Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 2

Ang Sulat Alang sa Efeso

1“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Efeso:

Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bituon sa iyang tuong kamot ug nagalakaw taliwala sa pito ka suga nga bulawan: “Nasayod ako sa inyong mga binuhatan ug sa inyong mga paghago ug pagkamainantuson. Nasayod usab ako nga dili ninyo maantos ang daotan nga mga tawo. Giusisa ninyo ang mga nagapakaaron-ingnon nga apostoles, ug nakaplagan ninyo nga mga bakakon diay sila. Giantos ninyo ang mga kalisdanan tungod sa inyong pagtuo kanako, ug wala gayod kamo maluya. Apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini: ang inyong paghigugma kanako karon dili na sama kaniadto. Hunahunaa ninyo kon nganong nabugnaw kamo. Paghinulsol kamo ug buhata ninyo pag-usab ang inyong gibuhat kaniadto. Kon dili, moanha ako ug kuhaon ko ang inyong suga. Apan mao kini ang maayo nga ginabuhat ninyo: gikasilagan ninyo ang mga gibuhat sa mga Nicolaita[a] nga ako usab nga gikasilagan.

“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon tugotan ko nga mokaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi, ug kini nga kahoy atua sa Paraiso sa Dios.”

Ang Sulat Alang sa Smirna

“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Smirna:

Mao kini ang ginaingon niya nga mao ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan, nga namatay apan nabuhi pag-usab: “Nasayod ako sa inyong mga pag-antos. Nasayod usab ako nga kabos kamo, apan sa langitnon nga mga butang dato kamo. Nasayod usab ako nga gibutang-butangan kamo sa mga tawo nga nagaingon nga sila mga Judio, apan ang tinuod mga sakop sila ni Satanas. 10 Ayaw kamo kahadlok sa mga umaabot nga alantuson. Timan-i ninyo: ang uban kaninyo ibalhog ni Satanas sa bilanggoan aron sulayan kamo. Mag-antos kamo sulod sa napulo ka adlaw. Apan pagmatinumanon kamo bisan magkahulogan kini sa inyong kamatayon, ug gantihan ko kamog kinabuhi nga walay kataposan.

11 “Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon dili silotan sa ikaduha nga kamatayon.

Ang Sulat Alang sa Pergamo

12 “Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Pergamo:

Mao kini ang giingon sa nagakupot sa mahait nga espada nga duha ang sulab: 13 “Nasayod ako nga bisan nagapuyo kamo sa dapit nga ginaharian ni Satanas, padayon gihapon kamo sa pagsunod kanako. Kay wala gayod kamo motalikod sa inyong pagtuo kanako bisan pa niadtong panahon nga si Antipas nga akong sinaligan nga saksi, gipatay diha sa inyong dapit nga ginapuy-an ni Satanas. 14 Apan ania ang pipila ka butang nga akong ikasaway kaninyo: may pipila diha kaninyo nga nagasunod sa mga pagtulon-an ni Balaam. Kini si Balaam nagtudlo kang Balak kon unsaon sa pagtintal ang mga Israelinhon sa pagpakasala pinaagi sa pagkaon sa mga kalan-on nga gihalad ngadto sa mga dios-dios ug pinaagi sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. 15 Ug may pipila usab diha kaninyo nga nagasunod sa mga pagtulon-an sa mga Nicolaita. 16 Busa paghinulsol kamo sa inyong mga sala! Kay kon dili, anhaon ko kamo sa labing madali nga panahon, ug makig-away ako sa mga tawo nga nagabuhat ug sama niadto, pinaagi sa espada nga mogawas sa akong baba.

17 “Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

“Ang mga nagmadinaugon hatagan kog pagkaon nga akong ginatagana didto sa langit. Ang kada usa kanila hatagan ko usab ug puti nga bato, diin gisulat ang usa ka ngalan nga walay laing masayod gawas lang sa makadawat niini.

Ang Sulat Alang sa Tiatira

18 “Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Tiatira:

Mao kini ang giingon sa Anak sa Dios kansang mga mata daw sa nagadilaab nga kalayo ug kansang mga tiil daw sa gipasinaw nga bronsi: 19 “Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Nasayod ako nga mahigugmaon kamo, matinumanon, kugihan sa pag-alagad ug mainantuson. Nasayod usab ako nga mas daghan pa ang inyong ginabuhat karon kaysa kaniadto. 20 Apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini: ginapasagdan lang ninyo ang babaye nga si Jezebel nga nagapakaaron-ingnon nga propeta. Ginapasagdan lang ninyo siya nga motudlo ug mopahisalaag sa akong mga alagad. Nagaingon siya nga dili daotan ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon ug ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga dios-dios. 21 Gihatagan ko siyag panahon nga maghinulsol sa iyang pagkamakihilawason, apan wala gayod siya maghinulsol. 22 Busa hatagan ko siya ug balatian aron dili na siya makabangon gikan sa iyang higdaanan, ug ang mga tawo nga nakighilawas kaniya silotan ko sa hilabihan gayod, kon dili sila maghinulsol sa ilang ginabuhat nga daotan. 23 Pamatyon ko ang iyang mga sumusunod, aron masayran sa tanang mga tumutuo nga nasayod ako sa mga hunahuna ug mga pangandoy sa mga tawo. Balosan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan.

24 “Apan ang uban kaninyo diha sa Tiatira wala gayod mosunod sa mga pagtulon-an ni Jezebel. Wala kamo mag-apil-apil nianang ilang ginaingon nga ‘laglom nga mga pagtulon-an ni Satanas.’ Busa dili ko na dugangan ang mga tulumanon nga kinahanglan ninyong tumanon. 25 Padayona lang ninyo ang inyong maayong binuhatan hangtod sa akong pagbalik. 26-27 Kay ang mga nagmadinaugon nga magpadayon sa pagtuman sa akong kabubut-on hangtod sa kataposan hatagan ko ug gahom nga sama sa akong nadawat gikan sa akong Amahan. Padumalahon ko sila sa mga nasod sa kalibotan, ug wala gayoy makasupak sa ilang pagdumala. Ang mga nasod mahisama lang sa kolon nga ilang dugmokon.[b] 28 Ihatag ko usab kanila ang kabugwason.

29 “Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

Notas al pie

 1. Gipadayag 2:6 Nicolaita: tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.
 2. Gipadayag 2:26 Tan-awa usab ang Salmo 2:8-9.

New American Standard Bible

Revelation 2

Message to Ephesus

1“To the angel of the church in Ephesus write:

The One who holds the seven stars in His right hand, the One who walks [a]among the seven golden lampstands, says this:

‘I know your deeds and your toil and [b]perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false; and you have [c]perseverance and have endured for My name’s sake, and have not grown weary. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore remember from where you have fallen, and repent and do the [d]deeds you did at first; or else I am coming to you and will remove your lampstand out of its place—unless you repent. Yet this you do have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life which is in the Paradise of God.’

Message to Smyrna

“And to the angel of the church in Smyrna write:

The first and the last, who [e]was dead, and has come to life, says this:

‘I know your tribulation and your poverty (but you are rich), and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. 10 Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for ten days. [f]Be faithful until death, and I will give you the crown of life. 11 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt by the second death.’

Message to Pergamum

12 “And to the angel of the church in Pergamum write:

The One who has the sharp two-edged sword says this:

13 ‘I know where you dwell, where Satan’s throne is; and you hold fast My name, and did not deny My faith even in the days of Antipas, My witness, My faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. 14 But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. 15 So you also have some who in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. 16 Therefore repent; or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of My mouth. 17 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.’

Message to Thyatira

18 “And to the angel of the church in Thyatira write:

The Son of God, who has [g]eyes like a flame of fire, and His feet are like burnished bronze, says this:

19 ‘I know your deeds, and your love and faith and service and [h]perseverance, and that your [i]deeds of late are greater than [j]at first. 20 But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and she teaches and leads My bond-servants astray so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. 21 I gave her time to repent, and she does not want to repent of her immorality. 22 Behold, I will throw her [k]on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of [l]her deeds. 23 And I will kill her children with [m]pestilence, and all the churches will know that I am He who searches the [n]minds and hearts; and I will give to each one of you according to your deeds. 24 But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them—I place no other burden on you. 25 Nevertheless what you have, hold fast until I come. 26 He who overcomes, and he who keeps My deeds until the end, to him I will give authority over the [o]nations; 27 and he shall [p]rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are broken to pieces, as I also have received authority from My Father; 28 and I will give him the morning star. 29 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’

Notas al pie

 1. Revelation 2:1 Lit in the middle of
 2. Revelation 2:2 Or steadfastness
 3. Revelation 2:3 V 2, note 1
 4. Revelation 2:5 Lit first deeds
 5. Revelation 2:8 Lit became
 6. Revelation 2:10 Or Prove yourself faithful
 7. Revelation 2:18 Lit His eyes
 8. Revelation 2:19 Or steadfastness
 9. Revelation 2:19 Lit last deeds
 10. Revelation 2:19 Lit the first
 11. Revelation 2:22 Lit into
 12. Revelation 2:22 One early ms reads their
 13. Revelation 2:23 Lit death
 14. Revelation 2:23 Lit kidneys, i.e. inner man
 15. Revelation 2:26 Or Gentiles
 16. Revelation 2:27 Lit shepherd