Ang Pulong Sa Dios

Genesis 5:1-32

Ang mga Kaliwat ni Adan

(1 Cro. 1:1-4)

1Mao kini ang gisulat nga estorya mahitungod sa mga kaliwat ni Adan.

Sa paghimo sa Dios sa tawo, gihimo niya kining sama kaniya. 2Gihimo niya ang lalaki ug babaye, ug gipanalanginan niya sila ug gitawag nga “tawo.”

3Sa dihang naga-edad na si Adan ug 130 ka tuig, natawo ang iyang anak nga liwat gayod kaniya. Ginganlan niya kinig Set. 4Human matawo si Set, nagakinabuhi pa si Adan ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 5Namatay siya sa edad nga 930.

6Sa dihang naga-edad na si Set ug 105 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enosh. 7Human matawo si Enosh, nagakinabuhi pa si Set ug 807 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 8Namatay siya sa edad nga 912.

9Sa dihang naga-edad na si Enosh ug 90 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan. 10Human matawo si Kenan, nagakinabuhi pa si Enosh ug 815 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 11Namatay siya sa edad nga 905.

12Sa dihang naga-edad na si Kenan ug 70 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel. 13Human matawo si Mahalalel, nagakinabuhi pa si Kenan ug 840 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 14Namatay siya sa edad nga 910.

15Sa dihang naga-edad na si Mahalalel ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. 16Human matawo si Jared, nagakinabuhi pa si Mahalalel ug 830 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 17Namatay siya sa edad nga 895.

18Sa dihang naga-edad na si Jared ug 162 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoc. 19Human matawo si Enoc, nagakinabuhi pa si Jared ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 20Namatay siya sa edad nga 962.

21Sa dihang naga-edad na si Enoc ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. 22-24Human matawo si Metusela, nagakinabuhi pa si Enoc ug 300 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. Nagkinabuhi si Enoc nga may suod nga relasyon sa Dios, ug sa naga-edad na siya ug 365 ka tuig nahanaw siya, kay gikuha siya sa Dios.5:22-24 kay gikuha siya sa Dios: bisan wala pa siya namatay.

25Sa dihang naga-edad na si Metusela ug 187 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Lamec. 26Human matawo si Lamec, nagakinabuhi pa si Metusela ug 782 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 27Namatay siya sa edad nga 969.

28Sa dihang naga-edad na si Lamec ug 182 ka tuig, natawo ang usa niya ka anak nga lalaki. 29Miingon siya, “Kining bataa makatabang kanato gikan sa atong labihan nga kahago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta, busa nganlan ko siya ug Noe.5:29 Noe: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, makatabang; o, makapalig-on.30Human matawo si Noe, nagakinabuhi pa si Lamec ug 595 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 31Namatay siya sa edad nga 777.

32Sa nakaabot na si Noe ug 500 ka tuig, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila si Shem, Ham, ug Jafet.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 5:1-32

Dòng Dõi A-đam

1Đây là dòng dõi A-đam. Đức Chúa Trời đã sáng tạo A-đam như hình ảnh Ngài. 2Ngài tạo ra người nam và người nữ. Ngay từ đầu, Ngài ban phước lành cho họ và gọi họ là “người.”5:2 Nt A-đam

3Khi A-đam 130 tuổi, ông sinh một con trai giống như mình và đặt tên là Sết. 4Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống thêm 800 năm và sinh con trai con gái. 5Vậy, A-đam thọ 930 tuổi.

6Khi Sết 105 tuổi, ông sinh Ê-nót. 7Sau khi sinh Ê-nót, Sết còn sống thêm 807 năm và sinh con trai con gái. 8Vậy Sết thọ 912 tuổi.

9Khi Ê-nót 90 tuổi, ông sinh Kê-nan. 10Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nót còn sống thêm 815 năm và sinh con trai con gái. 11Vậy Ê-nót thọ 905 tuổi.

12Khi Kê-nan 70 tuổi, ông sinh Ma-ha-la-lê. 13Sau khi sinh Ma-ha-la-lê, Kê-nan còn sống thêm 840 năm và sinh con trai con gái. 14Vậy Kê-nan thọ 910 tuổi.

15Khi Ma-ha-la-lê 65 tuổi, ông sinh Gia-rết. 16Sau khi sinh Gia-rết, ông Ma-ha-la-lê còn sống thêm 830 năm và sinh con trai con gái. 17Ma-ha-la-lê thọ 895 tuổi.

18Khi Gia-rết 162 tuổi, ông sinh Hê-nóc. 19Sau khi sinh Hê-nóc, Gia-rết còn sống thêm 800 năm và sinh con trai con gái. 20Vậy Gia-rết thọ 962 tuổi.

21Khi Hê-nóc 65 tuổi, ông sinh Mê-tu-sê-la. 22Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc sống thêm 300 năm, đồng đi với Đức Chúa Trời, và ông có thêm con trai con gái. 23Hê-nóc sống được 365 năm, 24ông đồng đi với Đức Chúa Trời, tận hưởng liên hệ gần gũi với Ngài. Một ngày kia thình lình ông biến mất, vì Đức Chúa Trời đem ông đi.

25Khi Mê-tu-sê-la 187 tuổi, ông sinh Lê-méc. 26Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la còn sống thêm 782 năm và sinh con trai con gái. 27Vậy, Mê-tu-sê-la thọ 969 tuổi.

28Khi Lê-méc 182 tuổi, ông sinh một con trai. 29Ông đặt tên con là Nô-ê, và nói: “Nó sẽ an ủi chúng ta lúc lao động và nhọc nhằn, vì đất đã bị Chúa Hằng Hữu nguyền rủa, bắt tay ta phải làm.” 30Sau khi sinh Nô-ê, Lê-méc còn sống thêm 595 năm và sinh con trai con gái. 31Vậy, Lê-méc thọ 777 tuổi.

32Nô-ê được 500 tuổi, ông có ba con trai: Sem, Cham, và Gia-phết.