Ang Pulong Sa Dios

Hebreohanon 2

Ang Kaluwasan

1Busa kinahanglan gayod nato nga tipigan ug maayo ang mga kamatuoran nga atong nadungog aron dili kita mahisalaag. Ang Kasugoan nga gipadala pinaagi sa mga anghel napamatud-an nga tinuod gayod, ug ang matag usa nga wala mosunod o wala motuman niini, gisilotan sumala sa iyang nahimo nga sala. Busa dili gayod kita makalingkawas sa silot kon dili nato hatagan ug pagtagad kining kaluwasan nga wala gayoy sama. Ang Ginoo mismo mao ang una nga nagbutyag niini nga kaluwasan, ug gipamatud-an kini kanato sa mga tawong nakadungog kaniya. Ug gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa nagkalain-laing mga milagro, mga timailhan, mga kahibulongang buhat, ug sa paghatag sa nagkalain-laing mga hiyas pinaagi sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubut-on.

Ang Kaluwasan Miabot Pinaagi kang Cristo

Karon, kon bahin sa umaabot nga kalibotan nga among gihisgotan, dili ang mga anghel ang ibutang sa Dios nga modumala niini. Tungod kay mao kini ang nahisulat sa Kasulatan,

O Dios, unsa ba gayod ang tawo nga gihatagan mog pagtagad?
Tawo lamang siya, nganong imo gayod siyang giatiman?
Sa hamubo nga panahon gibuhat mo siya nga ubos sa mga anghel.
Apan gipasidunggan mo siya nga sama sa hari.
Ug gipasakop mo kaniya ang tanan.”[a]

Ang ginaingon sa Kasulatan nga masakop sa tawo ang tanan nagakahulogan nga moabot ang adlaw nga wala gayoy dili masakop sa tawo. Apan sa pagkakaron nasayod kita nga dili pa kontrolado sa tawo ang tanan nga mga butang. Apan kon bahin kang Jesus, nasayod kita nga sa mubong panahon gihimo siya sa Dios nga ubos sa mga anghel, aron nga pinaagi sa grasya sa Dios, mamatay siya alang sa tanan nga mga tawo. Ug karon gipasidunggan siya isip hari tungod sa iyang giantos nga kamatayon. 10 Gibuhat sa Dios ang tanan nga butang, ug kini gibuhat niya alang sa iyang kaugalingon. Busa angay lang gayod nga gitugot niya nga mag-antos si Jesus, aron maagian ni Jesus ang tanan nga kinahanglan niyang maagian, ug pinaagi niini daghan nga mga tawo ang mahimong iyang mga anak nga iyang pasidunggan. Kay si Jesus mao gayod ang tinubdan sa ilang kaluwasan.

11 Si Jesus ang naghinlo sa atong mga sala. Ug ang iyang Amahan mao usab ang atong Amahan. Mao kini ang hinungdan nga wala siya maulaw sa pagtawag kanato nga iyang mga igsoon. 12 Mao kini ang iyang giingon sa iyang Amahan,

“Ipaila ko ikaw sa akong mga igsoon;
ug mag-awit ako ug pagdayeg kanimo taliwala sa tanan nga nagasimba kanimo.”[b]

13 Ug midugang siya sa pag-ingon,

“Mosalig gayod ako sa Dios.”[c]

Ug miingon usab siya,

“Ania ako uban sa mga anak sa Dios nga iyang gihatag kanako.”[d]

14 Ug tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios mga tawo nga may lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatawo usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila, kay pinaagi sa iyang kamatayon mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tawo. 15 Sa mao nga pamaagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi. 16 Busa klaro gayod kaayo nga dili ang mga anghel ang gitabangan ni Jesus, kondili ang mga kaliwat ni Abraham. 17 Mao kana nga kinahanglang magpakatawo si Jesus, sama gayod sa iyang mga igsoon sa tanang pamaagi, aron mahimo siyang maluloy-on ug kasaligan nga pangulong pari nga makahalad ngadto sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa mga tawo. 18 Siya mismo nakaagi sa mga pag-antos sa dihang gitintal siya, busa makatabang siya sa mga tawo nga ginatintal.

Notas al pie

  1. Hebreohanon 2:8 Tan-awa usab ang Salmo 8:4-6.
  2. Hebreohanon 2:12 Tan-awa usab ang Salmo 22:22.
  3. Hebreohanon 2:13 Tan-awa usab ang Isa. 8:17.
  4. Hebreohanon 2:13 2:13b Tan-awa usab ang Isa. 8:18.

Swedish Contemporary Bible

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.