Ang Pulong Sa Dios

Haggai 1:1-15

Ang Pagtawag sa Ginoo sa Pagtukod sa Balay sa Ginoo

1Sa ikaduhang tuig ni Haring Darius, sa unang adlaw sa ika-unom, ang pulong sa Ginoo miabot kang Propeta Haggai alang kang Zerubabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Juda, ug kang Joshua nga anak ni Jozadak ang pangulong pari.

2-3Kini mao ang giingon sa Ginoo nga Gamhanan: kining mga katawhan miingon, ang takna wala pa muabot aron tukoron ang balay sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo miabot kang Propeta Haggai: 4Panahon ba kini alang sa inyong kaugalingon nga magpuyo sa gidayan-dayanan ninyong kabalayan, apan kini nga balay nagpabilibing guba? 5Karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahum: Hatagi ug maampingon nga paghunahuna ang inyong mga pamaagi. 6Kamo nagtanom ug daghan apan nagaani kamo ug gamay. Nagkaon kamo, apan dili kini igo. Kamo miinom, apan wala kini makapuno. Nagsul-ob kamo ug sinina apan wala kamo mainitan. Nakakuha kamo ug sueldo, igo lang gisulod sa inyong bulsa nga may buslot niini. 7Kini mao ang giingon sa Ginoo nga Gamhanan: “Hatagi ug maampingon nga paghunahuna ang inyong mga pamaagi. 8Lakaw ug saka ngadto sa mga kabukiran ug pagdala ug mga truso ug tukora ang akong balay, aron ako malipay niini ug mapasidunggan,” nagaingon ang GINOO.

9Ikaw nagpaabut ug daghan, apan tan-awa, miresulta kini ngadto sa gamay. Unsay gidala nimo sa imong balay ako kining gihuyop pahilayo. Ngano man? Nagaingon ang GINOO nga Makagagahum. Tungod sa akong balay, nga nagpabilin nga guba, samtang kamo nagkapuliki sa inyong balay. 10Busa, tungod kaninyo ang kalangitan mipugong sa iyang yamog, ug sa yuta sa iyang mga abot. 11Akong tawgon ang huwaw diha sa kapatagan ug sa kabukiran, diha sa tanaman, sa bag-ong bino, sa lana nga olibo, ug sa uban pang abut nga ihatag sa yuta, sa katawhan ug sa mga hayupan, ug sa tanang hinagoan sa inyong mga kamot.

12Unya si Zerubabel anak ni Shealtiel, Joshua anak ni Jozadak, ang hataas nga pari, ug ang tanan nga nahabilin sa katawhan mituman sa tingog sa GINOO nga ilang Dios ug sa mensahi ni propeta Haggai, Tungod kay ang GINOO nga ilang Dios nagpadala Kaniya. Ug ang katawhan nahadlok sa GINOO.

13Unya si Haggai, ang mensahero sa GINOO, mihatag niini nga mensahe sa GINOO sa mga katawhan: “Ako mag-uban kaninyo,” nagaingon ang GINOO. 14Busa ang GINOO miukay sa espiritu ni Zerubabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Juda, ug ang espiritu ni Joshua anak ni Jozadak, ang pangulong pari, ug ang espiritu ug sa tibuok nahibilin sa katawhan. Miabut sila ug gisugdan nila pagtrabaho sa balay sa GINOO nga Gamhanan, nga ilang Dios, 15sa ika beinte kuatro ka adlaw sa ika unom ka bulan. Sa ika-duha nga tuig ni Haring Darius.

Vietnamese Contemporary Bible

A-gai 1:1-15

Mệnh Lệnh Tái Thiết Đền Thờ

1Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út, Tiên tri A-gai truyền lại lời Chúa Hằng Hữu cho tổng trấn Giu-đa, Xô-rô-ba-bên, con Sa-anh-thi-ên, và Thầy Thượng tế Giô-sua, con Giô-sa-đác.

2Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: “Dân này nói: ‘Chưa đến lúc xây lại nhà của Chúa Hằng Hữu.’ ”

3Nhưng lời của Chúa Hằng Hữu qua Tiên tri A-gai phán rằng: 4“Thế thì, đây có phải là lúc các ngươi ở trong nhà sang lót ván cẩn thận, còn nhà Ta lại đổ nát tiêu điều? 5Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán thế này: Thử xét xem cuộc sống các ngươi ra sao! 6Các ngươi gieo nhiều nhưng gặt ít. Ngươi ăn mà không no. Ngươi uống mà không đã khát. Ngươi mặc mà vẫn không đủ ấm, tiền lương tiêu phí hết như bỏ vào túi thủng!

7Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: Thử nghĩ xem các ngươi có khá không! 8Cho nên, bây giờ hãy lên núi đốn gỗ, đem về cất nhà cho Ta. Khi Ta vui lòng thì vinh quang Ta sẽ hiện ra tại đó. 9Các ngươi mong ước nhiều, nhưng được ít. Những gì còn lại khi đem về nhà lại bị Ta làm cho tiêu tán hết. Tại sao? Vì nhà Ta đổ nát, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán, trong khi các ngươi chỉ lo cho nhà riêng mình. 10Thế nên, Ta không cho sương rơi xuống và đất không sinh sản hoa mầu. 11Ta gọi hạn hán đến trên đất, trên miền cao nguyên—làm khô héo thóc lúa, nho, ô-liu và các mùa màng khác, các ngươi và bầy gia súc phải đói khát, công việc các ngươi làm đều chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc hạn hán này.”

Vâng Theo Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Trời

12Vậy, Xô-rô-ba-bên, con Sa-anh-thi-ên, và Thầy Thượng tế Giô-sua, con Giô-sa-đác, và những con dân của Đức Chúa Trời còn sót lại trong nước vâng theo lời Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình. Khi nghe lời của Tiên tri A-gai, người được Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của họ sai đến, nên họ tỏ lòng kính sợ trước mặt Chúa Hằng Hữu. 13Rồi A-gai, sứ giả của Chúa Hằng Hữu, truyền lại sứ điệp của Chúa Hằng Hữu cho toàn dân rằng: “Ta ở với các ngươi, Chúa Hằng Hữu phán vậy.”

14Chúa giục giã lòng Tổng trấn Xô-rô-ba-bên, con Sa-anh-thi-ên, và Thầy Thượng tế Giô-sua, con Giô-sa-đác, và những người dân của Đức Chúa Trời còn sót lại. Họ đua nhau đến lo việc xây lại nhà cho Đức Chúa Trời mình, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, 15vào ngày hai mươi bốn tháng sáu, năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út.