Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Patakaran sa Paghinlo sa Tawong Naayo sa Iyang Ngilngig nga Sakit sa Panit

1-2Mao kini ang mga patakaran nga giingon sa Ginoo kang Moises mahitungod sa paghinlo sa tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit:

Human pahibaloon ang pari mahitungod sa kahimtang sa sakit sa usa ka tawo, 3mogawas ang pari sa kampo ug tan-awon niya ang lawas niadtong tawo. Kon naayo na ang iyang ngilngig nga sakit sa panit, 4magpakuha ang pari ug duha ka langgam nga buhi nga giisip nga hinlo,14:4 nga giisip nga hinlo: Ang buot ipasabot, mahimong kan-on o ihalad sa Ginoo. usa ka putol sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug usa ka pungpong nga isopo. 5Unya ipaihaw sa pari ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gisudlan ug tubig gikan sa tuboran. 6Unya kuhaon sa pari ang buhi nga langgam ug ituslob niya kini uban sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug isopo, didto sa dugo sa langgam nga giihaw ibabaw sa kolon nga may tubig. 7Dayon wisik-wisikan niyag makapito ang tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Pagkahuman ipahibalo niya nga hinlo na ang maong tawo, ug buhian niya ang langgam.

8Apan sa dili pa ipahibalo nga hinlo na siya, labhan una sa tawo ang iyang bisti, kagisan ang tanan niyang buhok ug balhibo, ug maligo. Mahimo na siyang mosulod sa kampo apan dili siya mopuyo sa iyang tolda sulod sa pito ka adlaw. 9Sa ikapito ka adlaw, kagisan niya pag-usab ang tanan niyang buhok ug balhibo, labhan niya ang iyang bisti, ug maligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka laking karnero ug usa ka bayeng karnero nga usa ka tuig, ug walay depekto. Magdala usab siya ug unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 11Unya dad-on siya sa pari nga mopahibalo nga hinlo na siya, ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, uban sa iyang mga halad.

12Dayon kuhaon sa pari ang usa sa laking karnero ug ang usa ka basong lana, ug ihalad niya kini isip halad nga bayad sa sala. Unya ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 13Ihawon niya ang karnero didto sa balaan nga dapit, sa ihawanan sa halad sa paghinlo ug sa halad nga sinunog. Kining halad nga karnero balaan kaayo, ug iya na kini sa pari sama usab sa halad sa paghinlo. 14Unya magkuha ang pari ug dugo sa karnerong gihalad ug ipahid niya kini sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 15Magbutang usab ang pari ug lana diha sa iyang wala nga palad, 16ug ituslob niya sa lana ang iyang tudlo sa tuong kamot ug iwisik-wisik kini makapito didto sa presensya sa Ginoo. 17Ang ubang lana sa iyang palad ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 18-20Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang halad sa paghinlo. Pagkahuman, ihawon sa pari ang halad nga sinunog ug ihalad niya kini didto sa halaran uban sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa tawo ug mahimo na siyang hinlo.

21Apan kon ang maong tawo kabos ug dili makahimo sa paghalad niini nga mga halad, magdala na lang siya ug usa ka karnero nga laki nga ihalad niya isip bayad sa sala. Ibayaw niya kini nga halad aron makuha ang iyang mga sala ug mahimo na siyang hinlo. Magdala usab siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 22Ug sumala lang sa iyang makaya, magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dad-on niya kining tanan nga halad ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, sa presensya sa Ginoo. 24Kuhaon sa pari ang karnero nga halad isip bayad sa sala ug ang usa ka basong lana, ug ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 25Unya ihawon niya ang karnero ug magkuha siyag dugo niini ug ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 26Unya magbutang ang pari ug lana sa iyang wala nga palad, 27ug pinaagi sa iyang tudlo sa tuong kamot, iwisik-wisik niya ang lana makapito didto sa presensya sa Ginoo. 28Ang ubang lana sa iyang palad ipahid gihapon niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 29-31Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang duha ka salampati o ang duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Ihalad usab niya ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo mahinloan ang tawo. 32Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa paghinlo sa tawong may ngilngig nga sakit sa panit kon dili siya makakaya sa halad nga ihalad alang sa paghinlo.

Ang mga Patakaran bahin sa Agup-op nga Motubo sa Balay

33Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron 34mahitungod sa ilang buhaton kon patuboan sa Ginoo ug agup-op14:34 agup-op: Kining klaseha sa agup-op nga motubo sa mga bahin sa balay dili kasagaran nga makita dinhi sa Pilipinas. Tan-awa usab ang “footnote” sa 13:2. ang ilang mga balay kon atua na sila sa Canaan, ang dapit nga ihatag sa Ginoo kanila nga ilang panag-iyahon:

35Kon ang tag-iya sa usa ka balay makamatikod nga dunay morag agup-op sa iyang balay, kinahanglan nga sultihan niya ang pari. 36Sa dili pa mosulod ang pari niadto nga balay aron susihon ang agup-op, magsugo una siya nga ipagawas ang tanang mga butang sa sulod, aron dili kini maapil ug maisip nga hugaw. Pagkahuman mosulod ang pari sa balay 37ug susihon niya ang agup-op nga anaa sa bongbong. Ug kon makita niya nga may pagkaberde o may pagkapula-pula ang nagalupyak sa bongbong, 38mogawas siya sa maong balay ug pasirad-an niya kini sulod sa pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, susihon niya kini pag-usab. Ug kon ang agup-op mikuyanap sa ubang bahin sa bongbong, 40ipakuha niya ang mga bahin sa bongbong nga may agup-op ug ipalabay kini didto sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 41Pakiskisan niya ang tanang bahin sa bongbong sulod sa balay ug ang tanang kiniskis ipalabay niya sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 42Unya pailisan niya ang tanang bahin sa bongbong nga nakiskisan.

43Apan kon human niadto agup-opon pa gihapon ang balay, 44adtoon kini pag-usab sa pari ug susihon. Kon mikuyanap gani ang agup-op, isipon na kadtong balaya nga hugaw kay kini nga matang sa agup-op nagabalik-balik. 45Busa ipaguba niya ang balay ug ang mga materyales niini ipalabay sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw.

46Si bisan kinsa nga mosulod niini nga balay sa dihang gisirad-an kini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 47Ug si bisan kinsa nga matulog o mokaon sulod niining balaya kinahanglan niyang labhan ang iyang bisti.14:47 Tan-awa usab ang 11:24-28.

48Apan kon sa pagsusi sa pari wala na agup-opa ang balay human mailisi ang bahin sa bongbong nga giagup-opan, ipahibalo sa pari nga hinlo na ang maong balay. 49Ug aron nga isipon nga hinlo na gayod ang balay, magkuha ang pari ug duha ka langgam, kahoyng sedro, pulang higot, ug isopo. 50Ihawon niya ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gibutangan ug tubig nga gikan sa tuboran. 51Unya kuhaon niya ang kahoyng sedro, ang pulang higot, ang isopo, ug ang buhi nga langgam, ug ituslob niya kining tanan sa tubig nga may dugo sa langgam nga giihaw. Ug wisik-wisikan niya makapito ang balay. 52Busa pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig nga gikan sa tuboran, sa buhi nga langgam, sa kahoyng sedro, sa isopo, ug sa pulang higot, mahinloan sa pari ang balay. 53Unya buhian niya ang langgam nga buhi didto sa gawas sa lungsod. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang kahugaw sa balay ug mahimo na kining hinlo.

54-57Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa mga ngilngig nga sakit sa panit nga nuka, hubag-hubag, butoy-butoy, o katol-katol, ug mahitungod sa talumtom sa mga bisti ug agup-op sa balay. Pinaagi niini nga mga patakaran, masayran ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

利未記 14:1-57

痲瘋病患者的潔淨條例

1耶和華對摩西說: 2「以下是有關痲瘋病患者的潔淨條例。

「痲瘋病患者痊癒後,要通知祭司。 3祭司要到營外去檢查,如果發現他的病已痊癒, 4要吩咐人為他拿來兩隻潔淨的鳥、香柏木、朱紅色線和牛膝草。 5祭司要吩咐人在一個盛清水的陶器上宰殺一隻鳥, 6然後祭司要把另一隻鳥,連同香柏木、朱紅色線和牛膝草一起蘸在摻了清水的鳥血裡。 7祭司要用鳥血在他身上灑七次,宣佈他是潔淨的,然後放走那隻活鳥,讓牠飛向田野。 8他要洗淨衣服,剃去所有毛髮,沐浴之後便潔淨了,可以回到營內,但要住在自己的帳篷外七天。 9第七天,他要再次剃掉頭髮、鬍鬚和眉毛等各處毛髮,並洗衣、沐浴,之後便潔淨了。

10「第八天,他要帶來兩隻毫無殘疾的公羊羔、一隻毫無殘疾的一歲母羊羔、三公斤作素祭的調油的細麵粉和一杯油。 11主持潔淨禮的祭司要把他及其祭物帶到會幕門口、耶和華面前, 12並獻上一隻公羊羔和一杯油作贖過祭,作為搖祭在耶和華面前搖一搖。 13他要在殺贖罪祭牲和燔祭牲的聖潔之處宰公羊羔。贖過祭的祭物要歸祭司,像贖罪祭一樣,這是至聖之物。 14祭司要拿一些贖過祭祭牲的血抹在求潔淨者的右耳垂、右手大拇指和右腳大腳趾上。 15祭司要拿那杯油,倒一些在自己左手掌中, 16用一根右手指蘸左手掌裡的油,在耶和華面前彈灑七次, 17然後用手掌中剩下的油抹求潔淨者的右耳垂、右手大拇指和右腳大腳趾,就是抹了贖過祭祭牲血的地方。 18祭司要把手掌裡剩下的油抹在求潔淨者的頭上。這樣,祭司在耶和華面前為他贖了罪。 19祭司要獻上贖罪祭,為求潔淨者贖罪。然後,祭司要宰殺燔祭牲, 20在祭壇上獻燔祭和素祭,為他贖罪,他就潔淨了。

21「他如果貧窮,獻不起那麼多祭物,可以獻一隻公羊羔作贖過祭,用搖祭的方式贖罪;也要獻一公斤作素祭的調油的細麵粉和一杯油; 22還要按自己的能力獻兩隻斑鳩或雛鴿,一隻作贖罪祭,一隻作燔祭。 23第八天,他必須把這些祭物帶到會幕門口,在耶和華面前交給祭司。 24祭司要用作贖過祭的羊羔和一杯油作搖祭,在耶和華面前搖一搖。 25接著,祭司要宰殺作贖過祭的羊羔,拿一些羊血抹在他的右耳垂、右手大拇指和右腳大腳趾上。 26祭司也要把一些油倒在自己左手掌中, 27用一根右手指蘸左手掌中的油,在耶和華面前彈灑七次, 28然後把手掌中的一些油抹在他的右耳垂、右手大拇指和右腳大腳趾上,就是抹了贖過祭祭牲血的地方。 29祭司要把手掌裡剩下的油抹在他頭上,在耶和華面前為他贖罪。 30然後獻上那人按自己能力帶來的兩隻斑鳩或雛鴿, 31一隻作贖罪祭,一隻作燔祭。這樣,祭司在耶和華面前為他贖了罪。 32這是獻不起潔淨禮所需祭物的痲瘋病患者應當遵守的條例。」

處理房子發黴的條例

33耶和華對摩西亞倫說:

34「你們到了我賜給你們作產業的迦南以後,如果我使那裡的房屋中有發黴現象, 35屋主必須去告訴祭司,『我的房子裡好像有發黴現象。』 36祭司進去檢查前,要吩咐人把房子騰空,免得房子裡的一切都變得不潔淨。之後,祭司要進去檢查, 37如發現牆壁上出現紅色或綠色黴斑,並且侵入牆中, 38就要封閉房子七天。 39第七天,祭司要回去檢查。若發現牆壁上的黴斑蔓延, 40就要下令拆掉有黴斑的石塊,丟到城外不潔淨的地方, 41然後命人刮掉屋內牆壁上的灰泥,倒在城外不潔淨的地方。 42要另找石塊補被拆掉的地方,並用灰泥重新粉刷房子。

43「如果拆掉石塊、刮掉灰泥、重新粉刷以後,黴斑再度出現並蔓延, 44祭司要去檢查,若發現黴斑已蔓延,那房子就不潔淨。 45房主要拆掉房子,把石塊、木料和所有灰泥都丟到城外不潔淨的地方。 46房子封閉期間,任何人進去,都不潔淨,要等到傍晚才能潔淨。 47凡在房內睡覺或吃飯的人,都必須洗淨衣服。

48「祭司檢查粉刷後的房子,若發現房內沒有再度出現黴斑,就要宣佈房子是潔淨的。 49為潔淨房子,祭司要取兩隻鳥、香柏木、朱紅色線和牛膝草, 50在一個盛清水的陶器上宰殺一隻鳥, 51然後用香柏木、牛膝草、朱紅色線和另一隻活鳥蘸摻了清水的鳥血,向房子灑七次。 52祭司用鳥血、清水、活鳥、香柏木、牛膝草和朱紅色線潔淨那房子後, 53要放走那隻活鳥,讓牠飛到城外的田野。這樣,祭司為那房子贖了罪,房子就潔淨了。」

54以上是有關痲瘋病、疥癬、 55衣物或房子發黴、 56腫包、皮疹或白斑的條例。 57根據這些條例,可以分辨有關的人或物何時潔淨、何時不潔淨。