Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 10:1-20

Ang Kamatayon ni Nadab ug ni Abihu

1Unya si Nadab ug si Abihu nga mga anak ni Aaron nagkuha sa ilang tagsa-tagsa ka butanganan sa insenso. Gibutangan nila kinig baga ug insenso ug gihalad sa Ginoo. Niining paagiha, wala sila mosubay sa gisugo sa Ginoo kay dili mao ang kalayo nga ilang gigamit.10:1 dili mao ang kalayo nga ilang gigamit: Tingali ang buot ipasabot, dili mao ang gikuhaan nila niini nga kalayo. Mao usab sa Num. 3:4; 26:61. 2Busa nagpadala ang Ginoo ug kalayo nga misunog kanila hangtod nga namatay sila diha sa presensya sa Ginoo didto sa Tolda nga Tagboanan. 3Unya miingon si Moises kang Aaron, “Mao kini ang buot ipasabot sa Ginoo sa dihang miingon siya: ‘Kinahanglan ilhon sa mga pari10:3 sa mga pari: sa literal, sa mga duol kanako. ang akong pagkabalaan, ug kinahanglan pasidunggan ako sa tanan kong katawhan.’ ”

Wala makatubag si Aaron. 4Unya gipatawag ni Moises si Mishael ug si Elzafan, nga mga anak nga lalaki ni Uziel nga uyoan ni Aaron, ug giingnan sila, “Dali, kuhaa ninyo sa Tolda ang mga patayng lawas sa inyong mga paryente ug dad-a ninyo sa gawas sa kampo.” 5Busa gikuha nila ang mga patayng lawas, apan bisti ang ilang gigamit sa pagkupot, ug gidala nila sa gawas sa kampo sumala sa gisugo ni Moises.

6Unya miingon si Moises kang Aaron ug sa iyang mga anak nga si Eleazar ug si Itamar, “Ayaw ninyo kalkaga ang inyong buhok o gisia ang inyong mga bisti sa pagpaila nga nagsubo kamo alang sa patay. Kon himuon ninyo kini, mamatay kamo ug masuko ang Ginoo sa tibuok katilingban sa Israel. Ang tanan nga katawhan sa Israel nga inyong paryente mao ang magsubo alang kanilang duha nga gisunog sa Ginoo. 7Ayaw una kamo paghawa sa pultahan sa Tolda.10:7 Tingali ang buot ipasabot, dili sila magsubo alang sa patay o mohawa sa pultahan sa Tolda aron makapadayon sila sa ilang katungdanan sa paghalad ngadto sa Ginoo isip mga pari. Kon himuon ninyo kini mamatay kamo, kay gipili kamo sa Ginoo nga mahimong mga pari pinaagi sa pagdihog kaninyo sa lana.” Ug gituman nila ang giingon ni Moises.

8Miingon ang Ginoo kang Aaron, 9“Ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki dili angayng mosulod sa Tolda nga nakainom ug bino o sa bisan unsa nga ilimnon nga makahubog. Kon himuon ninyo kini mamatay kamo. Kini nga mga patakaran kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. 10Angay ninyong mahibaloan kon unsa ang alang sa Ginoo ug ang alang sa tanan, ang hinlo ug ang hugaw.10:10 Ang buot ipasabot, ang mga butang nga mahimong ihalad sa Ginoo ug ang mga butang nga dili mahimong ihalad. 11Ug kinahanglan nga tudloan ninyo ang mga Israelinhon sa tanan nga patakaran nga gihatag ko kaninyo pinaagi kang Moises.”

12Miingon si Moises kang Aaron ug sa iyang duha ka anak nga nahibilin nga sila si Eleazar ug Itamar, “Kuhaa ninyo ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo gikan sa nahibiling mga halad pinaagi sa kalayo.10:12 halad pinaagi sa kalayo: Tan-awa usab ang 1:9. Lutoa ninyo kini nga walay patubo ug kaona ninyo diha sa tapad sa halaran, kay balaan kaayo kini nga halad. 13Kaona ninyo kini diha lang sa balaan nga dapit, kay mao kini ang inyong bahin gikan sa mga halad pinaagi sa kalayo. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kanako.”

14“Kaonon ninyo ug sa tibuok nimong pamilya ang dughan ug ang paa sa mananap nga gibayaw ug gihalad ngadto sa Ginoo. Kaonon ninyo kini bisan asang dapit nga giisip nga hinlo. Gihatag kini kaninyo isip inyong bahin gikan sa mga halad sa mga Israelinhon alang sa maayo nga relasyon. 15Kon maghalad ang mga Israelinhon, ihalad nila ang dughan ug ang paa sa mananap uban ang mga tambok nga ihalad nila ingon nga halad pinaagi sa kalayo. Ang dughan ug ang paa ibayaw nila ngadto sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. Mao kini ang bahin ninyo ug sa imong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran, sumala sa gisugo sa Ginoo.”

16Sa dihang gisusi pag-ayo ni Moises ang bahin sa kanding nga halad sa paghinlo,10:16 Tan-awa ang 9:15. nakita niya nga nasunog na kining tanan.10:16 Sumala sa pamaagi sa paghalad nga makita sa 6:25-30, ang karne niini nga mananap kinahanglang kaonon sa mga pari. Busa nasuko siya pag-ayo kang Eleazar ug kang Itamar, ug gisukmatan niya sila. 17Miingon siya, “Nganong wala man ninyo kaona ang halad didto sa balaan nga dapit? Kini nga halad balaan kaayo ug gihatag kini sa Ginoo kaninyo aron mahinloan ang katilingban sa Israel gikan sa ilang mga sala sa presensya sa Ginoo. 18Tungod kay ang dugo niini wala madala sulod sa Balaang Dapit, gikaon unta ninyo kini didto sa Tolda, sumala sa akong gisugo kaninyo.”

19Mitubag si Aaron kang Moises, “Kaganina naghalad ang akong mga anak nga lalaki sa ilang halad sa paghinlo ug sa ilang halad nga sinunog,10:19 Naghalad si Aaron ug ang iyang mga anak niini nga mga halad sa wala pa mamatay ang duha sa iyang mga anak. (Tan-awa ang 9:8-16.) apan namatay silang duha. Sa ingon niini nga panghitabo malipay kaha ang Ginoo kon gikaon namo ang halad sa paghinlo karong adlawa?” 20Miuyon si Moises sa tubag ni Aaron.

New International Reader's Version

Leviticus 10:1-20

The Lord Kills Nadab and Abihu

1Nadab and Abihu were two of Aaron’s sons. They got their shallow cups for burning incense. They put fire in them. They added incense to it. They made an offering to the Lord by using fire that wasn’t allowed. They did it against his command. 2So the Lord sent fire on them. It burned them up. They died in front of the Lord. 3Then Moses spoke to Aaron. He said, “That’s what the Lord was talking about when he said,

“ ‘Among those who approach me

I will show that I am holy.

In the sight of all the people

I will be honored.’ ”

So Aaron remained silent.

4Moses sent for Mishael and Elzaphan. They were sons of Aaron’s uncle Uzziel. Moses said to them, “Come here. Carry the bodies of your cousins outside the camp. Take them away from in front of the Holy Room.” 5So they came and carried them outside the camp. It was just as Moses had ordered. The bodies of Nadab and Abihu still had their inner robes on them.

6Moses spoke to Aaron and to Eleazar and Ithamar. They were Aaron’s sons. Moses said, “Don’t let your hair hang loose. Don’t tear your clothes. If you do, you will die. And the Lord will be angry with the whole community. But all the Israelites are allowed to show they are sad. They are your relatives. They may mourn for those the Lord has destroyed with fire. 7Don’t leave the entrance to the tent of meeting. If you do, you will die. That’s because the Lord’s anointing oil has made you holy.” So they did what Moses told them to do.

8Then the Lord spoke to Aaron. He said, 9“You and your sons will go into the tent of meeting. When you do, you must not drink any kind of wine. If you do, you will die. This is a law that will last for all time to come. 10This is so that you can tell the difference between what is holy and what is not. You must be able to tell the difference between what is ‘clean’ and what is not. 11Then you will be able to teach the Israelites all the rules I have given them through Moses.”

12Moses spoke to Aaron and to Eleazar and Ithamar. They were Aaron’s two remaining sons. Moses said, “Take the grain offering left over from the food offerings presented to the Lord. It is very holy. Make bread without yeast from it. Eat it beside the altar. 13Eat it in the holy area. It’s your share and your sons’ share of the food offerings presented to the Lord. These rules are in keeping with the command the Lord gave me. 14But you and your sons and your daughters can eat the breast that was waved. You can also eat the thigh that was offered. Eat them in a ‘clean’ place. They have been given to you and your children. They are your share of the friendship offerings the Israelites bring. 15The thigh that was offered must be brought together with the fat parts of the food offerings. The breast that was waved must be brought in the same way. All of it must be lifted up and waved in front of the Lord as a wave offering. It will be the share for you and your children for all time to come. That’s what the Lord has commanded.”

16Moses asked about the goat that was brought as the sin offering. He found out that it had been burned up. So he became angry with Eleazar and Ithamar. They were Aaron’s two remaining sons. Moses asked them, 17“Why didn’t you eat the sin offering in a place near the Holy Room? The offering is very holy. It was given to you to take the people’s guilt away. It paid for their sin in the sight of the Lord. 18The blood of the offering wasn’t taken into the Holy Room. So you should have eaten the goat in a place near the Holy Room. That’s what I commanded.”

19Aaron replied to Moses, “Today the people sacrificed their sin offering to the Lord. They also sacrificed their burnt offerings to him. But a terrible thing has happened to me. Two of my sons have died. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today?” 20When Moses heard that, he was satisfied.