Ang Pulong Sa Dios

Judas

Ako si Judas, igsoon ni Santiago ug alagad ni Jesu-Cristo. Nangumusta ako kaninyong mga tinawag sa Dios, kamo nga gihigugma sa Dios nga Amahan ug giampingan ni Jesu-Cristo.

Hinaut nga madawat ninyo ang dugang pa gayod nga kalooy, kalinaw ug gugma sa Dios.

Ang Mini nga mga Magtutudlo Mahitungod sa Dios

Mga hinigugma, gusto ko gayod unta nga magsulat kaninyo bahin sa kaluwasan nga atong nadawat, apan nahunahunaan ko nga mas kinahanglan gayod nga sulatan ko kamo nga magmaisogon sa pagpakigbatok sa mga tawo nga buot motuis sa mga pagtulon-an mahitungod sa atong pagtuo. Kini nga mga pagtulon-an walay pagkausab ug gihatag kini sa Dios sa iyang mga katawhan sa tanang kapanahonan. Gisulatan ko kamo niini tungod kay may mga tawo nga sa hilom miipon diha kaninyo. Dili sila diosnon ug tuison nila ang tinuod nga mga pagtulon-an mahitungod sa grasya sa atong Dios aron makapatuyang sila sa pagbuhat ug malaw-ay.[a] Gilimod nila si Jesu-Cristo nga mao lamang ang atong Agalon ug Tag-iya. Nahisulat nang daan kaniadto pa nga kini sila silotan.

Bisan nasayod na kamo, gusto ko pa gihapon kamong pahinumdoman nga giluwas sa Ginoo ang mga Israelinhon sa Ehipto, apan sa kaulahian gipamatay niya ang uban kanila tungod kay wala sila motuo kaniya. Hinumdomi usab ninyo ang mga anghel nga wala magpabilin sa ilang naandang katungdanan, ug mibiya hinuon sa ilang puloy-anan. Mao kadto nga gipagapos sila sa Dios sa mga kadena nga dili mabugto ug gibilanggo sa lawom ug mangiob nga dapit hangtod nga moabot ang adlaw nga hukman sila sa Dios. Hinumdomi usab ninyo ang mga tawo sa Sodoma ug Gomora ug ang kasikbit nga mga lungsod niini. Nagpakasala usab sila sama niadtong mga anghel. Kay gusto sa mga tawo sa Sodoma ug Gomora nga makighilawas sa dili nila asawa o bana o bisan gani sa sama nilang lalaki o babaye. Kadtong kalayo nga gisilot kanila pasidaan ngadto sa mga daotan nga sa ulahing mga adlaw may silot nga walay kataposan diha sa kalayo nga walay pagkapalong.

Ingon usab niini nga mga tawo ang ginaingon ko nga miipon sa hilom diha kaninyo. May mga panan-awon sila nga nagatukmod kanila sa pagpakasala sa ilang kaugalingon nga lawas. Ug tungod usab niining ilang mga panan-awon, dili sila magpasakop sa Ginoo ug ginatamay nila ang gamhanan nga mga binuhat. Bisan gani si Miguel nga pangulong anghel wala maghimo ug sama niana. Kay paglalis nila ni Satanas kon kinsa kanila ang mokuha sa patay nga lawas ni Moises, wala siya mangahas nga hukman si Satanas nga silotan tungod sa iyang pagpasipala kang Moises. Ang giingon lang niya, “Ang Ginoo ang mobadlong kanimo!” 10 Apan kana nga mga tawo nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti. Sama sila sa mga mananap nga walay hunahuna, kay wala silay lain nga ginasunod kondili ang ilang naandan nga mga ginabati, nga maoy maglaglag kanila. 11 Alaot sila! Kay gisunod nila ang batasan ni Cain. Ug gisunod usab nila si Balaam, kay bisan nasayran nila nga daotan ang ilang ginabuhat nagpadayon pa gihapon sila tungod sa ilang kahakog sa kuwarta. Sama usab sila kang Kora nga nagrebelde sa Dios, busa silotan usab sila sama kaniya. 12 Kana nga mga tawo nagadaot sa inyong panagtigom sa pagpangaon isip managsoon diha kang Cristo. Kay nagapatuyang lang silag kaon ug inom ug wala silay kaulaw. Ang ila lang kaugalingon ang ilang gihunahuna. Sama sila sa panganod nga walay dalang ulan ug gipalid sa hangin. Sama usab sila sa kahoy nga wala mamunga bisag panahon sa tingpamunga. Gipangibot sila ug patay na gayod. 13 Sama sila sa kusog nga balod, ug ingon nga makita ang bula nga mogawas sa mga balod, makita usab ang ilang mga makauulaw nga binuhatan. Sama sila sa mga bituon nga nahisalaag. Busa may lugar nga mangitngit kaayo nga gitagana ang Dios alang kanila. Ug didto sila sa walay kataposan.

14 Si Enoc nga ikaunom nga kaliwat ni Adan nanagna na bahin kanila. Miingon siya, “Moabot ang Ginoo kauban sa iyang linibo ka mga anghel 15 sa paghukom sa tanan, ug sa pagsilot sa mga dili diosnon tungod sa ilang daotan nga mga binuhatan, ug tungod sa mga daotan nga mga pulong nga gisulti nila batok kaniya.”

16 Kana nga mga tawo mga bagulbolan. Dili sila kontento sa ilang kahimtang, ang ila lang kaugalingon nga mga tinguha ang ilang gipalabi, mga hambogiro sila, ug giulog-ulogan nila ang uban aron makuha nila ang ilang gusto.

Ang mga Pahimangno

17 Apan mga hinigugma, hinumdomi ninyo ang giingon kaninyo kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 18 Miingon sila, “Sa ulahing mga adlaw motungha ang mga tawong magbiaybiay kaninyo, ug ang ilang sundon mao lang ang ilang daotan nga mga tinguha.” 19 Mao kana nga mga tawo ang maghimog pamaagi nga kamong mga tumutuo magkabahin-bahin. Gigamhan sila sa ilang tawhanong kinaiya. Wala kanila ang Espiritu Santo. 20 Apan kamo mga hinigugma, paglig-onay kamo sa inyong balaan nga ginatuohan. Pag-ampo kamo nga giniyahan sa gahom sa Espiritu Santo. 21 Pabilin gayod kamo diha sa gugma sa Dios samtang nagahulat kamo sa kinabuhi nga walay kataposan nga ihatag sa atong Ginoong Jesu-Cristo tungod sa iyang kalooy. 22 Kaloy-i ninyo ang mga nagaduhaduha. 23 Tabangi ninyo sila aron maluwas sila gikan sa silot, sama nga nagasakmit kamo sa usa ka butang nga hapit nang masunog. Kaloy-i ninyo bisan ang mga tawo nga daotan ug binuhatan, apan kapungti ninyo ang ilang mga binuhatan. Pagbantay kamo kay bisan gani ang ilang mga bisti hugaw atubangan sa Dios.

Pagdayeg ug Pagpasalamat sa Dios

24 Ang Dios makahimo sa pagbantay kaninyo aron dili kamo mahulog sa pagpakasala, ug madala niya kamo nga walay ikasaway ug malipayon gayod ngadto sa iyang presensya! 25 Dalaygon gayod siya! Siya lang gayod ang Dios ug atong Manluluwas pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. Kaniya ang kadungganan, pagkahalangdon, gahom, ug katungod sukad pa sa sinugdan, karon, ug sa walay kataposan! Amen.

Notas al pie

 1. Judas 1:4 Nagatuo sila nga walay kaso bisan malaw-ay ang atong mga ginabuhat, kay maluloy-on ang Dios, busa pasayloon niya kita.

New American Standard Bible

Jude

The Warnings of History to the Ungodly

[a]Jude, a bond-servant of Jesus Christ, and brother of [b]James,

To those who are the called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ: May mercy and peace and love be multiplied to you.

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the [c]saints. For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand [d]marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

Now I desire to remind you, though you know all things once for all, that [e]the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, [f]subsequently destroyed those who did not believe. And angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, He has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after [g]strange flesh, are exhibited as an [h]example in undergoing the punishment of eternal fire.

Yet in the same way these men, also by dreaming, defile the flesh, and reject authority, and revile [i]angelic majesties. But Michael the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him a railing judgment, but said, “The Lord rebuke you!” 10 But these men revile the things which they do not understand; and the things which they know by instinct, like unreasoning animals, by these things they are [j]destroyed. 11 Woe to them! For they have gone the way of Cain, and for pay [k]they have rushed headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of Korah. 12 These are the men who are [l]hidden reefs in your love feasts when they feast with you without fear, caring for themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn trees without fruit, [m]doubly dead, uprooted; 13 wild waves of the sea, casting up their own [n]shame like foam; wandering stars, for whom the [o]black darkness has been reserved forever.

14 It was also about these men that Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord came with [p]many thousands of His holy ones, 15 to execute judgment upon all, and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him.” 16 These are grumblers, finding fault, following after their own lusts; [q]they speak arrogantly, flattering people for the sake of gaining an advantage.

Keep Yourselves in the Love of God

17 But you, beloved, ought to remember the words that were spoken beforehand by the apostles of our Lord Jesus Christ, 18 that they were saying to you, “In the last time there will be mockers, following after their own ungodly lusts.” 19 These are the ones who cause divisions, [r]worldly-minded, [s]devoid of the Spirit. 20 But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, 21 keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. 22 And have mercy on some, who are doubting; 23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh.

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy, 25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority, before all time and now and [t]forever. Amen.

Notas al pie

 1. Jude 1:1 Gr Judas
 2. Jude 1:1 Or Jacob
 3. Jude 1:3 Or holy ones
 4. Jude 1:4 Or written about...long ago
 5. Jude 1:5 Two early mss read Jesus
 6. Jude 1:5 Lit the second time
 7. Jude 1:7 Lit different or other flesh
 8. Jude 1:7 Or example of eternal fire, in undergoing punishment
 9. Jude 1:8 Lit glories
 10. Jude 1:10 Lit corrupted
 11. Jude 1:11 Lit they have poured themselves out
 12. Jude 1:12 Or stains
 13. Jude 1:12 Lit twice
 14. Jude 1:13 Or shameless deeds
 15. Jude 1:13 Lit blackness of darkness; or netherworld gloom
 16. Jude 1:14 Lit His holy ten thousands
 17. Jude 1:16 Lit their mouth speaks
 18. Jude 1:19 Or merely natural
 19. Jude 1:19 Lit not having
 20. Jude 1:25 Lit to all the ages