Ang Pulong Sa Dios

Hosea 5:1-15

1Miingon pa ang Ginoo, “Pamati kamo, katawhan sa Israel, ingon man kamong mga pari ug mga miyembro sa panimalay sa hari, kay kini nga paghukom batok kaninyo: Nahisama kamo sa lit-ag, kay gipasipad-an ninyo ang mga katawhan sa Mizpa ug sa Tabor. 2Misupak kamo kanako ug misamot ang inyong tinguha sa pagpamatay, busa silotan ko kamong tanan. 3Nasayod ako sa tanan mahitungod kaninyong mga taga-Israel;5:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa bersikulo 5, 9, 11-14 sa Hebreo. Tan-awa usab ang 4:17. wala kamoy ikatago kanako. Nagasimba kamo sa mga dios-dios5:3 Nagasimba… dios-dios: sa literal, Nagapanapaw kamo. busa nahimo kamong mahugaw.

4“Ang inyong daotang mga binuhatan nagapugong kaninyo sa pagbalik kanako nga inyong Dios. Kay anaa sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagsimba sa mga dios-dios, ug wala ninyo ako ilha nga Ginoo. 5Ang inyong pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay kamong silotan. Ug tungod sa inyong pagpakasala malaglag kamong mga taga-Israel, ug malaglag uban kaninyo ang mga taga-Juda. 6Mohalad kamo kanako ug mga karnero, kanding ug baka, apan dili ninyo masinati ang akong presensya kay magpahilayo ako kaninyo. 7Giluiban ninyo ako kay ang inyong mga anak dili akoa. Busa karon, laglagon ko kamo ug ang inyong mga yuta sa usa lang ka bulan.5:7 sa usa lang ka bulan: o, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan.

Pasidaan sa Juda ug sa Israel

8“Patingoga ang mga budyong ug mga trumpeta aron mangandam ang mga tawo sa Gibea ug sa Rama! Ipalanog ang singgit sa gira sa Bet Aven! Pagbantay kamong mga katawhan sa Benjamin!5:8 mga katawhan sa Benjamin: ang Gibea, Rama, Bet Aven sakop kaniadto sa tribo ni Benjamin (Josue 18:21-28). 9Malaglag ang Israel sa adlaw sa pagsilot. Mahitabo gayod ang akong giingon batok sa mga tribo sa Israel!5:9 Israel: ang tibuok nasod sa Israel (Juda ug Israel). 10Ang mga pangulo sa Juda sama sa mga tawo nga gapamalhin ug mga muhon kay giilogan nila ug yuta ang Israel. Busa ibubo ko kanila ang akong kasuko sama sa baha. 11Gidaog-daog ang Israel ug gilaglag tungod kay gisilotan ko siya, kay padayon gayod siya nga nagasunod sa mga dios-dios. 12Sama ako sa gagmayng mananap nga mokutkot sa Israel ug sa Juda.

13“Sa dihang nakita sa Israel ug sa Juda ang katalagman5:13 katalagman: sa literal, balatian ug samad. Tingali ang buot ipasabot, mga problema nga politikal ug espiritwal. nga midangat kanila, nangayo ug tabang ang Israel sa gamhanang hari sa Asiria. Apan ang hari dili makatabang kanila.5:13 dili makatabang kanila: sa literal, dili siya makaayo sa ilang samad. 14Kay mahisama ako sa usa ka liyon ngadto sa Israel ug Juda nga mokunis-kunis kanila. Ako gayod mismo ang molaglag kanila. Bihagon ko sila ug walay makaluwas kanila. 15Pagkahuman, mobalik ako sa akong dapit, hangtod nga angkonon nila ang ilang mga sala. Ug unya modangop gayod sila kanako taliwala sa ilang pag-antos.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 5:1-15

Chiweruzo cha Israeli

1“Ansembe inu, imvani izi!

Inu Aisraeli, tcherani khutu!

Inu nyumba yaufumu, mvetserani!

Chiweruzo ichi ndi chotsutsa inu:

Inu munali ngati msampha ku Mizipa,

munali ngati ukonde woyalidwa pa phiri la Tabori.

2Owukira azama mʼmoyo wakupha,

Ine ndidzawalanga onsewo.

3Ndimadziwa zonse za Efereimu;

Aisraeli ndi osabisika kwa Ine.

Efereimu wayamba tsopano kuchita zachiwerewere;

Israeli wadziyipitsa.

4“Ntchito zawo siziwalola

kubwerera kwa Mulungu wawo.

Mʼmitima mwawo muli mzimu wachiwerewere;

Iwo sadziwa Yehova.

5Kudzikuza kwa Israeli kwakhala umboni womutsutsa;

Aisraeli, ngakhale Aefereimu, anagwa mʼmachimo awo;

Yudanso anagwa nawo pamodzi.

6Pamene adzapita ndi nkhosa zawo ndi ngʼombe zawo

kukapereka nsembe kwa Yehova,

iwo sadzamupeza;

Iye wawachokera.

7Iwo ndi osakhulupirika kwa Yehova;

amabereka ana amʼchigololo

ndipo chikondwerero chawo cha mwezi watsopano

chidzawawononga pamodzi ndi minda yawo.

8“Womba lipenga mu Gibeya,

liza mbetete mu Rama.

Fuwulani mfuwu wankhondo mu Beti-Aveni;

iwe Benjamini tsogolera.

9Efereimu adzasanduka bwinja

pa tsiku la chilango.

Ine ndikulengeza zomwe zidzachitikadi

pakati pa mafuko a Israeli.

10Atsogoleri a Yuda ali ngati anthu

amene amasuntha miyala ya mʼmalire.

Ndidzawakhutulira ukali wanga

ngati madzi a chigumula.

11Efereimu waponderezedwa,

akulangidwa chifukwa chotsatira

mafano.

12Ine ndili ngati njenjete kwa Efereimu,

ngati chinthu chowola kwa anthu a ku Yuda.

13“Efereimu ataona nthenda yake,

ndi Yuda ataona zilonda zake,

pamenepo Efereimu anatembenukira kwa Asiriya,

ndipo anawatumizira mfumu yayikulu kudzawathandiza.

Koma mfumuyo singathe kukuchizani,

singathe kuchiritsa mabala anu.

14Pakuti Ine ndidzakhala ngati mkango kwa Efereimu.

Ngati mkango wamphamvu kwa Yuda.

Ndidzawakhadzula nʼkuchokapo;

ndidzawatenga ndipo palibe amene adzawalanditse.

15Ndipo ndidzabwerera ku malo anga

mpaka anthu anga atavomereza kulakwa kwawo.

Ndipo iwo adzafunafuna nkhope yanga;

mʼmasautso awo adzandifunitsitsa Ine.”