Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Patakaran sa Paghinlo sa Tawong Naayo sa Iyang Ngilngig nga Sakit sa Panit

1-2Mao kini ang mga patakaran nga giingon sa Ginoo kang Moises mahitungod sa paghinlo sa tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit:

Human pahibaloon ang pari mahitungod sa kahimtang sa sakit sa usa ka tawo, 3mogawas ang pari sa kampo ug tan-awon niya ang lawas niadtong tawo. Kon naayo na ang iyang ngilngig nga sakit sa panit, 4magpakuha ang pari ug duha ka langgam nga buhi nga giisip nga hinlo,14:4 nga giisip nga hinlo: Ang buot ipasabot, mahimong kan-on o ihalad sa Ginoo. usa ka putol sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug usa ka pungpong nga isopo. 5Unya ipaihaw sa pari ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gisudlan ug tubig gikan sa tuboran. 6Unya kuhaon sa pari ang buhi nga langgam ug ituslob niya kini uban sa kahoyng sedro, pula nga higot, ug isopo, didto sa dugo sa langgam nga giihaw ibabaw sa kolon nga may tubig. 7Dayon wisik-wisikan niyag makapito ang tawong naayo sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Pagkahuman ipahibalo niya nga hinlo na ang maong tawo, ug buhian niya ang langgam.

8Apan sa dili pa ipahibalo nga hinlo na siya, labhan una sa tawo ang iyang bisti, kagisan ang tanan niyang buhok ug balhibo, ug maligo. Mahimo na siyang mosulod sa kampo apan dili siya mopuyo sa iyang tolda sulod sa pito ka adlaw. 9Sa ikapito ka adlaw, kagisan niya pag-usab ang tanan niyang buhok ug balhibo, labhan niya ang iyang bisti, ug maligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka laking karnero ug usa ka bayeng karnero nga usa ka tuig, ug walay depekto. Magdala usab siya ug unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 11Unya dad-on siya sa pari nga mopahibalo nga hinlo na siya, ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, uban sa iyang mga halad.

12Dayon kuhaon sa pari ang usa sa laking karnero ug ang usa ka basong lana, ug ihalad niya kini isip halad nga bayad sa sala. Unya ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 13Ihawon niya ang karnero didto sa balaan nga dapit, sa ihawanan sa halad sa paghinlo ug sa halad nga sinunog. Kining halad nga karnero balaan kaayo, ug iya na kini sa pari sama usab sa halad sa paghinlo. 14Unya magkuha ang pari ug dugo sa karnerong gihalad ug ipahid niya kini sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 15Magbutang usab ang pari ug lana diha sa iyang wala nga palad, 16ug ituslob niya sa lana ang iyang tudlo sa tuong kamot ug iwisik-wisik kini makapito didto sa presensya sa Ginoo. 17Ang ubang lana sa iyang palad ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 18-20Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang halad sa paghinlo. Pagkahuman, ihawon sa pari ang halad nga sinunog ug ihalad niya kini didto sa halaran uban sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa tawo ug mahimo na siyang hinlo.

21Apan kon ang maong tawo kabos ug dili makahimo sa paghalad niini nga mga halad, magdala na lang siya ug usa ka karnero nga laki nga ihalad niya isip bayad sa sala. Ibayaw niya kini nga halad aron makuha ang iyang mga sala ug mahimo na siyang hinlo. Magdala usab siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika isip halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug magdala pa gayod siyag usa ka basong mantika. 22Ug sumala lang sa iyang makaya, magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dad-on niya kining tanan nga halad ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, sa presensya sa Ginoo. 24Kuhaon sa pari ang karnero nga halad isip bayad sa sala ug ang usa ka basong lana, ug ibayaw niya kini sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 25Unya ihawon niya ang karnero ug magkuha siyag dugo niini ug ipahid niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan sa tawo nga ginahinloan, ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niini. 26Unya magbutang ang pari ug lana sa iyang wala nga palad, 27ug pinaagi sa iyang tudlo sa tuong kamot, iwisik-wisik niya ang lana makapito didto sa presensya sa Ginoo. 28Ang ubang lana sa iyang palad ipahid gihapon niya sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug tiil niadtong tawo nga ginahinloan. 29-31Ang nahibilin pa nga lana sa palad sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo. Unya ihalad sa pari ang duha ka salampati o ang duha ka tukmo; ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Ihalad usab niya ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo mahinloan ang tawo. 32Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa paghinlo sa tawong may ngilngig nga sakit sa panit kon dili siya makakaya sa halad nga ihalad alang sa paghinlo.

Ang mga Patakaran bahin sa Agup-op nga Motubo sa Balay

33Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron 34mahitungod sa ilang buhaton kon patuboan sa Ginoo ug agup-op14:34 agup-op: Kining klaseha sa agup-op nga motubo sa mga bahin sa balay dili kasagaran nga makita dinhi sa Pilipinas. Tan-awa usab ang “footnote” sa 13:2. ang ilang mga balay kon atua na sila sa Canaan, ang dapit nga ihatag sa Ginoo kanila nga ilang panag-iyahon:

35Kon ang tag-iya sa usa ka balay makamatikod nga dunay morag agup-op sa iyang balay, kinahanglan nga sultihan niya ang pari. 36Sa dili pa mosulod ang pari niadto nga balay aron susihon ang agup-op, magsugo una siya nga ipagawas ang tanang mga butang sa sulod, aron dili kini maapil ug maisip nga hugaw. Pagkahuman mosulod ang pari sa balay 37ug susihon niya ang agup-op nga anaa sa bongbong. Ug kon makita niya nga may pagkaberde o may pagkapula-pula ang nagalupyak sa bongbong, 38mogawas siya sa maong balay ug pasirad-an niya kini sulod sa pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, susihon niya kini pag-usab. Ug kon ang agup-op mikuyanap sa ubang bahin sa bongbong, 40ipakuha niya ang mga bahin sa bongbong nga may agup-op ug ipalabay kini didto sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 41Pakiskisan niya ang tanang bahin sa bongbong sulod sa balay ug ang tanang kiniskis ipalabay niya sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw. 42Unya pailisan niya ang tanang bahin sa bongbong nga nakiskisan.

43Apan kon human niadto agup-opon pa gihapon ang balay, 44adtoon kini pag-usab sa pari ug susihon. Kon mikuyanap gani ang agup-op, isipon na kadtong balaya nga hugaw kay kini nga matang sa agup-op nagabalik-balik. 45Busa ipaguba niya ang balay ug ang mga materyales niini ipalabay sa gawas sa lungsod, sa dapit nga labayanan sa mga butang nga giisip nga hugaw.

46Si bisan kinsa nga mosulod niini nga balay sa dihang gisirad-an kini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 47Ug si bisan kinsa nga matulog o mokaon sulod niining balaya kinahanglan niyang labhan ang iyang bisti.14:47 Tan-awa usab ang 11:24-28.

48Apan kon sa pagsusi sa pari wala na agup-opa ang balay human mailisi ang bahin sa bongbong nga giagup-opan, ipahibalo sa pari nga hinlo na ang maong balay. 49Ug aron nga isipon nga hinlo na gayod ang balay, magkuha ang pari ug duha ka langgam, kahoyng sedro, pulang higot, ug isopo. 50Ihawon niya ang usa ka langgam diha ibabaw sa kolon nga gibutangan ug tubig nga gikan sa tuboran. 51Unya kuhaon niya ang kahoyng sedro, ang pulang higot, ang isopo, ug ang buhi nga langgam, ug ituslob niya kining tanan sa tubig nga may dugo sa langgam nga giihaw. Ug wisik-wisikan niya makapito ang balay. 52Busa pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig nga gikan sa tuboran, sa buhi nga langgam, sa kahoyng sedro, sa isopo, ug sa pulang higot, mahinloan sa pari ang balay. 53Unya buhian niya ang langgam nga buhi didto sa gawas sa lungsod. Pinaagi niining himuon sa pari, makuha ang kahugaw sa balay ug mahimo na kining hinlo.

54-57Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa mga ngilngig nga sakit sa panit nga nuka, hubag-hubag, butoy-butoy, o katol-katol, ug mahitungod sa talumtom sa mga bisti ug agup-op sa balay. Pinaagi niini nga mga patakaran, masayran ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw.

La Bible du Semeur

Lévitique 14:1-57

La purification des personnes atteintes

1L’Eternel parla à Moïse en ces termes : 2Voici la loi concernant la purification de l’homme atteint d’une maladie de peau évolutive : on l’amènera au prêtre, 3qui sortira du camp pour l’examiner. S’il est guéri de sa maladie de peau, 4le prêtre ordonnera qu’il apporte en vue de sa purification deux oiseaux purs vivants, du bois de cèdre, du fil rouge éclatant et une branche d’hysope14.4 Petite plante qui pousse sur les murs servant dans les cérémonies de purification (Ex 12.22 ; Nb 19.6, 18 ; Ps 51.7 ; Jn 19.29).. 5Le prêtre donnera l’ordre d’égorger l’un des oiseaux au-dessus d’un récipient de terre cuite rempli d’eau de source. 6Puis il prendra l’oiseau vivant, le bois de cèdre, le fil rouge et l’hysope, et il les trempera avec l’oiseau vivant dans le sang de l’oiseau égorgé, sur l’eau de source. 7Il en fera sept fois aspersion sur celui qui doit être purifié de son affection de la peau, il le déclarera pur et lâchera l’oiseau vivant dans la nature.

8Celui qui est soumis au rite de purification nettoiera ses vêtements, se rasera tous les poils et se lavera à l’eau, ainsi il sera pur. Après cela, il pourra réintégrer le camp, mais il restera hors de sa tente pendant sept jours. 9Le septième jour, il rasera tous les poils de sa peau, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tout autre poil, il nettoiera ses vêtements, se lavera à l’eau et alors il sera pur.

10Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis dans sa première année, sans défaut, il y ajoutera neuf kilogrammes de fleur de farine en offrande pétrie à l’huile et un demi-litre d’huile. 11Le prêtre qui procède à sa purification le placera avec tout cela devant l’Eternel à l’entrée de la tente de la Rencontre. 12Le prêtre prendra l’un des agneaux et l’offrira en sacrifice de réparation avec l’huile offerte ; il fera devant l’Eternel le geste de présentation. 13Il égorgera l’agneau au lieu où l’on immole le sacrifice pour le péché et l’holocauste, dans ce lieu saint ; car la victime du sacrifice de réparation revient au prêtre comme le sacrifice pour le péché ; c’est une chose très sainte. 14Le prêtre prendra du sang du sacrifice de réparation, et en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. 15Ensuite il prendra le demi-litre d’huile, et en versera un peu dans le creux de sa main gauche. 16Il y trempera l’index droit et fera sept fois aspersion de l’huile devant l’Eternel. 17Puis il appliquera de l’huile qui reste dans le creux de sa main sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l’endroit où il a mis du sang du sacrifice de réparation. 18Il versera ce qui reste d’huile dans sa main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire le rite d’expiation pour lui devant l’Eternel. 19Après cela, il offrira le sacrifice pour le péché afin d’accomplir le rite d’expiation pour celui qui se purifie de son impureté ; ensuite il immolera l’holocauste. 20Il placera l’holocauste avec l’offrande sur l’autel. Ainsi il accomplira le rite d’expiation pour cet homme, et il sera pur.

21Si l’homme est trop pauvre pour se procurer tout cela, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de réparation avec le geste de présentation pour accomplir le rite d’expiation en sa faveur ; il y ajoutera une offrande de trois kilogrammes de fleur de farine pétrie à l’huile et un demi-litre d’huile. 22Il prendra aussi deux tourterelles ou deux pigeonneaux, selon ses ressources ; l’un des oiseaux sera destiné au sacrifice pour le péché, l’autre à l’holocauste. 23Il les apportera au prêtre le huitième jour, pour sa purification, à l’entrée de la tente de la Rencontre devant l’Eternel. 24Le prêtre prendra l’agneau du sacrifice de réparation et la mesure d’huile, et il accomplira le geste de présentation devant l’Eternel. 25Il immolera l’agneau du sacrifice de réparation et il prendra du sang de l’animal pour en mettre sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l’orteil de son pied droit. 26Il versera une partie de l’huile dans le creux de sa main gauche. 27Il fera sept fois l’aspersion de l’huile qui est dans sa main devant l’Eternel avec son index droit. 28Puis il appliquera un peu de cette huile sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l’endroit où il a mis du sang de la victime du sacrifice de réparation. 29Il versera ce qui reste d’huile dans sa main sur la tête de celui qui se purifie, afin d’accomplir le rite d’expiation pour lui devant l’Eternel. 30Il offrira l’une des tourterelles ou l’un des pigeonneaux – selon ce que la personne a pu se procurer – 31comme sacrifice pour le péché, et l’autre comme holocauste accompagnant l’offrande. Le prêtre accomplira ainsi le rite d’expiation devant l’Eternel pour celui qui se purifie.

32Telle est la loi pour la purification de l’homme atteint d’une maladie de peau évolutive dont les ressources sont insuffisantes.

Le cas des moisissures dans les maisons

33L’Eternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes : 34Lorsque vous serez entrés au pays de Canaan que je vous donne en propriété, si je produis une tache de moisissure à une maison du pays que vous posséderez, 35le propriétaire de la maison ira déclarer au prêtre : « J’ai remarqué une sorte de tache sur ma maison. » 36Alors le prêtre ordonnera de vider la maison avant qu’il y entre pour examiner la tache, afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur. Puis il entrera pour examiner la maison.

37Il examinera la tache : s’il voit qu’elle se présente sous forme de plaques verdâtres ou rougeâtres, formant un creux visible dans le mur, 38il sortira de la maison, se placera à l’entrée et mettra pour sept jours la maison sous séquestre. 39Il y retournera le septième jour, et s’il constate que la tache s’est étendue sur les murs de la maison, 40il ordonnera d’arracher les pierres tachées et les fera jeter à l’extérieur de la ville dans un endroit impur. 41Puis il fera racler toutes les parois intérieures et jeter le crépi ainsi arraché à l’extérieur de la ville dans un endroit impur. 42On remplacera les pierres enlevées par de nouvelles et l’on prendra un nouveau mortier pour recrépir la maison.

43Si la tache réapparaît dans la maison après qu’on a enlevé les pierres, raclé et recrépi les murs, 44le prêtre viendra l’examiner ; s’il constate que la tache s’est étendue dans la maison, c’est une moisissure maligne, une sorte d’infection : cette maison est impure. 45On la démolira. Les pierres, sa charpente et tout son crépi seront transportés à l’extérieur de la ville dans un endroit impur.

46Quiconque entrerait dans la maison durant toute la période où elle est sous séquestre sera impur jusqu’au soir. 47Celui qui y coucherait ou qui y mangerait, devra nettoyer ses vêtements.

48Mais si le prêtre, lorsqu’il vient, constate que la tache ne s’est pas étendue dans la maison après qu’elle a été recrépie, il la déclarera pure, car le mal est guéri. 49Il prendra, pour purifier rituellement la maison, deux petits oiseaux, du bois de cèdre, un fil rouge éclatant et une branche d’hysope. 50Il égorgera l’un des oiseaux au-dessus d’un récipient de terre cuite rempli d’eau de source. 51Puis il prendra le bois de cèdre, l’hysope, le fil rouge et l’oiseau vivant, et il les trempera dans le sang de l’oiseau égorgé, mêlé à l’eau de source, et il en fera l’aspersion sept fois sur la maison. 52Il purifiera ainsi la maison avec le sang de l’oiseau, l’eau de source, l’oiseau vivant, le bois de cèdre, l’hysope et le fil rouge éclatant. 53Ensuite il lâchera l’oiseau vivant à l’extérieur de la ville, dans la nature. C’est ainsi qu’il accomplira le rite d’expiation pour la maison et elle sera pure.

Conclusion des lois sur les maladies de la peau et les moisissures à caractère évolutif

54Telle est la loi concernant toute affection de la peau à caractère évolutif ou teigne, 55concernant la moisissure à caractère évolutif sur les tissus et dans les maisons, 56les boursouflures, les dartres et les taches. 57Cette loi permet de déterminer si une personne ou un objet sont rituellement purs ou impurs. Telle est la loi concernant toutes les formes d’affections de la peau et de moisissures à caractère évolutif.