Ang Pulong Sa Dios

Hebreohanon 13

Ang Pag-alagad nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Padayon kamo sa paghigugmaay isip mga managsoon diha kang Cristo. Ayaw ninyo kalimti ang pag-abiabi sa mga dumuduong. May mga tawo kaniadto nga nagbuhat niana, ug wala sila masayod nga kadtong ilang mga bisita mga anghel diay. Hunahunaa ninyo ang inyong mga isigka-tumutuo nga anaa sa prisohan, ug ang mga gipasipad-an, ug batia ninyo ang ilang kahimtang.

Ang kada usa kinahanglang maghatag ug bili sa kaminyoon. Busa dili gayod kamo manapaw tungod kay silotan sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon.

Likayi ninyo ang paghigugma sa kuwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsa lay anaa kaninyo, tungod kay nag-ingon ang Dios, “Dili ko gayod kamo biyaan, ug dili ko gayod kamo pasagdan.”[a] Busa magmaisog kita sa pag-ingon,

“Ang Ginoo mao ang akong magtatabang,
busa dili ako mahadlok. Unsa may mahimo sa tawo kanako?”[b]

Hunahunaa ninyo ang inyong mga tigdumala nga nagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios. Palandonga ang ilang pagkinabuhi ug pagkamatay nga nagatuo sa Dios. Awata ninyo ang ilang pagtuo. Si Jesu-Cristo dili gayod mausab: Siya mao gihapon kaniadto, karon, ug sa walay kataposan. Ayaw kamo pagpadala sa nagkalain-lain nga mga pagtulon-an nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat. Mas maayo nga lig-onon nato ang atong pagtuo pinaagi sa tabang sa Dios, ug dili sa pagsunod sa mga tulumanon bahin sa mga pagkaon. Wala gayoy kaayohan nga makuha ang nagasunod niana nga mga tulumanon. 10 Kita nga mga tumutuo may halaran, ug ang mga Judio nga nagahalad diha sa ilang simbahan dili mahimo nga mokaon diha sa atong halaran. 11 Kay ang dugo sa mga mananap nga ihalad alang sa mga sala sa mga tawo gidala sa pangulong pari didto sa Labing Balaan nga Lugar, apan ang lawas niadto nga mga mananap gidala sa gawas sa lungsod ug didto gisunog. 12 Sama usab niini ang nahitabo kang Jesus tungod kay didto usab siya gipatay sa gawas sa lungsod, aron pinaagi sa iyang dugo mahinloan niya ang mga tawo sa ilang mga sala. 13 Busa adtoon nato si Jesus didto sa gawas sa lungsod ug makig-ambit kita sa iyang mga giantos nga kaulawan. 14 Kay wala kitay permanente nga lungsod dinhi sa kalibotan, kondili nagahulat kita sa permanente nga lungsod nga umaabot. 15 Busa maghalad kita kanunay sa mga pagdayeg ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Kini mao ang mga halad nga mga pulong nga maggikan sa atong baba ug magpaila kon kinsa siya. 16 Ayaw kamo kalimot pagbuhat ug maayo, ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makahatag ug kalipay sa Dios.

17 Tumana ninyo ang mga tumutuo nga nangulo kaninyo ug pagpasakop kamo kanila, tungod kay sila mao ang nagaatiman sa inyong espirituhanon nga kahimtang. Ug nasayod sila nga moabot ang adlaw nga manubag sila sa Dios bahin sa ilang pag-atiman kaninyo. Kon tumanon ninyo sila, mag-alagad sila nga may kalipay, apan kon dili, masubo sila ug dili kini makahatag ug kaayohan kaninyo.

18 Iampo ninyo kami kanunay, kay nasiguro namo nga limpyo ang among konsensya tungod kay naningkamot kami kanunay sa pagbuhat ug maayo. 19 Labi na gayod nga iampo ninyo nga pabalikon ako sa Dios diha kaninyo sa labing madali.

Pag-ampo

20 Ug nagaampo usab ako sa Dios alang kaninyo, sa Dios nga nagahatag ug kalinaw. Siya ang nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, nga mao ang Makagagahom nga Magbalantay kanato ingon nga iyang mga karnero. Kay pinaagi sa iyang dugo gipalig-on niya ang walay kataposan nga kasabotan. 21 Hinaut nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon aron mahimo ninyo ang iyang kabubut-on. Ug hinaut nga pinaagi kang Jesu-Cristo buhaton niya kanato ang iyang gusto. Dayegon nato siya sa walay kataposan. Amen.

Kataposan nga mga Tugon

22 Mga igsoon, nagahangyo ako nga paminawon ninyo pag-ayo ang akong mga gitambag, kay hamubo ra man kining akong sulat kaninyo. 23 Gusto ko nga masayran ninyo nga ang atong igsoon nga si Timoteo gipagawas na sa prisohan. Kon moabot dayon siya, ubanon ko siya sa akong pag-anha diha kaninyo.

24 Ipangumusta na lang ako sa inyong mga tigdumala diha ug sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Nangumusta usab kaninyo ang atong mga igsoon nga taga-Italia.

25 Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Notas al pie

  1. Hebreohanon 13:5 Tan-awa usab ang Deu. 31:6-8.
  2. Hebreohanon 13:6 Tan-awa usab ang Salmo 118:6.

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 13

Záverečné napomenutia

1 Bratská láska nech trvá.

Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí nevedomky takto prijali za hostí anjelov.

Pamätajte na väzňov, akoby ste boli uväznení s nimi. Pamätajte aj na tých, ktorí trpia, veď aj vás môže stihnúť podobné trápenie.

Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželia nech sú si verní, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.

Nech sa vás nezmocní láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nikdy ťa neopustím, ani sa ťa nezrieknem!"

Preto môžeme s dôverou hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek?"

Pamätajte na tých, ktorí vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Všímajte si, aký bol záver ich života, a nasledujte ich vieru.

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky!

Nedajte sa strhnúť všelijakými cudzími náukami. Je dobré spoľahnúť sa na Božiu milosť a nie na predpisy o pokrmoch. Ich dodržiavaním sa nič nezíska.

10 My máme nový spôsob služby Bohu, na ktorom nemajú podiel tí, ktorí lipnú na pôvodných izraelských obradoch.

11 V starej obetnej praxi sa telá zvierat, obetovaných za hriech, ktorých krv prinášal veľkňaz do svätyne, spaľovali za mestom.

12 To je predobraz Ježiša, ktorý trpel za bránami Jeruzalema, aby posvätil ľud svojou vlastnou krvou.

13 Vykročme teda za ním, opusťme náš starý spôsob života a nebojme sa pre neho znášať potupu.

14 Veď tu na zemi nemáme trvalý domov -- naším cieľom je mesto, ktoré pre nás pripravuje Pán v nebesiach.

15 Prinášajme teda skrze Ježiša stálu obeť chvály a naše ústa nech vyznávajú jeho meno.

16 Ale nezabúdajme ani na dobročinnosť a štedrosť, také obete sa Bohu páčia.

Poslúchajte duchovných vodcov

17 Poslúchajte tých, ktorí vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vami a budú sa za vás zodpovedať. Kiežby to mohli robiť s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.

18 Modlite sa za nás. Sme si istí, že máme čisté svedomie, lebo si chceme vo všetkom správne počínať.

19 Modlite sa predovšetkým za to, aby som sa čo najskôr k vám vrátil.

Požehnanie a pozdravy

20 A tak teraz nech Boh pokoja, ktorý vzkriesil nášho Pána Ježiša z mŕtvych, pomáha vám konať dobro a plniť jeho vôľu.

21 Nech on, ten veľký pastier oviec, ktorý svojou krvou spečatil novú večnú zmluvu, dá vám silu konať to, čo sa Bohu páči. Jemu nech je sláva na veky vekov.

22 Prosím vás, bratia, prijmite toto napomenutie. Veď som vám napísal iba krátko.

23 Oznamujem vám, že náš brat Timotej je už na slobode. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním.

24 Pozdravte všetkých svojich predstavených i všetkých bratov. Pozdravujú vás bratia z Itálie.

25 Božia milosť nech je s vami všetkými!