Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Patakaran sa Paghinlo sa Tawong Naayo sa Iyang Ngilngig nga Sakit sa Panit

1-2Mao kini ang mga patakaran nga giingon sa Ginoo kang Moises mahitungod sa paghinlo sa tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit:

Human pahibaloon ang pari mahitungod sa kahimtang sa sakit sa usa ka tawo, 3mogawas ang pari sa kampo ug tan-awon niya ang lawas niadtong tawo. Kon naayo na ang iyang ngilngig nga sakit sa panit, 4magpakuha ang pari ug duha ka langgam nga buhi nga giisip nga hinlo,14:4 nga giisip nga hinlo: Ang buot ipasabot, mahimong kan-on o ihalad sa Ginoo. usa ka putol sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug usa ka pungpong nga isopo. 5Unya ipaihaw sa pari ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gisudlan ug tubig gikan sa tuboran. 6Unya kuhaon sa pari ang buhi nga langgam ug ituslob niya kini uban sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug isopo, didto sa dugo sa langgam nga giihaw ibabaw sa kolon nga may tubig. 7Dayon wisik-wisikan niyag makapito ang tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Pagkahuman ipahibalo niya nga hinlo na ang maong tawo, ug buhian niya ang langgam.

8Apan sa dili pa ipahibalo nga hinlo na siya, labhan una sa tawo ang iyang bisti, kagisan ang tanan niyang buhok ug balhibo, ug maligo. Mahimo na siyang mosulod sa kampo apan dili siya mopuyo sa iyang tolda sulod sa pito ka adlaw. 9Sa ikapito ka adlaw, kagisan niya pag-usab ang tanan niyang buhok ug balhibo, labhan niya ang iyang bisti, ug maligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka laking karnero ug usa ka bayeng karnero nga usa ka tuig, ug walay depekto. Magdala usab siya ug unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 11Unya dad-on siya sa pari nga mopahibalo nga hinlo na siya, ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, uban sa iyang mga halad.

12Dayon kuhaon sa pari ang usa sa laking karnero ug ang usa ka basong lana, ug ihalad niya kini isip halad nga bayad sa sala. Unya ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 13Ihawon niya ang karnero didto sa balaan nga dapit, sa ihawanan sa halad sa paghinlo ug sa halad nga sinunog. Kining halad nga karnero balaan kaayo, ug iya na kini sa pari sama usab sa halad sa paghinlo. 14Unya magkuha ang pari ug dugo sa karnerong gihalad ug ipahid niya kini sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 15Magbutang usab ang pari ug lana diha sa iyang wala nga palad, 16ug ituslob niya sa lana ang iyang tudlo sa tuong kamot ug iwisik-wisik kini makapito didto sa presensya sa Ginoo. 17Ang ubang lana sa iyang palad ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 18-20Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang halad sa paghinlo. Pagkahuman, ihawon sa pari ang halad nga sinunog ug ihalad niya kini didto sa halaran uban sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa tawo ug mahimo na siyang hinlo.

21Apan kon ang maong tawo kabos ug dili makahimo sa paghalad niini nga mga halad, magdala na lang siya ug usa ka karnero nga laki nga ihalad niya isip bayad sa sala. Ibayaw niya kini nga halad aron makuha ang iyang mga sala ug mahimo na siyang hinlo. Magdala usab siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 22Ug sumala lang sa iyang makaya, magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dad-on niya kining tanan nga halad ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, sa presensya sa Ginoo. 24Kuhaon sa pari ang karnero nga halad isip bayad sa sala ug ang usa ka basong lana, ug ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 25Unya ihawon niya ang karnero ug magkuha siyag dugo niini ug ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 26Unya magbutang ang pari ug lana sa iyang wala nga palad, 27ug pinaagi sa iyang tudlo sa tuong kamot, iwisik-wisik niya ang lana makapito didto sa presensya sa Ginoo. 28Ang ubang lana sa iyang palad ipahid gihapon niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 29-31Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang duha ka salampati o ang duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Ihalad usab niya ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo mahinloan ang tawo. 32Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa paghinlo sa tawong may ngilngig nga sakit sa panit kon dili siya makakaya sa halad nga ihalad alang sa paghinlo.

Ang mga Patakaran bahin sa Agup-op nga Motubo sa Balay

33Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron 34mahitungod sa ilang buhaton kon patuboan sa Ginoo ug agup-op14:34 agup-op: Kining klaseha sa agup-op nga motubo sa mga bahin sa balay dili kasagaran nga makita dinhi sa Pilipinas. Tan-awa usab ang “footnote” sa 13:2. ang ilang mga balay kon atua na sila sa Canaan, ang dapit nga ihatag sa Ginoo kanila nga ilang panag-iyahon:

35Kon ang tag-iya sa usa ka balay makamatikod nga dunay morag agup-op sa iyang balay, kinahanglan nga sultihan niya ang pari. 36Sa dili pa mosulod ang pari niadto nga balay aron susihon ang agup-op, magsugo una siya nga ipagawas ang tanang mga butang sa sulod, aron dili kini maapil ug maisip nga hugaw. Pagkahuman mosulod ang pari sa balay 37ug susihon niya ang agup-op nga anaa sa bongbong. Ug kon makita niya nga may pagkaberde o may pagkapula-pula ang nagalupyak sa bongbong, 38mogawas siya sa maong balay ug pasirad-an niya kini sulod sa pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, susihon niya kini pag-usab. Ug kon ang agup-op mikuyanap sa ubang bahin sa bongbong, 40ipakuha niya ang mga bahin sa bongbong nga may agup-op ug ipalabay kini didto sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 41Pakiskisan niya ang tanang bahin sa bongbong sulod sa balay ug ang tanang kiniskis ipalabay niya sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 42Unya pailisan niya ang tanang bahin sa bongbong nga nakiskisan.

43Apan kon human niadto agup-opon pa gihapon ang balay, 44adtoon kini pag-usab sa pari ug susihon. Kon mikuyanap gani ang agup-op, isipon na kadtong balaya nga hugaw kay kini nga matang sa agup-op nagabalik-balik. 45Busa ipaguba niya ang balay ug ang mga materyales niini ipalabay sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw.

46Si bisan kinsa nga mosulod niini nga balay sa dihang gisirad-an kini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 47Ug si bisan kinsa nga matulog o mokaon sulod niining balaya kinahanglan niyang labhan ang iyang bisti.14:47 Tan-awa usab ang 11:24-28.

48Apan kon sa pagsusi sa pari wala na agup-opa ang balay human mailisi ang bahin sa bongbong nga giagup-opan, ipahibalo sa pari nga hinlo na ang maong balay. 49Ug aron nga isipon nga hinlo na gayod ang balay, magkuha ang pari ug duha ka langgam, kahoyng sedro, pulang higot, ug isopo. 50Ihawon niya ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gibutangan ug tubig nga gikan sa tuboran. 51Unya kuhaon niya ang kahoyng sedro, ang pulang higot, ang isopo, ug ang buhi nga langgam, ug ituslob niya kining tanan sa tubig nga may dugo sa langgam nga giihaw. Ug wisik-wisikan niya makapito ang balay. 52Busa pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig nga gikan sa tuboran, sa buhi nga langgam, sa kahoyng sedro, sa isopo, ug sa pulang higot, mahinloan sa pari ang balay. 53Unya buhian niya ang langgam nga buhi didto sa gawas sa lungsod. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang kahugaw sa balay ug mahimo na kining hinlo.

54-57Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa mga ngilngig nga sakit sa panit nga nuka, hubag-hubag, butoy-butoy, o katol-katol, ug mahitungod sa talumtom sa mga bisti ug agup-op sa balay. Pinaagi niini nga mga patakaran, masayran ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Левит 14:1-56

Очищение от заразных кожных болезней

1Вечный сказал Мусо:

2– Вот правила о больном во время его очищения. Когда его приведут к священнослужителю, 3пусть священнослужитель выйдет за лагерь и осмотрит его. Если больной исцелился от заразной кожной болезни, 4то пусть священнослужитель велит взять для очищаемого двух живых чистых птиц и кедрового дерева, алой пряжи и иссопа14:4 Иссоп – по всей вероятности, это не собственно иссоп, а один из видов майорана, распространённый в Исроиле. Кедровое дерево, алая шерсть и иссоп были символами очищения от греха в иудейской культуре.. 5Пусть священнослужитель велит убить одну из птиц над глиняным горшком со свежей водой. 6Пусть он возьмёт живую птицу и погрузит её вместе с кедровым деревом, алой пряжей и иссопом в кровь птицы, убитой над свежей водой. 7Пусть он семь раз окропит очищаемого от заразной болезни, объявит его чистым и выпустит живую птицу в открытое поле.

8Пусть очищаемый выстирает одежду, сбреет все волосы, вымоется – и будет чист. Теперь он может войти в лагерь, но должен семь дней жить вне шатра. 9На седьмой день пусть он сбреет все волосы: голову, бороду, брови и остальные волосы. Пусть он выстирает одежду и вымоется – и будет чист.

10На восьмой день он должен принести двух ягнят-самцов и одну годовалую самку – всех без изъяна – с двадцатью четырьмя чашками14:10 Букв.: «три десятых ефы». лучшей муки, смешанной с маслом, для хлебного приношения и одну треть литра14:10 Букв.: «один лог». Также в ст. 12, 15, 21, 24. масла. 11Пусть священнослужитель, совершающий очищение, поставит очищаемого с его приношениями перед Вечным у входа в шатёр встречи.

12Пусть священнослужитель возьмёт одного из ягнят и принесёт его в жертву повинности вместе с одной третью литра масла. Он потрясёт их перед Вечным как приношение потрясания. 13Пусть он заколет ягнёнка в святом месте, где закалывают жертву за грех и жертву всесожжения. Подобно жертве за грех, жертва повинности принадлежит священнослужителю – это великая святыня. 14Пусть священнослужитель возьмёт кровь жертвы повинности и помажет ею мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 15Пусть священнослужитель возьмёт одну треть литра масла, нальёт в ладонь левой руки, 16погрузит правый указательный палец в масло на ладони и с пальца окропит маслом перед Вечным семь раз. 17Маслом, оставшимся в ладони, священнослужитель помажет мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги поверх крови жертвы повинности. 18Оставшееся в ладони масло священнослужитель выльет на голову очищаемого и очистит его перед Вечным.

19Пусть священнослужитель принесёт жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты. После этого священнослужитель заколет жертву всесожжения, 20принесёт её на жертвеннике вместе с хлебным приношением, очистит его, и он будет чист.

21Но если он беден, и такое приношение ему не по средствам, то пусть он возьмёт одного ягнёнка в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и полтора килограмма14:21 Букв.: «одну десятую ефы». лучшей муки, смешанной с маслом, для хлебного приношения, одну треть литра масла 22и двух горлиц или двух молодых голубей, какие будут ему по средствам: одного – в жертву за грех, а другого – для всесожжения.

23На восьмой день пусть он принесёт их, чтобы очиститься, к священнослужителю, к входу в шатёр встречи, перед Вечным. 24Пусть священнослужитель возьмёт ягнёнка жертвы повинности вместе с одной третью литра масла и потрясёт их перед Вечным как приношение потрясания. 25Пусть он заколет ягнёнка жертвы повинности, возьмёт его кровь и помажет ею мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 26Пусть священнослужитель нальёт масло в ладонь левой руки 27и указательным пальцем правой руки окропит маслом из ладони перед Вечным семь раз. 28Пусть он помажет маслом из ладони те же места, которые он помазал кровью жертвы повинности: мочку правого уха очищаемого, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. 29Остальное масло из ладони пусть священнослужитель выльет на голову очищаемого, чтобы очистить его перед Вечным. 30Пусть он принесёт в жертву горлиц или молодых голубей, какие жертвующему по средствам: 31одного – в жертву за грех, а другого – во всесожжение вместе с хлебным приношением. Так священнослужитель очистит очищаемого перед Вечным.

32Вот правила для любого, кто болел заразной кожной болезнью и кому не по средствам принести для своего очищения обычные приношения.

О плесени в домах

33Вечный сказал Мусо и Хоруну:

34– Когда вы войдёте в землю Ханона, которую Я отдаю вам во владение, и Я наведу растущую плесень на какой-нибудь дом в той земле, 35то пусть хозяин дома пойдёт и скажет священнослужителю: «В моём доме я видел что-то похожее на плесень». 36Пусть священнослужитель велит вынести всё из дома, прежде чем войдёт осмотреть плесень, иначе всё в доме будет объявлено нечистым. После этого пусть священнослужитель войдёт и осмотрит дом. 37Пусть он осмотрит плесень на стенах: если на них будут зеленоватые или красноватые пятна, на вид углубляющиеся в поверхность стены, 38то пусть священнослужитель выйдет наружу и запрёт его на семь дней. 39На седьмой день священнослужитель вернётся снова обследовать дом. Если плесень распространилась по стенам, 40то пусть он велит выворотить заражённые камни и бросить их на нечистое место за пределами города. 41Изнутри пусть стены дома выскоблят, а отскоблённую обмазку высыпят на нечистое место за пределами города. 42Пусть старые камни заменят новыми и обмажут дом новой обмазкой.

43Если после того, как камни были выворочены, а дом выскоблили и обмазали, плесень появится в доме снова, 44священнослужитель должен пойти и осмотреть его. Если плесень распространилась по дому – это растущая плесень; дом нечист. 45Пусть дом разрушат, а его камни, строительное дерево и всю обмазку вынесут из города на нечистое место.

46Любой, кто войдёт в дом, когда он заперт, будет нечист до вечера. 47Любой, кто будет в этом доме спать или есть, должен выстирать одежду.

48Но если священнослужитель, который придёт осмотреть его, увидит, что плесень не распространилась после того, как дом был обмазан, то он объявит дом чистым, так как плесень сошла. 49Чтобы очистить дом, пусть он возьмёт двух птиц и кедровое дерево, алую пряжу и иссоп. 50Пусть он заколет одну из птиц над свежей водой в глиняном горшке. 51Пусть он возьмёт кедровое дерево, иссоп, алую пряжу и живую птицу, погрузит их в кровь убитой птицы и в свежую воду и окропит дом семь раз. 52Так он очистит дом кровью птицы, свежей водой, живой птицей, кедровым деревом, иссопом и алой пряжей. 53Пусть он выпустит живую птицу в открытое поле за пределами города. Так он очистит дом, и дом станет чист.

54Таковы правила о любой заразной кожной болезни: о лишае, 55о плесени на одежде и на доме, об опухоли, сыпи и воспалении, 56чтобы определить чистоту чего-либо.

Таковы правила о заразных кожных болезнях и плесени.