Ang Pulong Sa Dios

Juan 2:1-25

Ang Kasal sa Cana

1Paglabay sa duha ka adlaw, may kasal sa lungsod sa Cana sa probinsya sa Galilea. Anaa didto ang inahan ni Jesus. 2Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. 3Ug nahitabo nga nahurot ang bino alang sa kombira. Busa miingon ang inahan ni Jesus kaniya, “Nahutdan sila ug bino.” 4Mitubag si Jesus, “Ayaw ako sultihi kon unsa ang angay kong buhaton.2:4 Sa Griego nga teksto makita ang “Babaye, ayaw ako sultihi kon unsa ang angay kong buhaton.” Wala pa moabot ang akong panahon.” 5Giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, “Buhata ninyo ang bisan unsa nga iyang isugo.”

6May tulumanon ang mga Judio nga manghugas sa dili pa mokaon. Busa may unom didto ka tadyawng bato, ug ang matag usa masudlan ug mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. 7Miingon si Jesus sa mga sulugoon, “Pun-a ninyo ug tubig ang mga tadyaw.” Busa gipuno nila kini. 8Pagkahuman, miingon si Jesus kanila, “Sige, pagkabo kamo niana ug dad-a sa nagadumala sa kombira.” Busa nagkabo sila ug gidala didto sa nagadumala, 9ug gitilawan dayon sa nagadumala ang tubig nga nahimo nang bino. Wala siya mahibalo kon asa gikan ang bino apan nakahibalo ang mga sulugoon nga nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang pamanhonon 10ug giingnan, “Nabatasan sa kadaghanan nga modalit ug maayong matang sa bino sa pagsugod sa kombira ug kon daghan na ang nainom sa mga bisita, ordinaryo na nga bino ang ilang ihatag. Apan ikaw lahi, kay karon mo lang gipagawas ang labing maayong bino.”

11Kini nga panghitabo sa Cana sa probinsya sa Galilea mao ang unang milagro nga gihimo ni Jesus. Sa iyang gihimo gipakita niya ang iyang gahom, ug mituo ang iyang mga tinun-an.

12Human sa kasal, miadto sa Capernaum si Jesus kauban ang iyang inahan, mga igsoon nga lalaki, ug mga tinun-an, ug nagpabilin sila didto sa pipila ka adlaw.

Misulod si Jesus sa Templo

(Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46)

13Hapit na ang pista sa mga Judio nga gitawag nga Pista sa Paglabay sa Anghel. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. 14Didto sa templo nakita niya nga may namaligya ug ighahalad nga mga baka, mga karnero ug mga salampati. Adunay mga tawo didto nga nagapang-ilis ug kuwarta diha sa ilang mga lamisa. 15Busa naghimo siya ug latigo nga pisi. Ug unya gipang-abog niya ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilabay niya ang mga kuwarta sa mga nang-ilis ug kuwarta ug gipang-tikwang usab ang ilang mga lamisa. 16Miingon siya sa mga nagbaligya ug salampati, “Kuhaa kini dinhi! Ayaw ninyo himoa nga baligyaanan ang balay sa akong Amahan!” 17Niining iyang gihimo, nahinumdoman sa iyang mga tinun-an ang nahisulat nga nagaingon, “Ang akong pagmahal sa imong balay maoy maghatod kanako sa kamatayon.”2:17 Tan-awa usab ang Salmo 69:9.

18Tungod sa iyang gihimo, gipangutana siya sa mga tigdumala sa mga Judio, “Unsa nga milagro ang imong ikapakita kanamo sa pagpamatuod nga ikaw may gahom sa paghimo niini?” 19Gitubag sila ni Jesus, “Gub-a ninyo kining templo ug sulod sa tulo ka adlaw tukoron ko kini pag-usab.” 20Miingon sila, “Gitukod kini nga templo sulod sa 46 ka tuig ug tukoron mo pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw?” 21Apan ang gihisgotan ni Jesus nga templo mao ang iyang lawas. 22Busa sa dihang nabanhaw siya, nahinumdoman sa iyang mga tinun-an kining iyang gisulti. Ug mituo sila sa gipanagna sa Kasulatan ug sa iyang giingon mahitungod sa iyang pagkabanhaw.

Nahibalo si Jesus kon Unsa ang Sulod sa Kasingkasing sa Tanang mga Tawo

23Samtang didto si Jesus sa Jerusalem, sa panahon sa Pista sa Paglabay sa Anghel, daghan ang nakakita sa mga milagro nga iyang gipanghimo ug daghan kanila ang mituo kaniya. 24Apan wala mosalig si Jesus sa ilang pagtuo kaniya kay nahibalo man siya sa tanang mga tawo. 25Dili na kinahanglan nga sultihan pa siya mahitungod sa mga tawo, kay nahibalo na siyang daan kon unsa gayod ang anaa sa sulod sa ilang kasingkasing.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰福音 2:1-25

变水为酒

1第三天,在加利利迦拿有人举办婚宴,耶稣的母亲在那里。 2耶稣和门徒也被邀请去赴宴。 3酒喝完了,耶稣的母亲就对祂说:“他们没有酒了。” 4耶稣说:“妇人,这跟你我有什么相干2:4 这跟你我有什么相干”或译“我与你有什么相干”。?我的时候还没有到。” 5祂母亲对仆人说:“祂叫你们做什么,你们就做什么。” 6那里有六口犹太人用来行洁净礼仪的石缸,每口可以盛约一百升水。

7耶稣对仆人说:“把缸倒满水!”他们就往缸里倒水,一直满到缸口。 8耶稣又说:“现在可以舀些出来,送给宴席总管。”他们就送了去。 9那些仆人知道这酒是怎样来的,宴席总管却不知道。他尝过那水变的酒后,便把新郎叫来, 10对他说:“人们都是先拿好酒款待客人,等客人喝够了,才把次等的拿出来,你却把好酒留到现在!” 11这是耶稣第一次行神迹,是在加利利迦拿行的,彰显了祂的荣耀,门徒都信了祂。

12这事以后,耶稣和祂的母亲、弟弟并门徒一起去迦百农住了几天。

洁净圣殿

13犹太人的逾越节快到了,耶稣便上耶路撒冷去。 14祂看见圣殿区有人在卖牛羊和鸽子,还有人在兑换银币, 15就用绳索做成鞭子把牛羊赶出去,倒掉钱商的银币,推翻他们的桌子, 16又对卖鸽子的说:“把这些东西拿出去!不要把我父的殿当作市场。” 17祂的门徒想起圣经上说:“我对你的殿充满炙热的爱。”

18当时,犹太人质问祂:“你给我们显什么神迹来证明你有权这样做?”

19耶稣回答说:“你们拆毁这座殿,我三天之内会把它重建起来。”

20他们说:“这座殿用了四十六年才建成,你三天之内就要把它重建起来吗?” 21其实耶稣说的殿是指自己的身体, 22所以等到祂从死里复活以后,祂的门徒想起这句话,就相信了圣经和耶稣所传的道。

23耶稣在耶路撒冷过逾越节期间,许多人看见祂行的神迹,就信了祂。 24耶稣却不信任他们,因为祂洞悉万人。 25不用别人告诉祂,祂也深知人的内心。