Ang Pulong Sa Dios

Juan 21:1-25

Nagpakita si Jesus sa Pito ka mga Tinun-an

1Paglabay sa pipila ka adlaw, nagpakita pag-usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa daplin sa Linaw sa Tiberias. Mao kini ang nahitabo: 2Nagpundok sila si Simon Pedro, si Tomas nga gitawag nga Kaluha, si Natanael nga taga-Cana nga sakop sa Galilea, ang mga anak ni Zebede, ug may duha pa gayod ka tinun-an ni Jesus. 3Unya, miingon si Simon Pedro sa iyang mga kauban, “Mangisda ako.” Miingon usab sila, “Mouban kami kanimo.” Busa misakay sila sa sakayan ug nagpalawod. Apan niadto nga gabii wala gayod silay nakuha. 4Sa dihang mosidlak na ang adlaw, may nakita sila nga nagatindog didto sa baybayon. Apan wala sila masayod nga si Jesus kadto. 5Miingon si Jesus kanila, “Mga higala, may nakuha ba kamo?” Mitubag sila, “Wala gayod.” 6Miingon siya kanila, “Itaktak ninyo ang inyong pukot sa tuo nga dapit sa sakayan, ug may makuha kamo.” Busa gitaktak nila sa tuo nga dapit ang ilang pukot. Pagbira nila dili na nila kini madaog tungod sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. 7Unya miingon kang Pedro ang tinun-an nga gimahal ni Jesus, “Ang Ginoo diay kadto!” Pagkadungog niini ni Pedro, gisul-ob niya pagbalik ang iyang bisti nga iyang gihubo ug milukso sa tubig ug milangoy paingon kang Jesus. 8Ang uban nga mga tinun-an nga didto sa sakayan nagpabaybay nga nagabira sa pukot nga puno sa mga isda, kay ang ilang gilay-on gikan sa baybayon mga 50 na man lang ka dupa. 9Sa nakakawas na sila, aduna silay nakita nga tinapok nga baga nga may gisugba nga isda ug may pan usab. 10Miingon dayon si Jesus kanila, “Pagdala kamo dinhi ug pipila ka isda nga inyong nakuha.” 11Busa misaka si Simon Pedro sa sakayan ug gibira niya pabaybay ang pukot nga puno sa dagkong mga isda nga 153 ka buok. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi ang pukot. 12Miingon si Jesus kanila, “Dali kamo ngari aron mamahaw.” Wala gayoy bisan usa sa iyang mga tinun-an nga nangisog sa pagpangutana kon kinsa gayod siya, kay nahibalo sila nga siya mao ang Ginoo. 13Gikuha dayon ni Jesus ang pan ug gipanghatag kanila. Mao usab ang iyang gihimo sa isda. 14Ikatulo na kini ka higayon nga nagpakita si Jesus sa iyang mga tinun-an sukad sa iyang pagkabanhaw.

Si Jesus ug si Pedro

15Pagkahuman nilag pamahaw, miingon si Jesus kang Simon Pedro, “Simon nga anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw pa niining imong mga kauban?” Mitubag si Pedro, “Oo, Ginoo, nahibalo ka nga gihigugma ko ikaw.” Miingon si Jesus kaniya, “Atimana ang akong mga karnero.” 16Miingon pag-usab si Jesus kaniya, “Simon nga anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?” Mitubag siya pag-usab, “Oo, Ginoo, nahibalo ka nga gihigugma ko ikaw.” Miingon si Jesus kaniya, “Atimana ang akong mga karnero.” 17Sa ikatulong higayon miingon pag-usab si Jesus, “Simon nga anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?” Nahiubos si Pedro tungod kay katulo na siya pangutan-a ni Jesus kon gihigugma ba niya siya. Busa miingon si Pedro kaniya, “Ginoo, nahibalo ka sa tanan, ug nahibalo ka nga gihigugma ko ikaw.” Miingon si Jesus kaniya, “Atimana ang akong mga karnero. 18Sa pagkatinuod, sa batan-on ka pa, ikaw mismo ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka bisan asa nga imong gusto. Apan kon tigulang ka na gani, padupahon ka lang ug lain nay mosuot kanimo ug bakos, ug dad-on ka sa lugar nga dili mo gustong adtoan.” 19(Gisulti kini ni Jesus aron ipahibalo kanila kon unsang matanga sa kamatayon ang maagian ni Pedro, ug pinaagi niadto nga kamatayon madayeg niya ang Dios.) Ug miingon si Jesus kang Pedro, “Sunod kanako.”

Ang Pinalanggang Tinun-an ni Jesus

20Paglingi ni Pedro nakita niya nga nagasunod kanila ang pinalanggang tinun-an ni Jesus. (Siya mao kadtong duol gayod kang Jesus niadtong nanihapon sila, ug ang nangutana sa Ginoo kon kinsa ang magluib kaniya.) 21Pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, “Unsa may mahitabo kaniya Ginoo?” 22Mitubag si Jesus kaniya, “Kon buot ko nga dili siya mamatay hangtod sa akong pagbalik dinhi sa kalibotan, unsay labot mo? Basta ikaw sunod lang kanako.” 23Busa mikaylap ang balita ngadto sa mga kaigsoonan diha sa Ginoo nga kadto nga tinun-an dili mamatay. Apan wala mag-ingon si Jesus nga dili siya mamatay, kondili ang iyang giingon, “kon buot ko nga dili siya mamatay hangtod sa akong pagbalik, unsay labot mo?” 24Siya mao ang tinun-an nga nagapamatuod nga tinuod ang nahisulat dinhi, ug siya mismo ang nagsulat niini. Ug nahibaloan nato nga tinuod ang iyang ginasulti. 25Daghan pa gayod ang mga gipangbuhat ni Jesus nga kon tagsa-tagsaon ug sulat, tingali ang tibuok kalibotan dili paigo nga kabutangan sa mga libro nga masulat.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иохан 21:1-25

Чудесный улов рыбы

1Позже Исо опять явился Своим ученикам. Это было у Тивериадского озера. Произошло всё так: 2Шимон Петрус, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завдая и два других ученика собрались вместе.

3– Я пойду ловить рыбу, – сказал Шимон Петрус.

– Мы тоже пойдём с тобой, – решили остальные.

Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали.

4Рано утром Исо стоял на берегу, но ученики не узнали Его.

5Он позвал их:

– Друзья, ну как, есть у вас рыба?

– Нет, – ответили они.

6Он сказал:

– Забросьте сеть с правого борта и поймаете.

Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. 7Ученик, которого любил Исо, сказал тогда Петрусу:

– Это Повелитель!

Как только Петрус услышал, что это Повелитель, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. 8Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были на расстоянии около девяноста метров21:8 Букв.: «около двухсот локтей». от берега. 9Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежали лепёшки. 10Исо сказал им:

– Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали.

11Шимон Петрус зашёл в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было сто пятьдесят три большие рыбы, однако сеть не порвалась! 12Исо сказал им:

– Идите сюда и позавтракайте.

Никто из учеников не осмеливался спросить Его: «Кто Ты?» Они знали, что это Повелитель. 13Исо подошёл, взял лепёшки и дал им, а также и рыбу. 14Это уже в третий раз Исо пришёл к Своим ученикам после того, как Он воскрес из мёртвых.

Разговор Исо Масеха с Петрусом

15Когда они закончили есть, Исо сказал Шимону Петрусу:

– Шимон, сын Ионы21:15 Или: «Иохана». Иохан – второе имя Ионы. Также в ст. 16 и 17., ты действительно любишь Меня больше, чем они?

– Да, Повелитель, – ответил тот, – Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Исо сказал:

– Тогда паси Моих ягнят21:15-17 Ягнята, овцы – так здесь аллегорически названы последователи Исо..

16И во второй раз Исо спросил его:

– Шимон, сын Ионы, любишь ли ты Меня?

Петрус ответил:

– Да, Повелитель, Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Исо сказал:

– Заботься о Моих овцах.

17Потом Исо в третий раз спросил Петруса:

– Шимон, сын Ионы, ты любишь Меня?

Петрус опечалился, что Исо спросил его в третий раз: «Любишь ли ты Меня?» – и ответил:

– Повелитель, Ты знаешь всё, Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Исо сказал ему:

– Паси Моих овец. 18Говорю тебе истину: когда ты был молод, ты сам подпоясывался и шёл, куда хотел; но когда ты состаришься, то протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведёт туда, куда ты не захочешь.

19Исо сказал это, имея в виду, какой смертью Петрус прославит Всевышнего. Потом Он сказал ему:

– Следуй за Мной!

20Петрус обернулся и увидел ученика, которого Исо любил, тот тоже шёл за ними. Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Исо и спросил: «Повелитель, кто предаст Тебя?» 21Когда Петрус его увидел, он спросил Исо:

– Повелитель, а с ним как будет?

22Исо ответил:

– Если даже Я захочу, чтобы он был жив, пока Я не приду21:22 Имеется в виду второе пришествие Исо Масеха., то что тебе до этого? Ты следуй за Мной.

23После этих слов среди братьев распространился слух, что этот ученик не умрёт, но Исо не сказал, что он не умрёт; Он сказал лишь: «Если даже Я захочу, чтобы он был жив, пока Я не приду, то что тебе до этого?»

24Он и есть тот ученик, который свидетельствует об этом и который это записал. И мы знаем, что это свидетельство истинно.

25Исо сделал ещё и многое другое, и если бы всё это описать, то, я думаю, и всему миру не вместить написанных книг.