Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 22

1Gipakita usab kanako sa anghel ang suba nga ang iyang tubig nagahatag ug kinabuhi. Nagagilak-gilak kini sama sa kristal, ug nagagikan sa trono sa Dios ug sa Karnero, ug midagayday kini sa tunga sa karsada sa siyudad. Sa isigka-daplin sa maong suba adunay kahoy nga nagahatag ug kinabuhi ug nagapamunga ug dose ka beses sulod sa usa ka tuig, kas-a matag bulan. Ug ang mga dahon niini gigamit nga tambal alang sa tanan nga mga tawo. Wala nay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makita niadto nga siyudad. Atua didto ang trono sa Dios ug sa Karnero, ug ang iyang mga alagad magsimba kaniya. Makita na nila ang iyang panagway, ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang mga agtang. Wala nay gabii didto, busa dili na nila kinahanglanon ang mga suga o ang kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios mao na ang ilang kahayag. Ug magdumala sila isip mga hari sa walay kataposan.

Ang Pagbalik ni Jesus

Miingon ang anghel kanako, “Kini nga mga pulong tinuod ug masaligan. Ang Ginoong Dios nga nagsulti sa iyang mga propeta kon unsa ang mahitabo sa umaabot mao ang nagpadala sa iyang anghel aron sa pagpakita sa iyang mga alagad sa mga panghitabo nga hapit na moabot.”

Miingon si Jesus, “Hapit na ako moabot! Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat dinhi niini nga libro.”

Ako, si Juan, ang nakadungog ug nakakita gayod niining mga butanga nga akong gipangsulat dinhi. Human ko kini makita ug madungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga. Apan miingon siya kanako, “Ayaw pagsimba kanako. Alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo ug sa imong mga isigka-propeta, ug sa tanan nga nagatuman sa mga ginaingon dinhi niini nga libro. Ang Dios lang ang angay nimong simbahon!” 10 Midugang pa gayod siya sa pag-ingon kanako, “Ayaw ililong sa katawhan ang mga panagna nga nasulat dinhi niini nga libro, tungod kay hapit na kining tanan mahitabo. 11 Ang mga daotan magpadayon pa sa pagbuhat ug daotan, ug ang mga mahugawg hunahuna magpadayon pa sa paghunahuna ug mahugaw. Apan ang mga tawo nga matarong ug hinlo sa atubangan sa Dios magpadayon pa gihapon sa paghimo ug maayo.”

12 Miingon si Jesus, “Paminaw kamo, sa dili madugay mobalik na ako! Ug dad-on ko ang ganti nga alang sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. 13 Ako ang Alpha ug ang Omega, nga ang buot ipasabot, ang kinaunahan ug ang kinaulahian, ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan.

14 “Bulahan ang nagahinlo sa ilang mga bisti[a] tungod kay tugotan sila nga mosulod sa mga pultahan sa siyudad ug mokaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi. 15 Apan mahibilin sa gawas ang daotan nga mga tawo,[b] ang mga salamangkiro, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga mamumuno, ang mga nagasimba sa mga dios-dios ug ang tanan nga mga bakakon.

16 “Ako, si Jesus, nagsugo sa akong anghel aron isugilon kanimo kini nga mga hitabo alang sa mga tumutuo sa Dios sa nagkalain-lain nga mga lugar. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga kabugwason.”

17 Miingon ang Espiritu Santo ug ang babaye nga kaslonon, “Dali!” Ug ang tanan nga naminaw moingon usab nga, “Dali!” Si bisan kinsa nga giuhaw ug gustong moinom moduol ug modawat sa tubig nga nagahatag ug kinabuhi. Wala kiniy bayad.

Ang Kataposang mga Pulong ni Juan

18 Ako, si Juan, nagapasidaan gayod sa matag usa nga naminaw sa mga panagna nga gisulat dinhi. Si bisan kinsa nga magdugang sa mga gisulat dinhi, idugang usab sa Dios sa iyang silot ang mga katalagman nga nakasulat dinhi niining libro. 19 Ug ang magkuha sa mga panagna nga gisulat dinhi niini, kuhaon sa Dios ang iyang bahin sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi, ug dili siya pasudlon didto sa Balaan nga Siyudad, nga gipanghisgotan dinhi niini nga libro.

20 Si Jesus mao ang nagapamatuod sa tanan nga nakasulat dinhi. Miingon siya, “Tinuod gayod nga hapit na ako mobalik.” Miingon usab ako, “Hinaut pa. Ginoong Dios, balik na.”

21 Hinaut nga tanan kamo [nga mga katawhan sa Dios] panalanginan ni Ginoong Jesus.

Notas al pie

  1. Gipadayag 22:14 bisti: Tan-awa ang 7:14.
  2. Gipadayag 22:15 daotan nga mga tawo: Sa literal, mga iro.

The Message

Revelation 22

11-5 Then the Angel showed me Water-of-Life River, crystal bright. It flowed from the Throne of God and the Lamb, right down the middle of the street. The Tree of Life was planted on each side of the River, producing twelve kinds of fruit, a ripe fruit each month. The leaves of the Tree are for healing the nations. Never again will anything be cursed. The Throne of God and of the Lamb is at the center. His servants will offer God service—worshiping, they’ll look on his face, their foreheads mirroring God. Never again will there be any night. No one will need lamplight or sunlight. The shining of God, the Master, is all the light anyone needs. And they will rule with him age after age after age.

Don’t Put It Away on the Shelf

6-7 The Angel said to me, “These are dependable and accurate words, every one. The God and Master of the spirits of the prophets sent his Angel to show his servants what must take place, and soon. And tell them, ‘Yes, I’m on my way!’ Blessed be the one who keeps the words of the prophecy of this book.”

8-9 I, John, saw all these things with my own eyes, heard them with my ears. Immediately when I heard and saw, I fell on my face to worship at the feet of the Angel who laid it all out before me. He objected, “No you don’t! I’m a servant just like you and your companions, the prophets, and all who keep the words of this book. Worship God!”

10-11 The Angel continued, “Don’t seal the words of the prophecy of this book; don’t put it away on the shelf. Time is just about up. Let evildoers do their worst and the dirty-minded go all out in pollution, but let the righteous maintain a straight course and the holy continue on in holiness.”

12-13 “Yes, I’m on my way! I’ll be there soon! I’m bringing my payroll with me. I’ll pay all people in full for their life’s work. I’m A to Z, the First and the Final, Beginning and Conclusion.

14-15 “How blessed are those who wash their robes! The Tree of Life is theirs for good, and they’ll walk through the gates to the City. But outside for good are the filthy curs: sorcerers, fornicators, murderers, idolaters—all who love and live lies.

16 “I, Jesus, sent my Angel to testify to these things for the churches. I’m the Root and Branch of David, the Bright Morning Star.”

17 “Come!” say the Spirit and the Bride.
Whoever hears, echo, “Come!”
Is anyone thirsty? Come!
All who will, come and drink,
Drink freely of the Water of Life!

18-19 I give fair warning to all who hear the words of the prophecy of this book: If you add to the words of this prophecy, God will add to your life the disasters written in this book; if you subtract from the words of the book of this prophecy, God will subtract your part from the Tree of Life and the Holy City that are written in this book.

20 He who testifies to all these things says it again: “I’m on my way! I’ll be there soon!”

Yes! Come, Master Jesus!

21 The grace of the Master Jesus be with all of you. Oh, Yes!