Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Patakaran sa Paghinlo sa Tawong Naayo sa Iyang Ngilngig nga Sakit sa Panit

1-2Mao kini ang mga patakaran nga giingon sa Ginoo kang Moises mahitungod sa paghinlo sa tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit:

Human pahibaloon ang pari mahitungod sa kahimtang sa sakit sa usa ka tawo, 3mogawas ang pari sa kampo ug tan-awon niya ang lawas niadtong tawo. Kon naayo na ang iyang ngilngig nga sakit sa panit, 4magpakuha ang pari ug duha ka langgam nga buhi nga giisip nga hinlo,14:4 nga giisip nga hinlo: Ang buot ipasabot, mahimong kan-on o ihalad sa Ginoo. usa ka putol sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug usa ka pungpong nga isopo. 5Unya ipaihaw sa pari ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gisudlan ug tubig gikan sa tuboran. 6Unya kuhaon sa pari ang buhi nga langgam ug ituslob niya kini uban sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug isopo, didto sa dugo sa langgam nga giihaw ibabaw sa kolon nga may tubig. 7Dayon wisik-wisikan niyag makapito ang tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Pagkahuman ipahibalo niya nga hinlo na ang maong tawo, ug buhian niya ang langgam.

8Apan sa dili pa ipahibalo nga hinlo na siya, labhan una sa tawo ang iyang bisti, kagisan ang tanan niyang buhok ug balhibo, ug maligo. Mahimo na siyang mosulod sa kampo apan dili siya mopuyo sa iyang tolda sulod sa pito ka adlaw. 9Sa ikapito ka adlaw, kagisan niya pag-usab ang tanan niyang buhok ug balhibo, labhan niya ang iyang bisti, ug maligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka laking karnero ug usa ka bayeng karnero nga usa ka tuig, ug walay depekto. Magdala usab siya ug unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 11Unya dad-on siya sa pari nga mopahibalo nga hinlo na siya, ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, uban sa iyang mga halad.

12Dayon kuhaon sa pari ang usa sa laking karnero ug ang usa ka basong lana, ug ihalad niya kini isip halad nga bayad sa sala. Unya ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 13Ihawon niya ang karnero didto sa balaan nga dapit, sa ihawanan sa halad sa paghinlo ug sa halad nga sinunog. Kining halad nga karnero balaan kaayo, ug iya na kini sa pari sama usab sa halad sa paghinlo. 14Unya magkuha ang pari ug dugo sa karnerong gihalad ug ipahid niya kini sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 15Magbutang usab ang pari ug lana diha sa iyang wala nga palad, 16ug ituslob niya sa lana ang iyang tudlo sa tuong kamot ug iwisik-wisik kini makapito didto sa presensya sa Ginoo. 17Ang ubang lana sa iyang palad ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 18-20Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang halad sa paghinlo. Pagkahuman, ihawon sa pari ang halad nga sinunog ug ihalad niya kini didto sa halaran uban sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa tawo ug mahimo na siyang hinlo.

21Apan kon ang maong tawo kabos ug dili makahimo sa paghalad niini nga mga halad, magdala na lang siya ug usa ka karnero nga laki nga ihalad niya isip bayad sa sala. Ibayaw niya kini nga halad aron makuha ang iyang mga sala ug mahimo na siyang hinlo. Magdala usab siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 22Ug sumala lang sa iyang makaya, magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dad-on niya kining tanan nga halad ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, sa presensya sa Ginoo. 24Kuhaon sa pari ang karnero nga halad isip bayad sa sala ug ang usa ka basong lana, ug ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 25Unya ihawon niya ang karnero ug magkuha siyag dugo niini ug ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 26Unya magbutang ang pari ug lana sa iyang wala nga palad, 27ug pinaagi sa iyang tudlo sa tuong kamot, iwisik-wisik niya ang lana makapito didto sa presensya sa Ginoo. 28Ang ubang lana sa iyang palad ipahid gihapon niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 29-31Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang duha ka salampati o ang duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Ihalad usab niya ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo mahinloan ang tawo. 32Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa paghinlo sa tawong may ngilngig nga sakit sa panit kon dili siya makakaya sa halad nga ihalad alang sa paghinlo.

Ang mga Patakaran bahin sa Agup-op nga Motubo sa Balay

33Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron 34mahitungod sa ilang buhaton kon patuboan sa Ginoo ug agup-op14:34 agup-op: Kining klaseha sa agup-op nga motubo sa mga bahin sa balay dili kasagaran nga makita dinhi sa Pilipinas. Tan-awa usab ang “footnote” sa 13:2. ang ilang mga balay kon atua na sila sa Canaan, ang dapit nga ihatag sa Ginoo kanila nga ilang panag-iyahon:

35Kon ang tag-iya sa usa ka balay makamatikod nga dunay morag agup-op sa iyang balay, kinahanglan nga sultihan niya ang pari. 36Sa dili pa mosulod ang pari niadto nga balay aron susihon ang agup-op, magsugo una siya nga ipagawas ang tanang mga butang sa sulod, aron dili kini maapil ug maisip nga hugaw. Pagkahuman mosulod ang pari sa balay 37ug susihon niya ang agup-op nga anaa sa bongbong. Ug kon makita niya nga may pagkaberde o may pagkapula-pula ang nagalupyak sa bongbong, 38mogawas siya sa maong balay ug pasirad-an niya kini sulod sa pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, susihon niya kini pag-usab. Ug kon ang agup-op mikuyanap sa ubang bahin sa bongbong, 40ipakuha niya ang mga bahin sa bongbong nga may agup-op ug ipalabay kini didto sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 41Pakiskisan niya ang tanang bahin sa bongbong sulod sa balay ug ang tanang kiniskis ipalabay niya sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 42Unya pailisan niya ang tanang bahin sa bongbong nga nakiskisan.

43Apan kon human niadto agup-opon pa gihapon ang balay, 44adtoon kini pag-usab sa pari ug susihon. Kon mikuyanap gani ang agup-op, isipon na kadtong balaya nga hugaw kay kini nga matang sa agup-op nagabalik-balik. 45Busa ipaguba niya ang balay ug ang mga materyales niini ipalabay sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw.

46Si bisan kinsa nga mosulod niini nga balay sa dihang gisirad-an kini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 47Ug si bisan kinsa nga matulog o mokaon sulod niining balaya kinahanglan niyang labhan ang iyang bisti.14:47 Tan-awa usab ang 11:24-28.

48Apan kon sa pagsusi sa pari wala na agup-opa ang balay human mailisi ang bahin sa bongbong nga giagup-opan, ipahibalo sa pari nga hinlo na ang maong balay. 49Ug aron nga isipon nga hinlo na gayod ang balay, magkuha ang pari ug duha ka langgam, kahoyng sedro, pulang higot, ug isopo. 50Ihawon niya ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gibutangan ug tubig nga gikan sa tuboran. 51Unya kuhaon niya ang kahoyng sedro, ang pulang higot, ang isopo, ug ang buhi nga langgam, ug ituslob niya kining tanan sa tubig nga may dugo sa langgam nga giihaw. Ug wisik-wisikan niya makapito ang balay. 52Busa pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig nga gikan sa tuboran, sa buhi nga langgam, sa kahoyng sedro, sa isopo, ug sa pulang higot, mahinloan sa pari ang balay. 53Unya buhian niya ang langgam nga buhi didto sa gawas sa lungsod. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang kahugaw sa balay ug mahimo na kining hinlo.

54-57Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa mga ngilngig nga sakit sa panit nga nuka, hubag-hubag, butoy-butoy, o katol-katol, ug mahitungod sa talumtom sa mga bisti ug agup-op sa balay. Pinaagi niini nga mga patakaran, masayran ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

利未记 14:1-57

麻风病患者的洁净条例

1耶和华对摩西说: 2“以下是有关麻风病患者的洁净条例。

“麻风病患者痊愈后,要通知祭司。 3祭司要到营外去检查,如果发现他的病已痊愈, 4要吩咐人为他拿来两只洁净的鸟、香柏木、朱红色线和牛膝草。 5祭司要吩咐人在一个盛清水的陶器上宰杀一只鸟, 6然后祭司要把另一只鸟,连同香柏木、朱红色线和牛膝草一起蘸在掺了清水的鸟血里。 7祭司要用鸟血在他身上洒七次,宣布他是洁净的,然后放走那只活鸟,让它飞向田野。 8他要洗净衣服,剃去所有毛发,沐浴之后便洁净了,可以回到营内,但要住在自己的帐篷外七天。 9第七天,他要再次剃掉头发、胡须和眉毛等各处毛发,并洗衣、沐浴,之后便洁净了。

10“第八天,他要带来两只毫无残疾的公羊羔、一只毫无残疾的一岁母羊羔、三公斤作素祭的调油的细面粉和一杯油。 11主持洁净礼的祭司要把他及其祭物带到会幕门口、耶和华面前, 12并献上一只公羊羔和一杯油作赎过祭,作为摇祭在耶和华面前摇一摇。 13他要在杀赎罪祭牲和燔祭牲的圣洁之处宰公羊羔。赎过祭的祭物要归祭司,像赎罪祭一样,这是至圣之物。 14祭司要拿一些赎过祭祭牲的血抹在求洁净者的右耳垂、右手大拇指和右脚大脚趾上。 15祭司要拿那杯油,倒一些在自己左手掌中, 16用一根右手指蘸左手掌里的油,在耶和华面前弹洒七次, 17然后用手掌中剩下的油抹求洁净者的右耳垂、右手大拇指和右脚大脚趾,就是抹了赎过祭祭牲血的地方。 18祭司要把手掌里剩下的油抹在求洁净者的头上。这样,祭司在耶和华面前为他赎了罪。 19祭司要献上赎罪祭,为求洁净者赎罪。然后,祭司要宰杀燔祭牲, 20在祭坛上献燔祭和素祭,为他赎罪,他就洁净了。

21“他如果贫穷,献不起那么多祭物,可以献一只公羊羔作赎过祭,用摇祭的方式赎罪;也要献一公斤作素祭的调油的细面粉和一杯油; 22还要按自己的能力献两只斑鸠或雏鸽,一只作赎罪祭,一只作燔祭。 23第八天,他必须把这些祭物带到会幕门口,在耶和华面前交给祭司。 24祭司要用作赎过祭的羊羔和一杯油作摇祭,在耶和华面前摇一摇。 25接着,祭司要宰杀作赎过祭的羊羔,拿一些羊血抹在他的右耳垂、右手大拇指和右脚大脚趾上。 26祭司也要把一些油倒在自己左手掌中, 27用一根右手指蘸左手掌中的油,在耶和华面前弹洒七次, 28然后把手掌中的一些油抹在他的右耳垂、右手大拇指和右脚大脚趾上,就是抹了赎过祭祭牲血的地方。 29祭司要把手掌里剩下的油抹在他头上,在耶和华面前为他赎罪。 30然后献上那人按自己能力带来的两只斑鸠或雏鸽, 31一只作赎罪祭,一只作燔祭。这样,祭司在耶和华面前为他赎了罪。 32这是献不起洁净礼所需祭物的麻风病患者应当遵守的条例。”

处理房子发霉的条例

33耶和华对摩西亚伦说:

34“你们到了我赐给你们作产业的迦南以后,如果我使那里的房屋中有发霉现象, 35屋主必须去告诉祭司,‘我的房子里好像有发霉现象。’ 36祭司进去检查前,要吩咐人把房子腾空,免得房子里的一切都变得不洁净。之后,祭司要进去检查, 37如发现墙壁上出现红色或绿色霉斑,并且侵入墙中, 38就要封闭房子七天。 39第七天,祭司要回去检查。若发现墙壁上的霉斑蔓延, 40就要下令拆掉有霉斑的石块,丢到城外不洁净的地方, 41然后命人刮掉屋内墙壁上的灰泥,倒在城外不洁净的地方。 42要另找石块补被拆掉的地方,并用灰泥重新粉刷房子。

43“如果拆掉石块、刮掉灰泥、重新粉刷以后,霉斑再度出现并蔓延, 44祭司要去检查,若发现霉斑已蔓延,那房子就不洁净。 45房主要拆掉房子,把石块、木料和所有灰泥都丢到城外不洁净的地方。 46房子封闭期间,任何人进去,都不洁净,要等到傍晚才能洁净。 47凡在房内睡觉或吃饭的人,都必须洗净衣服。

48“祭司检查粉刷后的房子,若发现房内没有再度出现霉斑,就要宣布房子是洁净的。 49为洁净房子,祭司要取两只鸟、香柏木、朱红色线和牛膝草, 50在一个盛清水的陶器上宰杀一只鸟, 51然后用香柏木、牛膝草、朱红色线和另一只活鸟蘸掺了清水的鸟血,向房子洒七次。 52祭司用鸟血、清水、活鸟、香柏木、牛膝草和朱红色线洁净那房子后, 53要放走那只活鸟,让它飞到城外的田野。这样,祭司为那房子赎了罪,房子就洁净了。”

54以上是有关麻风病、疥癣、 55衣物或房子发霉、 56肿包、皮疹或白斑的条例。 57根据这些条例,可以分辨有关的人或物何时洁净、何时不洁净。