Ang Pulong Sa Dios

Genesis 7:1-24

Ang Lunop

1Miingon ang Ginoo kang Noe, “Sulod na sa arka uban sa imong tibuok nga pamilya, tungod kay sa tanang mga tawo niining henerasyon, ikaw ra ang nakita ko nga matarong. 2Pagdala ug pito ka pares sa matag matang sa hinlo7:2 hinlo: Ang buot ipasabot, mahimo nga ihalad o, kan-on. nga mananap, apan usa lang ka pares sa matag matang sa dili hinlo nga mananap. 3Pagdala usab ug pito ka pares sa matag matang sa mananap nga nagalupad aron dili mawala kining matang sa mga mananap sa kalibotan. 4Kay pito ka adlaw gikan karon, paulanan ko ang tibuok kalibotan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii, aron papason gikan sa kalibotan ang tanan kong gibuhat nga may kinabuhi.” 5Gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya.

6Nagaedad si Noe ug 600 ka tuig sa dihang miabot ang lunop sa kalibotan. 7Misulod siya sa arka uban ang iyang asawa ug mga anak uban ang ilang mga asawa aron dili sila mangamatay sa lunop. 8-9Sumala sa gisugo sa Dios, gipasulod ni Noe sa arka ang matag pares sa tanang matang sa mananap nga hinlo ug dili hinlo nga miduol kaniya. 10Ug paglabay sa pito ka adlaw, gilunopan ang kalibotan.

11Nagaedad niadto si Noe ug 600 ka tuig. Ug sa ika-17 nga adlaw sa ikaduha nga bulan, mibunok ang labihan gayod kakusog nga ulan ug miapaw ang tubig sa tanang tuboran. 12Nagaulan sa kalibotan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. 13Sa adlaw mismo nga nagasugod ang ulan, misulod sa arka si Noe ug ang iyang asawa uban sa tulo nila ka mga anak nga sila si Shem, Ham, ug Jafet, ug ang ilang mga asawa. 14Kauban usab nila ang tanang matang sa mananap: ang nagalakaw, nagakamang, ug nagalupad. 15-16Sumala sa gisugo sa Dios kang Noe, gipasulod niya sa arka ang matag pares sa tanang matang sa mananap nga miduol kaniya. Pagkahuman, gisirad-an sa Ginoo ang arka.

17-18Nagpadayon pag-ulan sa kalibotan sulod sa 40 ka adlaw. Milawom ang tubig hangtod nga milutaw ang arka. 19Milawom pa gayod ang tubig hangtod nga nalapawan ang tanang tag-as nga mga bukid, 20ug milapaw pa gayod ang tubig ug mga 20 ka piye gikan sa tumoy sa kinatas-ang bukid. 21Busa nangamatay ang tanan nga may kinabuhi—ang mga mananap nga nagalupad, nagalakaw, nagakamang, ug ang tanang mga tawo. 22Nangamatay ang tanang may kinabuhi sa yuta. 23Gilaglag sa Ginoo ang tanang mga tawo ug ang tanang mga mananap sa kalibotan. Si Noe lang ug ang iyang mga kauban sa sulod sa arka ang nahibiling buhi. 24Gilunopan ang kalibotan sulod sa 150 ka adlaw.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 7:1-24

Nước Lụt Phủ Mặt Đất

1Chúa Hằng Hữu phán cùng Nô-ê: “Con và cả gia đình hãy vào tàu, vì trong đời này, Ta thấy con là người công chính duy nhất trước mặt Ta. 2Con cũng đem theo các thú vật tinh sạch, mỗi loài bảy cặp, đực và cái; các thú vật không tinh sạch, mỗi loài một cặp, đực và cái; 3các loài chim trời, mỗi loài bảy cặp, trống và mái, để giữ dòng giống trên mặt đất. 4Bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa trút xuống mặt đất suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất mọi sinh vật Ta đã sáng tạo.”

5Nô-ê làm theo mọi điều Chúa Hằng Hữu chỉ dạy.

6Nô-ê được 600 tuổi khi nước lụt dâng lên. 7Ông vào tàu tránh nước lụt cùng vợ, các con trai, và các con dâu. 8Các thú vật tinh sạch và không tinh sạch, các loài chim, và loài bò sát, từng cặp, đực và cái, trống và mái. 9Chúng đều theo Nô-ê vào tàu, như lời Đức Chúa Trời chỉ dạy. 10Bảy ngày sau, nước lụt dâng lên phủ mặt đất.

11Vào năm Nô-ê được 600 tuổi, ngày thứ mười bảy tháng Hai, mưa từ trời trút xuống như thác lũ, các mạch nước dưới đất đều vỡ tung. 12Mưa liên tiếp bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. 13Ngày ấy, Nô-ê, vợ, ba con trai—Sem, Cham, Gia-phết—và ba con dâu vào tàu. 14Cùng vào tàu với họ có các loài thú rừng, loài gia súc, loài bò sát, và loài chim trời. 15Từng đôi từng cặp đều theo Nô-ê vào tàu, đại diện mỗi loài vật sống có hơi thở. 16Tất cả các giống đực và cái, trống và mái, như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy Nô-ê. Sau đó, Chúa Hằng Hữu đóng cửa tàu lại.

17Suốt bốn mươi ngày, nước lụt ào ạt lan tràn, bao phủ khắp nơi và nâng chiếc tàu khỏi mặt đất. 18Nước dâng lên cao; chiếc tàu nổi trên mặt nước. 19Nước tiếp tục dâng cao hơn nữa; mọi đỉnh núi cao dưới trời đều bị ngập. 20Nước phủ các ngọn núi cao nhất; núi chìm sâu trong nước trên 6,9 mét.7:20 Nt 15 cubits 21Tất cả các loài sống trên đất đều chết—loài chim trời, loài gia súc, loài thú rừng, loại bò lúc nhúc, và loài người. 22Mọi loài có hơi thở, sống trên mặt đất đều chết hết. 23Mọi sinh vật trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát, và loài chim trời. Tất cả đều bị quét sạch khỏi mặt đất, chỉ còn Nô-ê và gia đình cùng mọi loài ở với ông trong tàu được sống sót. 24Nước ngập mặt đất suốt 150 ngày.