Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Patakaran sa Paghinlo sa Tawong Naayo sa Iyang Ngilngig nga Sakit sa Panit

1-2Mao kini ang mga patakaran nga giingon sa Ginoo kang Moises mahitungod sa paghinlo sa tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit:

Human pahibaloon ang pari mahitungod sa kahimtang sa sakit sa usa ka tawo, 3mogawas ang pari sa kampo ug tan-awon niya ang lawas niadtong tawo. Kon naayo na ang iyang ngilngig nga sakit sa panit, 4magpakuha ang pari ug duha ka langgam nga buhi nga giisip nga hinlo,14:4 nga giisip nga hinlo: Ang buot ipasabot, mahimong kan-on o ihalad sa Ginoo. usa ka putol sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug usa ka pungpong nga isopo. 5Unya ipaihaw sa pari ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gisudlan ug tubig gikan sa tuboran. 6Unya kuhaon sa pari ang buhi nga langgam ug ituslob niya kini uban sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug isopo, didto sa dugo sa langgam nga giihaw ibabaw sa kolon nga may tubig. 7Dayon wisik-wisikan niyag makapito ang tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Pagkahuman ipahibalo niya nga hinlo na ang maong tawo, ug buhian niya ang langgam.

8Apan sa dili pa ipahibalo nga hinlo na siya, labhan una sa tawo ang iyang bisti, kagisan ang tanan niyang buhok ug balhibo, ug maligo. Mahimo na siyang mosulod sa kampo apan dili siya mopuyo sa iyang tolda sulod sa pito ka adlaw. 9Sa ikapito ka adlaw, kagisan niya pag-usab ang tanan niyang buhok ug balhibo, labhan niya ang iyang bisti, ug maligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka laking karnero ug usa ka bayeng karnero nga usa ka tuig, ug walay depekto. Magdala usab siya ug unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 11Unya dad-on siya sa pari nga mopahibalo nga hinlo na siya, ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, uban sa iyang mga halad.

12Dayon kuhaon sa pari ang usa sa laking karnero ug ang usa ka basong lana, ug ihalad niya kini isip halad nga bayad sa sala. Unya ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 13Ihawon niya ang karnero didto sa balaan nga dapit, sa ihawanan sa halad sa paghinlo ug sa halad nga sinunog. Kining halad nga karnero balaan kaayo, ug iya na kini sa pari sama usab sa halad sa paghinlo. 14Unya magkuha ang pari ug dugo sa karnerong gihalad ug ipahid niya kini sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 15Magbutang usab ang pari ug lana diha sa iyang wala nga palad, 16ug ituslob niya sa lana ang iyang tudlo sa tuong kamot ug iwisik-wisik kini makapito didto sa presensya sa Ginoo. 17Ang ubang lana sa iyang palad ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 18-20Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang halad sa paghinlo. Pagkahuman, ihawon sa pari ang halad nga sinunog ug ihalad niya kini didto sa halaran uban sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa tawo ug mahimo na siyang hinlo.

21Apan kon ang maong tawo kabos ug dili makahimo sa paghalad niini nga mga halad, magdala na lang siya ug usa ka karnero nga laki nga ihalad niya isip bayad sa sala. Ibayaw niya kini nga halad aron makuha ang iyang mga sala ug mahimo na siyang hinlo. Magdala usab siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 22Ug sumala lang sa iyang makaya, magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dad-on niya kining tanan nga halad ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, sa presensya sa Ginoo. 24Kuhaon sa pari ang karnero nga halad isip bayad sa sala ug ang usa ka basong lana, ug ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 25Unya ihawon niya ang karnero ug magkuha siyag dugo niini ug ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 26Unya magbutang ang pari ug lana sa iyang wala nga palad, 27ug pinaagi sa iyang tudlo sa tuong kamot, iwisik-wisik niya ang lana makapito didto sa presensya sa Ginoo. 28Ang ubang lana sa iyang palad ipahid gihapon niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 29-31Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang duha ka salampati o ang duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Ihalad usab niya ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo mahinloan ang tawo. 32Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa paghinlo sa tawong may ngilngig nga sakit sa panit kon dili siya makakaya sa halad nga ihalad alang sa paghinlo.

Ang mga Patakaran bahin sa Agup-op nga Motubo sa Balay

33Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron 34mahitungod sa ilang buhaton kon patuboan sa Ginoo ug agup-op14:34 agup-op: Kining klaseha sa agup-op nga motubo sa mga bahin sa balay dili kasagaran nga makita dinhi sa Pilipinas. Tan-awa usab ang “footnote” sa 13:2. ang ilang mga balay kon atua na sila sa Canaan, ang dapit nga ihatag sa Ginoo kanila nga ilang panag-iyahon:

35Kon ang tag-iya sa usa ka balay makamatikod nga dunay morag agup-op sa iyang balay, kinahanglan nga sultihan niya ang pari. 36Sa dili pa mosulod ang pari niadto nga balay aron susihon ang agup-op, magsugo una siya nga ipagawas ang tanang mga butang sa sulod, aron dili kini maapil ug maisip nga hugaw. Pagkahuman mosulod ang pari sa balay 37ug susihon niya ang agup-op nga anaa sa bongbong. Ug kon makita niya nga may pagkaberde o may pagkapula-pula ang nagalupyak sa bongbong, 38mogawas siya sa maong balay ug pasirad-an niya kini sulod sa pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, susihon niya kini pag-usab. Ug kon ang agup-op mikuyanap sa ubang bahin sa bongbong, 40ipakuha niya ang mga bahin sa bongbong nga may agup-op ug ipalabay kini didto sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 41Pakiskisan niya ang tanang bahin sa bongbong sulod sa balay ug ang tanang kiniskis ipalabay niya sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 42Unya pailisan niya ang tanang bahin sa bongbong nga nakiskisan.

43Apan kon human niadto agup-opon pa gihapon ang balay, 44adtoon kini pag-usab sa pari ug susihon. Kon mikuyanap gani ang agup-op, isipon na kadtong balaya nga hugaw kay kini nga matang sa agup-op nagabalik-balik. 45Busa ipaguba niya ang balay ug ang mga materyales niini ipalabay sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw.

46Si bisan kinsa nga mosulod niini nga balay sa dihang gisirad-an kini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 47Ug si bisan kinsa nga matulog o mokaon sulod niining balaya kinahanglan niyang labhan ang iyang bisti.14:47 Tan-awa usab ang 11:24-28.

48Apan kon sa pagsusi sa pari wala na agup-opa ang balay human mailisi ang bahin sa bongbong nga giagup-opan, ipahibalo sa pari nga hinlo na ang maong balay. 49Ug aron nga isipon nga hinlo na gayod ang balay, magkuha ang pari ug duha ka langgam, kahoyng sedro, pulang higot, ug isopo. 50Ihawon niya ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gibutangan ug tubig nga gikan sa tuboran. 51Unya kuhaon niya ang kahoyng sedro, ang pulang higot, ang isopo, ug ang buhi nga langgam, ug ituslob niya kining tanan sa tubig nga may dugo sa langgam nga giihaw. Ug wisik-wisikan niya makapito ang balay. 52Busa pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig nga gikan sa tuboran, sa buhi nga langgam, sa kahoyng sedro, sa isopo, ug sa pulang higot, mahinloan sa pari ang balay. 53Unya buhian niya ang langgam nga buhi didto sa gawas sa lungsod. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang kahugaw sa balay ug mahimo na kining hinlo.

54-57Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa mga ngilngig nga sakit sa panit nga nuka, hubag-hubag, butoy-butoy, o katol-katol, ug mahitungod sa talumtom sa mga bisti ug agup-op sa balay. Pinaagi niini nga mga patakaran, masayran ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw.

New International Reader's Version

Leviticus 14:1-57

Making People “Clean” From Skin Diseases

1The Lord spoke to Moses. He told him to say to the people, 2“Here are the rules for making anyone ‘clean’ who has had a skin disease. They apply when the person is brought to the priest. 3The priest must go outside the camp. He must look the person over carefully. Suppose they have been healed of their skin disease. 4Then the priest will order someone to bring him two live ‘clean’ birds. He will also order someone to bring him some cedar wood, bright red yarn and branches of a hyssop plant. All these things will be used to make the person ‘clean.’ 5The priest will order someone to kill one of the birds. It must be killed over fresh water in a clay pot. 6Then the priest must take the live bird. He must dip it into the blood of the bird killed over the fresh water. He must dip it into the blood together with the cedar wood, the bright red yarn and the hyssop plant. 7The priest will sprinkle the blood on the person who had the skin disease. That will make them ‘clean.’ The priest must sprinkle them seven times. Then the priest must announce that they are ‘clean.’ After that, the priest must let the live bird go free in the open fields.

8“The person must also wash their clothes to be made ‘clean.’ They must shave off all their hair. They must take a bath. Then they will be ‘clean.’ After that, they may come into the camp. But they must stay outside their tent for seven days. 9On the seventh day they must shave off all their hair. They must shave their head. They must shave off their beard. They must also shave off their eyebrows and the rest of their hair. They must wash their clothes. They must take a bath. Then they will be ‘clean.’

10“On the eighth day they must bring two male lambs and one female lamb as an offering. The female must be a year old. The lambs must not have any flaws. They must also bring 11 pounds of the finest flour as a grain offering. They must mix it with olive oil. They must also bring 11 ounces of oil. 11The priest who announces that the person is ‘clean’ must bring them and their offerings to me. He must do it at the entrance to the tent of meeting.

12“Then the priest must take one of the male lambs. He must offer it as a guilt offering. He must offer it along with 11 ounces of oil. He must lift all of it up and wave it in front of me as a wave offering. 13He must kill the lamb in the holy area where sin offerings and burnt offerings are killed. The guilt offering belongs to the priest, just as the sin offering does. The guilt offering is very holy. 14The priest must take some of the blood from the guilt offering and put it on the person’s right earlobe. He must put some on the thumb of their right hand. He must also put some on the big toe of their right foot. 15Then the priest must take some of the oil and pour it into his own left hand. 16He must dip his right forefinger into the oil in his hand. He must use his finger to sprinkle some of the oil in front of me seven times. 17The priest must put some of the oil in his hand on the same places he put the blood of the guilt offering. He must put some on the person’s right earlobe. He must put some on the thumb of their right hand. He must put some on the big toe of their right foot. 18He must put on their head the rest of the oil in his hand. It will pay for the person’s sin in my sight.

19“Then the priest must sacrifice the sin offering. It will pay for the person’s sin. They will be made ‘clean’ after being ‘unclean.’ After that, the priest will kill the burnt offering. 20He will offer it on the altar. He will offer it together with the grain offering. It will pay for the person’s sin. Then they will be ‘clean.’

21“But suppose they are poor. Suppose they can’t afford all these offerings. Then they must bring one male lamb as a guilt offering. It must be lifted up and waved in front of me to pay for their sin. They must also bring three and a half pounds of the finest flour along with the lamb. They must mix the flour with olive oil. It is a grain offering. They must offer it along with 11 ounces of oil. 22They must also bring two doves or two young pigeons that they can afford. One is for a sin offering. The other is for a burnt offering.

23“On the eighth day they must bring them to the priest so they can be made ‘clean.’ They must bring them to the entrance to the tent of meeting. They must do it in my sight. 24The priest must take the lamb for the guilt offering. He must take it together with the 11 ounces of oil. He must lift all of it up and wave it in front of me as a wave offering. 25He must kill the lamb for the guilt offering. He must take some of its blood and put it on the person’s right earlobe. He must put some on the thumb of their right hand. He must also put some on the big toe of their right foot. 26The priest must pour some of the oil into his own left hand. 27He must dip his right forefinger into the oil in his hand. He must use his finger to sprinkle some of it seven times in front of me. 28Here is what he must do with some of the oil in his hand. He must put it on the same places where he put the blood of the guilt offering. He must put some on the person’s right earlobe. He must put some on the thumb of their right hand. He must also put some on the big toe of their right foot. 29He must put on their head the rest of the oil in his hand. It will pay for the person’s sin in my sight. 30The priest will sacrifice the doves or the young pigeons that the person can afford. 31One is for a sin offering. The other is for a burnt offering. The priest must offer them together with the grain offering. In that way he will pay for the person’s sin in my sight. He will do it to make them ‘clean.’ ”

32These are the rules for anyone who has a skin disease. They are for people who can’t afford the regular offerings that are required to make them “clean.”

Making Things “Clean” From Mold

33The Lord spoke to Moses and Aaron. He told them to say to the people, 34“You will enter the land of Canaan. I am giving it to you as your own. When you enter it, suppose I put mold in one of your houses. And suppose the mold spreads. 35Then the owner of that house must go and speak to the priest. He must say, ‘I’ve seen something that looks like mold in my house.’ 36The priest must order everything to be taken out of the house. It must be done before he goes in to look carefully at the mold. If it is not done, the priest must announce that everything in the house is ‘unclean.’ After the house is empty the priest must go in and check it. 37He must look carefully at the mold on the walls. Suppose it looks as if it has green or red dents in it. And suppose the dents look as if they are behind the surface of the wall. 38Then the priest must go out the door. He must close the house up for seven days. 39On the seventh day the priest will return to check the house. Suppose the mold on the walls has spread. 40Then he must order someone to tear out the stones that have mold on them. He must have them thrown into an ‘unclean’ place outside the town. 41He must have all the inside walls of the house scraped. Everything scraped off must be dumped into an ‘unclean’ place outside the town. 42Then other stones must be put in the place of the stones that had mold on them. The inside walls of the house must be coated with new clay.

43“Suppose the stones have been torn out. The house has been scraped. And the walls have been coated with new clay. But the mold appears again. 44Then the priest must go and look things over carefully. Suppose the mold has spread in the house. Then it is the kind of mold that destroys things. The house is not ‘clean.’ 45It must be torn down. The stones, the wood and all the clay coating must be torn out. All of it must be taken out of the town to an ‘unclean’ place.

46“Suppose someone goes into the house while it is closed up. Then they will be ‘unclean’ until evening. 47If they sleep or eat in the house, they must wash their clothes.

48“But suppose the priest comes to look things over carefully. And suppose the mold has not spread after the walls had been coated with new clay. Then he will announce that the house is ‘clean.’ The mold is gone. 49To make the house pure, the priest must get two birds. He must also get some cedar wood, bright red yarn and branches of a hyssop plant. 50He must kill one of the birds over fresh water in a clay pot. 51Then he must take the cedar wood, the hyssop plant, the bright red yarn and the live bird. He must dip all of them into the blood of the dead bird. He must also dip them into the fresh water. He must sprinkle the house seven times. 52The priest will use the blood and the water to make the house pure. He will use the live bird to make it pure. He will also use the cedar wood, the hyssop plant and the bright red yarn to make it pure. 53Then he must let the live bird go free in the open fields outside the town. In that way he will make the house pure. It will be ‘clean.’ ”

54These are the rules for skin diseases. They apply to sores. 55They apply to mold in clothes or in houses. 56They also apply to swellings, rashes or shiny red spots on the skin. 57Use these rules to decide whether something is “clean” or not.

These are the rules for skin diseases and for mold.