Ang Pulong Sa Dios

Hosea 12:1-14

1“Ang mga taga-Israel12:1 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa usab ang 4:17. nagasalig sa mga butang nga walay pulos. Sa tibuok adlaw nagatinguha sila sa mga butang nga makadaot. Misamot sila ka bakakon ug kabangis. Naghimo sila ug kasabotan uban sa Asiria ug nagapadala ug lana sa Ehipto.”

2Miingon si Hosea, “May akusasyon ang Ginoo batok sa mga taga-Juda nga mga kaliwat usab ni Jacob. Silotan niya sila sumala sa ilang mga batasan; balosan niya sila sumala sa ilang mga binuhatan. 3Sa diha pa si Jacob sa tagoangkan sa iyang inahan, gusto na niyang ilogan ang iyang kaluha.12:3 gusto… kaluha: sa literal, gigunitan niya ang tikod sa iyang igsoon. Ug sa dihang midako na siya, nakiglayog siya sa Dios 4pinaagi sa pagpakiglayog sa usa ka anghel, ug midaog siya. Naghilak siya nga mihangyo nga panalanginan sa anghel. Nakita niya ang Dios sa Betel, ug didto nakigsulti kaniya12:4 kaniya: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, kanato. ang Dios. 5Siya ang Ginoong Dios nga Makagagahom; Ginoo ang iyang bantogan nga ngalan.

6“Busa balik na kamo sa inyong Dios, mga kaliwat ni Jacob, ug patunhaya ninyo ang gugma ug hustisya. Ug salig kamo sa inyong Dios kanunay.”

Ang Dugang nga mga Akusasyon sa Ginoo Batok sa Israel

7Miingon ang Ginoo sa mga taga-Israel, “Gusto kaayong manglimbong ang inyong mga negosyante; naggamit sila ug mga timbangan nga limbongan. 8Manghambog pa kamo nga nakatigom kamo ug bahandi alang sa inyong kaugalingon ug labihan na kamo ka adunahan. Mapasigarbohon usab kamong moingon nga walay makaakusar nga naangkon ninyo ang inyong bahandi sa daotang paagi, ug nga wala kamoy nahimong sala. 9Busa ako, ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto, papuy-on ko kamo pag-usab sa mga tolda, sama sa ginahimo ninyo sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag.12:9 Tan-awa ang Lev. 23:41-43.

10“Nakigsulti ako sa mga propeta ug gihatagan ko sila sa daghang mga panan-awon. Pinaagi kanila gipahimangnoan ko kamo nga malaglag kamo.12:10 gipahimangnoan… kamo: o, gisuginlan ko kamo ug mga sambingay. 11Apan ang mga katawhan sa Gilead mga daotan ug wala gayoy pulos, ug ang mga katawhan sa Gilgal nagahalad ug mga torong baka ngadto sa mga dios-dios. Sigurado gayod nga mangaguba ang ilang mga halaran ug mahisama kini sa tinapok nga mga bato nga nakuha gikan sa dinaro nga yuta.

12“Miikyas si Jacob ngadto sa Aram,12:12 Aram: usa ka dapit sa Mesopotamia. ug didto nagserbisyo siya isip magbalantay sa mga mananap aron makaangkon ug asawa. 13Pinaagi sa propeta nga si Moises, gipagawas ko kamong mga Israelinhon gikan sa Ehipto ug giatiman. 14Apan gipalagot gayod ninyo ako nga inyong Ginoo tungod sa inyong pagpamatay, busa silotan ko kamo. Balosan ko kamo sa inyong pagpakaulaw kanako.

New Russian Translation

Осия 12:1-14

1Ефрем питается ветром,

гоняется за восточным ветром весь день,

умножая ложь и насилие.

Он заключает соглашения с Ассирией

и посылает оливковое масло Египту.

2У Господа есть судебная тяжба против Иудеи.

Он накажет дом Иакова по путям его

и воздаст ему по его делам.

3Еще в утробе Иаков схватил своего брата за пятку,

а возмужав, он боролся с Богом12:3 См. Быт. 32:22-32..

4Он боролся с Ангелом и превозмог Его.

Он плакал и умолял Его о благосклонности12:4 См. Быт. 32:22-32..

В Вефиле Бог нашел Иакова 12:4 См. Быт. 28:10-22; 35:8-15.

и там говорил с нами12:4 Или: «с ним».;

5Он – Господь, Бог Сил;

Господь – Его имя.

6Так вернись же к своему Богу,

придерживайся любви и справедливости

и всегда ожидай своего Бога.

7Торговцы используют неверные весы

и любят обманывать,

8а народ Ефрема хвастается:

«Я очень богат. Я разбогател.

Но во всех моих делах никто не найдет во мне

ничего незаконного,

и ничего грешного».

9– Я – Господь, твой Бог,

Который вывел тебя из Египта12:9 Или: « … твой Бог с тех пор, когда ты еще был в Египте». См. стих 13:4, а также Исх. 20:2..

Я заставлю тебя снова жить в шатрах,

как в дни праздника12:9 Праздник Шалашей – иудейский праздник в память о попечении Бога во время скитаний в пустыне (см. Лев. 23:33-43; Чис. 29:12-39; Втор. 16:13-17). Шалашей.

10Я говорил с пророками,

дал им много видений,

через них рассказывал притчи.

11Есть ли зло в Галааде?

Его жители ничтожны!

Приносят ли они в жертву быков в Гилгале?

Их жертвенники будут как груды камней

на вспаханном поле.

12Иаков убежал в страну Арам.

Он работал за жену,

и, чтобы заплатить за нее, он пас овец12:12 См. Быт. 27:41–28:5; 29:1-30..

13Господь через пророка вывел Израиль из Египта,

и через пророка Он охранял его.

14Но Ефрем разгневал Господа.

Владыка оставит на нем вину за его кровопролитие

и воздаст ему за это презрение.