Ang Pulong Sa Dios

Job 37:1-24

1“Magkubakuba ang akong dughan tungod niana nga bagyo. 2Pamatia ninyo ang tingog sa Dios nga nagdahunog. 3Gipakilat niya ang kalangitan ug mikilab kini hangtod sa kinatumyan sa kalibotan. 4Unya madungog ang dahunog sa iyang makusog nga tingog. Ug dili niya kini pugngan. 5Katingalahan kaayong nagdahunog ang tingog sa Dios. Nagahimo siya ug katingalahang mga butang nga dili nato matugkad. 6Gimandoan niya ang snow nga mahulog sa yuta ug gipabunok ang ulan, 7aron makapahulay ang mga tawo sa ilang trabaho ug makapamalandong sa gihimo sa Dios. 8Ang mga mananap manago sa ilang tagoanan ug magpabilin sila didto panahon sa bagyo. 9Ang makusog ug bugnaw nga hangin nagagikan sa ilang tagoanan. 10Sa pagginhawa sa Dios maporma ang ice, ug ang halapad nga katubigan mag-ice. 11Pun-on niya ug tubig ang kapanganoran, ug gipakilat kini. 12Maglibot-libot ang mga panganod sa tibuok kalibotan sunod sa mando sa Dios. 13Nagapadala ang Dios sa makusog nga ulan aron sa paghatag ug tubig sa yuta, o sa pagdisiplina sa tawo, o sa pagpakita sa iyang gugma.

14“Pamatia kini, Job, ug pamalandongi ang katingalahan nga mga butang nga gihimo sa Dios. 15Nahibalo ka ba kon giunsa pagpahimutang sa Dios ang mga panganod ug kon giunsa niya pagpakilab ang kilat? 16Nahibalo ka ba kon giunsa paglutaw sa mga panganod? Buhat kini sa katingalahan nga Dios nga labihan kamaalamon. 17Ikaw gani panington tungod sa init nga hangin gikan sa habagatan, 18makatabang ka ba sa Dios sa pagbukhad sa mga panganod ug sa pagpagahi niini sama sa espeho nga bronsi? 19Kon maalamon ka, tudloi kami kon unsay angay namong isulti sa Dios. Dili kami kahibalo kon unsaon namo pagpangatarungan kay blangko ang among hunahuna. 20Dili ako moingon sa Dios nga makiglalis ako kaniya, kay tingalig laglagon niya ako. 21Walay tawo nga makatutok sa adlaw human mahawani sa hangin ang mga panganod ang kalangitan, kay sulaw kini kaayo. 22Gikan sa amihan mogawas ang Dios nga nagasidlak sama sa bulawan ug ang iyang kasulaw katingalahan. 23Dili nato matugkad ang Makagagahom nga Dios nga labing gamhanan. Matarong gayod siya ug dili mangdaog-daog, 24busa gitahod siya sa mga tawo. Dili niya tagdon ang mga tawo nga nagaisip sa ilang kaugalingon nga mga maalamon.”