skorv, 55spetälskemögel i kläder och hus 56och svullnader, utslag och ljusa fläckar på huden. 57Genom den kan man avgöra om något är orent eller rent. Detta är lagen om spetälska.