Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 10:1-20

Ang Kamatayon ni Nadab ug ni Abihu

1Unya si Nadab ug si Abihu nga mga anak ni Aaron nagkuha sa ilang tagsa-tagsa ka butanganan sa insenso. Gibutangan nila kinig baga ug insenso ug gihalad sa Ginoo. Niining paagiha, wala sila mosubay sa gisugo sa Ginoo kay dili mao ang kalayo nga ilang gigamit.10:1 dili mao ang kalayo nga ilang gigamit: Tingali ang buot ipasabot, dili mao ang gikuhaan nila niini nga kalayo. Mao usab sa Num. 3:4; 26:61. 2Busa nagpadala ang Ginoo ug kalayo nga misunog kanila hangtod nga namatay sila diha sa presensya sa Ginoo didto sa Tolda nga Tagboanan. 3Unya miingon si Moises kang Aaron, “Mao kini ang buot ipasabot sa Ginoo sa dihang miingon siya: ‘Kinahanglan ilhon sa mga pari10:3 sa mga pari: sa literal, sa mga duol kanako. ang akong pagkabalaan, ug kinahanglan pasidunggan ako sa tanan kong katawhan.’ ”

Wala makatubag si Aaron. 4Unya gipatawag ni Moises si Mishael ug si Elzafan, nga mga anak nga lalaki ni Uziel nga uyoan ni Aaron, ug giingnan sila, “Dali, kuhaa ninyo sa Tolda ang mga patayng lawas sa inyong mga paryente ug dad-a ninyo sa gawas sa kampo.” 5Busa gikuha nila ang mga patayng lawas, apan bisti ang ilang gigamit sa pagkupot, ug gidala nila sa gawas sa kampo sumala sa gisugo ni Moises.

6Unya miingon si Moises kang Aaron ug sa iyang mga anak nga si Eleazar ug si Itamar, “Ayaw ninyo kalkaga ang inyong buhok o gisia ang inyong mga bisti sa pagpaila nga nagsubo kamo alang sa patay. Kon himuon ninyo kini, mamatay kamo ug masuko ang Ginoo sa tibuok katilingban sa Israel. Ang tanan nga katawhan sa Israel nga inyong paryente mao ang magsubo alang kanilang duha nga gisunog sa Ginoo. 7Ayaw una kamo paghawa sa pultahan sa Tolda.10:7 Tingali ang buot ipasabot, dili sila magsubo alang sa patay o mohawa sa pultahan sa Tolda aron makapadayon sila sa ilang katungdanan sa paghalad ngadto sa Ginoo isip mga pari. Kon himuon ninyo kini mamatay kamo, kay gipili kamo sa Ginoo nga mahimong mga pari pinaagi sa pagdihog kaninyo sa lana.” Ug gituman nila ang giingon ni Moises.

8Miingon ang Ginoo kang Aaron, 9“Ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki dili angayng mosulod sa Tolda nga nakainom ug bino o sa bisan unsa nga ilimnon nga makahubog. Kon himuon ninyo kini mamatay kamo. Kini nga mga patakaran kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. 10Angay ninyong mahibaloan kon unsa ang alang sa Ginoo ug ang alang sa tanan, ang hinlo ug ang hugaw.10:10 Ang buot ipasabot, ang mga butang nga mahimong ihalad sa Ginoo ug ang mga butang nga dili mahimong ihalad. 11Ug kinahanglan nga tudloan ninyo ang mga Israelinhon sa tanan nga patakaran nga gihatag ko kaninyo pinaagi kang Moises.”

12Miingon si Moises kang Aaron ug sa iyang duha ka anak nga nahibilin nga sila si Eleazar ug Itamar, “Kuhaa ninyo ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo gikan sa nahibiling mga halad pinaagi sa kalayo.10:12 halad pinaagi sa kalayo: Tan-awa usab ang 1:9. Lutoa ninyo kini nga walay patubo ug kaona ninyo diha sa tapad sa halaran, kay balaan kaayo kini nga halad. 13Kaona ninyo kini diha lang sa balaan nga dapit, kay mao kini ang inyong bahin gikan sa mga halad pinaagi sa kalayo. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kanako.”

14“Kaonon ninyo ug sa tibuok nimong pamilya ang dughan ug ang paa sa mananap nga gibayaw ug gihalad ngadto sa Ginoo. Kaonon ninyo kini bisan asang dapit nga giisip nga hinlo. Gihatag kini kaninyo isip inyong bahin gikan sa mga halad sa mga Israelinhon alang sa maayo nga relasyon. 15Kon maghalad ang mga Israelinhon, ihalad nila ang dughan ug ang paa sa mananap uban ang mga tambok nga ihalad nila ingon nga halad pinaagi sa kalayo. Ang dughan ug ang paa ibayaw nila ngadto sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. Mao kini ang bahin ninyo ug sa imong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran, sumala sa gisugo sa Ginoo.”

16Sa dihang gisusi pag-ayo ni Moises ang bahin sa kanding nga halad sa paghinlo,10:16 Tan-awa ang 9:15. nakita niya nga nasunog na kining tanan.10:16 Sumala sa pamaagi sa paghalad nga makita sa 6:25-30, ang karne niini nga mananap kinahanglang kaonon sa mga pari. Busa nasuko siya pag-ayo kang Eleazar ug kang Itamar, ug gisukmatan niya sila. 17Miingon siya, “Nganong wala man ninyo kaona ang halad didto sa balaan nga dapit? Kini nga halad balaan kaayo ug gihatag kini sa Ginoo kaninyo aron mahinloan ang katilingban sa Israel gikan sa ilang mga sala sa presensya sa Ginoo. 18Tungod kay ang dugo niini wala madala sulod sa Balaang Dapit, gikaon unta ninyo kini didto sa Tolda, sumala sa akong gisugo kaninyo.”

19Mitubag si Aaron kang Moises, “Kaganina naghalad ang akong mga anak nga lalaki sa ilang halad sa paghinlo ug sa ilang halad nga sinunog,10:19 Naghalad si Aaron ug ang iyang mga anak niini nga mga halad sa wala pa mamatay ang duha sa iyang mga anak. (Tan-awa ang 9:8-16.) apan namatay silang duha. Sa ingon niini nga panghitabo malipay kaha ang Ginoo kon gikaon namo ang halad sa paghinlo karong adlawa?” 20Miuyon si Moises sa tubag ni Aaron.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

利未记 10:1-20

拿答和亚比户之死

1亚伦的儿子拿答亚比户各拿自己的香炉,点火加香,在耶和华面前献上凡火。他们这样做不合耶和华的吩咐。 2于是,有火从耶和华面前出来吞噬了他们,他们就死在耶和华面前。 3摩西告诉亚伦:“耶和华曾说过,‘我要在事奉我的人10:3 事奉我的人”希伯来文是“靠近我的人”。中显明我的圣洁,在所有子民面前彰显我的荣耀。’”亚伦默默无言。 4摩西叫来亚伦的叔父乌薛的儿子米沙利以利撒反,对他们说:“过来,把你们弟兄的尸体从圣所前抬到营外去。” 5他们就遵照摩西的吩咐,把仍穿着内袍的尸体抬到营外。 6摩西亚伦和他剩下的两个儿子以利亚撒以他玛说:“你们不要蓬头散发,也不要撕裂衣服,免得你们死亡,也免得耶和华向全体会众发怒。不过,你们的所有以色列同胞都可以为耶和华用火烧死的人哀伤。 7你们不可走出会幕门口,否则你们都会死,因为耶和华的膏油在你们身上。”他们就遵照摩西的话去做。

有关祭司的条例

8耶和华对亚伦说: 9“你和你儿子们进会幕前,淡酒烈酒都不可喝,否则你们都会死。你们世世代代都要遵守这永远的条例。 10你们必须明辨什么是圣洁的、什么是世俗的,什么是洁净的、什么是不洁净的。 11你们必须将我借摩西赐给以色列人的一切律例教导他们。”

12摩西亚伦及其两个儿子以利亚撒以他玛说:“你们要把献给耶和华的火祭中剩下的素祭做成无酵饼,在坛边吃,因为这是至圣之物。 13你们要在圣洁之处吃,因为在献给耶和华的火祭中,这是你们和你们的子孙应得之份。这是耶和华对我的吩咐。 14至于作摇祭的胸肉和作举祭的腿肉,你们和你们的子孙可以在洁净的地方吃。因为在以色列人所献的平安祭中,这是你们应得之份。 15在献火祭的脂肪时,要把作举祭的腿肉和作摇祭的胸肉一起带到耶和华面前,这些永远是你们和你们的子孙应得之份,正如耶和华的吩咐。”

16摩西到处寻找那只作赎罪祭的公山羊,却发现那只羊已经被焚烧了。他愤怒地对亚伦剩下的两个儿子以利亚撒以他玛说: 17“你们为什么不在圣洁之处吃这赎罪祭?这是至圣之物,耶和华赐给你们是要叫你们为会众担罪,在耶和华面前为他们赎罪。 18既然这祭牲的血没有被带进圣所,你们本应按照我的吩咐在圣洁之处吃这祭肉。” 19亚伦摩西说:“看啊,他们今天向耶和华献赎罪祭和燔祭,却有这样的灾祸发生在我身上。今天我如果吃了这赎罪祭的祭肉,耶和华会悦纳吗?” 20摩西亚伦的回答感到满意。