Ang Pulong Sa Dios

Juan 20

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

1Sayo sa adlawng Dominggo, ngitngit pa, miadto si Maria nga taga-Magdala didto sa lubnganan. Pag-abot niya didto, nakita niya nga ang gisampong nga bato wala na didto sa baba sa lubnganan. Busa midagan siya paingon kang Simon Pedro ug sa sumusunod nga gimahal ni Jesus. Pag-abot niya didto kanila miingon siya, “Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami masayod kon asa nila siya gibutang!” Busa miadto si Pedro ug kadtong sumusunod didto sa lubnganan. Nanagan silang duha, apan mas kusog modagan ang usa kay kang Pedro. Busa una siya nga nakaabot sa lubnganan. Pag-abot niya didto miduko siya ug milili, ug nakita niya ang mga panaptong puti, apan wala siya mosulod. Pagkataudtaod miabot usab si Simon Pedro, ug milahos siyag sulod sa lubnganan. Nakita niya ang mga panapton ug ang panyo nga giputos sa ulo ni Jesus. Napilo na ang panyo sa usa ka lugar nga nalain sa mga panapton. 8-9 Misulod usab dayon ang sumusunod nga unang miabot, ug nakita usab niya ang mga butang sa sulod. Bisan wala pa sila makasabot sa giingon sa Kasulatan nga kinahanglan mabanhaw si Jesus, nagtuo siya nga nabanhaw si Jesus. 10 Ug mipauli dayon ang duha ka sumusunod.

Nagpakita si Jesus kang Maria nga taga-Magdala

11 Si Maria nagatindog pa didto sa gawas sa lubnganan nga nagahilak. Samtang naghilak siya, miduko siya ug milili sa sulod sa lubnganan. 12 Nakita niya nga may duha ka anghel didto sa sulod nga nagbisti ug puti. Didto sila nanglingkod sa gibutangan sa patay nga lawas ni Jesus. Ang usa dapit sa may ulohan ug ang usa dapit sa may tiilan. 13 Gipangutana sa mga anghel si Maria, “Nganong nagahilak ka?” Mitubag si Maria, “Tungod kay may nagkuha sa patay nga lawas sa akong Ginoo ug wala ako masayod kon asa nila gibutang!” 14 Pagkahuman niyag sulti niadto, miliso dayon siya ug nakita niya si Jesus nga nagatindog, apan wala niya mailhi nga si Jesus diay kadto. 15 Nangutana si Jesus kaniya, “Nganong nagahilak ka? Kinsa ba ang imong gipangita?” Abi ni Maria nga ang tig-atiman kadto sa mga tanom didto. Busa miingon siya, “Kon ikaw ang nagkuha kaniya, sultihi ako kon asa mo siya gibutang, kay kuhaon ko siya.” 16 Miingon si Jesus kaniya, “Maria!” Miatubang si Maria kang Jesus, ug miingon sa Hebreo nga pinulongan, “Rabboni!” (nga ang buot ipasabot, “Magtutudlo.”) 17 Miingon si Jesus kaniya, “Ayaw pagkupot kanako, kay wala pa ako makakayab ngadto sa Amahan. Adtoi hinuon ang akong mga igsoon ug sultihi sila nga mokayab na ako ngadto sa akong Amahan ug Amahan usab ninyo, sa akong Dios ug Dios usab ninyo.” 18 Busa miadto si Maria nga taga-Magdala sa mga sumusunod ni Jesus ug gisultihan niya sila nga nakita niya ang Ginoo, ug gisulti niya kanila ang gitugon ni Jesus.

Nagpakita si Jesus sa Iyang mga Sumusunod

19 Sa dihang kilomkilom na niadtong Dominggoha, nagtigom sa usa ka balay ang mga sumusunod. Ug tungod sa ilang kahadlok sa kadagkoan sa mga Judio, gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay nga ilang tigomanan. Miabot si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” 20 Pagkahuman niyag sulti niini, iyang gipakita kanila ang mga samad sa iyang mga kamot ug kilid. Ug nalipay gayod ang mga sumusunod sa dihang nakita nila ang Ginoo. 21 Ug miingon pag-usab si Jesus kanila, “Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako magapadala usab kaninyo.” 22 Gihuypan dayon niya sila ug miingon, “Dawata ninyo ang Espiritu Santo. 23 Kon pasayloon ninyo si bisan kinsa sa ilang mga sala, gipasaylo na sila sa Dios. Apan kon dili ninyo pasayloon, wala sila pasayloa sa Dios.

Nagduhaduha si Tomas

24 Si Tomas nga gitawag nga Kaluha, nga usa usab sa dose ka mga apostoles, wala didto sa pag-abot ni Jesus. 25 Busa gisultihan siya sa iyang kauban nga mga sumusunod nga nakita nila ang Ginoo. Apan miingon si Tomas kanila, “Gawas kon makita ko ang agi sa lansang sa iyang mga kamot, ug masulod ko ang akong tudlo sa iyang mga samad, ug masulod ko ang akong kamot sa samad sa iyang kilid, dili gayod ako motuo.”

26 Paglabay sa usa ka semana, nagtigom pag-usab ang mga sumusunod ni Jesus sa balay nga ilang tigomanan, ug kauban na nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay, apan misulod na usab si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya kanila, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” 27 Dayon miingon siya kang Tomas, “Tomas, dali, tan-awa ang akong mga kamot ug isulod ang imong tudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ayaw na pagduhaduha, tuo na hinuon.” 28 Miingon si Tomas kang Jesus, “Ginoo ko ug Dios ko!” 29 Miingon dayon si Jesus kaniya, “Motuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tawo nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita.”

Ang Katuyoan Niini nga Libro

30 Daghan pa gayod nga mga milagro ang gipangbuhat ni Jesus nga nasaksihan mismo sa iyang mga sumusunod nga wala masulat niining libroha. 31 Apan ang mga nahisulat dinhi gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa Dios. Ug kon motuo kamo kaniya may kinabuhi kamo nga walay kataposan.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 20

Jesusca domingo tutamantatami causarishca

1Semana callari domingo tutamanta manaraj alli achijyajpimi, Magdalamanta Mariaca Jesusta churashca jutcuman rirca. Chaiman chayashpaca, jarcashca rumita jutcumanta anchuchishcatami ricurca. Chaimantami Simón Pedropajmanpish, Jesús c'uyashca caishuj yachacujpajmanpish callpashpa rishpaca:

–Apunchij Jesustaca jutcumanta apashcacunamari. Maipichari churarcacuna, mana yachanchijca– nircami.

Chaita uyashcahuanmi Pedropish, caishuj yachacujpish llujshishpa chai jutcuman rircacuna. Ishquindijmi callpashpa rircacuna. Shinapish Pedrota yalli callpashpami, caishuj yachacujraj jutcumanca chayagrirca. Paica, jutcu pungullamanta ricushpami, linsocunalla chaipi siricujta ricurca. Yaicuitaca mana yaicurcachu. Q'uipata Simón Pedro chayashpaca, jutcuman yaicujta rircallami. Paipish linsocunalla chaipi siricujtami ricurca. Jesuspaj umata ch'ungullichishca linsotaca, caishuj linsocunamanta ch'ican pilluchishca siricujtami ricurca. Jutcuman punta chayamuj caishuj yachacujpish yaicushpaca, quiquin ñahuihuantaj ricushpami crirca. Paicunaca, huañushcacunapaj chaupimanta Jesús causarinataj cashcata, Dios Quillcachishcapi nicushcataca manaraj entendircacunachu.

Magdalamanta Mariamanrajmi Jesús ricurishca

10 Chaita ricuj yachacujcunaca, caishujcunapajman tigramurcallacunami.

11 Mariaca jutcu c'uchullapimi, canllaman huacacurca. Huacaihuanmi umallata yaicuchishpa, jutcu ucuta ricurca. 12 Chaimantaca Jesuspaj cuerpota churashcapica, ishqui angelcuna yurajlla churanata churashca tiyacujtami ricurca. Shujca janaj umaman, shujca ura chaquimanmi tiyacurca. 13 Paicunami Mariataca:

–Huarmi, ¿imamantataj huacacungui?– nishpa tapurcacuna.

Shina tapujpica:

–Ñuca Aputamari apashcacuna. Paita maipi churashcatamari mana yachani– nircami.

14 Shina nishcahuan tigralla ricushpaca, Jesús chaipi shayacujtami ricurca. Pai quiquintaj cashcataca mana ricurcachu. 15 Jesusca:

–Huarmi, ¿imamantataj huacangui? ¿Pitataj mashcacungui?– nircami.

Chashna nijpica, ‘Huertata allichijmi’ yuyashpami, Mariaca:

–Amito, quiquin apashpa maipi churashca cashpaca, ñucaman huillahuai, ñuca apagrisha– nircami.

16 Chashna nijpi, Jesusca:

–¡María!– nijpi, pai tigrarishpaca:

–¡Raboni!– nirca. (Raboni nishcaca: “Yachachij” nisha ninmi).

17 Shina nijpi, Jesusca:

–Amaraj Ñucapi japirichu. Ñuca Yayapajman manaraj huichiyanichu. Ashtahuanpish Ñuca huauquicunapajman rishpa: “ ‘Ñuca Yayapajman, cancunapaj Yayapajman, Ñuca Diospajman, cancunapaj Diospajman huichiyanimi’ ninmi” nishpa huillagri– nircami.

18 Shina nijpica Magdalamanta Mariaca, Apunchij Jesusta ricushcatapish, Pai imalla nishcatapishmi yachacujcunaman huillagrirca.

Jesusca Paipaj yachacujcunamanmi ricurishca

19 Semana callari domingo punlla ña tutayacuitaca, yachacujcunaca judiocunata manchashpami, tandanacushpa, pungucunata alli huichcarishpa tiyacurcacuna. Chashna tiyacujpi Jesús shamushpa, paicunapaj chaupipi shayarishpaca:

–¡Ama manchaichijchu!– nircami.

20 Chashna nishpa Paipaj maquicunatapish, costillas quinritapish ricuchijpimi, yachacujcunaca, Apunchij Jesusta ricushpa, yallitaj cushicurcacuna. 21 Jesusca, cutinllatajmi paicunataca:

–¡Ama manchaichijchu! Ima shinami Yaya Ñucata cacharca, chashnallatajmi cancunatapish cachani– nircami.

22 Chashna nishpa paicunata p'ucushpaca, cashnami nirca:

–Jucha illaj Espirituta chasquichij. 23 Cunanca cancuna pipaj juchacunata perdonajpica, paica perdonashcami canga. Cancuna pipaj juchacunata mana perdonajpica, paica mana perdonashcachu canga– nircami.

Tomasca Jesús causarishcata mana crisha nishcachu

24 Ishqui Huacharishca Tomasca, caishuj yachacujcunaman Jesús ricuripica, mana paicunahuan carcachu. Paipish chunga ishquipurallatajmi carca. 25 Chaimantami caishuj yachacujcunaca, paimanca :

–Apunchij Jesustamari ricurcanchij– nishpa huillarcacuna.

Chashna nijpimi, Tomasca:

–Paipaj maquicunapi clavo jutcushcata, costillas quinri chugritami ricusha nini. Chaita mana ricushpa, chai chugricunapi, ñuca dedota mana churashpaca, manataj crishachu– nircami.

26 Pusaj punlla q'uipami yachacujcunaca, Tomasdijllataj huasi ucupi alli huichcarishpa tiyacurcacuna. Chai cutipish Jesusca yaicushpa, paicunapaj chaupipi shayarishpami:

–¡Ama manchaichijchu!– nirca.

27 Chai q'uipami, Tomastaca:

–Ñuca maquita ricui, caipi cambaj dedota churai. Ñuca costillaspi cambaj dedota sati. Cri, ama mana crishpa purichu– nircami.

28 Chashna nijpimi, Tomasca:

–¡Ñuca Amo, ñuca Dios!– nirca.

29 Shina nijpi, Jesusca:

–Tomás, canca Ñucata ricushcallamantamari cringui. Mana ricushpapish crijcunaca, cushijllacunami– nircami.

30 Jesusca, Paipaj yachacujcunapaj ñaupajpica, ashtahuan achca señalcunatapish rurarcami. Chaicunataca, mana tucuita cai libropica quillcashcachu. 31 Shina cajpipish caipi imalla tiyacujtaca, Jesustaca Quishpichij Cristo cashcata, Taita Diospaj Churitaj cashcata crishpa, Paimanta huiñai causaita charichunmi quillcashca.