Ang Pulong Sa Dios

Juan 19

1Busa gipakuha ni Pilato si Jesus ug gipalatos niya siya. Pagkahuman nagbuhat ang mga sundalo ug korona nga tunokon, ug gibutang nila kini sa ulo ni Jesus. Gisul-oban usab nila siya ug kapa nga pulahon, ug nagtagsa-tagsa silag duol kaniya nga nagaingon, “Mabuhay ang Hari sa mga Judio,” dayon ug sagpa. Migawas pag-usab si Pilato didto sa mga tawo ug miingon, “Tan-awa, pagawason ko siya pag-usab dinhi kaninyo aron ipakita kaninyo nga wala gayod akoy nakita nga sala kaniya.” Busa migawas si Jesus nga may korona nga tunokon ug nagkapa ug pulahon. Miingon dayon si Pilato kanila, “Tan-awa ninyo siya!” Pagkakita kaniya sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga guwardya, naninggit sila, “Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!” Miingon si Pilato kanila, “Bahala na kamo, kuhaa ninyo siya ug kamoy lansang kaniya sa krus, kay alang kanako wala gayod akoy nakitang sala kaniya.” Mitubag ang mga Judio, “May kasugoan kami, ug sumala sa among kasugoan, kini nga tawo angayan nga patyon, kay nagaingon siya nga Anak kuno siya sa Dios.”

Pagkadungog niadto ni Pilato, misamot ang iyang kahadlok. Busa gidala niya pag-usab si Jesus sa sulod sa palasyo ug gipangutana kon taga-asa gayod siya. Apan wala motubag si Jesus. 10 Busa miingon si Pilato kaniya, “Nganong dili ka man motubag kanako? Wala ka ba masayod nga may gahom ako nga buhian ka o ipalansang sa krus?” 11 Gitubag siya ni Jesus, “Mahimo mo lang kana kanako tungod kay gihatag sa Dios kanimo kana nga gahom. Busa mas dako ug sala ang tawo nga nagtugyan kanako diha kanimo.” 12 Pagkadungog niadto ni Pilato nangita pa gayod siyag pamaagi nga buhian si Jesus. Apan naninggit ang mga Judio, “Kon buhian mo siya, dili ikaw higala sa Emperador. Kay si bisan kinsa nga magpakahari kaaway sa Emperador.” 13 Pagkadungog niadto ni Pilato, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkoranan diin siya maghukom, didto sa gitawag nga, “Ang Plataporma nga Bato,” (nga kon sa Hebreo nga pinulongan gitawag nga “Gabbata.”)

14 Mga alas dose gayod kadto sa udto ug disperas sa Pagsaulog sa Paglabay sa Anghel. Miingon si Pilato sa mga Judio, “Ania na ang inyong hari.” 15 Naninggit dayon sila, “Patya siya! Patya siya! Ilansang siya sa krus!” Busa nangutana si Pilato kanila, “Gusto ba ninyo nga ipalansang ko sa krus ang inyong hari?” Mitubag ang mga kadagkoan sa mga pari, “Wala na kami lain pa nga hari kondili ang Emperador lang!” 16 Busa gitugyan ni Pilato si Jesus kanila aron ilansang sa krus.

Gilansang si Jesus sa Krus

Busa gidala si Jesus sa mga sundalo 17 ug migawas sila sa siyudad. Gipapas-an nila kang Jesus ang iyang krus paingon sa lugar nga gitawag “Lugar sa Bagolbagol,”[a] (kon sa Hebreo nga pinulongan gitawag nga “Golgota.”) 18 Didto ila siyang gilansang sa krus. May duha usab ka tawo nga ilang gilansang dungan kaniya, ang usa diha sa iyang wala ug ang usa diha sa iyang tuo. 19 Nagpasulat si Pilato ug usa ka karatula ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Mao kini ang gisulat: “Si Jesus nga taga-Nazaret, ang Hari sa mga Judio.” 20 Gisulat kini sa mga pinulongan nga Hebreo, Latin ug Griego. Ug daghan nga mga Judio ang nakabasa niini, tungod kay ang lugar diin gilansang si Jesus duol lang sa siyudad. 21 Miingon ang mga kadagkoan sa mga pari sa mga Judio kang Pilato, “Unta dili ‘Ang Hari sa mga Judio’ ang imong gipasulat, kondili, ‘Kini nga tawo nagaingon nga siya kuno mao ang Hari sa mga Judio.’” 22 Mitubag si Pilato, “Kon unsa ang akong gipasulat dili na ninyo usbon.”

23 Sa dihang nalansang na sa mga sundalo si Jesus sa krus, gikuha nila ang iyang bisti ug gibahin kaupat, matag sundalo adunay usa ka bahin. Gikuha usab nila ang iyang pang-ilalom nga bisti nga hinabol ug walay tinahian. 24 Nag-ingnanay ang mga sundalo sa usag usa, “Dili lang nato kini bahin-bahinon, kondili ripahan nato kon kinsa ang makaangkon niini.” Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa Kasulatan:

“Gibahin-bahin nila ang akong bisti
ug giripahan nila ang akong pang-ilalom nga bisti.”[b]

Ug mao gayod kini ang gihimo sa mga sundalo.

25 Didto duol sa krus ni Jesus nagtindog ang iyang inahan, ang igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, ug si Maria nga taga-Magdala. 26 Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa iyang pinanggang sumusunod nga nagtindog didto, miingon siya sa iyang inahan, “Ania ang imong anak.” 27 Miingon usab siya sa iyang sumusunod, “Ania ang imong inahan.” Ug sukad niadto, ang inahan ni Jesus didto na nagpuyo sa balay niadtong sumusunod.

Ang Pagkamatay ni Jesus

28 Nahibalo si Jesus nga human na ang tanan, ug aron matuman ang Kasulatan miingon siya, “Giuhaw ako.” 29 May usa didto ka sudlanan nga puno sa aslom nga bino. Busa gituslob sa mga sundalo ang espongha sa bino ug gitaod dayon nila kini sa usa ka sanga sa isopo ug gipaduol sa baba ni Jesus. 30 Sa dihang nasupsop na niya kini, miingon siya, “Nahuman na!” Unya midungo siya ug nabugto ang iyang gininhawa.

Gidughang ang Kilid ni Jesus

31 Disperas kadto sa pista. Ug dili gusto sa mga Judio nga ang mga patay nga lawas sa mga tawo nga gilansang sa krus magpabilin didto sa krus tungod kay ang sunod nga adlaw, Adlaw nga Igpapahulay. Ug importante gayod kini nga adlaw alang sa mga Judio, kay natunong sa pista. Busa gihangyo nila kang Pilato nga kon mahimo pamalion ang mga batiis sa mga tawo nga gilansang sa krus aron dali silang mangamatay, ug aron makuha dayon ang ilang mga patayng lawas. 32 Busa miadto didto ang mga sundalo ug gipamali nila ang mga batiis sa duha ka tawo nga gilansang uban ni Jesus. 33 Apan pag-abot nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala na lang nila balia ang iyang mga batiis. 34 Apan ang gihimo sa usa sa mga sundalo, gidughang niya ang kilid ni Jesus sa bangkaw ug diha-diha miagas ang dugo ug tubig. 35 Tinuod kini nga mga panghitabo tungod kay nakita ko gayod. Busa nahibalo ako nga kining akong gisulat tinuod, ug gisulat ko kini aron motuo usab kamo.[c] 36 Kini nahitabo aron matuman ang nahisulat sa Kasulatan nga nagaingon, “Wala gayoy bisan usa ka bukog nga mabali kaniya.”[d] 37 Ug may nahisulat pa gayod sa Kasulatan nga nagaingon, “Tan-awon nila ang tawo nga ilang gidughang.”[e]

Ang Paglubong kang Jesus

38 Human niadto, miadto si Jose nga taga-Arimatea kang Pilato ug nananghid nga kon mahimo tugotan siya nga kuhaon ang patay nga lawas ni Jesus didto sa krus. (Kini si Jose usa sa mga sumusunod ni Jesus, apan sa tago lang kay nahadlok siya sa mga kadagkoan sa mga Judio.) Gitugotan siya ni Pilato, busa gikuha niya ang patay nga lawas ni Jesus. 39 Miuban usab kaniya si Nicodemo. (Kini si Nicodemo mao kadtong miadto kang Jesus usa niana ka gabii.) May dala siyang pahumot nga sinagol nga mira ug aloe nga mga 35 ka kilo. 40 Gikuha nila ang patayng lawas ni Jesus ug ila kining gibuliboran ug mga panapton nga puti nga gibutangag pahumot. Kay mao kini ang nabatasan sa mga Judio kon maglubong ug patay. 41 Didto sa gilansangan kang Jesus, may usa ka lugar nga gitamnan ug mga kahoy nga olibo, ug didto may usa ka bag-o nga lubnganan nga gibangag sa bakilid nga wala pa gayod malubngi. 42 Ug tungod kay disperas na sa pista sa mga Judio, ug tungod kay duol ra man kadto nga lubnganan, didto na lang nila gilubong si Jesus.

Notas al pie

 1. Juan 19:17 Lugar sa Bagolbagol: posible lugar nga morag bagolbagol o posible tungod kay daghan ang gipamatay diha.
 2. Juan 19:24 Tan-awa usab ang Salmo 22:18.
 3. Juan 19:35 sa literal: Ug ang nakakita niini nagpamatuod, ug ang iyang pagmatuod tinuod, ug nasayod siya nga nagasulti siyag tinuod, aron motuo usab kamo. Nagatuo ang kadaghanan sa mga eksperto sa Biblia nga si Juan ang nagsulat niini nga libro ug ang iyang kaugalingon mao ang iyang gitumong niini nga bersikulo.
 4. Juan 19:36 Tan-awa usab ang 36 Exo. 12:46; Num. 9:12; Salmo 34:20.
 5. Juan 19:37 Tan-awa usab ang Zac. 12:10.

Amplified Bible

John 19

The Crown of Thorns

1So then Pilate took Jesus and had Him [a]scourged (flogged, whipped). And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on His head, and put a purple robe around Him; and they kept coming up to Him, saying [mockingly], “Hail, King of the Jews [Good health! Peace! Long life to you, King of the Jews]!” And they slapped Him in the face. Then Pilate came out again and said to them, “Look, I am bringing Him out to you so that you may know that I find no guilt in Him [no crime, no cause for an accusation].” So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said to them, “Look! The Man!” When the chief priests and officers saw Him, they shouted, “Crucify [Him]! Crucify [Him]!” Pilate said to them, “Take Him yourselves and crucify Him, for I find no guilt in Him [no crime, no cause for an accusation].” The Jews answered him, “We have a law [regarding blasphemy], and according to that law He should die, because He made Himself out to be the Son of God.”

So when Pilate heard this said, he was [even] more [b]alarmed and afraid. He went into the Praetorium again and said to Jesus, “Where are You from?” But Jesus did not answer him. 10 So Pilate said to Him, “You do not speak to me? Do You not know that I have authority to release You, and I have authority to crucify You?” 11 Jesus answered, “You would have no authority over Me at all if it had not been given to you from above. For this reason the sin and guilt of the [c]one who handed Me over to you is greater [than your own].” 12 As a result of this, Pilate kept making efforts to release Him, but the Jews kept screaming, “[d]If you release this Man, you are no friend of Caesar! Anyone who makes himself out [to be] a king opposes Caesar [and rebels against the emperor]!”

13 When Pilate heard this, he brought Jesus out, and sat down on the judgment seat at a place called [e]The Pavement, but in [f]Hebrew, Gabbatha. 14 Now it was the day of Preparation for the [g]Passover [week], and it was about the sixth hour. He said to the Jews, “Look, your King!” 15 But they shouted, “Away with Him, away with Him, crucify Him!” Pilate said to them, “Shall I crucify your King?” The chief priests answered, “We have no king but Caesar!”

The Crucifixion

16 Then he handed Him over to them to be crucified.

17 So they took Jesus, and He went out, [h]bearing His own cross, to the place called [i]the Place of the Skull, which is called in Hebrew, Golgotha. 18 There they crucified Him, and with Him two others, one on either side, and Jesus between them. 19 Pilate also wrote an inscription [on a placard] and put it on the cross. And it was written: “JESUS THE NAZARENE, THE KING OF THE JEWS.” 20 And many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. 21 Then the chief priests of the Jews said to Pilate, “Do not write, ‘The King of the Jews’; but, ‘He said, “I am King of the Jews.”’” 22 Pilate replied, “What I have written I have written [and it remains written].”

23 Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took His outer clothes and made four parts, a part for each soldier, and also the tunic. But the [j]tunic was seamless, woven [in one piece] from the top throughout. 24 So they said to one another, “Let us not tear it, but cast lots for it, to decide whose it will be.” This was to fulfill the Scripture, “They divided My outer clothing among them, and for My clothing they cast lots.” 25 So the soldiers did these things.

But standing by the cross of Jesus were His mother, His mother’s sister [[k]Salome], [l]Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 26 So Jesus, seeing His mother, and the [m]disciple whom He loved (esteemed) standing near, said to His mother, “[Dear] woman, look, [here is] your son!” 27 Then He said to the disciple (John), “Look! [here is] your mother [protect and provide for her]!” From that hour the disciple took her into his own home.

28 After this, Jesus, knowing that all was now finished, said in fulfillment of the Scripture, “I am thirsty.” 29 A jar full of [n]sour wine was placed there; so they put a sponge soaked in the sour wine on [a branch of] hyssop and held it to His mouth. 30 When Jesus had received the sour wine, He said, “It is finished!” And He bowed His head and [voluntarily] [o]gave up His spirit.

Care of the Body of Jesus

31 Since it was the day of Preparation [for the Sabbath], in order to prevent the bodies from hanging on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high holy day) the Jews asked Pilate to have their legs [p]broken [to hasten death] and the bodies taken away. 32 So the soldiers came and broke the legs of the first man, and of the other who had been crucified with Him. 33 But when they came to Jesus and saw that He was already dead, they did not break His legs. 34 But one of the soldiers pierced His side with a spear, and immediately blood and water came [flowing] out. 35 And he (John, the eyewitness) who has seen it has testified, and his testimony is true; and he knows that he is telling the truth, so that you also [who read this] may believe. 36 For these things took place to fulfill the Scripture, “Not a bone of His shall be broken.” 37 And again another Scripture says, “They shall look at Him whom they have pierced.”

38 And after this, Joseph of Arimathea—a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews—asked Pilate to let him take away the body of Jesus; and Pilate gave him permission. So he came and took away His body. 39 Nicodemus, who had first come to Him at night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes, [weighing] about a hundred [Roman] [q]pounds. 40 So they took Jesus’ body and bound it in linen wrappings with the fragrant spices, as is the burial custom of the Jews. 41 Now there was a garden at the place where He was crucified, and in the garden a new tomb [cut out of solid rock] in which no one had yet been laid. 42 Therefore, because of the Jewish day of Preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there.

Notas al pie

 1. John 19:1 Because Pilate viewed Jesus as innocent, he may have ordered the beating expecting that the Jews would consider it adequate punishment and consent to Jesus’ release. Scourging was a horrific, brutal form of punishment. The glass and metal of the whip tore the body apart, exposing the vital organs. Men frequently died of the scourging.
 2. John 19:8 As a Roman pagan, Pilate would have been superstitious and may have feared that Jesus actually had some sort of magical or divine power.
 3. John 19:11 This may refer to Judas Iscariot, but Caiaphas may be the more likely one since he was directly responsible for Jesus’ going before Pilate.
 4. John 19:12 This put political pressure on Pilate. The Jews indicated if Pilate released Jesus they would inform Rome and Pilate’s career would be in jeopardy.
 5. John 19:13 Gr The Lithostrotos, i.e. the Mosaic Pavement, the Stone Platform.
 6. John 19:13 I.e. Jewish Aramaic.
 7. John 19:14 See note 18:28.
 8. John 19:17 The vertical post remained permanently in the ground. Jesus carried the cross beam.
 9. John 19:17 Latin: Calvarius or Calvary; Aram: Golgotha; Greek: Kranion.
 10. John 19:23 Gr khiton, the long shirtlike undergarment worn next to the skin.
 11. John 19:25 The mother of the apostles John and James, the sons of Zebedee.
 12. John 19:25 The mother of James the Younger (also called James the Less). Believed to be a sister or sister-in-law of Jesus’ mother.
 13. John 19:26 John, the Apostle and author of this Gospel was Jesus’ cousin.
 14. John 19:29 This sour wine was not to dull the senses, but to provide minimal relief to the victim. The wine mixed with gall (myrrh) that Jesus earlier had refused to drink (Matt 27:34; Mark 15:23) had narcotic qualities to deaden the pain.
 15. John 19:30 This wording implies that Jesus voluntarily and sovereignly released His spirit from His body in submission to God’s plan.
 16. John 19:31 After the legs were broken with a heavy blow, the condemned prisoner could no longer push upwards to assist his own breathing and would soon suffocate due to the awkward position that was forced on him by crucifixion. At the same time, breaking the legs was more painful than a quicker end with the point of a spear.
 17. John 19:39 Lit litras, equal to 12 oz each.