Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Patakaran sa Paghinlo sa Tawong Naayo sa Iyang Ngilngig nga Sakit sa Panit

1-2Mao kini ang mga patakaran nga giingon sa Ginoo kang Moises mahitungod sa paghinlo sa tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit:

Human pahibaloon ang pari mahitungod sa kahimtang sa sakit sa usa ka tawo, 3mogawas ang pari sa kampo ug tan-awon niya ang lawas niadtong tawo. Kon naayo na ang iyang ngilngig nga sakit sa panit, 4magpakuha ang pari ug duha ka langgam nga buhi nga giisip nga hinlo,14:4 nga giisip nga hinlo: Ang buot ipasabot, mahimong kan-on o ihalad sa Ginoo. usa ka putol sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug usa ka pungpong nga isopo. 5Unya ipaihaw sa pari ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gisudlan ug tubig gikan sa tuboran. 6Unya kuhaon sa pari ang buhi nga langgam ug ituslob niya kini uban sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug isopo, didto sa dugo sa langgam nga giihaw ibabaw sa kolon nga may tubig. 7Dayon wisik-wisikan niyag makapito ang tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Pagkahuman ipahibalo niya nga hinlo na ang maong tawo, ug buhian niya ang langgam.

8Apan sa dili pa ipahibalo nga hinlo na siya, labhan una sa tawo ang iyang bisti, kagisan ang tanan niyang buhok ug balhibo, ug maligo. Mahimo na siyang mosulod sa kampo apan dili siya mopuyo sa iyang tolda sulod sa pito ka adlaw. 9Sa ikapito ka adlaw, kagisan niya pag-usab ang tanan niyang buhok ug balhibo, labhan niya ang iyang bisti, ug maligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka laking karnero ug usa ka bayeng karnero nga usa ka tuig, ug walay depekto. Magdala usab siya ug unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 11Unya dad-on siya sa pari nga mopahibalo nga hinlo na siya, ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, uban sa iyang mga halad.

12Dayon kuhaon sa pari ang usa sa laking karnero ug ang usa ka basong lana, ug ihalad niya kini isip halad nga bayad sa sala. Unya ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 13Ihawon niya ang karnero didto sa balaan nga dapit, sa ihawanan sa halad sa paghinlo ug sa halad nga sinunog. Kining halad nga karnero balaan kaayo, ug iya na kini sa pari sama usab sa halad sa paghinlo. 14Unya magkuha ang pari ug dugo sa karnerong gihalad ug ipahid niya kini sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 15Magbutang usab ang pari ug lana diha sa iyang wala nga palad, 16ug ituslob niya sa lana ang iyang tudlo sa tuong kamot ug iwisik-wisik kini makapito didto sa presensya sa Ginoo. 17Ang ubang lana sa iyang palad ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 18-20Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang halad sa paghinlo. Pagkahuman, ihawon sa pari ang halad nga sinunog ug ihalad niya kini didto sa halaran uban sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa tawo ug mahimo na siyang hinlo.

21Apan kon ang maong tawo kabos ug dili makahimo sa paghalad niini nga mga halad, magdala na lang siya ug usa ka karnero nga laki nga ihalad niya isip bayad sa sala. Ibayaw niya kini nga halad aron makuha ang iyang mga sala ug mahimo na siyang hinlo. Magdala usab siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 22Ug sumala lang sa iyang makaya, magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dad-on niya kining tanan nga halad ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, sa presensya sa Ginoo. 24Kuhaon sa pari ang karnero nga halad isip bayad sa sala ug ang usa ka basong lana, ug ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 25Unya ihawon niya ang karnero ug magkuha siyag dugo niini ug ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 26Unya magbutang ang pari ug lana sa iyang wala nga palad, 27ug pinaagi sa iyang tudlo sa tuong kamot, iwisik-wisik niya ang lana makapito didto sa presensya sa Ginoo. 28Ang ubang lana sa iyang palad ipahid gihapon niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 29-31Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang duha ka salampati o ang duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Ihalad usab niya ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo mahinloan ang tawo. 32Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa paghinlo sa tawong may ngilngig nga sakit sa panit kon dili siya makakaya sa halad nga ihalad alang sa paghinlo.

Ang mga Patakaran bahin sa Agup-op nga Motubo sa Balay

33Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron 34mahitungod sa ilang buhaton kon patuboan sa Ginoo ug agup-op14:34 agup-op: Kining klaseha sa agup-op nga motubo sa mga bahin sa balay dili kasagaran nga makita dinhi sa Pilipinas. Tan-awa usab ang “footnote” sa 13:2. ang ilang mga balay kon atua na sila sa Canaan, ang dapit nga ihatag sa Ginoo kanila nga ilang panag-iyahon:

35Kon ang tag-iya sa usa ka balay makamatikod nga dunay morag agup-op sa iyang balay, kinahanglan nga sultihan niya ang pari. 36Sa dili pa mosulod ang pari niadto nga balay aron susihon ang agup-op, magsugo una siya nga ipagawas ang tanang mga butang sa sulod, aron dili kini maapil ug maisip nga hugaw. Pagkahuman mosulod ang pari sa balay 37ug susihon niya ang agup-op nga anaa sa bongbong. Ug kon makita niya nga may pagkaberde o may pagkapula-pula ang nagalupyak sa bongbong, 38mogawas siya sa maong balay ug pasirad-an niya kini sulod sa pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, susihon niya kini pag-usab. Ug kon ang agup-op mikuyanap sa ubang bahin sa bongbong, 40ipakuha niya ang mga bahin sa bongbong nga may agup-op ug ipalabay kini didto sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 41Pakiskisan niya ang tanang bahin sa bongbong sulod sa balay ug ang tanang kiniskis ipalabay niya sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 42Unya pailisan niya ang tanang bahin sa bongbong nga nakiskisan.

43Apan kon human niadto agup-opon pa gihapon ang balay, 44adtoon kini pag-usab sa pari ug susihon. Kon mikuyanap gani ang agup-op, isipon na kadtong balaya nga hugaw kay kini nga matang sa agup-op nagabalik-balik. 45Busa ipaguba niya ang balay ug ang mga materyales niini ipalabay sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw.

46Si bisan kinsa nga mosulod niini nga balay sa dihang gisirad-an kini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 47Ug si bisan kinsa nga matulog o mokaon sulod niining balaya kinahanglan niyang labhan ang iyang bisti.14:47 Tan-awa usab ang 11:24-28.

48Apan kon sa pagsusi sa pari wala na agup-opa ang balay human mailisi ang bahin sa bongbong nga giagup-opan, ipahibalo sa pari nga hinlo na ang maong balay. 49Ug aron nga isipon nga hinlo na gayod ang balay, magkuha ang pari ug duha ka langgam, kahoyng sedro, pulang higot, ug isopo. 50Ihawon niya ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gibutangan ug tubig nga gikan sa tuboran. 51Unya kuhaon niya ang kahoyng sedro, ang pulang higot, ang isopo, ug ang buhi nga langgam, ug ituslob niya kining tanan sa tubig nga may dugo sa langgam nga giihaw. Ug wisik-wisikan niya makapito ang balay. 52Busa pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig nga gikan sa tuboran, sa buhi nga langgam, sa kahoyng sedro, sa isopo, ug sa pulang higot, mahinloan sa pari ang balay. 53Unya buhian niya ang langgam nga buhi didto sa gawas sa lungsod. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang kahugaw sa balay ug mahimo na kining hinlo.

54-57Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa mga ngilngig nga sakit sa panit nga nuka, hubag-hubag, butoy-butoy, o katol-katol, ug mahitungod sa talumtom sa mga bisti ug agup-op sa balay. Pinaagi niini nga mga patakaran, masayran ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw.

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 14:1-57

Curățirea diferitelor boli ale pielii

1Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 2„Iată care este legea cu privire la cel infectat în ziua curățirii lui: să fie adus înaintea preotului. 3Preotul să iasă afară din tabără, să se uite, iar dacă cel infectat a fost vindecat de rana infecțioasă3 Vezi nota de la 13:2 [peste tot în capitol]., 4preotul să poruncească a se lua pentru cel ce trebuie curățit două păsări vii și curate, lemn de cedru, fir de culoare cărămizie și isop. 5Preotul să poruncească să fie înjunghiată una dintre păsări într‑un vas de pământ, deasupra unei ape curgătoare. 6Să ia pasărea vie și s‑o înmoaie împreună cu lemnul de cedru, firul cărămiziu și isopul în sângele păsării care a fost înjunghiată deasupra apei curgătoare. 7Să‑l stropească de șapte ori pe cel ce trebuie curățit de infecție, după care să‑l declare curat și să dea drumul păsării vii pe câmp.

8Cel ce trebuie curățit va trebui să‑și spele hainele, să‑și radă tot părul și să se scalde în apă; apoi va fi curat. După aceea va putea să vină în tabără, dar va trebui să stea șapte zile în afara cortului său. 9În ziua a șaptea să‑și radă tot părul: părul de pe cap, barba și sprâncenele; să‑și radă tot părul. Apoi să‑și spele hainele, să‑și scalde trupul în apă și va fi curat.

10În ziua a opta să ia doi miei fără meteahnă și o mielușea de un an fără meteahnă, trei zecimi dintr‑o efă10 O efă măsura aproximativ 22 l; aproximativ 6,5 l. de făină aleasă, ca dar de mâncare amestecat cu untdelemn, și un log10, 12, 15, 21, 24 Un log măsura aproximativ 0,3 l. de untdelemn. 11Preotul care face curățirea să‑l aducă pe omul care trebuie curățit înaintea Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii.

12Preotul să ia unul din miei, să‑l aducă jertfă pentru vină împreună cu logul de untdelemn și să le legene ca jertfă legănată înaintea Domnului. 13Să înjunghie mielul în locul în care sunt înjunghiate jertfele pentru păcat și arderile‑de‑tot, adică într‑un loc sfânt. La fel ca jertfa pentru vină, și jertfa pentru păcat13 Vezi 4:1–5:13 și 5:14-19 în ce privește diferența între cele două tipuri de jertfă. va fi a preotului, căci acestea sunt preasfinte. 14Preotul să ia din sângele jertfei pentru vină și să‑l pună pe lobul urechii celui ce trebuie curățit, pe degetul mare al mâinii lui drepte și pe degetul mare al piciorului său drept. 15Preotul să ia din logul de untdelemn, să‑și toarne în palma stângă, 16să‑și pună degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi și, cu degetul, să stropească din untdelemn de șapte ori înaintea Domnului. 17Din untdelemnul care‑i mai rămâne în palmă, preotul să ungă lobul urechii drepte a celui ce trebuie curățit, degetul mare al mâinii lui drepte, degetul mare al piciorului său drept și, de asemenea, să arunce cu ulei peste sângele jertfei pentru vină. 18Restul untdelemnului din palma preotului să fie pus pe capul celui ce trebuie curățit. Apoi preotul să facă ispășire în locul acelui om înaintea Domnului.

19Preotul să aducă jertfa pentru păcat ca să facă ispășire pentru cel ce trebuie curățit de necurăția sa. La urmă, va trebui să înjunghie arderea‑de‑tot. 20Preotul va aduce arderea‑de‑tot și darul de mâncare pe altar. Așa va face preotul ispășire pentru acel om, și acesta din urmă va fi curat.

21Dacă este sărac și nu poate aduce toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel ca jertfă pentru vină, jertfă ce trebuie legănată, ca să se facă ispășire pentru el. De asemenea, să mai ia a zecea parte dintr‑o efă21 Vezi nota de la 5:11. de făină aleasă, amestecată cu untdelemn pentru darul de mâncare și un log de untdelemn. 22Să ia și două turturele sau doi pui de porumbel, după cât poate, unul ca jertfă pentru păcat, iar celălalt ca ardere‑de‑tot.

23În cea de‑a opta zi să le aducă la preot pentru curățirea lui, la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului; 24preotul să ia mielul jertfei pentru vină și logul de untdelemn și să le legene ca jertfă legănată înaintea Domnului. 25Apoi să înjunghie mielul jertfei pentru vină și să ia din sângele acestuia ca să ungă lobul urechii drepte a celui ce trebuie curățit, degetul mare al mâinii lui drepte și degetul mare al piciorului său drept. 26După aceea va trebui ca preotul să‑și toarne niște untdelemn în palma mâinii stângi 27și, cu degetul de la mâna dreaptă, să stropească cu untdelemnul din palma sa stângă, de șapte ori înaintea Domnului. 28Preotul să ungă cu untdelemnul din palma sa lobul urechii drepte a celui ce trebuie curățit, degetul mare al mâinii lui drepte, degetul mare al piciorului său drept și locul unde a fost pus sângele jertfei pentru vină. 29Restul uleiului din palmă să‑l pună pe capul celui care trebuie curățit și să facă astfel ispășire în locul lui înaintea Domnului. 30Apoi să aducă una dintre turturele sau unul dintre puii de porumbei, după cum poate, 31unul ca jertfă pentru păcat și altul ca ardere‑de‑tot, împreună cu darul de mâncare, iar preotul să facă ispășire înaintea Domnului în locul celui ce se curățește.

32Aceasta este legea pentru cel ce are rana infecțioasă și care nu poate aduce jertfele obișnuite pentru curățirea lui.“

Curățirea mucegaiului de pe case și haine

33Domnul le‑a vorbit lui Moise și Aaron, zicând: 34„Când veți intra în țara Canaan, pe care am să v‑o dau în stăpânire, dacă voi trimite o pată infecțioasă34 Vezi nota de la 13:47. Aici este vorba de mucegai [peste tot în capitol]. în vreo casă din țara pe care o veți stăpâni, 35atunci stăpânul casei să anunțe preotul, zicând: «Mi se pare că este ceva ca o pată în casa mea.» 36Înainte de a merge să cerceteze pata, preotul să poruncească să se scoată tot ce este în casă, ca nu cumva tot ce se află în casă să devină necurat. După aceea preotul va putea să intre și să cerceteze casa. 37Să se uite la pată, iar dacă pata de pe zidurile casei are niște gropițe verzui sau roșiatice care par mai adânci decât suprafața peretelui, 38preotul să iasă până la intrarea casei și să o închidă pentru șapte zile. 39În a șaptea zi, preotul să vină din nou s‑o cerceteze. Dacă pata s‑a întins pe zidurile casei, 40preotul să poruncească să se scoată pietrele atinse de pată și să fie aruncate într‑un loc necurat în afara cetății. 41Apoi să pună să se răzuiască tot interiorul casei și tot ce s‑a răzuit să se arunce într‑un loc necurat, în afara cetății. 42După aceea, să se ia alte pietre, să se pună în locul celor scoase și să se tencuiască iarăși casa.

43Dacă pata apare din nou în casă, după ce au fost scoase pietrele și după ce casa a fost răzuită și tencuită, 44preotul să meargă încă o dată și s‑o cerceteze. Dacă pata s‑a întins pe casă, atunci este o pată infecțioasă permanentă; casa este deci necurată. 45Să dărâme casa – pietrele, lemnul și toată tencuiala – și să le ducă într‑un loc necurat în afara cetății.

46Toți aceia care au intrat în casă în timp ce era închisă, să fie necurați până seara, 47și toți aceia care au dormit sau au mâncat în casă, să‑și spele hainele.

48Dar dacă preotul vine și vede că pata nu s‑a întins pe casă după ce aceasta a fost tencuită, atunci el s‑o declare curată, căci pata s‑a dus. 49Pentru curățirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, fir de culoare cărămizie, isop 50și să înjunghie una din păsări într‑un vas de pământ, deasupra unei ape curgătoare. 51Să ia lemnul de cedru, isopul, firul cărămiziu și pasărea vie, să le înmoaie în sângele păsării înjunghiate, apoi în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa. 52Să curățească astfel casa cu sângele păsării, cu apă proaspătă, cu pasărea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cu firul cărămiziu. 53După aceea să‑i dea drumul păsării celei vii în afara cetății, pe întinderea câmpului. Astfel va face ispășire pentru casă și ea va fi curată. 54Aceasta este legea pentru orice fel de rană infecțioasă, pentru eczemă, 55pentru infecția de pe haine și de pe case, 56pentru umflături, erupții și pete. 57Ea arată când un lucru este necurat sau când un lucru este curat. Aceasta este legea pentru infecții.“