Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 10:1-20

Ang Kamatayon ni Nadab ug ni Abihu

1Unya si Nadab ug si Abihu nga mga anak ni Aaron nagkuha sa ilang tagsa-tagsa ka butanganan sa insenso. Gibutangan nila kinig baga ug insenso ug gihalad sa Ginoo. Niining paagiha, wala sila mosubay sa gisugo sa Ginoo kay dili mao ang kalayo nga ilang gigamit.10:1 dili mao ang kalayo nga ilang gigamit: Tingali ang buot ipasabot, dili mao ang gikuhaan nila niini nga kalayo. Mao usab sa Num. 3:4; 26:61. 2Busa nagpadala ang Ginoo ug kalayo nga misunog kanila hangtod nga namatay sila diha sa presensya sa Ginoo didto sa Tolda nga Tagboanan. 3Unya miingon si Moises kang Aaron, “Mao kini ang buot ipasabot sa Ginoo sa dihang miingon siya: ‘Kinahanglan ilhon sa mga pari10:3 sa mga pari: sa literal, sa mga duol kanako. ang akong pagkabalaan, ug kinahanglan pasidunggan ako sa tanan kong katawhan.’ ”

Wala makatubag si Aaron. 4Unya gipatawag ni Moises si Mishael ug si Elzafan, nga mga anak nga lalaki ni Uziel nga uyoan ni Aaron, ug giingnan sila, “Dali, kuhaa ninyo sa Tolda ang mga patayng lawas sa inyong mga paryente ug dad-a ninyo sa gawas sa kampo.” 5Busa gikuha nila ang mga patayng lawas, apan bisti ang ilang gigamit sa pagkupot, ug gidala nila sa gawas sa kampo sumala sa gisugo ni Moises.

6Unya miingon si Moises kang Aaron ug sa iyang mga anak nga si Eleazar ug si Itamar, “Ayaw ninyo kalkaga ang inyong buhok o gisia ang inyong mga bisti sa pagpaila nga nagsubo kamo alang sa patay. Kon himuon ninyo kini, mamatay kamo ug masuko ang Ginoo sa tibuok katilingban sa Israel. Ang tanan nga katawhan sa Israel nga inyong paryente mao ang magsubo alang kanilang duha nga gisunog sa Ginoo. 7Ayaw una kamo paghawa sa pultahan sa Tolda.10:7 Tingali ang buot ipasabot, dili sila magsubo alang sa patay o mohawa sa pultahan sa Tolda aron makapadayon sila sa ilang katungdanan sa paghalad ngadto sa Ginoo isip mga pari. Kon himuon ninyo kini mamatay kamo, kay gipili kamo sa Ginoo nga mahimong mga pari pinaagi sa pagdihog kaninyo sa lana.” Ug gituman nila ang giingon ni Moises.

8Miingon ang Ginoo kang Aaron, 9“Ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki dili angayng mosulod sa Tolda nga nakainom ug bino o sa bisan unsa nga ilimnon nga makahubog. Kon himuon ninyo kini mamatay kamo. Kini nga mga patakaran kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. 10Angay ninyong mahibaloan kon unsa ang alang sa Ginoo ug ang alang sa tanan, ang hinlo ug ang hugaw.10:10 Ang buot ipasabot, ang mga butang nga mahimong ihalad sa Ginoo ug ang mga butang nga dili mahimong ihalad. 11Ug kinahanglan nga tudloan ninyo ang mga Israelinhon sa tanan nga patakaran nga gihatag ko kaninyo pinaagi kang Moises.”

12Miingon si Moises kang Aaron ug sa iyang duha ka anak nga nahibilin nga sila si Eleazar ug Itamar, “Kuhaa ninyo ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo gikan sa nahibiling mga halad pinaagi sa kalayo.10:12 halad pinaagi sa kalayo: Tan-awa usab ang 1:9. Lutoa ninyo kini nga walay patubo ug kaona ninyo diha sa tapad sa halaran, kay balaan kaayo kini nga halad. 13Kaona ninyo kini diha lang sa balaan nga dapit, kay mao kini ang inyong bahin gikan sa mga halad pinaagi sa kalayo. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kanako.”

14“Kaonon ninyo ug sa tibuok nimong pamilya ang dughan ug ang paa sa mananap nga gibayaw ug gihalad ngadto sa Ginoo. Kaonon ninyo kini bisan asang dapit nga giisip nga hinlo. Gihatag kini kaninyo isip inyong bahin gikan sa mga halad sa mga Israelinhon alang sa maayo nga relasyon. 15Kon maghalad ang mga Israelinhon, ihalad nila ang dughan ug ang paa sa mananap uban ang mga tambok nga ihalad nila ingon nga halad pinaagi sa kalayo. Ang dughan ug ang paa ibayaw nila ngadto sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. Mao kini ang bahin ninyo ug sa imong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran, sumala sa gisugo sa Ginoo.”

16Sa dihang gisusi pag-ayo ni Moises ang bahin sa kanding nga halad sa paghinlo,10:16 Tan-awa ang 9:15. nakita niya nga nasunog na kining tanan.10:16 Sumala sa pamaagi sa paghalad nga makita sa 6:25-30, ang karne niini nga mananap kinahanglang kaonon sa mga pari. Busa nasuko siya pag-ayo kang Eleazar ug kang Itamar, ug gisukmatan niya sila. 17Miingon siya, “Nganong wala man ninyo kaona ang halad didto sa balaan nga dapit? Kini nga halad balaan kaayo ug gihatag kini sa Ginoo kaninyo aron mahinloan ang katilingban sa Israel gikan sa ilang mga sala sa presensya sa Ginoo. 18Tungod kay ang dugo niini wala madala sulod sa Balaang Dapit, gikaon unta ninyo kini didto sa Tolda, sumala sa akong gisugo kaninyo.”

19Mitubag si Aaron kang Moises, “Kaganina naghalad ang akong mga anak nga lalaki sa ilang halad sa paghinlo ug sa ilang halad nga sinunog,10:19 Naghalad si Aaron ug ang iyang mga anak niini nga mga halad sa wala pa mamatay ang duha sa iyang mga anak. (Tan-awa ang 9:8-16.) apan namatay silang duha. Sa ingon niini nga panghitabo malipay kaha ang Ginoo kon gikaon namo ang halad sa paghinlo karong adlawa?” 20Miuyon si Moises sa tubag ni Aaron.

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 10:1-20

Ang Pagkapatay ni Nadab kag ni Abihu

1Karon, si Nadab kag si Abihu nga mga anak ni Aaron nagkuha sang ila tagsa ka bulutangan sang insenso. Ginbutangan nila ini sang baga kag sang insenso kag ginhalad sa Ginoo. Pero ining ila ginhimo indi suno sa ginsugo sang Ginoo, kay ang kalayo nga ila gin-gamit indi amo ang dapat nila gamiton.10:1 ang kalayo… indi amo ang dapat nila gamiton: Siguro ang buot silingon, indi amo ang ginkuhaan sang sini nga kalayo. Amo man sa Num. 3:4; 26:61. 2Gani nagpadala ang Ginoo sang kalayo kag ginsunog sila hasta nga napatay sila sa presensya sang Ginoo didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 3Nagsiling dayon si Moises kay Aaron, “Amo ini ang buot silingon sang Ginoo sang magsiling siya,

‘Dapat kilalahon sang mga pari ang akon pagkabalaan,

kag dapat padunggan ako sang bug-os nga katawhan.’ ”

Wala nakasabat si Aaron. 4Dayon ginpatawag ni Moises si Mishael kag si Elzafan, nga mga anak nga lalaki ni Uziel nga tiyo ni Aaron, kag ginsilingan sila, “Dali, kuhaa ninyo ang mga bangkay sang aton mga paryente sa balaan nga Tolda kag dal-a ninyo sa guwa sang kampo.” 5Gani ginkuha nila ang mga bangkay, pero sa bayo lang sila nagauyat, kag gindala nila sa guwa sang kampo suno sa ginsugo ni Moises.

6Dayon nagsiling si Moises kay Aaron kag sa iya mga anak nga si Eleazar kag si Itamar, “Indi ninyo paggumuna ang inyo buhok ukon paggisia ang inyo mga bayo sa pagpakita nga nagapangasubo kamo sa napatay. Kon himuon ninyo ini, mapatay kamo kag maakig ang Ginoo sa bug-os nga katilingban sang Israel. Ang inyo kapareho nga mga Israelinhon, nga inyo mga paryente, amo ang magpangasubo para sa ila nga duha nga ginsunog sang Ginoo. 7Indi kamo anay maghalin sa puwertahan sang Tolda.10:7 Siguro ang buot silingon, indi sila magpangasubo sa patay ukon maghalin sa puwertahan sang Tolda agod makapadayon sila sa ila responsibilidad nga maghalad sa Ginoo bilang mga pari. Kon himuon ninyo ini, mapatay kamo, kay ginpili kamo sang Ginoo nga mangin mga pari paagi sa paghaplas sa inyo sang lana.” Kag gintuman nila ang ginsiling ni Moises.

8Nagsiling ang Ginoo kay Aaron, 9“Ikaw kag ang imo mga anak indi dapat magsulod sa Tolda nga nakainom sang bino ukon sang bisan ano nga ilimnon nga makahulubog. Kon himuon ninyo ini, mapatay kamo. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. 10Dapat mahibaluan ninyo kon ano ang para sa Ginoo kag ang para sa tanan, ang matinlo kag ang mahigko.10:10 Ang buot silingon, ang mga butang nga puwede ihalad sa Ginoo kag ang mga butang nga indi puwede ihalad. 11Kag kinahanglan nga tudluan ninyo ang inyo kapareho nga mga Israelinhon sang tanan nga pagsulundan nga ginhatag ko sa inyo paagi kay Moises.”

12Nagsiling si Moises kay Aaron kag sa iya duha ka anak nga nabilin nga si Eleazar kag si Itamar, “Kuhaa ninyo ang nabilin nga halad nga regalo halin sa mga halad nga paagi sa kalayo10:12 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9. nga ginhalad sa Ginoo. Lutua ninyo ini nga wala sing inugpahabok kag kauna ninyo sa tupad sang halaran kay balaan gid ini nga halad. 13Kauna ninyo ini sa balaan lang nga lugar, kay amo ini ang inyo parte halin sa mga halad nga paagi sa kalayo. Amo ina ang ginsugo sang Ginoo sa akon.

14“Ang dughan kag ang paa sang sapat nga ginbayaw kag ginhalad sa Ginoo nga para mangin iya sang mga pari kaunon ninyo sang imo pamilya. Kaunon ninyo ini sa bisan diin nga lugar nga ginakabig naton nga matinlo. Ginhatag ini sa inyo bilang inyo parte halin sa mga halad sang mga Israelinhon nga para sa maayo nga relasyon. 15Kon maghalad ang mga Israelinhon, ihalad nila ang dughan kag ang paa sang sapat upod ang mga tambok nga ihalad nila bilang halad nga paagi sa kalayo. Ang dughan kag ang paa bayawon nila sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. Amo ini ang parte ninyo sang imo mga kaliwat hasta san-o, suno sa ginsugo sang Ginoo.”

16Sang nagpangusisa gid si Moises parte sa kanding nga halad sa pagpakatinlo,10:16 parte sa kanding nga halad sa pagpakatinlo: Tan-awa ang 9:15. nasapwan niya nga ginsunog na ini tanan.10:16 Suno sa pamaagi sang paghalad nga makita sa 6:25-30, ang karne sang sapat sang sini nga halad dapat kaunon sang mga pari. Gani naakig gid siya kay Eleazar kag kay Itamar, kag ginsuknaan10:16 ginsuknaan: sa iban nga Bisaya, ginsukmaan. niya sila. 17Siling niya, “Ngaa bala wala ninyo pagkauna ang halad sa pagpakatinlo sa balaan nga lugar? Ang ini nga halad balaan gid kag ginhatag ini sang Ginoo sa inyo agod matubos ang katilingban sang Israel sa ila mga sala sa presensya sang Ginoo. 18Tungod nga ang dugo sini wala madala sa sulod sang Balaan nga Lugar, ginkaon kuntani ninyo ini didto sa Tolda, suno sa akon ginsugo sa inyo.”

19Nagsabat si Aaron kay Moises, “Naghalad kaina ang akon mga anak sang ila halad sa pagpakatinlo kag sang ila halad nga ginasunog,10:19 Naghalad si Aaron kag ang iya mga anak sang sini nga mga halad sang wala pa mapatay ang duha sang iya mga anak. (Tan-awa ang 9:8-16.) pero napatay ang duha sa ila. Sa natabo nga ini sa akon panimalay malipay ayhan ang Ginoo kon ginkaon ko ang halad sa pagpakatinlo subong nga adlaw?” 20Komporme si Moises sa sabat ni Aaron.