Ang Pulong Sa Dios

Juan 20

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

1Sayo sa adlawng Dominggo, ngitngit pa, miadto si Maria nga taga-Magdala didto sa lubnganan. Pag-abot niya didto, nakita niya nga ang gisampong nga bato wala na didto sa baba sa lubnganan. Busa midagan siya paingon kang Simon Pedro ug sa sumusunod nga gimahal ni Jesus. Pag-abot niya didto kanila miingon siya, “Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami masayod kon asa nila siya gibutang!” Busa miadto si Pedro ug kadtong sumusunod didto sa lubnganan. Nanagan silang duha, apan mas kusog modagan ang usa kay kang Pedro. Busa una siya nga nakaabot sa lubnganan. Pag-abot niya didto miduko siya ug milili, ug nakita niya ang mga panaptong puti, apan wala siya mosulod. Pagkataudtaod miabot usab si Simon Pedro, ug milahos siyag sulod sa lubnganan. Nakita niya ang mga panapton ug ang panyo nga giputos sa ulo ni Jesus. Napilo na ang panyo sa usa ka lugar nga nalain sa mga panapton. 8-9 Misulod usab dayon ang sumusunod nga unang miabot, ug nakita usab niya ang mga butang sa sulod. Bisan wala pa sila makasabot sa giingon sa Kasulatan nga kinahanglan mabanhaw si Jesus, nagtuo siya nga nabanhaw si Jesus. 10 Ug mipauli dayon ang duha ka sumusunod.

Nagpakita si Jesus kang Maria nga taga-Magdala

11 Si Maria nagatindog pa didto sa gawas sa lubnganan nga nagahilak. Samtang naghilak siya, miduko siya ug milili sa sulod sa lubnganan. 12 Nakita niya nga may duha ka anghel didto sa sulod nga nagbisti ug puti. Didto sila nanglingkod sa gibutangan sa patay nga lawas ni Jesus. Ang usa dapit sa may ulohan ug ang usa dapit sa may tiilan. 13 Gipangutana sa mga anghel si Maria, “Nganong nagahilak ka?” Mitubag si Maria, “Tungod kay may nagkuha sa patay nga lawas sa akong Ginoo ug wala ako masayod kon asa nila gibutang!” 14 Pagkahuman niyag sulti niadto, miliso dayon siya ug nakita niya si Jesus nga nagatindog, apan wala niya mailhi nga si Jesus diay kadto. 15 Nangutana si Jesus kaniya, “Nganong nagahilak ka? Kinsa ba ang imong gipangita?” Abi ni Maria nga ang tig-atiman kadto sa mga tanom didto. Busa miingon siya, “Kon ikaw ang nagkuha kaniya, sultihi ako kon asa mo siya gibutang, kay kuhaon ko siya.” 16 Miingon si Jesus kaniya, “Maria!” Miatubang si Maria kang Jesus, ug miingon sa Hebreo nga pinulongan, “Rabboni!” (nga ang buot ipasabot, “Magtutudlo.”) 17 Miingon si Jesus kaniya, “Ayaw pagkupot kanako, kay wala pa ako makakayab ngadto sa Amahan. Adtoi hinuon ang akong mga igsoon ug sultihi sila nga mokayab na ako ngadto sa akong Amahan ug Amahan usab ninyo, sa akong Dios ug Dios usab ninyo.” 18 Busa miadto si Maria nga taga-Magdala sa mga sumusunod ni Jesus ug gisultihan niya sila nga nakita niya ang Ginoo, ug gisulti niya kanila ang gitugon ni Jesus.

Nagpakita si Jesus sa Iyang mga Sumusunod

19 Sa dihang kilomkilom na niadtong Dominggoha, nagtigom sa usa ka balay ang mga sumusunod. Ug tungod sa ilang kahadlok sa kadagkoan sa mga Judio, gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay nga ilang tigomanan. Miabot si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” 20 Pagkahuman niyag sulti niini, iyang gipakita kanila ang mga samad sa iyang mga kamot ug kilid. Ug nalipay gayod ang mga sumusunod sa dihang nakita nila ang Ginoo. 21 Ug miingon pag-usab si Jesus kanila, “Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako magapadala usab kaninyo.” 22 Gihuypan dayon niya sila ug miingon, “Dawata ninyo ang Espiritu Santo. 23 Kon pasayloon ninyo si bisan kinsa sa ilang mga sala, gipasaylo na sila sa Dios. Apan kon dili ninyo pasayloon, wala sila pasayloa sa Dios.

Nagduhaduha si Tomas

24 Si Tomas nga gitawag nga Kaluha, nga usa usab sa dose ka mga apostoles, wala didto sa pag-abot ni Jesus. 25 Busa gisultihan siya sa iyang kauban nga mga sumusunod nga nakita nila ang Ginoo. Apan miingon si Tomas kanila, “Gawas kon makita ko ang agi sa lansang sa iyang mga kamot, ug masulod ko ang akong tudlo sa iyang mga samad, ug masulod ko ang akong kamot sa samad sa iyang kilid, dili gayod ako motuo.”

26 Paglabay sa usa ka semana, nagtigom pag-usab ang mga sumusunod ni Jesus sa balay nga ilang tigomanan, ug kauban na nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay, apan misulod na usab si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya kanila, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” 27 Dayon miingon siya kang Tomas, “Tomas, dali, tan-awa ang akong mga kamot ug isulod ang imong tudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ayaw na pagduhaduha, tuo na hinuon.” 28 Miingon si Tomas kang Jesus, “Ginoo ko ug Dios ko!” 29 Miingon dayon si Jesus kaniya, “Motuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tawo nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita.”

Ang Katuyoan Niini nga Libro

30 Daghan pa gayod nga mga milagro ang gipangbuhat ni Jesus nga nasaksihan mismo sa iyang mga sumusunod nga wala masulat niining libroha. 31 Apan ang mga nahisulat dinhi gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa Dios. Ug kon motuo kamo kaniya may kinabuhi kamo nga walay kataposan.

The Message

John 20

Resurrection!

11-2 Early in the morning on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone was moved away from the entrance. She ran at once to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, breathlessly panting, “They took the Master from the tomb. We don’t know where they’ve put him.”

3-10 Peter and the other disciple left immediately for the tomb. They ran, neck and neck. The other disciple got to the tomb first, outrunning Peter. Stooping to look in, he saw the pieces of linen cloth lying there, but he didn’t go in. Simon Peter arrived after him, entered the tomb, observed the linen cloths lying there, and the kerchief used to cover his head not lying with the linen cloths but separate, neatly folded by itself. Then the other disciple, the one who had gotten there first, went into the tomb, took one look at the evidence, and believed. No one yet knew from the Scripture that he had to rise from the dead. The disciples then went back home.

11-13 But Mary stood outside the tomb weeping. As she wept, she knelt to look into the tomb and saw two angels sitting there, dressed in white, one at the head, the other at the foot of where Jesus’ body had been laid. They said to her, “Woman, why do you weep?”

13-14 “They took my Master,” she said, “and I don’t know where they put him.” After she said this, she turned away and saw Jesus standing there. But she didn’t recognize him.

15 Jesus spoke to her, “Woman, why do you weep? Who are you looking for?”

She, thinking that he was the gardener, said, “Mister, if you took him, tell me where you put him so I can care for him.”

16 Jesus said, “Mary.”

Turning to face him, she said in Hebrew, “Rabboni!” meaning “Teacher!”

17 Jesus said, “Don’t cling to me, for I have not yet ascended to the Father. Go to my brothers and tell them, ‘I ascend to my Father and your Father, my God and your God.’”

18 Mary Magdalene went, telling the news to the disciples: “I saw the Master!” And she told them everything he said to her.

To Believe

19-20 Later on that day, the disciples had gathered together, but, fearful of the Jews, had locked all the doors in the house. Jesus entered, stood among them, and said, “Peace to you.” Then he showed them his hands and side.

20-21 The disciples, seeing the Master with their own eyes, were exuberant. Jesus repeated his greeting: “Peace to you. Just as the Father sent me, I send you.”

22-23 Then he took a deep breath and breathed into them. “Receive the Holy Spirit,” he said. “If you forgive someone’s sins, they’re gone for good. If you don’t forgive sins, what are you going to do with them?”

24-25 But Thomas, sometimes called the Twin, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. The other disciples told him, “We saw the Master.”

But he said, “Unless I see the nail holes in his hands, put my finger in the nail holes, and stick my hand in his side, I won’t believe it.”

26 Eight days later, his disciples were again in the room. This time Thomas was with them. Jesus came through the locked doors, stood among them, and said, “Peace to you.”

27 Then he focused his attention on Thomas. “Take your finger and examine my hands. Take your hand and stick it in my side. Don’t be unbelieving. Believe.”

28 Thomas said, “My Master! My God!”

29 Jesus said, “So, you believe because you’ve seen with your own eyes. Even better blessings are in store for those who believe without seeing.”

30-31 Jesus provided far more God-revealing signs than are written down in this book. These are written down so you will believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and in the act of believing, have real and eternal life in the way he personally revealed it.