Ang Pulong Sa Dios

Juan 20

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

1Sayo sa adlawng Dominggo, ngitngit pa, miadto si Maria nga taga-Magdala didto sa lubnganan. Pag-abot niya didto, nakita niya nga ang gisampong nga bato wala na didto sa baba sa lubnganan. Busa midagan siya paingon kang Simon Pedro ug sa sumusunod nga gimahal ni Jesus. Pag-abot niya didto kanila miingon siya, “Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami masayod kon asa nila siya gibutang!” Busa miadto si Pedro ug kadtong sumusunod didto sa lubnganan. Nanagan silang duha, apan mas kusog modagan ang usa kay kang Pedro. Busa una siya nga nakaabot sa lubnganan. Pag-abot niya didto miduko siya ug milili, ug nakita niya ang mga panaptong puti, apan wala siya mosulod. Pagkataudtaod miabot usab si Simon Pedro, ug milahos siyag sulod sa lubnganan. Nakita niya ang mga panapton ug ang panyo nga giputos sa ulo ni Jesus. Napilo na ang panyo sa usa ka lugar nga nalain sa mga panapton. 8-9 Misulod usab dayon ang sumusunod nga unang miabot, ug nakita usab niya ang mga butang sa sulod. Bisan wala pa sila makasabot sa giingon sa Kasulatan nga kinahanglan mabanhaw si Jesus, nagtuo siya nga nabanhaw si Jesus. 10 Ug mipauli dayon ang duha ka sumusunod.

Nagpakita si Jesus kang Maria nga taga-Magdala

11 Si Maria nagatindog pa didto sa gawas sa lubnganan nga nagahilak. Samtang naghilak siya, miduko siya ug milili sa sulod sa lubnganan. 12 Nakita niya nga may duha ka anghel didto sa sulod nga nagbisti ug puti. Didto sila nanglingkod sa gibutangan sa patay nga lawas ni Jesus. Ang usa dapit sa may ulohan ug ang usa dapit sa may tiilan. 13 Gipangutana sa mga anghel si Maria, “Nganong nagahilak ka?” Mitubag si Maria, “Tungod kay may nagkuha sa patay nga lawas sa akong Ginoo ug wala ako masayod kon asa nila gibutang!” 14 Pagkahuman niyag sulti niadto, miliso dayon siya ug nakita niya si Jesus nga nagatindog, apan wala niya mailhi nga si Jesus diay kadto. 15 Nangutana si Jesus kaniya, “Nganong nagahilak ka? Kinsa ba ang imong gipangita?” Abi ni Maria nga ang tig-atiman kadto sa mga tanom didto. Busa miingon siya, “Kon ikaw ang nagkuha kaniya, sultihi ako kon asa mo siya gibutang, kay kuhaon ko siya.” 16 Miingon si Jesus kaniya, “Maria!” Miatubang si Maria kang Jesus, ug miingon sa Hebreo nga pinulongan, “Rabboni!” (nga ang buot ipasabot, “Magtutudlo.”) 17 Miingon si Jesus kaniya, “Ayaw pagkupot kanako, kay wala pa ako makakayab ngadto sa Amahan. Adtoi hinuon ang akong mga igsoon ug sultihi sila nga mokayab na ako ngadto sa akong Amahan ug Amahan usab ninyo, sa akong Dios ug Dios usab ninyo.” 18 Busa miadto si Maria nga taga-Magdala sa mga sumusunod ni Jesus ug gisultihan niya sila nga nakita niya ang Ginoo, ug gisulti niya kanila ang gitugon ni Jesus.

Nagpakita si Jesus sa Iyang mga Sumusunod

19 Sa dihang kilomkilom na niadtong Dominggoha, nagtigom sa usa ka balay ang mga sumusunod. Ug tungod sa ilang kahadlok sa kadagkoan sa mga Judio, gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay nga ilang tigomanan. Miabot si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” 20 Pagkahuman niyag sulti niini, iyang gipakita kanila ang mga samad sa iyang mga kamot ug kilid. Ug nalipay gayod ang mga sumusunod sa dihang nakita nila ang Ginoo. 21 Ug miingon pag-usab si Jesus kanila, “Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako magapadala usab kaninyo.” 22 Gihuypan dayon niya sila ug miingon, “Dawata ninyo ang Espiritu Santo. 23 Kon pasayloon ninyo si bisan kinsa sa ilang mga sala, gipasaylo na sila sa Dios. Apan kon dili ninyo pasayloon, wala sila pasayloa sa Dios.

Nagduhaduha si Tomas

24 Si Tomas nga gitawag nga Kaluha, nga usa usab sa dose ka mga apostoles, wala didto sa pag-abot ni Jesus. 25 Busa gisultihan siya sa iyang kauban nga mga sumusunod nga nakita nila ang Ginoo. Apan miingon si Tomas kanila, “Gawas kon makita ko ang agi sa lansang sa iyang mga kamot, ug masulod ko ang akong tudlo sa iyang mga samad, ug masulod ko ang akong kamot sa samad sa iyang kilid, dili gayod ako motuo.”

26 Paglabay sa usa ka semana, nagtigom pag-usab ang mga sumusunod ni Jesus sa balay nga ilang tigomanan, ug kauban na nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay, apan misulod na usab si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya kanila, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” 27 Dayon miingon siya kang Tomas, “Tomas, dali, tan-awa ang akong mga kamot ug isulod ang imong tudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ayaw na pagduhaduha, tuo na hinuon.” 28 Miingon si Tomas kang Jesus, “Ginoo ko ug Dios ko!” 29 Miingon dayon si Jesus kaniya, “Motuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tawo nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita.”

Ang Katuyoan Niini nga Libro

30 Daghan pa gayod nga mga milagro ang gipangbuhat ni Jesus nga nasaksihan mismo sa iyang mga sumusunod nga wala masulat niining libroha. 31 Apan ang mga nahisulat dinhi gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa Dios. Ug kon motuo kamo kaniya may kinabuhi kamo nga walay kataposan.

New Living Translation

John 20

The Resurrection

1Early on Sunday morning,[a] while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and found that the stone had been rolled away from the entrance. She ran and found Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved. She said, “They have taken the Lord’s body out of the tomb, and we don’t know where they have put him!”

Peter and the other disciple started out for the tomb. They were both running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He stooped and looked in and saw the linen wrappings lying there, but he didn’t go in. Then Simon Peter arrived and went inside. He also noticed the linen wrappings lying there, while the cloth that had covered Jesus’ head was folded up and lying apart from the other wrappings. Then the disciple who had reached the tomb first also went in, and he saw and believed— for until then they still hadn’t understood the Scriptures that said Jesus must rise from the dead. 10 Then they went home.

Jesus Appears to Mary Magdalene

11 Mary was standing outside the tomb crying, and as she wept, she stooped and looked in. 12 She saw two white-robed angels, one sitting at the head and the other at the foot of the place where the body of Jesus had been lying. 13 “Dear woman, why are you crying?” the angels asked her.

“Because they have taken away my Lord,” she replied, “and I don’t know where they have put him.”

14 She turned to leave and saw someone standing there. It was Jesus, but she didn’t recognize him. 15 “Dear woman, why are you crying?” Jesus asked her. “Who are you looking for?”

She thought he was the gardener. “Sir,” she said, “if you have taken him away, tell me where you have put him, and I will go and get him.”

16 “Mary!” Jesus said.

She turned to him and cried out, “Rabboni!” (which is Hebrew for “Teacher”).

17 “Don’t cling to me,” Jesus said, “for I haven’t yet ascended to the Father. But go find my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’”

18 Mary Magdalene found the disciples and told them, “I have seen the Lord!” Then she gave them his message.

Jesus Appears to His Disciples

19 That Sunday evening[b] the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them! “Peace be with you,” he said. 20 As he spoke, he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord! 21 Again he said, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you.” 22 Then he breathed on them and said, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive anyone’s sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven.”

Jesus Appears to Thomas

24 One of the twelve disciples, Thomas (nicknamed the Twin),[c] was not with the others when Jesus came. 25 They told him, “We have seen the Lord!”

But he replied, “I won’t believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side.”

26 Eight days later the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked; but suddenly, as before, Jesus was standing among them. “Peace be with you,” he said. 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here, and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don’t be faithless any longer. Believe!”

28 “My Lord and my God!” Thomas exclaimed.

29 Then Jesus told him, “You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me.”

Purpose of the Book

30 The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. 31 But these are written so that you may continue to believe[d] that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name.

Notas al pie

  1. 20:1 Greek On the first day of the week.
  2. 20:19 Greek In the evening of that day, the first day of the week.
  3. 20:24 Greek Thomas, who was called Didymus.
  4. 20:31 Some manuscripts read that you may believe.