Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Patakaran sa Paghinlo sa Tawong Naayo sa Iyang Ngilngig nga Sakit sa Panit

1-2Mao kini ang mga patakaran nga giingon sa Ginoo kang Moises mahitungod sa paghinlo sa tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit:

Human pahibaloon ang pari mahitungod sa kahimtang sa sakit sa usa ka tawo, 3mogawas ang pari sa kampo ug tan-awon niya ang lawas niadtong tawo. Kon naayo na ang iyang ngilngig nga sakit sa panit, 4magpakuha ang pari ug duha ka langgam nga buhi nga giisip nga hinlo,14:4 nga giisip nga hinlo: Ang buot ipasabot, mahimong kan-on o ihalad sa Ginoo. usa ka putol sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug usa ka pungpong nga isopo. 5Unya ipaihaw sa pari ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gisudlan ug tubig gikan sa tuboran. 6Unya kuhaon sa pari ang buhi nga langgam ug ituslob niya kini uban sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug isopo, didto sa dugo sa langgam nga giihaw ibabaw sa kolon nga may tubig. 7Dayon wisik-wisikan niyag makapito ang tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Pagkahuman ipahibalo niya nga hinlo na ang maong tawo, ug buhian niya ang langgam.

8Apan sa dili pa ipahibalo nga hinlo na siya, labhan una sa tawo ang iyang bisti, kagisan ang tanan niyang buhok ug balhibo, ug maligo. Mahimo na siyang mosulod sa kampo apan dili siya mopuyo sa iyang tolda sulod sa pito ka adlaw. 9Sa ikapito ka adlaw, kagisan niya pag-usab ang tanan niyang buhok ug balhibo, labhan niya ang iyang bisti, ug maligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka laking karnero ug usa ka bayeng karnero nga usa ka tuig, ug walay depekto. Magdala usab siya ug unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 11Unya dad-on siya sa pari nga mopahibalo nga hinlo na siya, ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, uban sa iyang mga halad.

12Dayon kuhaon sa pari ang usa sa laking karnero ug ang usa ka basong lana, ug ihalad niya kini isip halad nga bayad sa sala. Unya ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 13Ihawon niya ang karnero didto sa balaan nga dapit, sa ihawanan sa halad sa paghinlo ug sa halad nga sinunog. Kining halad nga karnero balaan kaayo, ug iya na kini sa pari sama usab sa halad sa paghinlo. 14Unya magkuha ang pari ug dugo sa karnerong gihalad ug ipahid niya kini sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 15Magbutang usab ang pari ug lana diha sa iyang wala nga palad, 16ug ituslob niya sa lana ang iyang tudlo sa tuong kamot ug iwisik-wisik kini makapito didto sa presensya sa Ginoo. 17Ang ubang lana sa iyang palad ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 18-20Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang halad sa paghinlo. Pagkahuman, ihawon sa pari ang halad nga sinunog ug ihalad niya kini didto sa halaran uban sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa tawo ug mahimo na siyang hinlo.

21Apan kon ang maong tawo kabos ug dili makahimo sa paghalad niini nga mga halad, magdala na lang siya ug usa ka karnero nga laki nga ihalad niya isip bayad sa sala. Ibayaw niya kini nga halad aron makuha ang iyang mga sala ug mahimo na siyang hinlo. Magdala usab siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 22Ug sumala lang sa iyang makaya, magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dad-on niya kining tanan nga halad ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, sa presensya sa Ginoo. 24Kuhaon sa pari ang karnero nga halad isip bayad sa sala ug ang usa ka basong lana, ug ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 25Unya ihawon niya ang karnero ug magkuha siyag dugo niini ug ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 26Unya magbutang ang pari ug lana sa iyang wala nga palad, 27ug pinaagi sa iyang tudlo sa tuong kamot, iwisik-wisik niya ang lana makapito didto sa presensya sa Ginoo. 28Ang ubang lana sa iyang palad ipahid gihapon niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 29-31Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang duha ka salampati o ang duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Ihalad usab niya ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo mahinloan ang tawo. 32Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa paghinlo sa tawong may ngilngig nga sakit sa panit kon dili siya makakaya sa halad nga ihalad alang sa paghinlo.

Ang mga Patakaran bahin sa Agup-op nga Motubo sa Balay

33Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron 34mahitungod sa ilang buhaton kon patuboan sa Ginoo ug agup-op14:34 agup-op: Kining klaseha sa agup-op nga motubo sa mga bahin sa balay dili kasagaran nga makita dinhi sa Pilipinas. Tan-awa usab ang “footnote” sa 13:2. ang ilang mga balay kon atua na sila sa Canaan, ang dapit nga ihatag sa Ginoo kanila nga ilang panag-iyahon:

35Kon ang tag-iya sa usa ka balay makamatikod nga dunay morag agup-op sa iyang balay, kinahanglan nga sultihan niya ang pari. 36Sa dili pa mosulod ang pari niadto nga balay aron susihon ang agup-op, magsugo una siya nga ipagawas ang tanang mga butang sa sulod, aron dili kini maapil ug maisip nga hugaw. Pagkahuman mosulod ang pari sa balay 37ug susihon niya ang agup-op nga anaa sa bongbong. Ug kon makita niya nga may pagkaberde o may pagkapula-pula ang nagalupyak sa bongbong, 38mogawas siya sa maong balay ug pasirad-an niya kini sulod sa pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, susihon niya kini pag-usab. Ug kon ang agup-op mikuyanap sa ubang bahin sa bongbong, 40ipakuha niya ang mga bahin sa bongbong nga may agup-op ug ipalabay kini didto sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 41Pakiskisan niya ang tanang bahin sa bongbong sulod sa balay ug ang tanang kiniskis ipalabay niya sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 42Unya pailisan niya ang tanang bahin sa bongbong nga nakiskisan.

43Apan kon human niadto agup-opon pa gihapon ang balay, 44adtoon kini pag-usab sa pari ug susihon. Kon mikuyanap gani ang agup-op, isipon na kadtong balaya nga hugaw kay kini nga matang sa agup-op nagabalik-balik. 45Busa ipaguba niya ang balay ug ang mga materyales niini ipalabay sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw.

46Si bisan kinsa nga mosulod niini nga balay sa dihang gisirad-an kini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 47Ug si bisan kinsa nga matulog o mokaon sulod niining balaya kinahanglan niyang labhan ang iyang bisti.14:47 Tan-awa usab ang 11:24-28.

48Apan kon sa pagsusi sa pari wala na agup-opa ang balay human mailisi ang bahin sa bongbong nga giagup-opan, ipahibalo sa pari nga hinlo na ang maong balay. 49Ug aron nga isipon nga hinlo na gayod ang balay, magkuha ang pari ug duha ka langgam, kahoyng sedro, pulang higot, ug isopo. 50Ihawon niya ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gibutangan ug tubig nga gikan sa tuboran. 51Unya kuhaon niya ang kahoyng sedro, ang pulang higot, ang isopo, ug ang buhi nga langgam, ug ituslob niya kining tanan sa tubig nga may dugo sa langgam nga giihaw. Ug wisik-wisikan niya makapito ang balay. 52Busa pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig nga gikan sa tuboran, sa buhi nga langgam, sa kahoyng sedro, sa isopo, ug sa pulang higot, mahinloan sa pari ang balay. 53Unya buhian niya ang langgam nga buhi didto sa gawas sa lungsod. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang kahugaw sa balay ug mahimo na kining hinlo.

54-57Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa mga ngilngig nga sakit sa panit nga nuka, hubag-hubag, butoy-butoy, o katol-katol, ug mahitungod sa talumtom sa mga bisti ug agup-op sa balay. Pinaagi niini nga mga patakaran, masayran ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw.

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Pagpakatinlo sang Tawo nga Nag-ayo sa Delikado nga Balatian sa Panit

1-2Amo ini ang mga pagsulundan nga ginsiling sang Ginoo kay Moises parte sa pagpakatinlo sang tawo nga nag-ayo sa delikado nga balatian sa panit:

Pagkatapos nga napahibalo ang pari parte sa balatian sang isa ka tawo, 3magguwa ang pari sa kampo kag tan-awon niya ang lawas sang ato nga tawo. Kon nag-ayo na siya sa iya balatian, 4magpakuha ang pari sang duha ka matinlo14:4 matinlo: buot silingon, puwede kaunon ukon ihalad sa Ginoo. nga pispis nga buhi, isa ka utod sang kahoy nga sedro, pula nga higot, kag isa ka pungpong sang tanom nga isopo. 5Dayon ipaihaw sang pari ang isa ka pispis sa ibabaw sang kolon nga may tubig nga halin sa tuburan. 6Kuhaon niya dayon ang isa pa ka buhi nga pispis, ang kahoy nga sedro, ang pula nga higot, kag ang isopo, kag itum-oy niya ini tanan sa sadto nga tubig nga may dugo sang pispis nga gin-ihaw. 7Kag ang tubig nga may dugo iwisik-wisik niya sing makapito ka beses sa tawo nga nag-ayo sa delikado nga balatian sa panit, kag ipahibalo niya nga matinlo na ang amo nga tawo. Dayon buy-an sang pari atong buhi nga pispis.

8Pero antes siya kabigon nga matinlo na gid, labhan niya anay ang iya bayo, kiskisan niya ang tanan niya nga buhok kag balahibo, kag magpaligo siya. Puwede na siya makasulod sa kampo pero indi siya mag-estar sa iya nga tolda sa sulod sang pito ka adlaw. 9Sa ikapito nga adlaw, kiskisan niya liwat ang tanan niya nga buhok kag balahibo, labhan niya ang iya bayo kag magpaligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka bataon nga karnero nga lalaki kag isa ka babayi nga karnero nga isa ka tuig, nga wala sing deperensya. Magdala man siya sang anom ka kilo nga harina nga maayo nga klase nga ginmikslahan sang mantika bilang halad nga regalo. Kag magdala pa gid siya sang isa ka baso nga mantika. 11Ang pari nga magadeklarar sa iya nga matinlo magadala sa iya kag sang iya mga halad sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan.

12Kuhaon sang pari ang isa ka lalaki nga karnero kag ang isa ka baso nga lana, kag ihalad niya ini bilang halad nga bayad sa sala. Dayon bayawon niya ini sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. 13Ihawon niya ang karnero sa balaan nga lugar, didto sa ginaihawan sang halad sa pagpakatinlo kag halad nga ginasunog. Ining halad nga karnero balaan gid, kag iya na ini sang mga pari, pareho man sa halad sa pagpakatinlo. 14Dayon magkuha ang pari sang dugo sang karnero kag ilamhit niya ini sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan sang tawo nga ginatinluan kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag tiil. 15Magkuha man ang pari sang lana kag ibutang niya ini sa iya mismo wala nga palad, 16kag ang isa niya ka tudlo sa tuo nga kamot itum-oy niya sa sini nga lana kag iwisik-wisik sing makapito ka beses didto sa presensya sang Ginoo. 17Ang iban nga lana sa iya palad ilamhit niya sa mga parte sang lawas sang tawo nga ginlamhitan niya sang dugo: ang sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag tiil. 18-20Ang nabilin nga lana sa palad sang pari ilamhit niya sa ulo sang tawo. Dayon ihalad sang pari ang halad sa pagpakatinlo. Pagkatapos sini, ihawon sang pari ang halad nga ginasunog kag ihalad niya ini sa halaran upod sang halad nga regalo. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang tawo kag kabigon na siya nga matinlo.

21Pero kon imol ang amo nga tawo kag indi siya makasarang sa paghalad sang sini nga mga halad, magdala na lang siya sang isa ka lalaki nga karnero nga ihalad niya bilang bayad sa sala. Bayawon niya ini nga halad sa Ginoo agod matubos siya sa iya nga sala. Magdala man siya sang duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase nga ginmikslahan sang mantika bilang halad nga regalo. Kag magdala pa gid siya sang isa ka baso nga lana. 22Kag suno sa iya masarangan, magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo; ang isa ihalad niya bilang halad sa pagpakatinlo kag ang isa bilang halad nga ginasunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dal-on niya ini tanan nga halad sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kag ihatag niya ini sa pari. 24Kuhaon sang pari ang karnero nga halad nga bayad sa sala kag ang isa ka baso nga lana kag bayawon niya ini sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. 25Dayon ihawon niya ang karnero kag magkuha siya sang dugo sini kag ilamhit niya sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan sang tawo nga ginatinluan kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag tiil. 26Dayon magbutang ang pari sang lana sa iya wala nga palad, 27kag paagi sa iya tudlo sa tuo nga kamot, iwisik-wisik niya ang lana sing makapito ka beses didto sa presensya sang Ginoo. 28Ang iban nga lana sa iya palad ilamhit niya sa mga parte sang lawas sang tawo nga ginlamhitan niya sang dugo: ang sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag tiil. 29-31Ang nabilin nga lana sa palad sang pari ilamhit niya sa ulo sang tawo. Dayon ihalad sang pari ang duha ka pating ukon ang duha ka tukmo; ang isa halad sa pagpakatinlo kag ang isa halad nga ginasunog. Ihalad man niya ang halad nga regalo. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang tawo. 32Amo ini ang mga pagsulundan parte sa pagpakatinlo sang tawo nga may delikado nga balatian sa panit kag kon ano ang iya himuon kon indi niya masarangan ang ginakinahanglan nga ihalad para sa pagpakatinlo.

Ang mga Pagsulundan Parte sa Agup-op nga Nagatubo sa Balay

33Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Moises kag kay Aaron 34parte sa ila himuon kon patubuon sang Ginoo ang agup-op14:34 agup-op: sa English, mold. Ini nga klase sang agup-op nga nagatubo sa mga parte sang balay indi ordinaryo nga makita diri sa Pilipinas. Tan-awa man ang footnote sa 13:2. sa ila mga balay kon didto na sila sa Canaan, ang lugar nga ihatag sang Ginoo sa ila nga ila panag-iyahan:

35Kon ang tag-iya sang isa ka balay nakatalupangod nga may agup-op ang iya balay, kinahanglan nga sugiran niya ang pari. 36Kag antes magsulod ang pari sa sadto nga balay agod tan-awon ang agup-op, magsugo siya nga ipaguwa ang tanan nga pagkabutang didto, kay basi pati ini makabig nga mahigko. Pagkatapos sini masulod ang pari sa balay 37kag tan-awon niya ang agup-op sa dingding. Kag kon ang makita niya buloberde ukon mapula-pula nga nagaut-ot hasta sa sulod sang dingding, 38maguwa dayon siya sa balay kag ipasara niya ini sa sulod sang pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, tan-awon niya ini liwat. Kag kon ang agup-op naglapta sa iban nga parte sang dingding, 40ipakuha niya ang mga parte sang dingding nga may agup-op kag ipahaboy sa guwa sang banwa, didto sa lugar nga ginahabuyan sang mga butang nga ginakabig nga mahigko. 41Kag pakiskisan niya ang tanan nga parte sang dingding sa sulod sang balay kag ang tanan nga kiniskis ipahaboy niya sa guwa sang banwa, didto sa lugar nga ginahabuyan sang mga butang nga ginakabig nga mahigko. 42Dayon pailisan niya ang mga parte sang dingding nga ginpanguha.

43Pero kon pagkatapos sadto gin-agup-opan liwat ang balay, 44kadtuan ini liwat sang pari kag tan-awon. Kon naglapta ang agup-op, kabigon ang ato nga balay nga mahigko, kay ang ini nga klase sang agup-op nagabalik-balik. 45Gani gub-on ang ini nga balay kag ang mga materyales sini ihaboy sa guwa sang banwa, didto sa lugar nga ginahabuyan sang mga butang nga ginakabig nga mahigko.

46Ang bisan sin-o nga magsulod sa sini nga balay sang ginsirado ini kabigon nga mahigko hasta magsirom. 47Kag ang bisan sin-o nga magtulog ukon magkaon sa sini nga balay kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo.14:47 Tan-awa ang footnote sa 11:24-28.

48Pero kon sa pagtan-aw sang pari wala man gin-agup-opan liwat ang balay pagkatapos nga gin-ilisan ang parte sang dingding nga gin-agup-opan, ipahibalo sang pari nga matinlo na ang balay kay nadula na ang agup-op. 49Kag agod nga makabig nga matinlo ang balay, magkuha ang pari sang duha ka pispis, kahoy nga sedro, pula nga higot, kag isopo. 50Ihawon niya ang isa ka pispis sa ibabaw sang kolon nga may tubig nga halin sa tuburan. 51Dayon kuhaon niya ang kahoy nga sedro, ang pula nga higot, ang isopo, kag ang buhi nga pispis, kag itum-oy niya ini tanan sa tubig nga may dugo sang pispis nga gin-ihaw. Kag ang tubig nga may dugo iwisik-wisik niya sing makapito ka beses sa balay. 52Gani paagi sa dugo sang pispis, sa tubig nga halin sa tuburan, sa buhi nga pispis, sa kahoy nga sedro, sa isopo, kag sa pula nga higot, matinluan sang pari ang balay. 53Dayon buy-an niya atong buhi nga pispis didto sa guwa sang banwa. Paagi sa sining himuon sang pari, makuha ang pagkahigko sang balay kag mangin matinlo na ini.

54-57Amo ato ang mga pagsulundan parte sa mga delikado nga balatian sa panit nga nagakatol, ukon nagapalamanog, ukon nagaguros-guros, ukon nagalamuti, kag parte sa tagiptip sa bayo kag agup-op sa balay. Kag paagi sa sina nga mga pagsulundan, mahibaluan ninyo kon ano ang matinlo kag ang mahigko.