Ang Pulong Sa Dios

Hebreohanon 8

Si Jesus mao ang Atong Pangulong Pari

1Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti: kita karon may pangulo na nga pari nga atua didto nagalingkod sa tuo sa trono sa Makagagahom nga Dios sa langit. 2-3 Nagaalagad siya isip pangulong pari didto sa Labing Balaan gayod nga Lugar. Dili tawo ang nagbuhat niana nga lugar kondili ang Ginoo gayod. Ang kada pangulong pari ginapili nga maghalad ngadto sa Dios ug mga halad nga mga mananap ug uban pa nga mga halad. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan nga aduna usab siyay ihalad. Kon dinhi pa siya sa yuta, dili gayod siya mahimong pari tungod kay sukad pa kaniadto may mga pari na dinhi nga nagahalad pinasikad sa Kasugoan. Ang ilang gibuhat nga mga paghalad hulagway lamang sa mga butang nga nagakahitabo didto sa langit. Nasayran nato kini tungod kay niadtong ipatindog na ni Moises ang tolda nga simbahan miingon ang Dios kaniya, “kinahanglan nga himuon mo ang sama sa akong gipakita kanimo didto sa bukid.”[a] Apan ang buluhaton ni Jesus isip pangulong pari labi pang maayo kaysa buluhaton niadtong mga pari. Ug ang bag-o nga kasabotan karon nga iyang gipatigayon labi pang maayo kon itandi sa una nga kasabotan. Tungod kay ang bag-o nga kasabotan pinasikad sa labing maayo nga mga saad sa Dios.

Kon walay kulang ang una nga kasabotan dili na unta kini kinahanglan nga ilisan pa. Apan nakita sa Dios ang kakulangon sa mga tawo nga nagsunod niadtong nauna nga kasabotan. Busa miingon siya,

“Moabot ang adlaw nga maghimo ako ug bag-o nga kasabotan sa mga taga-Israel ug sa mga taga-Juda,
ug kini dili na sama niadtong kasabotan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giagak ko sila pagawas sa Ehipto.
Wala nila tumana ang unang kasabotan nga gihatag ko kanila.
Mao nga gipasagdan ko na lang sila.”
10 Miingon usab ang Ginoo,
“Ang bag-o nga kasabotan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini: Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan, ug itisok ko kini sa ilang kasingkasing.
Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan.
11 Wala nay mosulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsoon, ‘Ilha ang Ginoo.’
Tungod kay silang tanan makaila kanako, gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon.
12 Kay pasayloon ko sila sa ilang mga daotan nga binuhatan, ug dili ko na hinumdoman pa ang ilang mga sala.”[b]

13 Ug tungod kay nag-ingon ang Dios nga may bag-o na nga kasabotan, klaro nga ang una nga kasabotan karaan na, ug ang karaan dili na magamit ug mahanaw lang.

Notas al pie

  1. Hebreohanon 8:5 Tan-awa usab ang Exo. 25:40.
  2. Hebreohanon 8:12 Tan-awa usab ang Jer. 31:31-34.

Slovo na cestu

Židům 8

Kristus je Nejvyšší kněz nové smlouvy

11-2 Náš velekněz koná svou službu v nebeském chrámu, který postavil Pán a ne člověk jako pravé místo bohoslužby. Koná ji od chvíle, kdy zaujal vysoké postavení u Boha.

3-5 Každý velekněz je ustanoven k tomu, aby obětoval dary a oběti. I Ježíš měl tuto povinnost. Ale nebyl z kněží, kteří přinášejí dary podle zákona a jejichž služba je jen stínem nebeské bohoslužby. Víme přece, že Mojžíš zhotovil na Boží příkaz svatyni přesně podle vzoru, který mu byl zjeven.

Kristus je však prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na dalekosáhlejších zaslíbeních, protože mu byla svěřena vznešenější služba.

Kdyby stará smlouva neměla vady, nebyla by nahrazována novou. Ale Bůh říká svému lidu:

„Nastane den,
    kdy uzavřu s Izraelci a Judejci novou smlouvu.
Bude se lišit od té,
    kterou jsem uzavřel s jejich otci v den,
kdy jsem je vyvedl z Egypta.
    Nedodrželi ji a já jsem o ně přestal dbát.
10 Toto je nová smlouva,
    kterou uzavřu s Izraelci,
praví Pán.
    Napíšu své zákony do jejich myslí,
takže budou vědět,
    co po nich žádám,
aniž bych to musel říkat.
    A ty zákony budou vepsány v jejich srdci a oni budou toužit po tom,
aby je plnili.
    A budu jejich Bůh a oni budou můj lid.
11 A nebude třeba,
    aby někdo říkal svému příteli,
sousedovi nebo bratrovi: Poznávej Pána,
    poněvadž mne už všichni,
velcí i malí, budou znát.
12     Odpustím jim jejich přestupky a na jejich hříchy ani nevzpomenu.“

13 Tím Bůh ohlašuje nové sliby a novou smlouvu místo staré, která je už nevhodná a pozbývá platnosti.